| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 15 maja 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 237), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. poz. 673).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. poz. 673), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.”.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 15 maja 2015 r. (poz. 856)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 22 lipca 2011 r.

w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Określa się wzór wniosku o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Określa się wzór upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Określa się wzór deklaracji skróconej do czasowego składowania, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. Określa się wzór oświadczenia, że wnioskodawca nie dopuścił się poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub podatkowego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów i nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz że nie zalega on w podatkach płatnych naczelnikowi urzędu skarbowego, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 6. Określa się wzór wniosku o objęcie towarów procedurą celną złożony wraz z dokumentami handlowymi lub administracyjnymi, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 7. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub zamykaniu procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 8. Określa się wzór pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub zamykaniu procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 9. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 10. Określa się wzór pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 11. (uchylony).

§ 12. (uchylony).

§ 13. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 14. Określa się wzór pozwolenia na zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 15. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego (procedura uproszczona – poziom 1) albo manifestu lotniczego przesyłanego z wykorzystaniem elektronicznego systemu wymiany danych (procedura uproszczona – poziom 2), stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia.

§ 16. Określa się wzór pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego (procedura uproszczona – poziom 1), stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia.

§ 17. Określa się wzór pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego przesyłanego z wykorzystaniem elektronicznego systemu wymiany danych (procedura uproszczona – poziom 2), stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia.

§ 18. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu morskiego odnoszącego się do towarów (procedura uproszczona – poziom 1) albo pojedynczego manifestu morskiego (procedura uproszczona – poziom 2), stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia.

§ 19. Określa się wzór pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu morskiego odnoszącego się do towarów (procedura uproszczona – poziom 1), stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia.

§ 20. Określa się wzór pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego pojedynczego manifestu morskiego (procedura uproszczona – poziom 2), stanowiący załącznik nr 20 do rozporządzenia.

§ 21. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, stanowiący załącznik nr 21 do rozporządzenia.

§ 22. Określa się wzór pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, stanowiący załącznik nr 22 do rozporządzenia.

§ 23. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na utworzenie regularnej linii żeglugowej, stanowiący załącznik nr 23 do rozporządzenia.

§ 24. Określa się wzór pozwolenia na utworzenie regularnej linii żeglugowej, stanowiący załącznik nr 24 do rozporządzenia.

§ 25. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym, stanowiący załącznik nr 25 do rozporządzenia.

§ 26. Określa się wzór pozwolenia na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym, stanowiący załącznik nr 26 do rozporządzenia.

§ 27. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i w każdym przypadku przed przybyciem statku do portu przeznaczenia, stanowiący załącznik nr 27 do rozporządzenia.

§ 28. Określa się wzór pozwolenia na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i w każdym przypadku przed przybyciem statku do portu przeznaczenia, stanowiący załącznik nr 28 do rozporządzenia.

§ 29. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na poddanie towarów zabiegom zwyczajowym – czasowe wyprowadzenie towarów, stanowiący załącznik nr 29 do rozporządzenia.

§ 30. Określa się wzór dokumentu przekazania towaru (DPT), stanowiący załącznik nr 30 do rozporządzenia.

§ 31. Określa się wzór dokumentu odprawa czasowa – dokument dołączany do ustnego zgłoszenia celnego, stanowiący załącznik nr 31 do rozporządzenia.

§ 32. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego, stanowiący załącznik nr 32 do rozporządzenia.

§ 33. Określa się wzór pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego, stanowiący załącznik nr 33 do rozporządzenia.

§ 34. Określa się wzór potwierdzenia złożenia zabezpieczenia generalnego, stanowiący załącznik nr 34 do rozporządzenia.

§ 35. Określa się wzór powiadomienia o rozpoczęciu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym, stanowiący załącznik nr 35 do rozporządzenia.

§ 36.3) Określa się wzór wniosku o rejestrację/aktualizację/unieważnienie EORI – podmiot krajowy, stanowiący załącznik nr 36 do rozporządzenia.

§ 37.3) Określa się wzór wniosku o rejestrację/aktualizację/unieważnienie EORI – podmiot zagraniczny, stanowiący załącznik nr 37 do rozporządzenia.

§ 37a. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania, stanowiący załącznik nr 38 do rozporządzenia.

§ 37b. Określa się wzór pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania, stanowiący załącznik nr 39 do rozporządzenia.

§ 37c.4) Określa się wzór wniosku o uznanie/zmianę miejsca, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego, stanowiący załącznik nr 40 do rozporządzenia.

§ 37d.4) Określa się wzór wniosku o jednorazowe uznanie miejsca, w którym dokonywane będą czynności przewidziane przepisami prawa celnego, stanowiący załącznik nr 41 do rozporządzenia.

§ 38. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. Nr 283, poz. 2824, z późn. zm.5)).

§ 39. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia6).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 lipca 2011 r.

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE WIĄŻĄCEJ INFORMACJI O POCHODZENIU (WIP)

infoRgrafika

infoRgrafika

Instrukcja wypełniania wniosku

Dane zawarte we wniosku wskazane przez wnioskodawcę jako „Poufne”, podlegają ochronie zgodnie z art. 15 Wspólnotowego Kodeksu Celnego i nie będą zawarte w treści WIP.

Pole 4

Jeżeli WIP ma zostać udzielona osobie innej niż wnioskodawca, należy wpisać odpowiednie dane osoby, której ma zostać udzielona WIP.

Pole 6

Należy podać krótki opis towaru; jeżeli opis jest obszerniejszy, należy wpisać tylko nazwę towaru, nawet w formie opisowej, i umieścić adnotację „opis towaru stanowi dodatkowy załącznik”; załącznik ten należy dołączyć do wniosku.

Pole 10

Należy podać proponowany kraj lub region pochodzenia, uzasadniając go przywołaniem podstawy prawnej wskazującej na regułę pozwalającą ustalić pochodzenie towaru; należy wykazać, że elementy wskazanej reguły pozwalającej ustalić pochodzenie towaru są spełnione w danym przypadku.

Pole 11

Należy podać cenę ex-works wyrażoną w złotych polskich; pole należy wypełnić, jeśli reguła pozwalająca ustalić pochodzenie towaru, przywołana w polu 10 wniosku, odnosi się do pojęcia ceny ex-works.

Pole 12

Należy podać wszystkie materiały (surowce, prefabrykaty, półprodukty, części itp.) używane w toku produkcji towaru; w kolumnie „Pozycja HS/kod CN” należy podać informację na tyle szczegółową, na ile przewiduje to reguła pozwalająca ustalić pochodzenie towaru przywołana w polu 10 wniosku; w razie braku miejsca w tym polu należy umieścić adnotację „pozostałe dane stanowią dodatkowy załącznik”; załącznik ten należy dołączyć do wniosku.

Pole 13

Należy podać opis procesu produkcji (obróbki, przeróbki) na tyle szczegółowy, na ile przewiduje to reguła pozwalająca ustalić pochodzenie towaru, przywołana w polu 10 wniosku; w razie braku miejsca w tym polu należy umieścić adnotację „pozostałe dane stanowią dodatkowy załącznik”; załącznik ten należy dołączyć do wniosku.

Pole 15 i 16

Informacja dotyczy WIP lub WIT odnoszących się do towarów identycznych lub podobnych; nie muszą to być WIP lub WIT udzielone wnioskodawcy; należy podać numer i datę powoływanej WIP lub WIT oraz nazwę organu, który je wydał.

 

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE UPOWAŻNIENIA DO STOSOWANIA UPROSZCZONEGO SPOSOBU DOKUMENTOWANIA POCHODZENIA TOWARÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3

WZÓR – UPOWAŻNIENIE DO STOSOWANIA UPROSZCZONEGO SPOSOBU DOKUMENTOWANIA POCHODZENIA TOWARÓW

infoRgrafika

Załącznik nr 4

WZÓR – DEKLARACJA SKRÓCONA DO CZASOWEGO SKŁADOWANIA

infoRgrafika

Załącznik nr 5

WZÓR – OŚWIADCZENIE ŻE WNIOSKODAWCA NIE DOPUŚCIŁ SIĘ POWAŻNEGO NARUSZENIA PRZEPISÓW PRAWA CELNEGO LUB PODATKOWEGO LUB POWTÓRNIE NIE NARUSZYŁ TYCH PRZEPISÓW I NIE JEST WOBEC NIEGO PROWADZONE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE LUB UPADŁOŚCIOWE ORAZ ŻE NIE ZALEGA ON W PODATKACH PŁATNYCH NACZELNIKOWI URZĘDU SKARBOWEGO

infoRgrafika

Załącznik nr 6

WZÓR – WNIOSEK O OBJĘCIE TOWARÓW PROCEDURĄ CELNĄ ZŁOŻONY WRAZ Z DOKUMENTAMI HANDLOWYMI LUB ADMINISTRACYJNYMI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 7

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UPROSZCZENIE PRZY OBEJMOWANIU TOWARÓW PROCEDURĄ TRANZYTU LUB PRZY ZAMYKANIU PROCEDURY TRANZYTU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 8

WZÓR – POZWOLENIE NA UPROSZCZENIE PRZY OBEJMOWANIU TOWARÓW PROCEDURĄ TRANZYTU LUB PRZY ZAMYKANIU PROCEDURY TRANZYTU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 9

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA STOSOWANIE GWARANCJI GENERALNEJ DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 10

WZÓR – POZWOLENIE NA STOSOWANIE GWARANCJI GENERALNEJ DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU

infoRgrafika

Załącznik nr 11

(uchylony)

Załącznik nr 12

(uchylony)

Załącznik nr 13

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA GWARANCJI DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 14

WZÓR – POZWOLENIE NA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA GWARANCJI DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU

infoRgrafika

Załącznik nr 15

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA WYKORZYSTYWANIE JAKO ZGŁOSZENIA TRANZYTOWEGO MANIFESTU LOTNICZEGO (PROCEDURA UPROSZCZONA – POZIOM 1) ALBO MANIFESTU LOTNICZEGO PRZESYŁANEGO Z WYKORZYSTANIEM ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU WYMIANY DANYCH (PROCEDURA UPROSZCZONA – POZIOM 2)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 16

WZÓR – POZWOLENIE NA WYKORZYSTYWANIE JAKO ZGŁOSZENIA TRANZYTOWEGO MANIFESTU LOTNICZEGO (PROCEDURA UPROSZCZONA – POZIOM 1)

infoRgrafika

Załącznik nr 17

WZÓR – POZWOLENIE NA WYKORZYSTYWANIE JAKO ZGŁOSZENIA TRANZYTOWEGO MANIFESTU LOTNICZEGO PRZESYŁANEGO Z WYKORZYSTANIEM ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU WYMIANY DANYCH (PROCEDURA UPROSZCZONA – POZIOM 2)

infoRgrafika

Załącznik nr 18

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA WYKORZYSTYWANIE JAKO ZGŁOSZENIA TRANZYTOWEGO MANIFESTU MORSKIEGO ODNOSZĄCEGO SIĘ DO TOWARÓW (PROCEDURA UPROSZCZONA – POZIOM 1) ALBO POJEDYNCZEGO MANIFESTU MORSKIEGO (PROCEDURA UPROSZCZONA – POZIOM 2)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 19

WZÓR – POZWOLENIE NA WYKORZYSTYWANIE JAKO ZGŁOSZENIA TRANZYTOWEGO MANIFESTU MORSKIEGO ODNOSZĄCEGO SIĘ DO TOWARÓW (PROCEDURA UPROSZCZONA – POZIOM 1)

infoRgrafika

Załącznik nr 20

WZÓR – POZWOLENIE NA WYKORZYSTYWANIE JAKO ZGŁOSZENIA TRANZYTOWEGO POJEDYNCZEGO MANIFESTU MORSKIEGO (PROCEDURA UPROSZCZONA – POZIOM 2)

infoRgrafika

Załącznik nr 21

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA KORZYSTANIE Z PROCEDURY TIR

infoRgrafika

Załącznik nr 22

WZÓR – POZWOLENIE NA KORZYSTANIE Z PROCEDURY TIR

infoRgrafika

Załącznik nr 23

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE REGULARNEJ LINII ŻEGLUGOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 24

WZÓR – POZWOLENIE NA UTWORZENIE REGULARNEJ LINII ŻEGLUGOWEJ

infoRgrafika

Załącznik nr 25

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA STOSOWANIE PRZEZ UPOWAŻNIONEGO NADAWCĘ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WSPÓLNOTOWY STATUS TOWARÓW BEZ OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIANIA ICH W CELU POŚWIADCZENIA W URZĘDZIE CELNYM

infoRgrafika

Załącznik nr 26

WZÓR – POZWOLENIE NA STOSOWANIE PRZEZ UPOWAŻNIONEGO NADAWCĘ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WSPÓLNOTOWY STATUS TOWARÓW BEZ OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIANIA ICH W CELU POŚWIADCZENIA W URZĘDZIE CELNYM

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 27

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA MANIFESTU SŁUŻĄCEGO DO POTWIERDZENIA WSPÓLNOTOWEGO STATUSU TOWARÓW NAJPÓŹNIEJ DO NASTĘPNEGO DNIA PO WYPŁYNIĘCIU STATKU I W KAŻDYM PRZYPADKU PRZED PRZYBYCIEM STATKU DO PORTU PRZEZNACZENIA

infoRgrafika

Załącznik nr 28

WZÓR – POZWOLENIE NA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA MANIFESTU SŁUŻĄCEGO DO POTWIERDZENIA WSPÓLNOTOWEGO STATUSU TOWARÓW NAJPÓŹNIEJ DO NASTĘPNEGO DNIA PO WYPŁYNIĘCIU STATKU I W KAŻDYM PRZYPADKU PRZED PRZYBYCIEM STATKU DO PORTU PRZEZNACZENIA

infoRgrafika

Załącznik nr 29

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA PODDANIE TOWARÓW ZABIEGOM ZWYCZAJOWYM – CZASOWE WYPROWADZENIE TOWARÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 30

WZÓR – DOKUMENT PRZEKAZANIA TOWARU (DPT)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 31

WZÓR – ODPRAWA CZASOWA – DOKUMENT DOŁĄCZANY DO USTNEGO ZGŁOSZENIA CELNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 327)

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ POZWOLENIA NA STOSOWANIE ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO

infoRgrafika

Załącznik nr 337)

WZÓR – POZWOLENIE NA STOSOWANIE ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO

infoRgrafika

Załącznik nr 347)

WZÓR – POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO

infoRgrafika

Załącznik nr 35

WZÓR – POWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI W WOLNYM OBSZARZE CELNYM LUB SKŁADZIE WOLNOCŁOWYM

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 367)

WZÓR – PG-K

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 377)

WZÓR – PG-Z

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 38

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE MAGAZYNU CZASOWEGO SKŁADOWANIA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 39

WZÓR – POZWOLENIE NA PROWADZENIE MAGAZYNU CZASOWEGO SKŁADOWANIA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 408)

WZÓR – WNIOSEK O UZNANIE/ ZMIANĘ MIEJSCA, W KTÓRYM MOGĄ BYĆ DOKONYWANE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 418)

WZÓR – WNIOSEK O JEDNORAZOWE UZNANIE MIEJSCA, W KTÓRYM DOKONYWANE BĘDĄ CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1149, z 2014 r. poz. 768 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. poz. 673), które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 136, poz. 1147, z 2006 r. Nr 198, poz. 1457, z 2008 r. Nr 216, poz. 1373, z 2009 r. Nr 187, poz. 1451 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 256.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 sierpnia 2011 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »