reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 2 lipca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 734) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1a i § 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1a. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedsiębiorcy małym lub średnim, należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”.

§ 2. Wsparcie nowej inwestycji stanowi pomoc regionalną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub kosztów płacy wynikających z tworzenia nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją i może być udzielane z zachowaniem warunków rozporządzenia nr 651/2014.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia, jeżeli wsparcie zostanie udzielone z tytułu kosztów płacy wynikających z tworzenia nowych miejsc pracy, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – przez okres co najmniej 3 lat.”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 18,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wsparcia nie udziela się również:

1) w przypadkach określonych w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a–d i ust. 4 i 5 oraz w art. 13 rozporządzenia nr 651/2014;

2) dużemu przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014, na realizację inwestycji na obszarach należących do województwa mazowieckiego, w wyniku której prowadzona działalność gospodarcza, określona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.2)), będzie wchodziła w zakres tej samej klasy działalności co działalność prowadzona przez tego przedsiębiorcę na tych obszarach.”;

3) w § 4:

a) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;”,

b) uchyla się ust. 6,

c) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

„8. W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą powinny przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu 3 lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożono wniosek o udzielenie wsparcia.

9. W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą powinny przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą z tytułu kosztów płacy wynikających z tworzenia nowych miejsc pracy zalicza się dwuletnie koszty płacy nowo zatrudnionych pracowników obejmujące wynagrodzenie przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz opłacane od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wynosi:

1) 50% – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego;

2) 35% – na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach należących do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego;

3) 25% – na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i śląskiego;

4) 20% – na obszarze należącym do podregionu warszawskiego zachodniego;

5) 15% – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy do dnia 31 grudnia 2017 r.;

6) 10% – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy od dnia 1 stycznia 2018 r.

2. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów. Podwyższenia nie stosuje się w przypadku dużych projektów inwestycyjnych.

3. W przypadku pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy ustala się według wzoru:

I = R × (50 mln euro + 0,5 × B),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I – maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R – intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji, określoną zgodnie z ust. 1,

B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości 50 mln euro nieprzekraczającą równowartości 100 mln euro.

4. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro.

5. Nową inwestycję rozpoczętą przez tego samego przedsiębiorcę lub innego przedsiębiorcę należącego do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym podregionie wyróżnionym na poziomie trzecim (NTS 3), zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, uznaje się za część tej inwestycji.

6. Wyrażone w euro kwoty określone w rozporządzeniu są przeliczane na złote według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia przyznania pomocy.”;

6) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc z tytułu kosztów nowej inwestycji może być udzielona wraz z pomocą z tytułu kosztów płacy wynikających z tworzenia nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją, pod warunkiem że łączna wielkość pomocy nie przekracza:

1) iloczynu maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 6 ust. 1 i 2 i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów płacy nowo zatrudnionych pracowników;

2) w przypadku dużych projektów inwestycyjnych – kwoty obliczonej według wzoru, o którym mowa w § 6 ust. 3.”;

7) w § 9 uchyla się pkt 1;

8) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje przyznane środki na wskazany przez podatnika lub przedsiębiorcę rachunek:

1) jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy – w przypadku gdy zgromadzona na rachunku podatnika kwota jest równa lub wyższa od przyznanego wsparcia;

2) w rocznych transzach, w terminie 14 dni od dnia wpływu środków na rachunek podatnika – w przypadku gdy środki zgromadzone na rachunku podatnika w dniu otrzymania umowy są mniejsze od przyznanego wsparcia.”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Wnioski o wsparcie nowej inwestycji mogą być składane w terminie do dnia 31 października 2023 r.”;

10) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 141, poz. 997, z 2013 r. poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 1854.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2, z 2014 r. poz. 1161 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 855.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WSPARCIE INWESTYCJI]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 lipca 2015 r. (poz. 1115)

WZÓR – WNIOSEK O WSPARCIE INWESTYCJI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama