| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 5 czerwca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. poz. 835), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. poz. 713).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. poz. 713), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Administracji i Cyfryzacji: A. Halicki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 5 czerwca 2015 r. (poz. 917)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
1)

z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb ogłaszania przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, zwanego dalej „przetargiem”, aukcji na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, zwanej dalej „aukcją”, oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, zwanego dalej „konkursem”;

2) szczegółowe wymagania co do treści ogłoszenia i zawartości dokumentacji przetargowej, dokumentacji aukcyjnej oraz dokumentacji konkursowej;

3) warunki i tryb organizowania, przeprowadzania i zakończenia przetargu, aukcji oraz konkursu, w tym:

a) powoływania i pracy komisji przetargowej, komisji aukcyjnej oraz komisji konkursowej,

b) sposób wpłaty i zwrotu wadium w przypadku przetargu oraz aukcji.

§ 2. Oferta w aukcji składa się z oferty wstępnej i oferty aukcyjnej.

Rozdział 2

Ogłaszanie przetargu, aukcji i konkursu

§ 3. 1. Przetarg, aukcję albo konkurs ogłasza Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Prezesem UKE”, nie później niż w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania konsultacyjnego w tej sprawie.

2. Przetarg, aukcja albo konkurs rozpoczyna się w dniu opublikowania ogłoszenia o przetargu, aukcji albo konkursie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „BIP UKE”.

3. Z dniem rozpoczęcia przetargu, aukcji albo konkursu Prezes UKE udostępnia, na stronie podmiotowej BIP UKE, dokumentację przetargową, aukcyjną albo konkursową, o której mowa w § 8–11.

§ 4. W ogłoszeniu o przetargu określa się:

1) przedmiot i zakres przetargu, podając w szczególności:

a) częstotliwości lub zasoby orbitalne oraz rodzaj służby radiokomunikacyjnej, w której te częstotliwości lub zasoby orbitalne mogą być wykorzystywane,

b) obszar, na którym częstotliwości lub zasoby orbitalne mogą być wykorzystywane,

c) okres rezerwacji częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

2) warunki uczestnictwa w przetargu, podając w szczególności:

a) sposób wniesienia oraz wysokość opłaty za dokumentację przetargową,

b) miejsce i formę złożenia oferty,

c) termin złożenia oferty, który nie może być krótszy niż 45 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o przetargu,

d) wysokość wadium oraz sposób i termin jego wniesienia;

3) kryteria oceny ofert;

4) zastrzeżenie możliwości odwołania przetargu w terminie na złożenie oferty.

§ 5. W ogłoszeniu o aukcji określa się:

1) przedmiot i zakres aukcji, podając w szczególności:

a) częstotliwości lub zasoby orbitalne oraz rodzaj służby radiokomunikacyjnej, w której te częstotliwości lub zasoby orbitalne mogą być wykorzystywane,

b) obszar, na którym częstotliwości lub zasoby orbitalne mogą być wykorzystywane,

c) okres rezerwacji częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

2) warunki uczestnictwa w aukcji, podając w szczególności:

a) sposób wniesienia oraz wysokość opłaty za dokumentację aukcyjną,

b) miejsce i formę złożenia oferty wstępnej,

c) termin złożenia oferty wstępnej, który nie może być krótszy niż 45 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o aukcji,

d) wysokość wadium oraz sposób i termin jego wniesienia;

3) kryterium oceny ofert aukcyjnych;

4) zastrzeżenie możliwości odwołania aukcji w terminie na złożenie oferty wstępnej.

§ 6. W ogłoszeniu o konkursie określa się:

1) przedmiot i zakres konkursu, podając w szczególności:

a) częstotliwości lub zasoby orbitalne objęte konkursem, z ich przyporządkowaniem do poszczególnych multipleksów zgodnie z planem zagospodarowania częstotliwości,

b) obszar, na którym częstotliwości lub zasoby orbitalne mogą być wykorzystywane,

c) okres rezerwacji częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

2) warunki uczestnictwa w konkursie, podając w szczególności:

a) sposób wniesienia oraz wysokość opłaty za dokumentację konkursową,

b) miejsce i formę złożenia oferty,

c) termin złożenia oferty, który nie może być krótszy niż 45 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie;

3) kryteria oceny ofert;

4) zastrzeżenie możliwości odwołania konkursu w terminie na złożenie oferty.

§ 7. W ogłoszeniu o aukcji Prezes UKE może wskazać zasoby częstotliwości, o właściwościach odpowiadających częstotliwościom z zakresu, którego dotyczy aukcja, których posiadanie wyłącza od udziału w aukcji podmiot dysponujący tym zasobem lub podmioty z grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184), dysponującej tym zasobem.

Rozdział 3

Dokumentacja przetargowa, aukcyjna i konkursowa

§ 8. Dokumentacja przetargowa zawiera:

1) warunki uczestnictwa w przetargu, w szczególności dotyczące:

a) wniesienia opłaty za dokumentację przetargową,

b) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz zachowania zgodności oferty z wymaganiami określonymi w pkt 2,

c) wniesienia wadium na rachunek bankowy w sposób oraz w wysokości i terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu,

d) podania numeru rachunku bankowego, na który następuje zwrot wadium,

e) podania adresu właściwego do doręczeń,

f) liczby rezerwacji częstotliwości, o które może ubiegać się podmiot;

2) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, w szczególności dotyczące:

a) opisu sposobu przygotowania oferty,

b) określenia przedmiotu oferty zgodnie z ogłoszeniem,

c) określenia zawartości oferty poprzez wskazanie informacji i dokumentów niezbędnych do oceny oferty;

3) w zakresie kryteriów oceny ofert:

a) listę i szczegółowy opis kryteriów oceny ofert,

b) określenie maksymalnej liczby punktów, jaką może uzyskać oferta w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert,

c) opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert;

4) określenie zobowiązań, jakie muszą lub mogą być podjęte przez podmiot, na rzecz którego zostanie dokonana rezerwacja częstotliwości lub zasobów orbitalnych, i wskazanie, które części oferty uczestnika przetargu będą stanowiły zobowiązania podjęte w ramach przetargu.

§ 9. Dokumentacja aukcyjna zawiera:

1) warunki uczestnictwa w aukcji, w szczególności dotyczące:

a) wniesienia opłaty za dokumentację aukcyjną,

b) złożenia oferty wstępnej składanej w ramach I etapu aukcji w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o aukcji oraz zachowania zgodności oferty wstępnej z wymaganiami określonymi w pkt 2,

c) wniesienia wadium na rachunek bankowy w sposób oraz w wysokości i terminie określonych w ogłoszeniu o aukcji,

d) podania numeru rachunku bankowego, na który następuje zwrot wadium,

e) podania adresu właściwego do doręczeń,

f) sposobu reprezentacji uczestników aukcji w II jej etapie,

g) udziału w II etapie aukcji,

h) liczby rezerwacji częstotliwości, o które może ubiegać się podmiot;

2) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta wstępna, w szczególności dotyczące:

a) opisu sposobu przygotowania oferty wstępnej,

b) określenia przedmiotu oferty wstępnej zgodnie z ogłoszeniem,

c) określenia zawartości oferty wstępnej poprzez wskazanie informacji i dokumentów niezbędnych do oceny oferty,

d) określenie zobowiązań, jakie muszą być podjęte przez podmiot, na rzecz którego zostanie dokonana rezerwacja częstotliwości lub zasobów orbitalnych, i wskazanie, które części oferty wstępnej uczestnika aukcji będą stanowiły zobowiązania podjęte w ramach aukcji;

3) opis sposobu badania oferty wstępnej;

4) w zakresie kryterium oceny ofert aukcyjnych w II etapie aukcji – opis sposobu oceny ofert aukcyjnych w II etapie aukcji;

5) w zakresie aukcji próbnej:

a) tryb oraz termin jej przeprowadzenia,

b) tryb zgłaszania nieprawidłowości w jej przebiegu;

6) warunki przeprowadzenia II etapu aukcji, w szczególności dotyczące:

a) sposobu, miejsca i ram czasowych przeprowadzenia rund aukcji,

b) formy aukcji,

c) sposobu ustalania prawa do składania ofert aukcyjnych przez uczestnika aukcji w rundzie aukcji,

d) sposobów i warunków utrzymywania, tracenia i nabywania prawa do składania ofert aukcyjnych,

e) terminu związania ofertami aukcyjnymi wraz z określeniem trybu i warunków anulowania ofert aukcyjnych,

f) sposobu ogłaszania listy uczestników zakwalifikowanych do II etapu aukcji,

g) sposobu komunikacji komisji aukcyjnej z uczestnikami aukcji,

h) zakresu informacji przekazywanych przed każdą rundą aukcji,

i) informacji o czynnościach podejmowanych przez komisję aukcyjną oraz uczestników w czasie każdej rundy,

j) ceny wywoławczej,

k) sposobu ustalenia kwoty postąpienia w rundzie aukcji,

l) sposobu ustalania najwyższej zadeklarowanej kwoty dla każdej rundy aukcji,

m) sposobu i terminu składania ofert aukcyjnych, sposobu przyjmowania i potwierdzania złożenia ofert aukcyjnych, skutków niezłożenia oferty aukcyjnej w wyznaczonym terminie, możliwości przenoszenia ofert aukcyjnych w II etapie aukcji oraz trybu awaryjnego składania ofert aukcyjnych,

n) określenia liczby przysługujących uczestnikowi aukcji żądań zawieszenia aukcji,

o) warunków zakończenia aukcji,

p) dyskwalifikacji ofert aukcyjnych lub uczestników aukcji,

r) przerwania aukcji,

s) procedur ustalania konieczności wpłaty depozytu,

t) informacji o sposobie wyłaniania podmiotu wyłonionego wraz ze wskazaniem trybu wyłaniania podmiotu wyłonionego w przypadku wystąpienia kilku równoważnych ofert aukcyjnych na tę samą rezerwację częstotliwości po ostatniej rundzie licytacji na daną rezerwację częstotliwości,

u) trybu zgłaszania nieprawidłowości w przebiegu II etapu aukcji;

7) określenie uprawnień komisji aukcyjnej.

§ 10. Dokumentacja konkursowa zawiera:

1) warunki uczestnictwa w konkursie, w szczególności dotyczące:

a) wniesienia opłaty za dokumentację konkursową,

b) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz zachowania zgodności oferty z wymaganiami określonymi w pkt 2,

c) podania adresu właściwego do doręczeń,

d) liczby rezerwacji częstotliwości, o które może ubiegać się podmiot;

2) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, w szczególności dotyczące:

a) opisu sposobu przygotowania oferty,

b) określenia przedmiotu oferty zgodnie z ogłoszeniem,

c) określenia programów telewizyjnych lub radiofonicznych rozprowadzanych lub rozpowszechnianych w multipleksie za pomocą rezerwowanej częstotliwości,

d) uporządkowania w multipleksie programów, o których mowa w lit. c, oraz udziału każdego z takich programów w tym multipleksie,

e) określenia minimalnego procentowego udziału programów, o których mowa w lit. c, w multipleksie oraz minimalnego procentowego udziału usług dodatkowych w multipleksie,

f) określenia zawartości oferty poprzez wskazanie informacji i dokumentów niezbędnych do oceny oferty;

3) w zakresie kryteriów oceny ofert:

a) listę i szczegółowy opis kryteriów oceny ofert,

b) określenie maksymalnej liczby punktów, jaką może uzyskać oferta w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert,

c) opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert;

4) określenie zobowiązań, jakie muszą lub mogą być podjęte przez podmiot, na rzecz którego zostanie dokonana rezerwacja częstotliwości lub zasobów orbitalnych, i wskazanie, które części oferty uczestnika konkursu będą stanowiły zobowiązania podjęte w ramach konkursu.

§ 11. 1. Dokumentacja przetargowa, aukcyjna albo konkursowa może również zawierać:

1) warunki wykorzystania częstotliwości lub zasobów orbitalnych objętych przetargiem, aukcją albo konkursem, w szczególności:

a) wskazanie daty rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości lub zasobów orbitalnych,

b) określenie mocy promieniowanej lub mocy wyjściowej radiowego urządzenia nadawczego,

c) charakterystykę promieniowania anteny nadawczej,

d) rodzaj sygnału i parametry techniczne jego nadawania,

e) termin dostępności częstotliwości,

f) informację o zwolnieniu z obowiązku uzyskania pozwolenia na podstawie art. 144 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

g) informację o ograniczeniach sposobu wykorzystywania częstotliwości,

h) warunki współkorzystania z częstotliwości;

2) informację o minimum kwalifikacyjnym;

3) wskazanie minimalnej wysokości dodatkowej opłaty za dokonanie rezerwacji częstotliwości, którą obowiązany będzie uiścić uczestnik przetargu, aukcji albo konkursu, nie niższej niż wysokość rocznej opłaty za prawo do dysponowania tą częstotliwością;

4) zobowiązanie do przedstawienia gwarancji bankowej określonej w dokumentacji przetargowej, aukcyjnej albo konkursowej.

2. Dokumentacja aukcyjna może również zawierać:

1) określenie liczby rund aukcji, w których uczestnik aukcji może nie określić wysokości zadeklarowanej kwoty bez utraty prawa do składania ofert aukcyjnych, oraz określenie sposobu skorzystania z uprawnienia nieokreślania wysokości zadeklarowanej kwoty;

2) wskazanie zasobów częstotliwości, o właściwościach odpowiadających częstotliwościom z zakresu, którego dotyczy aukcja, których posiadanie wyłącza od udziału w aukcji podmiot dysponujący tym zasobem lub podmioty z grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, dysponującej tym zasobem.

3. Dokumentacja aukcyjna może określać procedury i środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu aukcji.

4. Jeżeli Prezes UKE w ogłoszeniu o aukcji wskaże zasoby częstotliwości, o których mowa w § 7, dokumentacja aukcyjna zawiera informację, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

§ 12. 1. Podmiot, który wniósł opłatę za dokumentację przetargową, aukcyjną albo konkursową, może, nie później niż na 21 dni przed upływem terminu do złożenia ofert w przypadku przetargu i konkursu lub ofert wstępnych w przypadku aukcji, zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o wyjaśnienie jej treści.

2. Prezes UKE niezwłocznie publikuje na stronie podmiotowej BIP UKE treść wniosku, o którym mowa w ust. 1, bez ujawnienia źródła wniosku.

3. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE pozostawia bez wyjaśnienia.

4. Wyjaśnienie treści dokumentacji Prezes UKE niezwłocznie, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu do złożenia ofert w przypadku przetargu i konkursu lub ofert wstępnych w przypadku aukcji, publikuje na stronie podmiotowej BIP UKE.

5. Wyjaśnienie, o którym mowa w ust. 4, jest wiążące dla uczestników przetargu, aukcji albo konkursu.

6. Prezes UKE może z urzędu, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu do złożenia ofert w przypadku przetargu i konkursu lub ofert wstępnych w przypadku aukcji, sprostować oczywistą omyłkę w treści dokumentacji przetargowej, aukcyjnej albo konkursowej. Prezes UKE niezwłocznie publikuje sprostowanie na stronie podmiotowej BIP UKE. Sprostowanie jest wiążące dla uczestników przetargu, aukcji albo konkursu.

§ 13. 1. Uczestnik przetargu albo konkursu, przed upływem terminu do złożenia ofert, może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie poprzez jej wycofanie i złożenie nowej.

2. Uczestnik aukcji, przed upływem terminu do złożenia ofert wstępnych, może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie wstępnej poprzez jej wycofanie i złożenie nowej.

Rozdział 4

Komisja

§ 14. 1. Do przeprowadzenia przetargu, aukcji albo konkursu Prezes UKE powołuje odpowiednio komisję przetargową, komisję aukcyjną albo komisję konkursową, zwane dalej „komisją”.

2. Komisja składa się co najmniej z 5 członków, w tym z przewodniczącego oraz jego zastępcy wyznaczanych przez Prezesa UKE. Członków komisji Prezes UKE powołuje spośród osób będących pracownikami UKE, posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia przetargu, aukcji albo konkursu.

§ 15. 1. Po sporządzeniu listy, o której mowa w § 22 ust. 1 i § 27 ust. 1, członek komisji składa pisemne oświadczenie, że:

1) nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z żadnym uczestnikiem przetargu, aukcji albo konkursu, jego zastępcą prawnym lub członkami władz uczestnika przetargu, aukcji albo konkursu;

2) przed upływem jednego roku od daty rozpoczęcia przetargu, aukcji albo konkursu nie pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym uczestnikiem przetargu, aukcji albo konkursu;

3) przed upływem jednego roku od daty rozpoczęcia przetargu, aukcji albo konkursu nie był członkiem władz uczestnika przetargu, aukcji albo konkursu;

4) nie pozostaje z żadnym uczestnikiem przetargu, aukcji albo konkursu, jego zastępcą prawnym lub członkami władz uczestnika przetargu, aukcji albo konkursu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, odbiera przewodniczący komisji i przekazuje je Prezesowi UKE.

3. Członek komisji do czasu zakończenia jej prac jest obowiązany niezwłocznie powiadomić przewodniczącego komisji o każdej zmianie stanu objętego oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1. Informację taką przewodniczący niezwłocznie przekazuje Prezesowi UKE.

§ 16. 1. Prezes UKE odwołuje członka komisji w przypadku:

1) niezłożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 15 ust. 1, lub wystąpienia zmiany stanu objętego tym oświadczeniem lub

2) długotrwałej choroby uniemożliwiającej jego udział w pracach komisji, lub

3) długotrwałego urlopu członka komisji, lub

4) niezdolności do pracy z przyczyn innych niż choroba.

2. Mandat członka komisji wygasa w przypadku:

1) jego śmierci;

2) ustania stosunku pracy w UKE.

§ 17. 1. Jeżeli w wyniku odwołania lub wygaśnięcia mandatu liczba członków komisji jest mniejsza niż 5, Prezes UKE wyznacza kolejnego członka zgodnie z § 14 ust. 2.

2. Do kolejnego członka komisji stosuje się przepisy § 14 i § 15.

3. Komisja przystępuje do dalszych prac po uzyskaniu pisemnej informacji od Prezesa UKE o ostatecznym ustaleniu jej składu.

§ 18. 1. Komisja pracuje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia komisji odbywają się w terminie i miejscu wskazanych przez przewodniczącego komisji.

3. W posiedzeniach komisji biorą udział tylko jej członkowie.

4. Poza posiedzeniami komisji członkowie komisji mogą zapoznawać się ze złożonymi ofertami w pomieszczeniu wyznaczonym do tego celu przez przewodniczącego komisji.

§ 19. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół. W II etapie aukcji komisja sporządza protokół po zakończeniu II etapu zawierający szczegółowe informacje dotyczące każdej rundy aukcji, która miała miejsce w czasie II etapu aukcji.

2. Protokół sporządza wyznaczony przez przewodniczącego członek komisji, a w przypadku jego nieobecności – inny członek komisji wyznaczony przez przewodniczącego komisji.

3. Protokół z posiedzenia komisji zawiera w szczególności:

1) datę i miejsce posiedzenia;

2) listę uczestników posiedzenia;

3) ustalenia komisji.

4. Członkowie komisji obecni na posiedzeniu podpisują protokół z posiedzenia komisji oraz co najmniej jeden członek komisji parafuje każdą stronę protokołu oraz załączników do protokołu.

5. Wyznaczony przez przewodniczącego członek komisji, do czasu zakończenia jej prac, przechowuje dokumentację z prac komisji, obejmującą w szczególności:

1) protokoły z posiedzeń komisji;

2) uchwały komisji;

3) informacje o pracach komisji sporządzane dla Prezesa UKE.

6. Do czasu zakończenia przetargu, aukcji albo konkursu dostęp do dokumentacji z prac komisji posiadają tylko Prezes UKE, członkowie komisji oraz upoważnieni przez Prezesa UKE pracownicy UKE.

6a.2) Po zakończeniu ostatniej rundy w danym dniu aukcyjnym Prezes UKE ogłasza na stronie podmiotowej BIP UKE informację o najwyższej zadeklarowanej kwocie na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

7. Po zakończeniu I etapu oraz w II etapie aukcji komisja komunikuje się z uczestnikiem aukcji w sposób określony w dokumentacji aukcyjnej.

§ 20. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności – zastępca przewodniczącego.

2. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:

1) organizowanie prac komisji;

2) reprezentowanie komisji przed Prezesem UKE;

3) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji i przewodniczenie tym posiedzeniom;

4) wyznaczanie poszczególnym członkom komisji zadań, w tym zlecanie przygotowania dokumentów przyjmowanych przez komisję.

§ 21. 1. Komisja podejmuje uchwały w sprawach:

1) zakończenia badania ofert w I lub II etapie, o których mowa odpowiednio w § 24–26 i 29–31;

2) przyjęcia protokołu, o którym mowa w § 32;

3) innych, na wniosek przewodniczącego lub członka komisji.

2. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego komisji.

Rozdział 5

Przeprowadzanie przetargu oraz konkursu

§ 22. 1. Niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert przewodniczący komisji zwołuje posiedzenie, podczas którego komisja otwiera oferty złożone w terminie, a następnie, z zachowaniem kolejności złożenia ofert, sporządza listę oferentów, którzy złożyli oferty w terminie.

2. Listę, o której mowa w ust. 1, przewodniczący komisji przekazuje Prezesowi UKE niezwłocznie po jej sporządzeniu, w celu ogłoszenia na stronie podmiotowej BIP UKE.

§ 23. 1. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu do składania ofert przewodniczący komisji przekazuje Prezesowi UKE ofertę bez jej otwierania.

2. Ofertę złożoną po terminie Prezes UKE zwraca oferentowi bez otwierania.

§ 24. 1. I etap przetargu albo konkursu obejmuje sprawdzenie:

1) wniesienia opłaty za dokumentację, o której mowa w § 8 albo § 10;

2) złożenia oferty w miejscu i formie określonych w ogłoszeniu;

3) zgodności złożonej oferty z wymaganiami określonymi w dokumentacji;

4) wniesienia wadium w sposób oraz w wysokości i terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz w dokumentacji przetargowej.

2. Po zakończeniu badania ofert w I etapie, komisja podejmuje uchwałę, w której wskazuje:

1) oferty zakwalifikowane do II etapu;

2) oferty niezakwalifikowane do II etapu, podając przyczyny ich niezakwalifikowania.

3. Warunkiem zakwalifikowania oferty do II etapu przetargu albo konkursu jest spełnienie warunków i wymagań sprawdzanych w I etapie.

§ 25. W celu uzyskania opinii, o której mowa w art. 118a ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, niezwłocznie po zakończeniu I etapu, komisja przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po jednym egzemplarzu każdej z ofert zakwalifikowanych do II etapu.

§ 26. 1. II etap przetargu albo konkursu obejmuje ocenę:

1) spełnienia kryteriów oceny ofert, o których mowa w § 8 pkt 3 albo § 10 pkt 3;

2) zobowiązań, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 i 4, jeżeli zostały wskazane w dokumentacji przetargowej albo konkursowej.

2. Ocena oferty w II etapie przetargu albo konkursu stanowi sumę punktów uzyskanych w tym etapie.

3. Po zakończeniu II etapu przetargu albo konkursu komisja podejmuje uchwałę, w której wskazuje liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty.

Rozdział 6

Przeprowadzanie aukcji

§ 27. 1. Niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert wstępnych przewodniczący komisji zwołuje posiedzenie, podczas którego komisja otwiera oferty wstępne złożone w terminie, a następnie, z zachowaniem kolejności złożenia ofert wstępnych, sporządza listę oferentów, którzy złożyli oferty wstępne w terminie.

2. Listę, o której mowa w ust. 1, przewodniczący komisji przekazuje Prezesowi UKE niezwłocznie po jej sporządzeniu, w celu ogłoszenia na stronie podmiotowej BIP UKE.

§ 28. 1. W przypadku złożenia oferty wstępnej po upływie terminu do składania ofert wstępnych przewodniczący komisji przekazuje Prezesowi UKE ofertę wstępną bez jej otwierania.

2. Ofertę wstępną złożoną po terminie Prezes UKE zwraca oferentowi bez otwierania.

§ 29. 1. I etap aukcji obejmuje sprawdzenie:

1) czy podmiot składający ofertę wstępną nie posiada zasobów częstotliwości, o właściwościach odpowiadających częstotliwościom z zakresu, którego dotyczy aukcja, których posiadanie wyłącza od udziału w aukcji podmiot dysponujący tym zasobem lub podmioty z grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, dysponującej tym zasobem, o ile warunek taki został określony w ogłoszeniu o aukcji oraz w dokumentacji aukcyjnej;

2) wniesienia opłaty za dokumentację, o której mowa w § 9;

3) złożenia oferty wstępnej w miejscu i formie określonych w ogłoszeniu;

4) zgodności złożonej oferty wstępnej z wymaganiami określonymi w dokumentacji;

5) wniesienia wadium w sposób oraz w wysokości i terminie określonych w ogłoszeniu o aukcji oraz w dokumentacji aukcyjnej;

6) zobowiązań, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 i 4, jeżeli zostały wskazane w dokumentacji.

2. W ramach I etapu komisja ustala prawa uczestnika aukcji do składania ofert aukcyjnych w pierwszej rundzie aukcji w sposób określony w dokumentacji.

3. Po zakończeniu badania ofert w I etapie, komisja podejmuje uchwałę, w której wskazuje:

1) oferty zakwalifikowane do II etapu wraz ze wskazaniem ustalonych praw uczestnika aukcji do składania ofert aukcyjnych w pierwszej rundzie aukcji;

2) oferty niezakwalifikowane do II etapu, podając przyczyny ich niezakwalifikowania.

4. Warunkiem zakwalifikowania oferty do II etapu aukcji jest spełnienie warunków i wymagań sprawdzanych w I etapie.

§ 30. 1. W ramach II etapu jest przeprowadzana co najmniej jedna licytacja. Każda licytacja składa się co najmniej z jednej rundy.

2. II etap aukcji jest przeprowadzany zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji aukcyjnej.

§ 31. 1. II etap aukcji kończy się w momencie wskazanym w dokumentacji aukcyjnej.

2. Po zakończeniu II etapu aukcji komisja podejmuje uchwałę, w której wskazuje liczbę rund aukcji, podaje informację o przebiegu każdej rundy, a dla ostatniej rundy dodatkowo wynikające z nich oceny punktowe uzyskane przez poszczególne oferty.

Rozdział 7

Zakończenie przetargu, aukcji albo konkursu

§ 32. 1. Niezwłocznie po zakończeniu II etapu komisja sporządza protokół z przebiegu przetargu, aukcji albo konkursu oraz przekazuje go Prezesowi UKE wraz z ofertami oraz dokumentacją, o której mowa w § 19 ust. 5.

2. Protokół z przebiegu przetargu albo konkursu zawiera w szczególności:

1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia etapów oceny ofert;

2) imiona i nazwiska członków komisji, ze wskazaniem czynności, w których brali udział;

3) listę ofert zwróconych bez otwierania;

4) listę ofert poddanych badaniu w I etapie;

5) listę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w II etapie, z podaniem przyczyn ich niezakwalifikowania;

6) liczbę punktów, jaką uzyskała każda oferta, w zakresie spełnienia poszczególnych kryteriów oceny ofert II etapu przetargu albo konkursu;

7) szczegółowe uzasadnienie rozstrzygnięć i ocen dokonywanych w czasie II etapu przetargu albo konkursu;

8) kolejność ofert wraz z ich oceną punktową, w formie listy sporządzonej odrębnie dla każdego zakresu częstotliwości, jeżeli przedmiotem przetargu albo konkursu były różne zakresy częstotliwości;

9) listę ofert, które nie uzyskały minimum kwalifikacyjnego;

10) podpisy wszystkich członków komisji, a w przypadku braku podpisu – wzmiankę o przyczynie jego braku.

3. Protokół z przebiegu aukcji zawiera w szczególności:

1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia I etapu oceny ofert wstępnych;

2) imiona i nazwiska członków komisji, ze wskazaniem czynności, w których brali udział w I etapie;

3) listę ofert wstępnych zwróconych bez otwierania;

4) listę ofert wstępnych poddanych badaniu w I etapie;

5) listę podmiotów, które złożyły oferty wstępne, zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do II etapu aukcji, z podaniem przyczyn ich niezakwalifikowania;

6) wysokość kwot zadeklarowanych w ostatniej rundzie licytacji na każdą rezerwację częstotliwości, ze wskazaniem uczestników aukcji, którzy daną kwotę zadeklarowali;

7) kolejność ofert aukcyjnych wraz z ich oceną punktową, w formie listy sporządzonej odrębnie dla każdego zakresu częstotliwości, jeżeli przedmiotem aukcji były różne zakresy częstotliwości;

8) listę uczestników aukcji, którzy nie uzyskali minimum kwalifikacyjnego odrębnie dla każdej rezerwacji częstotliwości;

9) listę uczestników aukcji, którzy uzyskali minimum kwalifikacyjne odrębnie dla każdej rezerwacji częstotliwości;

10) podpisy wszystkich członków komisji, a w przypadku braku podpisu – wzmiankę o przyczynie jego braku.

4. Komisja kończy pracę z dniem przyjęcia protokołu przez Prezesa UKE.

§ 33. 1. Prezes UKE niezwłocznie po otrzymaniu protokołu z przebiegu przetargu, aukcji albo konkursu ogłasza wyniki przetargu, aukcji albo konkursu na stronie podmiotowej BIP UKE.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) oznaczenie terminu, miejsca i przedmiotu przetargu, aukcji albo konkursu;

2) listę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w II etapie w przypadku przetargu albo konkursu albo listę podmiotów zakwalifikowanych do II etapu aukcji;

3)3) listę podmiotów wyłonionych, ze wskazaniem kolejności ofert wraz z ich oceną punktową według malejącej ilości punktów, w formie listy sporządzonej odrębnie dla każdego zakresu częstotliwości, jeżeli przedmiotem przetargu, aukcji albo konkursu były różne zakresy częstotliwości.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, kończy przetarg, aukcję albo konkurs.

Rozdział 8

Wadium i depozyt

§ 34. 1. Uczestnik przetargu albo aukcji wnosi wadium na rachunek bankowy UKE podany w ogłoszeniu o przetargu albo aukcji.

2. Wadium zwraca się na rachunek bankowy podany przez uczestnika przetargu albo aukcji.

3. Wadium zwraca się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew wadium.

§ 35. 1. Uczestnik aukcji wnosi depozyt na rachunek bankowy UKE podany w ogłoszeniu o aukcji.

2. Depozyt zwraca się na rachunek bankowy podany przez uczestnika aukcji.

3. Depozyt zwraca się, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników aukcji, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym był on przechowywany, pomniejszony o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew depozytu.

Rozdział 9

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 36. Do przetargów oraz konkursów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 37. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia4).5)


1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. poz. 713), które weszło w życie z dniem 31 maja 2014 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 lipca 2013 r.

5) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. Nr 118, poz. 990), które na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »