reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 7 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom

Na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) obowiązki powiatowego centrum pomocy rodzinie, zwanego dalej „centrum pomocy”, związane z przygotowaniem indywidualnego programu integracji, zwanego dalej „programem”;

2) wysokość świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców w celu wspierania procesu ich integracji i termin ich wypłaty;

3) rodzaje dokumentów i oświadczeń potwierdzających konieczność zmiany przez cudzoziemców miejsca zamieszkania w okresie trwania programu;

4) metody i sposoby monitorowania postępów cudzoziemców w ich integracji, odpowiednie do osiągnięcia celów integracji.

§ 2. [Centrum pomocy]

1. Cudzoziemcowi udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji na podstawie oceny jego sytuacji życiowej oraz sytuacji jego rodziny.

2. Centrum pomocy, przed opracowaniem programu, informuje cudzoziemca o warunkach udzielania pomocy.

3. Centrum pomocy ustala wykaz instytucji, których udział jest niezbędny w procesie realizacji programu, oraz zakres ich działania.

§ 3. [Wysokość świadczeń związanych z nauką języka polskiego]

1. Łączna wysokość świadczeń pieniężnych na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego przysługujących cudzoziemcowi wynosi:

1) w okresie pierwszych 6 miesięcy:

a) dla osoby samotnie gospodarującej – do 1260 zł miesięcznie,

b) w rodzinie 2-osobowej – do 70% kwoty, o której mowa w lit. a, na osobę,

c) w rodzinie 3-osobowej – do 60% kwoty, o której mowa w lit. a, na osobę,

d) w rodzinie liczącej 4 osoby i więcej – do 50% kwoty, o której mowa w lit. a, na osobę;

2) w okresie od 7 do 12 miesiąca:

a) dla osoby samotnie gospodarującej – do 90% kwoty, o której mowa w pkt 1 lit. a,

b) w rodzinie 2-osobowej – do 90% kwoty, o której mowa w pkt 1 lit. b, na osobę,

c) w rodzinie 3-osobowej – do 90% kwoty, o której mowa w pkt 1 lit. c, na osobę,

d) w rodzinie liczącej 4 osoby i więcej – do 90% kwoty, o której mowa w pkt 1 lit. d, na osobę.

2. Świadczenie pieniężne wypłaca się w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

§ 4. [Zmiana miejsca zamieszkania cudzoziemca]

1. W przypadkach, o których mowa w art. 94 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”, cudzoziemiec składa w centrum pomocy realizującym program oświadczenie potwierdzające te okoliczności oraz przedkłada dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację, którymi mogą być w szczególności umowa o pracę albo dokument potwierdzający uzyskanie tytułu prawnego do lokalu.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 4 pkt 3 ustawy, cudzoziemiec i pełnoletni członkowie jego rodziny składają w centrum pomocy realizującym program oświadczenie o gotowości wspólnego zamieszkania.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 4 pkt 4 ustawy, cudzoziemiec składa w centrum pomocy realizującym program zaświadczenie lekarza udzielającego świadczeń specjalistycznych o konieczności leczenia wymagającego zmiany miejsca zamieszkania.

§ 5. [Postępy w integracji]

1. Postępy cudzoziemca w procesie integracji w ramach realizowanego przez niego programu są monitorowane przez pracownika socjalnego centrum pomocy, zwanego dalej „realizatorem programu”, co najmniej raz na 3 miesiące, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji programu.

2. Postępy w integracji ocenia się w zakresie stopnia i efektywności procesu integracji w szczególności w następujących obszarach, stosownie do celów integracji określonych w programie:

1) edukacji językowej, w tym w zakresie stopnia przyswojenia podstawowego zasobu słownictwa języka polskiego umożliwiającego komunikowanie się;

2) funkcjonowania zawodowego, w zakresie postępów w poszukiwaniu zatrudnienia i innych form aktywności zawodowej umożliwiającej ekonomiczne usamodzielnienie się cudzoziemca;

3) funkcjonowania społecznego, zwłaszcza w zakresie nawiązania kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz stopnia udziału w życiu społecznym, kulturalnym i publicznym.

3. W celu ustalenia postępów cudzoziemca w procesie integracji realizator programu stosuje metody obserwacji, rozmowy bezpośredniej z cudzoziemcem oraz członkami jego rodziny.

4. Realizator programu może również zasięgać opinii innych instytucji i organizacji uczestniczących w procesie integracji.

5. Oceny postępów w procesie integracji są dokonywane w formie notatek służbowych.

6. W przypadku stwierdzenia braków lub niewystarczających postępów w którymkolwiek z obszarów integracji, o których mowa w ust. 2, strony modyfikują program tak, aby dostosować go do specyficznych potrzeb cudzoziemca i usunąć problemy występujące w realizacji programu.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz. U. Nr 45, poz. 366 oraz z 2013 r. poz. 1056), które na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1004) utraciło moc z dniem 1 marca 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama