reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych (Dz. U. Nr 87, poz. 824), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 marca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych (Dz. U. Nr 57, poz. 496);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1428);

3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych (Dz. U. poz. 605).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 marca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych (Dz. U. Nr 57, poz. 496), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1428), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych (Dz. U. poz. 605), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 25 marca 2015 r. (poz. 518)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb postępowania przy udzielaniu pozwoleń na odroczenie terminu płatności należności celnych, zwanych dalej „pozwoleniami na odroczenie”;

2) szczegółowe warunki i tryb postępowania przy stosowaniu odroczenia terminu płatności należności celnych, zwanych dalej „należnościami”.

§ 2. 1. Wniosek o udzielenie pozwolenia na odroczenie jest składany przez osobę zobowiązaną do uiszczenia należności, zwaną dalej „wnioskodawcą”, do dyrektora izby celnej właściwego miejscowo ze względu na:

1)3) naczelnika urzędu celnego, w którym została zaksięgowana kwota należności – w przypadku stosowania odroczenia dla kwoty należności zaksięgowanej na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy lub w art. 220 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.), zwanego dalej „Wspólnotowym Kodeksem Celnym”;

2)4) siedzibę lub miejsce zamieszkania wnioskodawcy – w przypadku stosowania odroczenia całościowo dla wszystkich należności zaksięgowanych na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w okresie wyznaczonym przez organ celny, albo całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

2. Wniosek o udzielenie pozwolenia na odroczenie sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku jednoczesnego ubiegania się o udzielenie pozwolenia na odroczenie stosowane całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu, zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego, i pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, wniosek o udzielenie pozwolenia na odroczenie może zostać złożony wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.

4. W przypadku ubiegania się o udzielenie pozwolenia na odroczenie stosowane całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu, zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego, osoba, której udzielono pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, składa wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na odroczenie wniosek o zmianę pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w zakresie rozstrzygnięcia o stosowaniu odroczenia.

§ 3. 1. (uchylony).5)

2. (uchylony).5)

3. (uchylony).5)

4.6) Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, powinien zostać złożony w terminie 10 dni od dnia powiadomienia dłużnika o wysokości należności celnych.

§ 4. 1. Jeżeli wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, dyrektor izby celnej, z zastrzeżeniem ust. 6 oraz z wyłączeniem przypadku złożenia zabezpieczenia przed złożeniem wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wzywa wnioskodawcę do:7)

1) złożenia zabezpieczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania – w przypadku ubiegania się o udzielenie pozwolenia na odroczenie stosowane dla kwoty należności zaksięgowanej na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy lub w art. 220 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego;

2) złożenia zabezpieczenia generalnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania – w przypadku ubiegania się o udzielenie pozwolenia na odroczenie stosowane całościowo dla wszystkich należności zaksięgowanych na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w okresie wyznaczonym przez organ celny, albo całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

2. Na uzasadniony wniosek złożony przez wnioskodawcę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dyrektor izby celnej może przedłużyć ten termin, nie więcej jednak niż o 30 dni.

3. Złożenie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie wymaga uzyskania odrębnego pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego.

4. W przypadku ubiegania się o udzielenie pozwolenia na odroczenie stosowane dla kwoty należności zaksięgowanej na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy lub w art. 220 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, jest wymagane zabezpieczenie w wysokości kwoty wynikającej z długu celnego.

5. (uchylony).8)

6.9) Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może stanowić uprzednio złożone zabezpieczenie generalne.

7. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 4 i 5, wnioskodawca składa w jednej z form określonych w art. 193 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

§ 5. 1. Dyrektor izby celnej wydaje decyzję o udzieleniu pozwolenia na odroczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Decyzję o udzieleniu pozwolenia na odroczenie stosowane całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego, wydaje się wraz z decyzją o udzieleniu pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.

3. Pozwolenia na odroczenie stosowane całościowo dla wszystkich należności zaksięgowanych na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w okresie wyznaczonym przez organ celny, albo całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego, udziela się bezterminowo. Korzystanie z tego odroczenia jest możliwe począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie.

4. (uchylony).10)

§ 6. W przypadku gdy okres, o którym mowa w art. 227 ust. 1 lit. b lub c Wspólnotowego Kodeksu Celnego, wynosi miesiąc kalendarzowy, termin płatności należności upływa szesnastego dnia miesiąca następującego po upływie tego okresu.

§ 7. W celu skorzystania z odroczenia stosowanego całościowo dla wszystkich należności zaksięgowanych na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w okresie wyznaczonym przez organ celny, albo całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w zgłoszeniu celnym należy podać numer pozwolenia na odroczenie.

§ 8. 1. Kwoty należności wynikające z kolejnych zgłoszeń celnych nie będą obejmowane pozwoleniem na odroczenie stosowane całościowo dla wszystkich należności zaksięgowanych na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w okresie wyznaczonym przez organ celny, albo całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w przypadkach:

1) powstania tych należności w kwocie przekraczającej wysokość złożonego zabezpieczenia;

2) wykorzystania przez organ celny zabezpieczenia w związku z nieuiszczeniem kwot należności w odroczonym terminie płatności;

3) upływu terminu ważności złożonego zabezpieczenia.

2. Objęcie pozwoleniem na odroczenie kwot należności wynikających z kolejnych zgłoszeń celnych będzie ponownie możliwe:

1) po uiszczeniu kwot należności objętych pozwoleniem na odroczenie, powodującym zwolnienie zabezpieczenia – w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1;

2) w pierwszym dniu okresu, o którym mowa w art. 227 ust. 1 lit. b lub c Wspólnotowego Kodeksu Celnego, następującego po złożeniu nowego zabezpieczenia lub przedłużeniu terminu jego ważności – w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.11)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 kwietnia 2004 r.

Załącznik nr 112)

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ POZWOLENIA NA ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI NALEŻNOŚCI CELNYCH

infoRgrafika

Załącznik nr 2

(uchylony)13)

Załącznik nr 312)

WZÓR – POZWOLENIE NA ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI NALEŻNOŚCI CELNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1149, z 2014 r. poz. 768 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1428), które weszło w życie z dniem 9 listopada 2007 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych (Dz. U. poz. 605), które weszło w życie z dniem 28 maja 2014 r.

5) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 marca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych (Dz. U. Nr 57, poz. 496), które weszło w życie z dniem 21 kwietnia 2005 r.

8) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

10) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie odraczania płatności należności celnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1996), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622).

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

13) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama