| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz. U. Nr 59, poz. 409), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz. U. Nr 45, poz. 289);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz. U. Nr 23, poz. 117);

3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz. U. poz. 1728).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz. U. Nr 45, poz. 289), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz. U. Nr 23, poz. 117), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz. U. poz. 1728), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 8 maja 2015 r. (poz. 734)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 21 marca 2006 r.

w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki udzielania wsparcia nowej inwestycji, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, zwanej dalej „ustawą”;

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą z tytułu nowej inwestycji;

3) maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy;

4) rodzaje działalności gospodarczej, na które nie udziela się wsparcia;

5) wzór wniosku o wsparcie nowej inwestycji oraz wymagane dokumenty;

6) termin składania i rozpatrywania wniosku;

7) sposób i terminy przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego udzielonego wsparcia na rachunek wskazany przez podatnika lub przedsiębiorcę;

8) sposób i termin zawiadomienia o udzielonym wsparciu naczelnika urzędu skarbowego, właściwego do poboru podatku dochodowego podatnika.

§ 1a.2) Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedsiębiorcy małym lub średnim, należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3, z późn. zm.)3).

§ 2.4) Wsparcie nowej inwestycji stanowi pomoc regionalną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub kosztów tworzenia nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją i może być udzielane z zachowaniem warunków rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)3).

§ 3. 1. Warunkiem udzielenia wsparcia nowej inwestycji jest:

1) złożenie wniosku, o którym mowa w art. 8 ust. 7 ustawy, przed rozpoczęciem inwestycji;

2) udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji;

3)5) prowadzenie działalności gospodarczej związanej z nową inwestycją w regionie kwalifikującym się do objęcia pomocą przez co najmniej 5 lat od zakończenia inwestycji, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – przez okres co najmniej 3 lat;

4)5) utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia, jeżeli wsparcie zostanie udzielone z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – przez okres co najmniej 3 lat.

2.6) Wsparcia nie udziela się nowej inwestycji realizowanej w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, a także przetwarzania paliw silnikowych;

2) prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612);

3) usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osadów ze ścieków kanalizacyjnych, określonych w sekcji E w dziale 37 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.7)), zwanej dalej „PKWiU”;

4) usług związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysku surowców wtórnych, określonych w sekcji E w dziale 38 PKWiU, z wyjątkiem:

a) odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu określonych w kategorii 38.11.5,

b) odpadów niebezpiecznych określonych w pozycjach: 38.12.22.0, 38.12.24.0, 38.12.25.0 oraz w podkategorii 38.12.27,

c) odpadów rozpuszczalników organicznych określonych w kategorii 38.21.3,

d) usług w zakresie odzysku surowców wtórnych określonych w grupie 38.3;

5) usług związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami, określonych w sekcji E w dziale 39 PKWiU;

6) obiektów budowlanych i robót budowlanych określonych w sekcji F PKWiU, z wyjątkiem:

a) robót instalacyjnych stolarki budowlanej określonych w klasie 43.32,

b) robót związanych z wykonywaniem konstrukcji dachowych określonych w podkategorii 43.91.11,

c) robót związanych ze wznoszeniem konstrukcji stalowych określonych w kategorii 43.99.5;

7) handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, oraz usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych, określonych w sekcjach G i I PKWiU;

8) usług holowania w transporcie drogowym określonych w sekcji H w podkategorii 52.21.25 PKWiU;

9) usług licencyjnych w zakresie informacji i komunikacji określonych w sekcji J PKWiU związanych z:

a) nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp., określonych w kategorii 58.11.6,

b) nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) określonych w kategorii 58.12.3,

c) nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków określonych w kategorii 58.14.4,

d) nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych określonych w kategorii 58.19.3,

e) nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych w kategorii 58.21.4,

f) nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5;

10) usług w zakresie informacji i komunikacji określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:

a) produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych w dziale 59, z wyjątkiem usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych określonych w kategorii 59.20.3,

b) nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych określonych w dziale 60,

c) pozostałych usług w zakresie informacji określonych w grupie 63.9;

11) usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług związanych z obsługą rynku nieruchomości, określonych w sekcjach K i L PKWiU;

12) usług profesjonalnych, naukowych i technicznych, określonych w sekcji M PKWiU, z wyjątkiem:

a) usług w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1,

b) usług rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2,

c) usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych w grupie 71.2,

d) usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych określonych w dziale 72;

13) usług administrowania i usług wspierających określonych w sekcji N PKWiU, z wyjątkiem:

a) usług świadczonych przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług w zakresie rezerwacji i usług z nią związanych, określonych w dziale 79 PKWiU, z wyłączeniem usług określonych w pozycjach 79.90.32.0 i 79.90.39.0,

b) usług centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2;

14) usług administracji publicznej i obrony narodowej; usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych oraz edukacji, usług w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, usług kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, określonych w sekcjach O – R PKWiU;

15) pozostałych usług określonych w sekcji S PKWiU, z wyjątkiem usług naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego określonych w grupie 95.1 PKWiU;

16) usług gospodarstw domowych i usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach T i U PKWiU;

17) działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.8));

18) działalności gospodarczej określonej w art. 1 ust. 2–6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)3).

3. Wsparcia nie udziela się przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej9) dotyczących udzielania pomocy publicznej lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

§ 4.10) 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z tytułu kosztów nowej inwestycji zalicza się:

1) cenę nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;

2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;

3) koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;

4) cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Koszty związane z nabyciem aktywów objętych najmem albo dzierżawą, innych niż grunty, budynki i budowle, uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy najem albo dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą upływu okresu najmu lub dzierżawy. W odniesieniu do najmu albo dzierżawy gruntów, budynków i budowli najem albo dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – przez okres co najmniej 3 lat.

3. W przypadku przedsiębiorców innych niż mali i średni koszty inwestycji określone w ust. 1 pkt 4 uwzględnia się w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości kosztów, o których mowa w ust. 1.

4. Wartości niematerialne i prawne powinny spełniać łącznie następujące warunki:

1) będą wykorzystane przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną wyłącznie w przedsiębiorstwie, na rzecz którego przedsiębiorca otrzymuje wsparcie, oraz będą ujęte w aktywach tego przedsiębiorstwa i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku przedsiębiorcy małego lub średniego – przez okres co najmniej 3 lat;

2) będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych;

3) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.11)).

5. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu wydatki na nabycie środków transportu nie kwalifikują się do objęcia pomocą.

7. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nabyte przez przedsiębiorcę innego niż mały lub średni, powinny być nowe.

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy zalicza się dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników obejmujące wynagrodzenie przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz opłacone od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

2.12) Przez nowo zatrudnionych pracowników uważa się pracowników zatrudnionych w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji, a każde miejsce pracy będzie utrzymywane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – przez okres co najmniej 3 lat.

3.12) Przez utworzenie nowych miejsc pracy należy rozumieć przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji, w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem udzielenia wsparcia, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 6.13) 1. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej, o której mowa w § 2, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wynosi:

1) 50% – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;

2) 40% – na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

3) 30% – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.14) – na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.

2. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów.

3. W przypadku pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy ustala się według wzoru:

I = R × (50 mln euro + 0,5 × B + 0,34 × C),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I – maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R – intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji, określoną zgodnie z ust. 1,

B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości 50 mln euro nieprzekraczającą równowartości 100 mln euro,

C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro.

4. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję, podjętą w okresie 3 lat przez jednego lub kilku przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro i zostały obliczone na podstawie cen i kursów wymiany z dnia przyznania pomocy.

5. W przypadku gdy łączna wartość pomocy przekraczałaby 75% wartości maksymalnej pomocy, jakiej można udzielić na realizację inwestycji o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą stanowiących równowartość 100 mln euro, projekt pomocy indywidualnej wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

6. Wyrażone w euro kwoty określone w rozporządzeniu są przeliczane na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie wsparcia nowej inwestycji.

§ 7. 1. Pomoc z tytułu kosztów nowej inwestycji może być udzielona wraz z pomocą z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją, pod warunkiem że łącznie wielkość pomocy nie przekracza:

1)15) iloczynu maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 6 ust. 1 i 2 i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników;

2)15) w przypadku dużych projektów inwestycyjnych – kwoty obliczonej według wzoru, o którym mowa w § 6 ust. 3.

2. Jeżeli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o których mowa w § 4 i 5, w całości lub w części kwalifikują się również do objęcia ich pomocą inną niż pomoc regionalna, wówczas do wspólnej części tych kosztów stosuje się najkorzystniejszą maksymalną intensywność pomocy.

3. Wsparcie nowej inwestycji może być udzielone łącznie z inną pomocą na tę inwestycję, bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem że łącznie wielkość pomocy nie przekroczy dopuszczalnych wielkości pomocy, określonych w ust. 1.

§ 8. Wzór wniosku o wsparcie nowej inwestycji, o którym mowa w art. 8 ust. 7 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 9. Do wniosku o wsparcie nowej inwestycji, złożonego w formie pisemnej, przedsiębiorca dołącza:

1) odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej;

2) dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy do nieruchomości, na której ma być zlokalizowana inwestycja, lub wypis umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zawartej przed notariuszem;

3) oświadczenie zawierające zgodę podatnika lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy;

4) w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy, dokumenty świadczące o istnieniu stosunku dominacji.

§ 10. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wniosek o wsparcie nowej inwestycji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

2. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku minister właściwy do spraw gospodarki powiadamia niezwłocznie wnioskodawcę na piśmie, wyznaczając termin zawarcia umowy, o której mowa w art. 8 ust. 9 ustawy.

§ 11. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki zawiadamia pisemnie Bank Gospodarstwa Krajowego o udzieleniu wsparcia, przekazując egzemplarz umowy, o której mowa w art. 8 ust. 9 ustawy, w terminie 14 dni od dnia jej podpisania.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia pisemnie naczelnika urzędu skarbowego właściwego do poboru podatku dochodowego podatnika o kwocie i dacie przelania środków z tytułu udzielonego wsparcia ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Strefowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, w dniu dokonania przelewu.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje przyznane środki w wysokości odpowiadającej kwocie wsparcia na rachunek wskazany przez podatnika lub przedsiębiorcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy.

§ 12. Wnioski o wsparcie nowej inwestycji mogą być składane w latach 2005–2023, lecz nie później niż przed upływem 5 lat i 10 miesięcy od dnia zaprzestania funkcjonowania strefy.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia16).


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 141, poz. 997, z 2013 r. poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 1854.

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz. U. Nr 45, poz. 289), które weszło w życie z dniem 29 marca 2007 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz. U. Nr 23, poz. 117), które weszło w życie z dniem 12 lutego 2010 r.

3) Uchylone z dniem 1 lipca 2014 r. przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 2.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 151 i 478.

9) Kryteria te są określone w pkt 9–11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. C 244 z 01.10.2004, z późn. zm.), które zostały zastąpione przez Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. C 249 z 31.07.2014).

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 2.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 2.

14) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz. U. poz. 1728), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 2.

16) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 kwietnia 2006 r.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 marca 2006 r.

WZÓR WNIOSKU O WSPARCIE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »