reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 8 czerwca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 35, poz. 273), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 1308).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 1308), które stanowią:

„§ 2. Dokapitalizowania dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, spełniające warunki określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, uznaje się za pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 8 czerwca 2015 r. (poz. 949)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
1)

z dnia 25 lutego 2009 r.

w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej polegającej na wsparciu ze środków publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie portów lotniczych znajdujących się w transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T2), zwanej dalej „pomocą”, realizowanych na podstawie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013, zwanego dalej „Programem”.

§ 2. 1. Pomoc może być udzielana podmiotom zarządzającym portami lotniczymi znajdującymi się w transeuropejskiej sieci transportowej, zwanymi dalej „beneficjentami pomocy”, w zakresie rozwoju infrastruktury portów lotniczych.

2. Pomoc nie może być udzielana lub wypłacana beneficjentom pomocy:

1) na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z przepisami prawa oraz wspólnym rynkiem;

2) znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9–11 komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).

§ 2a.3) 1. Pomoc może być udzielana jako:

1) bezzwrotne dofinansowanie ze środków Programu;

2) dokapitalizowanie rozumiane jako podwyższenie kapitału zakładowego, przez wniesienie:

a) wkładów pieniężnych,

b) wkładów niepieniężnych w postaci nieruchomości lub innych środków trwałych.

2. Pomoc jest udzielana na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 7.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podlega kumulacji z pomocą, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 3. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego kraju przez zwiększenie przepustowości portów lotniczych znajdujących się w sieci TEN-T oraz zapewnienie wysokiego standardu świadczonych przez nie usług.

§ 4. Beneficjent pomocy może otrzymać pomoc na podstawie rozporządzenia w przypadku, gdy:

1) cel i przedmiot realizacji projektu są zgodne z celami określonymi odpowiednio w § 3 i 5;

2) wydatki kwalifikowalne na realizację projektu ponoszone są w zakresie określonym w § 7;

3) intensywność pomocy nie przekracza wartości określonych w § 8;

4) zapewni dostęp do portu lotniczego, którego projekt dotyczy, wszystkim zainteresowanym podmiotom na równych, niedyskryminujących zasadach;

5) zobowiąże się, że projekt nie zostanie poddany zasadniczym modyfikacjom, o których mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.)4), przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego zakończenia;

6) zobowiąże się, że dofinansowany sprzęt lub infrastruktura będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby transportu lotniczego.

§ 5. 1. Pomoc może być udzielona na:

1) budowę, przebudowę lub remont infrastruktury lotniskowej wraz z zakupem urządzeń, pojazdów i systemów dla infrastruktury lotniskowej, w tym: dróg startowych, dróg kołowania, dróg technicznych, płyt postojowych dla samolotów, dróg szybkiego zejścia;

2) zakup lub remont infrastruktury systemów portu wraz z zakupem lub remontem niezbędnych urządzeń: oświetlenia nawigacyjnego, energetycznego, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego, wodno-kanalizacyjnego, monitoringu technicznego, utrzymania lotniska;

3) budowę, przebudowę i remont infrastruktury portowej, w tym terminali pasażerskich;

4) budowę, przebudowę i remont zaplecza technicznego i operacyjnego dla obsługi infrastruktury lotniskowej wraz z zakupem niezbędnych urządzeń i systemów;

5) realizację przedsięwzięć niezbędnych w zakresie ochrony środowiska, w tym: systemów monitoringu hałasu, powietrza i wód podziemnych;

6) prace projektowe i dokumentację związaną z inwestycjami oraz prace związane z realizacją i zarządzaniem projektami.

2. Pomoc nie może być udzielona na wspieranie działalności komercyjnej niezwiązanej bezpośrednio z podstawową działalnością portu lotniczego, obejmującej między innymi budowę, przebudowę i remont powierzchni oraz nieruchomości przeznaczonych na biura i magazyny, hotele, sklepy, restauracje oraz parkingi.

§ 6. 1.5) Pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, jest udzielana na projekty indywidualne, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

2.5) Beneficjent pomocy składa wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, do podmiotu udzielającego pomocy.

3. Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę beneficjenta pomocy;

2) tytuł i miejsce realizacji projektu;

3) cel realizacji projektu;

4) opis projektu;

5) opis rezultatów realizacji projektu;

6) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu;

7) wartość projektu;

8) wydatki kwalifikowalne;

9) wnioskowaną kwotę dofinansowania;

10) źródła finansowania projektu.

4.6) Pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, jest udzielana na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy beneficjentem pomocy a podmiotem udzielającym pomocy.

5.7) Pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2, jest udzielana po podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, o ile podwyższenie kapitału zakładowego nie następuje na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki. Podstawę prawną udzielenia pomocy w formie dokapitalizowania, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2, stanowi umowa spółki lub uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego.

§ 7. 1. Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się, niezbędne do realizacji projektu, wydatki lub koszty poniesione na:

1) prace związane z przygotowaniem projektu, w tym:

a) niezbędną dokumentację,

b) opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia;

2) zarządzanie projektem, w tym:

a) nadzór nad robotami budowlanymi,

b) wydatki związane z wdrażaniem projektu,

c) koszty ogólne (w czasie realizacji projektu),

d) wydatki osobowe,

e) zakup i instalację informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie;

3) nabycie własności nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych lub innego prawa do tych nieruchomości;

4) budowę i montaż, w tym również:

a) odtworzenie nawierzchni drogi poza pasem prowadzenia robót,

b) wykonanie robót dodatkowych;

5) sprzęt i wyposażenie, w tym:

a) środki trwałe stanowiące część wydatków inwestycyjnych zainstalowane na stałe w ramach projektu,

b) przenośne środki trwałe stanowiące część wydatków inwestycyjnych niezbędne dla realizacji celu projektu lub dla poprawnego funkcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu,

c) sprzęt będący środkiem trwałym zakupiony lub wytworzony na czas realizacji projektu,

d) wartości niematerialne i prawne,

e) zakup używanego sprzętu,

f) wydatki związane z zastosowaniem technik finansowania niepowodujących natychmiastowego przeniesienia prawa własności,

g) zakup materiałów niestanowiących środków trwałych wykorzystywanych przez czas realizacji projektu;

6) działania informacyjno-promocyjne;

7) podatek od towarów i usług (VAT), o ile beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT;

8) niezbędne opłaty związane z realizacją projektów, w tym opłaty administracyjne, jeżeli stanowią one wydatki kwalifikowalne w ramach Programu.

2. Wydatki poniesione na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie nie są wydatkami kwalifikowalnymi.

3. Środki transportu, o których mowa w § 5, kwalifikują się do wsparcia wyłącznie w przypadku, gdy ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu, o których mowa w § 3 i 5, oraz są wyłącznie wykorzystywane dla obsługi naziemnej8).

4. Z zastrzeżeniem przestrzegania zasad obowiązujących w systemie realizacji Programu, za kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki, które zostały faktycznie poniesione pomiędzy dniem 7 grudnia 2007 r. a dniem 31 grudnia 2015 r.

§ 8. Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

1) 30% wydatków kwalifikowalnych dla portu lotniczego Warszawa-Okęcie;

2) 50% wydatków kwalifikowalnych dla pozostałych portów lotniczych.

§ 9. 1. Pomoc udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5)9) oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną beneficjentowi pomocy, niezależnie od jej formy i źródła.

2. Z zastrzeżeniem odmiennego rozstrzygnięcia w indywidualnej decyzji Komisji Europejskiej, skumulowana pomoc, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć:

1) 30% wydatków kwalifikowalnych dla portu lotniczego Warszawa-Okęcie;

2) 75% wydatków kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach.

3. Beneficjent pomocy informuje organ udzielający pomocy o każdej innej pomocy otrzymanej na realizację tego samego projektu.

4. Podmiot udzielający pomocy informuje beneficjenta pomocy o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego pomoc ta jest udzielana.

§ 10. Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia10).


1) Obecnie działem administracji rządowej – transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Sieć ta została określona w decyzji nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz. Urz. WE L 228 z 09.09.1996, str. 1, z późn. zm.); decyzja uchylona z dniem 25 sierpnia 2010 r. na podstawie art. 29 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz. Urz. UE L 204 z 05.08.2010, str. 1, z późn. zm.).

3) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 1308), które weszło w życie z dniem 13 listopada 2013 r.

4) Uchylone przez art. 153 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.; zgodnie z art. 152 rozporządzenia uchylającego, rozporządzenie to nie ma wpływu na kontynuację albo modyfikację, w tym całkowite lub częściowe anulowanie pomocy zatwierdzonej przez Komisję na podstawie rozporządzenia uchylonego lub wszelkich innych przepisów prawa mających zastosowanie do tej pomocy na dzień 31 grudnia 2013 r. Do tej pomocy lub do danych operacji aż do ich zamknięcia mają zastosowanie przepisy rozporządzenia uchylonego. Dla celów tego przepisu pomoc obejmuje programy operacyjne i duże projekty.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Zgodnie z dyrektywą Rady 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r. w sprawie dostępu do rynku usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 272 z 25.10.1996, str. 36–45).

9) Na podstawie art. 6 rozporządzenia Komisji nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis stosowało się do dnia 31 grudnia 2013 r.; zastąpione przez rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1–8).

10) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 marca 2009 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Nogacki

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama