| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Ustanowienie Pełnomocnika]

1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

§ 2. [Zadania Pełnomocnika]

Do zadań Pełnomocnika należy analiza, ocena i wdrożenie zaleceń i rekomendacji wynikających z przeglądu:

1) struktury instytucjonalnej zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego;

2) systemu finansowania działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) systemu kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

4) systemu badań wypadków w transporcie i w ruchu drogowym.

§ 3. [Realizacja zadań przez Pełnomocnika]

1. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania we współdziałaniu z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych, Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych, Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich oraz właściwymi organami administracji rządowej, które są zobowiązane do współpracy i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

2. Pełnomocnik może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do zakresu jego zadań, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.

3. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań:

1) podejmuje współpracę z organami administracji publicznej;

2) może podejmować współpracę z organizacjami pozarządowymi.

§ 4. [Projekty dokumentów rządowych]

Pełnomocnik może wnosić, za zgodą Prezesa Rady Ministrów i w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

§ 5. [Obowiązki sprawozdawcze wobec Rady Ministrów]

1. Pełnomocnik, w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski wiążące się z zakresem jego działania;

2) półroczne sprawozdania ze swojej działalności.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

§ 6. [Powołanie rady lub zespołu opiniodawczego lub doradczego]

1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Pełnomocnika, może powołać radę lub zespół opiniodawczy lub doradczy.

2. Pełnomocnik, w zakresie powierzonych mu zadań, może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz.

§ 7. [Obsługa]

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

§ 8. [Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika]

Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, których dysponentem jest Minister Infrastruktury i Rozwoju.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »