reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 23 marca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1867) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

Załącznik 1. [DOPUSZCZALNE MASY NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ ODPROWADZANE W OCZYSZCZONYCH ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH, W JEDNYM LUB WIĘCEJ OKRESACH, PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ MASY WYKORZYSTYWANEGO SUROWCA, MATERIAŁU, PALIWA LUB POWSTAJĄCEGO PRODUKTU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 23 marca 2015 r. (poz. 521)

DOPUSZCZALNE MASY NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ ODPROWADZANE W OCZYSZCZONYCH ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH, W JEDNYM LUB WIĘCEJ OKRESACH, PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ MASY WYKORZYSTYWANEGO SUROWCA, MATERIAŁU, PALIWA LUB POWSTAJĄCEGO PRODUKTU

Lp.

Nazwa wskaźnika

Rodzaj produkcji

Jednostka miary

Najwyższe dopuszczalne wartości w jednym lub więcej okresach

średnia dobowa

średnia miesięczna

1

2

3

4

5

6

1

Rtęć (Hg)

Elektroliza chlorków metali alkalicznych za pomocą elektrolizerów rtęciowych

g Hg/t zainstalowanej zdolności produkcyjnej chloru przy stosowaniu:

 

 

a) solanki obiegowej: – 1)

4,0

1,0

2)

2,0

0,5

b) solanki traconej1)

20,0

5,0

Zakłady przemysłu chemicznego stosujące katalizatory rtęciowe:

 

 

 

a) w produkcji chlorku winylu

g Hg/t zdolności produkcyjnej chlorku winylu

0,2

0,1

b) w innych procesach

g Hg/kg przetworzonej rtęci

10,0

5,0

Produkcja katalizatorów rtęciowych stosowanych w produkcji chlorku winylu

g Hg/kg przetworzonej rtęci

1,4

0,7

Produkcja organicznych i nieorganicznych związków rtęci, z wyjątkiem katalizatorów rtęciowych stosowanych w produkcji chlorku winylu

g Hg/kg przetworzonej rtęci

0,1

0,05

Produkcja baterii galwanicznych zawierających rtęć

g Hg/kg przetworzonej rtęci

0,06

0,03

2

Kadm (Cd)

Produkcja związków kadmu

g Cd odprowadzanego na kg Cd wykorzystanego

1,0

0,5

Produkcja barwników

g Cd odprowadzanego na kg Cd wykorzystanego

0,6

0,3

Produkcja stabilizatorów

g Cd odprowadzanego na kg Cd wykorzystanego

1,0

0,5

Produkcja baterii galwanicznych i akumulatorów

g Cd odprowadzanego na kg Cd wykorzystanego

3,0

1,5

Powlekanie elektrolityczne

g Cd odprowadzanego na kg Cd wykorzystanego

0,6

0,3

3

Heksachlorocykloheksan (HCH)

Zakłady produkcji heksachlorocykloheksanu

g HCH/t wyprodukowanego HCH

0,0

0,0

Zakłady ekstrakcji lindanu

g HCH/t wyprodukowanego HCH

0,0

0,0

Zakłady produkcji heksachlorocykloheksanu i ekstrakcji lindanu

g HCH/t wyprodukowanego HCH

0,0

0,0

4

Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4)

Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w procesie obejmującym pranie

g CCl4/t całkowitej zdolności produkcyjnej CCl4 i nadchloroetylenu

80,0

40,0

Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w procesie nieobejmującym prania

g CCl4/t całkowitej zdolności produkcyjnej CCl4 i nadchloroetylenu

5,0

2,5

Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu (łącznie z wysokociśnieniowym elektrolitycznym wytwarzaniem chloru) i z metanolu

g CCl4/t całkowitej zdolności produkcyjnej chlorometanów

20,0

10,0

5

Pentachlorofenol (PCP) 2, 3, 4, 5, 6- pięciochloro-1-hydroksybenzen i jego sole

Produkcja pentachlorofenolanu sodu przez hydrolizę heksachlorobenzenu

g PCP/t zdolności produkcyjnej PCP lub wykorzystanego PCP

50,0

25,0

6

Aldryna*) (C12H8Cl6) Dieldryna*) (C12H8Cl6O) Endryna*) (C12H8Cl6O) Izodryna*) (C12H8Cl6)

Produkcja aldryny i/lub dieldryny i/lub endryny łącznie z konfekcjonowaniem tych substancji w tym samym zakładzie

g/t całkowitej zdolności produkcyjnej zakładu

0,0

0,0

7

Heksachlorobenzen (HCB)

Produkcja i przetwórstwo heksachlorobenzenu

g HCB/t zdolności produkcyjnej HCB

0,0

0,0

Produkcja nadchloroetylenu (PER) i tetrachlorometanu (CCl4) przez nadchlorowanie

g HCB/t zdolności produkcyjnej PER + CCl4

3,0

1,5

8

Heksachlorobutadien (HCBD)

Produkcja nadchloroetylenu (PER) i tetrachlorometanu (CCl4) przez nadchlorowanie

g HCBD/t zdolności produkcyjnej PER + CCl4

3,0

1,5

9

Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)

Produkcja chlorometanów z metanolu lub z kombinacji metanolu i metanu (tj. przez hydrochlorowanie metanolu, a następnie chlorowanie chlorku metylu)

g CHCl3/t zdolności produkcyjnej chlorometanów3)

20,0

10,0

Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu

g CHCl3/t zdolności produkcyjnej chlorometanów3)

15,0

7,5

10

1,2-dichloroetan (EDC)

Produkcja 1,2-dichloroetanu bez przetwarzania i wykorzystania w tym samym zakładzie

g EDC/t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC

5,0

2,5

Produkcja 1,2-dichloroetanu i przetwarzanie lub wykorzystanie w tym samym zakładzie

g EDC/t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC4)

10,0

5,0

Przetwarzanie 1,2-dichloroetanu na substancje inne niż chlorek winylu, w szczególności produkcja etylenodwuaminy, etylenopoliaminy, 1,1,1-trichloroetanu, trichloroetylenu i nadchloroetylenu

g EDC/t zdolności przetwarzania EDC

5,0

2,5

11

Trichloroetylen (TRI)

Produkcja trichloroetylenu (TRI) i nadchloroetylenu (PER)

g TRI/t zdolności produkcyjnej TRI + PER

5,0

2,5

12

Nadchloroetylen (PER)

Produkcja trichloroetylenu (TRI) i nadchloroetylenu (PER) proces TRI-PER

g PER/t zdolności produkcyjnej TRI + PER

5,0

2,5

Produkcja tetrachlorometanu i nadchloroetylenu (PER) proces TETRA-PER

g PER/t zdolności produkcyjnej TETRA + PER

5,0

2,5

13

Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)

Produkcja trichlorobenzenu przez odchlorowodorowanie heksachlorocykloheksanu (HCH) i/lub przetwarzanie trichlorobenzenu

g TCB/t zdolności produkcyjnej TCB

20,0

10,0

Produkcja i/lub przetwarzanie chlorobenzenu przez chlorowanie benzenu

g TCB/t zdolności produkcyjnej lub przetwarzania jedno- lub dwuchlorobenzenu

1,0

0,5

 

Objaśnienia:

*) Substancja umieszczona jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141) jako substancja, której wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie jest zabronione na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

1) Wartości dopuszczalne stosuje się do całkowitej ilości rtęci obecnej we wszystkich zawierających rtęć ściekach odprowadzanych z terenu zakładu.

2) Wartości dopuszczalne stosuje się do rtęci obecnej w ściekach z instalacji produkującej chlor.

3) Jeżeli to możliwe, wartość średnia dobowa nie powinna przekraczać dwukrotnej wartości średniej miesięcznej.

4) Jeżeli zdolność przetwarzania i wykorzystania 1,2-dichloroetanu jest większa od zdolności produkcyjnej, wartości dopuszczalne odnoszą się do całkowitej zdolności przetwarzania i wykorzystania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama