| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

Na podstawie art. 34 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa sposób:

1) sporządzania i aktualizacji spisu wyborców przebywających na polskich statkach morskich znajdujących się w podróży w dniu wyborów;

2) powiadamiania urzędów gmin o osobach stale zamieszkałych w kraju objętych spisem wyborców;

3) wydawania i ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.

§ 2. [Spis wyborców]

1. Do spisu wyborców, o którym mowa w § 1 pkt 1, kapitan statku, zwany dalej „kapitanem”, wpisuje wyborców, którzy złożyli wnioski spełniające warunki określone w art. 34 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

2. Spis wyborców sporządza się w dwóch egzemplarzach.

3. Spis wyborców składa się z:

1) części A – w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2) części A i części B – w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Część A spisu wyborców obejmuje wyborców będących obywatelami polskimi.

5. Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, wpisanych do rejestru wyborców w gminach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Części B spisu wyborców nie sporządza się na statku, na którym nie przebywają obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi.

§ 3. [Formularze, na których sporządzany jest spis wyborców]

1. Spis wyborców w części A i części B sporządza się na formularzach, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

2. Spis wyborców sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców.

§ 4. [Forma sporządzania formularza]

1. Spis wyborców sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego albo pismem ręcznym – atramentem lub długopisem.

2. Formularz spisu wyborców wypełnia się dwustronnie.

3. W razie sporządzania formularza spisu wyborców w formie wydruku komputerowego:

1) można przyjąć układ spisu wyborców odmienny od określonego we wzorze, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze;

2) nie stosuje się warunku określonego w ust. 2.

§ 5. [Powiadomienie o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców]

Kapitan, za pośrednictwem armatora, powiadamia niezwłocznie urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wyborcy o wpisaniu go do spisu wyborców lub o jego skreśleniu ze spisu wyborców.

§ 6. [Podpisanie formularza]

Kapitan podpisuje formularz spisu wyborców imieniem i nazwiskiem oraz parafuje każdą jego stronę.

§ 7. [Zaświadczenie o prawie do głosowania]

1. Na żądanie wyborcy umieszczonego w spisie wyborców, zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów, kapitan wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania, opatruje je numerem, podpisem oraz pieczęcią kapitana statku i wpisuje do ewidencji wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania.

2. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

3. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

4. Po wydaniu zaświadczenia o prawie do głosowania kapitan skreśla wyborcę ze spisu wyborców, zamieszczając w rubryce spisu „Uwagi” adnotację „zaświadczenie”.

5. Ewidencję wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania prowadzi kapitan.

6. Informacja o wydaniu zaświadczenia o prawie do głosowania jest rejestrowana przez wskazanie numeru zaświadczenia, daty jego wydania, imienia (imion) i nazwiska oraz numeru PESEL wyborcy.

7. W przypadku wydania zaświadczenia o prawie do głosowania osobie upoważnionej rejestracji podlegają również imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL osoby upoważnionej.

8. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim rejestruje się dane o obywatelstwie, imię (imiona) i nazwisko oraz numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu tożsamości.

9. Ewidencję wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania kapitan może prowadzić w formie papierowej lub w systemie informatycznym.

10. Wzór zaświadczenia o prawie do głosowania określają przepisy, o których mowa w § 3 ust. 1.

11. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście za pokwitowaniem lub przez osobę pisemnie upoważnioną, pod warunkiem podania w upoważnieniu swojego numeru PESEL albo numeru paszportu lub nazwy i numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wyborcy.

12. Ewidencja wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania prowadzona w formie papierowej oraz upoważnienia do odbioru zaświadczeń o prawie do głosowania stanowią część dokumentów z wyborów.

§ 8. [Przekazywanie i aktualizacja spisu wyborców]

1. Spis wyborców kapitan przekazuje w jednym egzemplarzu przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w przeddzień wyborów.

2. Spis wyborców jest aktualizowany do dnia przekazania go przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej przez wpisanie osoby uprawnionej do udziału w wyborach na dodatkowym formularzu spisu wyborców lub skreślenie ze spisu już sporządzonego.

3. Aktualizacji, o której mowa w ust. 2, podlegają oba egzemplarze spisu wyborców.

§ 9. [Dodatkowy formularz spisu wyborców oraz skreślenie z wpisu wyborców]

1. Po sporządzeniu spisu wyborców, a przed dniem głosowania, na dodatkowym formularzu spisu wyborców wpisuje się osoby, które:

1) zostały pominięte w spisie wyborców – jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania została uwzględniona przez kapitana;

2) zostały pominięte w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu.

2. Ze spisu wyborców skreśla się osoby:

1) wobec których kapitan wydał decyzję o ich skreśleniu ze spisu wyborców w wyniku reklamacji;

2) umieszczone w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu;

3) którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania.

3. Po dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, w rubryce spisu wyborców „Uwagi” umieszcza się odpowiednią adnotację „reklamacja” lub „omyłka”.

§ 10. [Aktualizacja spisu wyborców w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania]

1. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w których przeprowadza się głosowanie ponowne, w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania spis wyborców jest aktualizowany w sposób określony w § 8 ust. 2 i 3 oraz § 9.

2. Adnotacje, o których mowa w § 7 ust. 4 i § 9 ust. 3, uzupełnia się o wyrazy „ponowne głosowanie”.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich (Dz. U. Nr 195, poz. 1159), które zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1072) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »