reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu innowacyjności

Na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 226) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie funduszu innowacyjności]

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie funduszu innowacyjności (Dz. U. Nr 143, poz. 1171) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i § 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje kosztów prowadzenia badań i prac rozwojowych oraz kosztów związanych z uzyskaniem patentu na wynalazek, które mogą być pokrywane z funduszu innowacyjności, a także sposób i warunki wykorzystania środków tego funduszu oraz obowiązki informacyjne przedsiębiorcy i organów państwowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014”.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy – rozumie się przez to odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Wartość pomocy publicznej, ustalona zgodnie z § 4, nie może przekroczyć w przypadku:

1) badań podstawowych – 100% kosztów badań kwalifikujących się do finansowania w ramach projektu badawczego;

2) badań przemysłowych – 50% kosztów badań kwalifikujących się do finansowania w ramach projektu badawczego;

3) prac rozwojowych – 25% kosztów prac kwalifikujących się do finansowania w ramach projektu badawczego;

4) technicznych studiów wykonalności – 50% kosztów prac kwalifikujących się do finansowania w ramach projektu badawczego;

5) kosztów uzyskania patentów – 50% kosztów prac kwalifikujących się do finansowania w ramach projektu badawczego.

2. W przypadku badań przemysłowych lub prac rozwojowych wysokość limitów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, podwyższa się, łącznie jednak nie więcej niż do 80%, w następujący sposób:

1) o 10 punktów procentowych w przypadku średniego przedsiębiorcy oraz o 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

2) o 15 punktów procentowych, jeżeli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:

a) realizacja zadania badawczego obejmuje efektywną współpracę:

– między przedsiębiorcami, wśród których przynajmniej jeden jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, lub realizowaną w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim i w państwie-stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przy czym żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikujących się do finansowania w ramach wspólnie realizowanego zadania badawczego, lub

– między przedsiębiorcą a organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeśli ta organizacja ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikujących się do finansowania i ma prawo publikowania wyników zadania badawczego,

b) wyniki zadania badawczego są upowszechniane podczas konferencji naukowych lub technicznych lub publikowane w czasopismach naukowych lub technicznych lub powszechnie dostępnych bazach danych bądź w formie oprogramowania bezpłatnego lub otwartego, o którym mowa w art. 25 ust. 6 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

3. W przypadku technicznych studiów wykonalności wysokość limitów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, podwyższa się o 10 punktów procentowych w przypadku średniego przedsiębiorcy oraz o 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.”;

3) uchyla się § 6 i § 7;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wartość pomocy publicznej, ustalona zgodnie z § 4, podlega sumowaniu z pomocą publiczną oraz pomocą de minimis udzieloną przedsiębiorcy w innej formie i z innych źródeł w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do finansowania ze środków funduszu innowacyjności i nie może przekroczyć odpowiednio intensywności, o której mowa w § 5 ust. 1, wraz ze zwiększeniami, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 2.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Przedsiębiorca w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 nie może wykorzystywać środków funduszu innowacyjności.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Przedsiębiorca otrzymujący pomoc publiczną jest zobowiązany przedstawić naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego, w terminie złożenia zeznania podatkowego informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.2)), w tym informacje o wartości uzyskanej pomocy publicznej na podstawie rozporządzenia, w podziale na rodzaje kosztów określonych w § 3.”;

7) po § 11 dodaje się § 11a i § 11b w brzmieniu:

„§ 11a. Sporządzanie i przedstawianie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej odbywa się zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 11b. Przepisy rozporządzenia stosuje się do dnia 30 czerwca 2021 r.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do ustalania wielkości pomocy publicznej finansowanej ze środków funduszu innowacyjności, udzielonej w 2015 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama