reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz. U. z 2015 r. poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO – należy przez to rozumieć Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO uważane za organizację międzynarodową, o której mowa w art. 15.1 Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii dotyczącym utworzenia, administracji i działania Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, podpisanym w Norfolk dnia 11 grudnia 2013 r. (M.P. z 2014 r. poz. 850);”,

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) osobach upoważnionych – należy przez to rozumieć osoby upoważnione, o których mowa w artykule VII ust. 7.13 umowy, o której mowa w pkt 13, oraz osoby należące do personelu, o którym mowa w art. 7.2 Memorandum o Porozumieniu, o którym mowa w pkt 13a, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: „Przypadki i tryb zwrotu podatku Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckiemu Policji Wojskowych NATO i osobom upoważnionym”;

3) w § 13 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Centrum Eksperckiemu Policji Wojskowych NATO – z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług przeznaczonych na jego użytek służbowy;”;

4) w § 14 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi podmiotom lub osobom wymienionym w § 13 ust. 1 jest faktura wystawiona przy zakupie towarów lub usług, potwierdzająca ich nabycie przez te podmioty lub osoby.

2. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów lub usług nabytych przez podmioty lub osoby wymienione w § 13 ust. 1 obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.”;

5) w § 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku jest przekazywany przez podmioty wymienione w § 13 ust. 1 pkt 1 i 1a Naczelnikowi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kwotę podatku, o której zwrot ubiegają się podmioty lub osoby wymienione w § 13 ust. 1, z wyszczególnieniem kwoty podatku związanego z nabyciem towarów lub usług na cele Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy albo Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO oraz cele prywatne ich osób upoważnionych;”,

c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wykaz towarów i usług:

a) nabytych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, z wyszczególnieniem towarów przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, zlokalizowanych na jego terenie,

b) nabytych na użytek służbowy przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO;”;

6) w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Po dokonaniu zwrotu podatku Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy zwraca podmiotom wymienionym w § 13 ust. 1 pkt 1 i 1a faktury, o których mowa w § 15 ust. 3 pkt 3.”;

7) w § 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli towar zostaje zwrócony, a podmioty lub osoby wymienione w § 13 ust. 1 otrzymały od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny (należności), sprzedawca o dokonanym zwrocie informuje Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, przekazując równocześnie kserokopię faktury dokumentującej dostawę zwróconego towaru, lub przesyła taką fakturę, w tym udostępnia, w formie elektronicznej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy podmioty lub osoby wymienione w § 13 ust. 1 nie występują o zwrot podatku za następny okres (okresy), kwotę podatku wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 1, zwraca się do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania od sprzedawcy zwrotu zapłaconej ceny (należności).”.

§ 2. [Zakres warunków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług]

1. Zwrot podatku od towarów i usług, o którym mowa w § 13 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługuje również w odniesieniu do towarów lub usług nabytych na terytorium kraju przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO na jego użytek służbowy lub przez jego osoby upoważnione na ich cele prywatne w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, w okresie od dnia 11 grudnia 2013 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. W zakresie warunków i trybu zwrotu podatku stosuje się przepisy § 14 ust. 1 i 2 oraz § 15–18 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z tym że wniosek w sprawie zwrotu podatku jest składany przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO do Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama