reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi]

Ustala się wzór wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi:

1) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem – stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa – stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) o zawartości powyżej 18% alkoholu – stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. [Dokumenty dołączane do wniosku]

Do wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy dołączyć:

1) umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych;

3) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594), albo zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 tej ustawy;

4) zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu;

5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane;

6) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie, że należności z tytułu składek o odroczonym terminie płatności lub rozłożone na raty są realizowane;

7) dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

§ 3. [Przepis przejściowy]

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.3)

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1563 oraz z 2014 r. poz. 822 i 1188.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. U. poz. 851), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz. U. poz. 822).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OBRÓT HURTOWY W KRAJU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI O ZAWARTOŚCI DO 4,5% ALKOHOLU ORAZ PIWEM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 19 maja 2015 r. (poz. 739)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OBRÓT HURTOWY W KRAJU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI O ZAWARTOŚCI DO 4,5% ALKOHOLU ORAZ PIWEM

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OBRÓT HURTOWY W KRAJU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI O ZAWARTOŚCI POWYŻEJ 4,5% DO 18% ALKOHOLU, Z WYJĄTKIEM PIWA]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OBRÓT HURTOWY W KRAJU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI O ZAWARTOŚCI POWYŻEJ 4,5% DO 18% ALKOHOLU, Z WYJĄTKIEM PIWA

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OBRÓT HURTOWY W KRAJU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI O ZAWARTOŚCI POWYŻEJ 18% ALKOHOLU]

Załącznik nr 3

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OBRÓT HURTOWY W KRAJU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI O ZAWARTOŚCI POWYŻEJ 18% ALKOHOLU

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama