| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 16 kwietnia 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym

Na podstawie art. 104 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym w celu uzyskania:

1) licencji pilota:

a) samolotowego rekreacyjnego,

b) samolotowego turystycznego,

c) samolotowego zawodowego,

d) samolotowego liniowego,

e) samolotowego w załodze wieloosobowej,

f) śmigłowcowego rekreacyjnego,

g) śmigłowcowego turystycznego,

h) śmigłowcowego zawodowego,

i) śmigłowcowego liniowego,

j) szybowcowego rekreacyjnego,

k) szybowcowego,

l) balonowego rekreacyjnego,

m) balonowego,

n) sterowcowego turystycznego,

o) sterowcowego zawodowego,

p) wiatrakowcowego,

q) wiatrakowcowego zawodowego;

2) licencji nawigatora lotniczego;

3) licencji dyspozytora lotniczego;

4) licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego;

5) licencji mechanika pokładowego;

6) licencji na obsługę techniczną statku powietrznego Part-66;

7) licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej statków powietrznych innych niż samoloty i śmigłowce oraz obsługi statków powietrznych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 19.03.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 216/2008”;

8) świadectwa kwalifikacji pilota:

a) lotni,

b) paralotni,

c) motolotni,

d) statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg,

e) wiatrakowcowego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 kg;

9) świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego;

10) świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe;

11) świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej;

12) świadectwa kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej;

13) świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych, o których mowa w pkt 8–10.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) biegłości językowej – rozumie się przez to znajomość języka polskiego i angielskiego w odniesieniu do frazeologii lotniczej oraz zrozumiałej komunikacji, w zakresie wskazanym w pkt 1.2.9 Załącznika 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.2));

2) kandydacie – rozumie się przez to osobę posiadającą kwalifikacje lub uprawnienia nabyte w lotnictwie państwowym, która ubiega się o uznanie tych kwalifikacji lub uprawnień w celu uzyskania licencji albo świadectwa kwalifikacji, o których mowa w § 1;

3) podmiocie szkolącym – rozumie się przez to podmiot szkolący prowadzący szkolenie personelu lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego oraz wpisywanych do niego uprawnień, wpisany do rejestru podmiotów szkolących, o którym mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

Rozdział 2

Szczegółowe warunki uznawania kwalifikacji i uprawnień w celu uzyskania licencji pilota, dyspozytora lotniczego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego albo świadectwa kwalifikacji pilota, skoczka spadochronowego i operatora bezzałogowych statków powietrznych używanych w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe

§ 3. [Uznanie kwalifikacji i uprawnień]

1. Uznania kwalifikacji i uprawnień w celu uzyskania:

1) licencji, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–o, dokonuje się z uwzględnieniem przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1178/2011”,

2) licencji, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. p i q oraz pkt 2, 3 i 5, oraz świadectw kwalifikacji, o których mowa w § 1 pkt 8–10, dokonuje się z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”

– w oparciu o indywidualną weryfikację wiedzy, umiejętności i praktyki kandydata, nabytych w lotnictwie państwowym.

2. Weryfikację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza certyfikowana organizacja szkoleniowa w zakresie wynikającym z posiadanego certyfikatu, zwana dalej „ośrodkiem szkolenia lotniczego”, lub podmiot szkolący w zakresie wynikającym z zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów szkolących, które posiadają zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”, procedury weryfikacji wiedzy i umiejętności kandydatów ubiegających się o uznanie kwalifikacji i uprawnień.

3. Uznanie kwalifikacji i uprawnień, o których mowa w ust. 1, następuje po łącznym spełnieniu przez kandydata następujących warunków:

1) przystąpieniu do weryfikacji, o której mowa w ust. 1, i przedstawieniu wydanych przez jednostki organizacyjne lotnictwa państwowego dokumentów:

a) zawierających informacje dotyczące zakresu i przebiegu szkoleń teoretycznych i praktycznych odbytych w lotnictwie państwowym,

b) potwierdzających posiadany nalot na statkach powietrznych lotnictwa państwowego,

c) potwierdzających uprawnienia nadane w lotnictwie państwowym;

2) uzyskaniu z ośrodka szkolenia lotniczego albo podmiotu szkolącego zaświadczenia o spełnieniu odpowiednich wymagań w zakresie dopuszczenia do egzaminu państwowego dla licencji albo świadectwa kwalifikacji, o które ubiega się kandydat;

3) zdaniu egzaminu państwowego w zakresie wymaganym dla uzyskania licencji, świadectwa kwalifikacji lub uprawnień do nich wpisywanych, o które ubiega się kandydat;

4) uzyskaniu potwierdzenia biegłości językowej, jeżeli jest ono wymagane dla licencji albo świadectwa kwalifikacji, o które ubiega się kandydat;

5) złożeniu do Prezesa Urzędu wniosku o wydanie licencji albo świadectwa kwalifikacji, o które ubiega się kandydat.

§ 4. [Przebieg weryfikacji]

W celu dokonania weryfikacji, o której mowa w § 3 ust. 1, ośrodek szkolenia lotniczego albo podmiot szkolący:

1) dokonuje analizy dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1;

2) porównuje wyniki przeprowadzonej analizy z wymaganiami odpowiednimi dla danej licencji, świadectwa kwalifikacji lub uprawnień do nich wpisywanych, o które ubiega się kandydat;

3) określa, w jakim stopniu kandydat spełnia wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki, niezbędne do dopuszczenia go do egzaminu państwowego w celu wydania danej licencji, świadectwa kwalifikacji lub uprawień do nich wpisywanych, o które ubiega się kandydat.

§ 5. [Indywidualny tok szkolenia]

1. W przypadku stwierdzenia na podstawie weryfikacji dokonanej zgodnie z § 3 ust. 1, że posiadane przez kandydata wiedza, umiejętności lub praktyka nabyte w lotnictwie państwowym jedynie częściowo odpowiadają wymaganiom dla danej licencji, świadectwa kwalifikacji lub uprawnień do nich wpisywanych, ośrodek szkolenia lotniczego albo podmiot szkolący określa zakres niezbędnego szkolenia uzupełniającego dotyczący wiedzy, umiejętności lub praktyki i opracowuje indywidualny tok szkolenia dla kandydata.

2. Indywidualny tok szkolenia jest realizowany po zatwierdzeniu przez kierownika szkolenia ośrodka szkolenia lotniczego albo podmiotu szkolącego.

§ 6. [Zaświadczenie o uznaniu wiedzy, umiejętności lub praktyki nabytych w lotnictwie państwowym]

Ośrodek szkolenia lotniczego albo podmiot szkolący wydaje zaświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, kandydatowi, którego wiedza, umiejętności lub praktyka nabyte w lotnictwie państwowym zostały uznane:

1) w całości za odpowiadające wymaganiom dla danej licencji, świadectwa kwalifikacji lub uprawnień do nich wpisywanych albo

2) w części za odpowiadające wymaganiom dla danej licencji, świadectwa kwalifikacji lub uprawnień do nich wpisywanych oraz który odbył szkolenie na podstawie indywidualnego toku szkolenia w zakresie uzupełnienia wiedzy, umiejętności lub praktyki wymaganych dla danej licencji, świadectwa kwalifikacji lub uprawnień do nich wpisywanych.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki uznawania kwalifikacji i uprawnień w celu uzyskania licencji na obsługę techniczną statku powietrznego Part-66, licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej lub świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych

§ 7. [Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego]

1. Uznania kwalifikacji z zakresu obsługi technicznej statków powietrznych w celu uzyskania lub utrzymania licencji na obsługę techniczną statku powietrznego Part-66 wydawanej zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1321/2014”, dokonuje się na podstawie przepisów załącznika III do rozporządzenia nr 1321/2014, w oparciu o weryfikację wiedzy kandydata przeprowadzoną przez Prezesa Urzędu zgodnie z raportem uznania wiedzy3) oraz weryfikację praktyki kandydata w zakresie wymaganym dla licencji, o którą ubiega się kandydat.

2. Uznania kwalifikacji, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie złożonego do Prezesa Urzędu wniosku o wydanie licencji na obsługę techniczną statku powietrznego Part-66, którego wzór określa dodatek V do załącznika III do rozporządzenia nr 1321/2014.

§ 8. [Licencja mechanika lotniczego]

1. Uznania z zakresu obsługi technicznej statków powietrznych w celu uzyskania licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej lub świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych dokonuje się w oparciu o przeprowadzoną przez Prezesa Urzędu indywidualną weryfikację wiedzy i praktyki kandydata w zakresie wymaganym dla licencji albo świadectwa kwalifikacji, o które ubiega się kandydat, na podstawie złożonego do Prezesa Urzędu wniosku o wydanie licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej albo świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych.

2. W celu weryfikacji wiedzy, o której mowa w ust. 1, kandydat przystępuje do części teoretycznej egzaminu państwowego, złożonego przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, w zakresie wymaganym odpowiednio do uzyskania licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej albo świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy.

§ 9. [Weryfikacja praktyki]

1. Weryfikację praktyki, o której mowa w § 7 ust. 1 lub § 8 ust. 1, przeprowadza się przez porównanie rodzaju i zakresu czynności obsługowych wykonywanych przez kandydata w lotnictwie państwowym z zakresem czynności obsługowych określonych w przepisach rozporządzenia nr 1321/2014 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy określonych dla licencji albo świadectwa kwalifikacji, o które ubiega się kandydat.

2. Porównania rodzaju i zakresu czynności obsługowych dokonuje się na podstawie formularza potwierdzenia praktyki w obsłudze statków powietrznych w lotnictwie państwowym, wypełnionego przez właściwą jednostkę organizacyjną lotnictwa państwowego, który kandydat dołącza do wniosku.

3. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

4. Wynik weryfikacji praktyki, o której mowa w § 7 ust. 1 lub § 8 ust. 1, jest pozytywny, jeżeli zakres czynności obsługowych kandydata wykonywanych w lotnictwie państwowym całkowicie pokrywa się z zakresem czynności obsługowych określonych w przepisach:

1) rozporządzenia nr 1321/2014 – w przypadku ubiegania się o licencję na obsługę techniczną statku powietrznego Part-66;

2) wydanych na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy – odpowiednio w przypadku ubiegania się o licencję mechanika lotniczego obsługi technicznej statków powietrznych innych niż samoloty i śmigłowce oraz obsługi statków powietrznych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia nr 216/2008 lub ubiegania się o świadectwo kwalifikacji, o którym mowa w § 1 pkt 13.

Rozdział 4

Szczegółowe warunki uznawania kwalifikacji i uprawnień w celu uzyskania licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej i świadectwa kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej

§ 10. [Warunki ubiegania się o uznanie kwalifikacji i uprawnień]

1. Warunkiem ubiegania się o uznanie kwalifikacji i uprawnień w celu uzyskania:

1) licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego,

2) świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej, zwanego dalej „informatorem FIS”,

3) świadectwa kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej, zwanego dalej „informatorem AFIS”

– jest posiadanie przez kandydata przez co najmniej 3 lata uprawnień do zapewniania służb ruchu lotniczego w lotnictwie państwowym wydanych przez właściwe jednostki organizacyjne lotnictwa państwowego.

2. Uznanie kwalifikacji i uprawnień przeprowadza się na wniosek kandydata.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1) ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy odpowiedniej do licencji albo świadectwa kwalifikacji, o które ubiega się kandydat;

2) dokument potwierdzający spełnienie wymogu biegłości językowej, jeżeli kandydat taki posiada.

4. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, dołącza się do wniosku nie później niż przed wydaniem licencji lub świadectw kwalifikacji, o których mowa w ust. 1.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, kandydat składa bezpośrednio do kierownika organizacji szkoleniowej personelu służb ruchu lotniczego posiadającej certyfikat CAPTO (Certified ATS Personnel Training Organization), zwanej dalej „ośrodkiem szkolenia personelu służb ruchu lotniczego”.

§ 11. [Weryfikacja wiedzy, umiejętności i praktyki kandydata w rozmowie przed komisją]

Kandydat ubiegający się o uznanie kwalifikacji i uprawnień wykazuje się przed komisją powołaną przez kierownika ośrodka szkolenia personelu służb ruchu lotniczego posiadaną wiedzą, umiejętnościami i praktyką.

§ 12. [Świadectwo uznania wiedzy uprawniające do przystąpienia do części teoretycznej egzaminu państwowego]

1. Kandydat w celu uzyskania:

1) licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego wykazuje się wiedzą z przedmiotów wymienionych w części A załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 805/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady licencjonowania kontrolerów ruchu lotniczego oraz wydawania określonych certyfikatów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 206 z 11.08.2011, str. 21) w zakresie:

a) minimum programowego do szkolenia podstawowego oraz

b) minimum programowego do szkolenia w zakresie uprawnienia, do którego był szkolony i w zakresie którego nabył stosowną praktykę

– zamieszczonych w Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego wprowadzonej do stosowania na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego (Dz. U. Nr 32, poz. 173), zwanej dalej „Specyfikacją EUROCONTROL”;

2) świadectwa kwalifikacji informatora FIS albo świadectwa kwalifikacji informatora AFIS wykazuje się wiedzą w zakresie przedmiotów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 1a ustawy.

2. Kierownik ośrodka szkolenia personelu służb ruchu lotniczego, na podstawie przeprowadzonej przez powołaną przez niego komisję weryfikacji wiedzy kandydata, sporządza protokół zawierający imię i nazwisko kandydata, w którym w przypadku:

1) stwierdzenia posiadania przez kandydata wymaganego poziomu wiedzy określonego w ust. 1 dokonuje adnotacji o pozytywnym wyniku weryfikacji, i wystawia świadectwo uznania wiedzy uprawniające kandydata do przystąpienia do części teoretycznej egzaminu państwowego;

2) stwierdzenia braków w wiedzy kandydata:

a) określa zakres dodatkowego szkolenia niezbędnego do zapewnienia wymaganego poziomu wiedzy,

b) opracowuje dla kandydata indywidualny tok szkolenia uwzględniający możliwość zwiększenia ilości czasu na zagadnienia sprawiające szczególne trudności w ich opanowaniu, przy czym łączny wymiar czasu przewidziany na poszczególne zagadnienia nie może być dłuższy niż wymiar czasu określony w szkoleniu podstawowym prowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ust. 1a ustawy,

c) po zakończonym szkoleniu dokonuje powtórnej weryfikacji wiedzy kandydata i w przypadku wyniku pozytywnego postępuje w sposób zgodny z pkt 1.

3. Negatywna ocena z powtórnej weryfikacji wiedzy kandydata kończy dany proces uznawania kwalifikacji nabytych w lotnictwie państwowym.

§ 13. [Świadectwo uznania umiejętności uprawniające do przystąpienia do części praktycznej egzaminu państwowego]

1. Kandydat w celu uzyskania:

1) licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego wykazuje się umiejętnością wykonania czynności wyszczególnionych w minimum programowym do szkolenia zamieszczonym w Specyfikacji EUROCONTROL w zakresie uprawnienia, do którego był szkolony i w zakresie którego zdobył wymaganą praktykę;

2) świadectwa kwalifikacji informatora FIS lub świadectwa kwalifikacji informatora AFIS wykazuje się umiejętnościami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 1a ustawy.

2. Kierownik ośrodka szkolenia personelu służb ruchu lotniczego na podstawie przeprowadzonej weryfikacji umiejętności kandydata sporządza protokół zawierający imię i nazwisko kandydata, w którym w przypadku:

1) stwierdzenia posiadania przez kandydata wymaganego poziomu umiejętności – dokonuje adnotacji o pozytywnym wyniku weryfikacji i wystawia świadectwo uznania umiejętności w zakresie uprawnień, o uznanie których kandydat się ubiega, uprawniające go do przystąpienia do części praktycznej egzaminu państwowego;

2) stwierdzenia braków w umiejętnościach kandydata:

a) określa zakres dodatkowego szkolenia niezbędnego do zapewnienia wymaganego poziomu umiejętności,

b) opracowuje dla kandydata indywidualny tok szkolenia uwzględniający możliwość zwiększenia ilości czasu na zagadnienia sprawiające szczególne trudności w ich opanowaniu, przy czym łączny wymiar czasu przewidziany na poszczególne zagadnienia nie może być dłuższy niż minimalny wymiar czasu określony w szkoleniu w zakresie uprawnienia, o którego uznanie kandydat się ubiega, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ust. 1a ustawy,

c) po zakończonym szkoleniu dokonuje powtórnej weryfikacji umiejętności kandydata i w przypadku wyniku pozytywnego postępuje w sposób zgodny z pkt 1.

3. Negatywna ocena z powtórnej weryfikacji umiejętności kandydata kończy dany proces uznawania kwalifikacji nabytych w lotnictwie państwowym.

§ 14. [Warunki wydania licencji i świadectw kwalifikacji]

Licencje i świadectwa kwalifikacji, o których mowa w § 10 ust. 1, wydaje się kandydatom, którzy:

1) uzyskali:

a) świadectwo uznania wiedzy, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1,

b) świadectwo uznania umiejętności, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1;

2) przedłożyli dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 3;

3) zdali egzamin państwowy oraz

4) spełnili wymagania określone w ustawie do wydania takiego dokumentu.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany wymienionej Konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528, z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

3) Raport uznania wiedzy został ogłoszony w załączniku do decyzji nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Raportu Uznania Wiedzy (Dz. Urz. ULC poz. 3).

Załącznik 1. [WZÓR – POTWIERDZENIE PRAKTYKI W OBSŁUDZE STATKÓW POWIETRZNYCH W LOTNICTWIE PAŃSTWOWYM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 16 kwietnia 2015 r. (poz. 654)

WZÓR – POTWIERDZENIE PRAKTYKI W OBSŁUDZE STATKÓW POWIETRZNYCH W LOTNICTWIE PAŃSTWOWYM

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »