| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 2 lipca 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inni dysponenci części budżetowych, zwani dalej „dysponentami”, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych oraz projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w sposób, w trybie i w terminach określonych w rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

§ 2. [Projekty opracowywane przez dysponentów]

1. Dysponenci opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Dysponenci opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie zadaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, wykorzystując katalog funkcji, zadań, podzadań i działań zamieszczony w załączniku nr 49 do rozporządzenia.

3. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, sporządzają plany finansowe w układzie zadaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, wykorzystując katalog funkcji, zadań, podzadań i działań zamieszczony w załączniku nr 49 do rozporządzenia.

4. Dysponenci opracowują plany rzeczowe oraz projekty planów dochodów i wydatków zgodnie z założeniami przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015–2018, w tym odnoszącymi się do celów i wartości mierników stopnia ich realizacji dla głównych funkcji państwa, przy uwzględnieniu w szczególności, że:

1) każdy wzrost wydatków w planach rzeczowych powinien być szczegółowo uzasadniony przedstawioną w tym zakresie kalkulacją oraz podaniem przesłanek wymagających podjęcia takiej decyzji, w szczególności podstawy prawnej;

2) przyjęcie wyższych wartości wydatków/kosztów ujętych w projektach planów finansowych podległych i nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wydatków/kosztów wynikających z planów finansowych na rok 2015 wymaga nadesłania projektów planów finansowych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wzrostu;

3) w planach rzeczowych powinny być ujmowane inwestycje o charakterze priorytetowym, po ich zweryfikowaniu pod kątem zasadności i możliwości wydatkowania planowanych środków w odniesieniu do stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych inwestycji, z uwzględnieniem łącznego poziomu wydatków dla danej części przyjętego w roku 2015;

4) wyszczególnione, w pismach przekazujących wstępne kwoty wydatków, środki na określone cele nie powinny być planowane w niższej wysokości w przedkładanych zgodnie z § 8 projektach budżetów poszczególnych części budżetowych;

5) w ramach wstępnej kwoty wydatków powinny zostać zabezpieczone środki na składki do organizacji międzynarodowych, w przypadku konieczności poniesienia takich wydatków;

6) w ramach wstępnej kwoty wydatków powinny zostać zabezpieczone środki na obsługę postępowań arbitrażowych, w przypadku konieczności poniesienia takich wydatków;

7) nie powinny być planowane wydatki na pracownicze programy emerytalne (PPE), chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej;

8) nie powinny być planowane wydatki przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.2));

9) nagrody dla pracowników za szczególne osiągnięcia mogą być planowane tylko w ramach limitu wynagrodzeń;

10) przy projektowaniu wydatków powinny być uwzględniane wyniki ocen efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów, przeprowadzanych przez dysponentów w trybie art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, w latach poprzedzających rok budżetowy, na który sporządzane są te projekty.

5. Wytycznych i założeń wymienionych w ust. 4 pkt 1–8 nie stosuje się do zadań ujmowanych na formularzach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 10–13 i w § 8 ust. 1 pkt 20 i pkt 25–31.

§ 3. [Opracowanie materiałów do projektu budżetu państwa]

1. Materiały do projektu budżetu państwa dysponenci opracowują na podstawie:

1) założeń do projektu budżetu państwa przyjętych przez Radę Ministrów, w tym prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno-gospodarczej;

2) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych;

3) zadań realizowanych w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów, z zastrzeżeniem ust. 3–5.

3. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

4. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

5. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

§ 4. [Paragraf „400 Grupa wydatków bieżących jednostki”]

1. Paragraf „400 Grupa wydatków bieżących jednostki” z odpowiednią czwartą cyfrą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.3)), ma zastosowanie wyłącznie do planowania: do projektu planu, planu oraz planu po zmianach.

2. W paragrafie, o którym mowa w ust. 1, planuje się środki, które będą klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 1, w toku dokonywania wydatków w następujących paragrafach: 421, 422, 426, 428, 430, 434, 436, 438, 439, 440, z odpowiednimi czwartymi cyframi.

§ 5. [Podział kwot wydatków]

1. Szef Służby Cywilnej może wyrazić opinię w zakresie wysokości kwot oraz podziału wydatków na wynagrodzenia korpusu służby cywilnej, dokonywanego przez dysponentów.

2. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Ministrowi Finansów informacje o wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1.

3. Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnej kwoty wydatków, o której mowa w § 3 ust. 2, ustala i przedstawia właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów wysokość wydatków na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, Programu Mobilizacji Gospodarki oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronności.

4. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami tych programów.

5. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w zakresie regionalnych programów operacyjnych (RPO), z wyjątkiem wydatków planowanych w części „34. Rozwój regionalny”, wymagają uprzedniego uzgodnienia z odpowiednią instytucją zarządzającą RPO – zarządem województwa.

6. Podziału kwoty wydatków bieżących dla działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” pomiędzy wojewodów, z wyodrębnieniem kwot wydatków na realizację zadania określonego w art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357), dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

7. Podziału kwoty wydatków dla działu „Pomoc społeczna” na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw rodziny.

8. Podziału kwoty wydatków dla działu „Transport i łączność”, rozdziału „Przejścia graniczne” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

9. Wysokość dotacji na realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w podziale na poszczególnych wojewodów jest ustalana przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Finansów w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 6. [Opracowanie planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy]

1. W terminie 10 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6, dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) RZ-1 – Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) RZ-2 – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) RZ-3 – Dotacje dla agencji wykonawczych, jednostek doradztwa rolniczego, parków narodowych oraz dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, instytuty badawcze i ZUS; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) RZ-4 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) RZ-5 – Utracone przez gminy dochody z tytułu zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) RZ-6 – Zadania zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) RZ-7 – Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2016; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) RZ-8 – Zadania planowane do zakończenia w roku 2015, z wyłączeniem zadań inwestycyjnych, programów wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych z udziałem środków UE i państw członkowskich EFTA; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) RZ-9 – Pomoc społeczna (w tym: zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego); wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) RZ-10 (BP) – Finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) RZ-10 (BE) – Finansowanie programów realizowanych w ramach budżetu środków europejskich (bez WPR); wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) RZ-11 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) RZ-12 – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) RZ-13 – Dotacje podmiotowe, z których finansowane są również wynagrodzenia; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) RZ-14 – Wydatki na zadania z zakresu bieżącego utrzymania przejść granicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

2. Formularze RZ-4 i RZ-9 dysponenci przedstawiają w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrowi właściwemu do spraw rodziny w zakresie działu „Pomoc społeczna”.

3. Formularz RZ-2 (w zakresie przejść granicznych) oraz RZ-14 właściwi wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

4. Formularz RZ-7 właściwi ministrowie, w terminie 2 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje weryfikacji powyższego formularza i opracowuje zestawienia zbiorcze w zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”, które przedkłada Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

5. Formularz RZ-13 w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe” właściwi dysponenci w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

6. Formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE) i RZ-12 dysponenci biorący udział w realizacji programów realizowanych w ramach: funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, instrumentu „Łącząc Europę” oraz Mechanizmów Finansowych, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, natomiast w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przedstawiają jednostce wiodącej w realizacji danego przedsięwzięcia. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz jednostki wiodące w realizacji danego przedsięwzięcia przekazują formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE) i RZ-12 Ministrowi Finansów w terminie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 7. [Opracowanie propozycji celów i mierników dla zadań]

1. W terminie określonym w § 6 ust. 1 dysponenci, wskazani w załączniku nr 49 do rozporządzenia, właściwi dla zadań budżetowych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, opracują, uwzględniając standardy i wytyczne określone w Szczegółowym sposobie opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, stanowiącym załącznik nr 53 do rozporządzenia, i przedłożą Ministrowi Finansów propozycje celów i mierników dla tych zadań, według wzoru określonego w Karcie miernika, stanowiącego załącznik nr 52 do rozporządzenia, z wyłączeniem pozycji 11 i 15.

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Finansów o kompletności i zgodności propozycji celów i mierników ze standardami i wytycznymi określonymi w załączniku nr 53 do rozporządzenia dysponenci, o których mowa w ust. 1, usuną ewentualne braki oraz niezgodności i przekażą skorygowaną propozycję Ministrowi Finansów celem wprowadzenia zamkniętego katalogu celów i mierników do aplikacji/programu Trezor BZ.

3. W terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1, dysponenci, o których mowa w ust. 1, przedłożą Ministrowi Finansów opisy celów i mierników dla zadań budżetowych, dla których są właściwi zgodnie z załącznikiem nr 49 do rozporządzenia, sporządzone według wzoru określonego w Karcie miernika, w pełnym zakresie.

§ 8. [Przedłożenie Ministrowi Finansów projektu budżetu dla części budżetu państwa, według formularzy]

1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2016, o których mowa w § 3 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 14 i 16, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) OPBD – Opracowanie Projektu Budżetu – dochody; formularz należy wypełnić w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa;

2) OPBW – Opracowanie Projektu Budżetu – wydatki; formularz należy wypełnić w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa;

3) DPC – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;

4) BW-S – Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;

5) BW-PL – Wydatki placówek zagranicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

6) PZ-1 – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;

7) PZ-2 – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

8) SNZ – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy niezawodowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;

9) PZ-UE (BP) – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

10) PZ-UE (BE) – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

11) SUS – Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

12) EMRE – Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;

13) BW-I – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

14) BZS – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

15) BZSA – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

16) ZZAR – Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

17) BW-Z – Wydatki budżetu państwa na świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

18) PR-Z – Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;

19) PP – Przychody budżetu państwa i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;

20) PE – Finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;

21) PFC – Projekt planu finansowego państwowego funduszu celowego z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;

22) PFC-FUS – Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;

23) PFC-FEP – Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;

24) PFC-FER – Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;

25) F-REF – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;

26) WPR – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;

27) F-NSS (BP) – Finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;

28) F-NSS (BE) – Finansowanie programów realizowanych w ramach budżetu środków europejskich (bez WPR); wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;

29) LZ_LW (UE) – Limit zobowiązań i wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;

30) PF-UE (BP) – Planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;

31) PF-UE (BE) – Planowane wydatki w ramach budżetu środków europejskich (bez WPR); wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;

32) PF-OSPR – Projekt planu finansowego agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej oraz niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;

33) PF-ANR-ZWRSP – Projekt planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;

34) PF-ZUS – Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;

35) NAL-SP – Stan należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów/prokuratorów; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia.

2. Jeżeli z powodu awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa nie jest możliwe przekazanie wypełnionych formularzy wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, formularze te należy przekazać drogą elektroniczną w sposób określony w komunikacie, o którym mowa w ust. 3. Po usunięciu awarii dysponenci przekazują niezwłocznie formularze za pomocą Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

3. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, Ministerstwo Finansów poinformuje o tym zdarzeniu w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

4. W formularzach, w których występuje dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem formularzy PZ-UE (BP), PZ-UE (BE), F-NSS (BP) i F-NSS (BE), dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.

5. Formularze: PZ-1, BW-I i BZS oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

6. Formularze: DPC, BW-S, BW-I, BZS, ZZAR i PZ-1 oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Pomoc społeczna” oraz działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

7. Formularze: PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS i BZSA oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

8. Formularze: PZ-1 (w zakresie korpusu służby cywilnej), PZ-UE (BP) (w zakresie korpusu służby cywilnej) i PZ-UE (BE) (w zakresie korpusu służby cywilnej), BZS oraz informacje zawarte w formularzu OPBW (w zakresie korpusu służby cywilnej) dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.

9. Formularz PZ-2 oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW w zakresie działu „Obrona narodowa” oraz formularz PP dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.

10. Formularze: PZ-1, PZ-2, BW-I, BZS, PR-Z, PE i PF-OSPR oraz informacje zawarte w formularzu OPBW dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

11. Formularze: DPC, BW-I i PF-OSPR oraz informacje zawarte w formularzu OPBW ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

12. Formularze: BW-I i BW-S oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Ochrona zdrowia”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

13. Informacje zawarte w formularzu OPBW w zakresie rozdziałów „Działalność badawczo-rozwojowa” dysponenci w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw nauki.

14. Formularz PR-Z dysponenci współrealizujący programy wieloletnie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 2 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

15. Informacje zawarte w formularzach OPBW i BW-I wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie rozdziału „Przejścia graniczne”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

16. Dysponenci biorący udział w realizacji programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, instrumentu „Łącząc Europę” oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i pkt 5 lit. c i d ustawy o finansach publicznych, informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację poszczególnych programów operacyjnych przedstawiają dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych także dysponentowi pełniącemu funkcję koordynatora programów regionalnych, na formularzach: F-NSS (BP), F-NSS (BE), LZ_LW (UE), PZ-UE (BP), PZ-UE (BE), F-REF, PF-UE (BP) oraz PF-UE (BE), nie później niż na 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

17. W terminie określonym w ust. 1 dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekty planowanych wydatków w układzie, o którym mowa w § 2 ust. 2, ujętych w swoich częściach budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) BZ – Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia,

2) BZK – Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia

– wraz z wypełnionym formularzem opisowym dla każdej części budżetowej, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Działalność, Finanse publiczne, Budżet zadaniowy.

18. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, a także Minister Obrony Narodowej w zakresie Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, przedkładając Ministrowi Finansów projekt budżetu na 2016 rok, przekazuje go również do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przedstawia Ministrowi Finansów stanowisko w sprawie projektów budżetów służb specjalnych, przed ich rozpatrzeniem przez Radę Ministrów.

§ 9. [Projekty planów finansowych właściwych funduszy na formularzu PFC]

1. Dysponenci państwowych funduszy celowych oraz Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1, projekty planów finansowych właściwych funduszy na formularzu PFC.

2. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1, projekt planu finansowego:

1) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu PFC-FUS;

2) Funduszu Emerytur Pomostowych na formularzu PFC-FEP.

3. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1, projekt planu finansowego:

1) Funduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu PFC-FER;

2) Funduszu Administracyjnego na formularzu PFC;

3) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na formularzu PFC.

§ 10. [Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i kosztów lub przychodów i rozchodów]

1. Łącznie z formularzami, o których mowa w § 6–9, dysponenci, prezesi albo dyrektorzy odpowiednio: agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i kosztów lub przychodów i rozchodów.

2. Prezesi agencji wykonawczych nadzorowanych w zakresie gospodarki finansowej przez Ministra Finansów zawierają w uzasadnieniu szczegółowe kalkulacje poszczególnych pozycji planów finansowych.

§ 11. [Szczegółowy sposób opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016]

Szczegółowy sposób opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 określa załącznik nr 53 do rozporządzenia.

§ 12. [Terminy, w których dysponenci przedkładają Ministrowi Finansów niezbędne materiały]

1. W terminie do 31 października 2015 r. dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów propozycje celów i mierników dla podzadań i działań budżetowych realizowanych w 2016 r. przez siebie oraz przez nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, opracowane według wzoru określonego w Karcie miernika, z wyłączeniem pozycji 11 i 15, uwzględniające cele i mierniki zadań budżetowych przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 oraz standardy i wytyczne określone w Szczegółowym sposobie opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016.

2. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016 dysponenci przedkładają Ministrowi Finansów materiały niezbędne do sporządzenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

3. Materiały, o których mowa w ust. 2, dysponenci opracowują zgodnie ze Szczegółowym sposobem opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, stanowiącym załącznik nr 53 do rozporządzenia, przy uwzględnieniu opinii Ministra Finansów o kompletności i zgodności propozycji celów i mierników dla podzadań i działań budżetowych, o których mowa w ust. 1:

1) w szczegółowości funkcja, zadanie, podzadanie, działanie wraz z określeniem celów i mierników na poziomie podzadań i działań, doprowadzając do zgodności z ustawą budżetową na rok 2016, przy wykorzystaniu katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, określonego w załączniku nr 49 do rozporządzenia;

2) w szczegółowości funkcja i zadanie, przy wykorzystaniu katalogu funkcji i zadań, określonego w załączniku nr 49 do rozporządzenia, prezentując prognozę wydatków na lata 2017–2019;

3) na formularzach: PP, PFC, PFC-FUS, PFC-FEP, PFC-FER, PF-UE (BP), PF-UE (BE), PF-OSPR, PF-ANR-ZWRSP, PF-ZUS, dotyczących roku 2016, doprowadzając do zgodności z ustawą budżetową na rok 2016 oraz prezentując prognozę na lata 2017–2019;

4) na formularzu Karty miernika.

4. Formularze PF-UE (BP) i PF-UE (BE) dysponenci w terminie 16 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016 przekazują również:

1) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także Perspektywy Finansowej 2014–2020;

2) ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, a także Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020;

3) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w zakresie zadań finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego weryfikują i przekazują zbiorcze formularze PF-UE (BP) i PF-UE (BE) Ministrowi Finansów w terminie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873 oraz z 2015 r. poz. 218 i 493.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952 oraz z 2015 r. poz. 931.

Załącznik 1. [RZ-1]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 2 lipca 2015 r. (poz. 955)

Załącznik nr 1

RZ-1

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [RZ-2]
Załącznik 3. [RZ-3]
Załącznik 4. [RZ-4]
Załącznik 5. [RZ-5]
Załącznik 6. [RZ-6]
Załącznik 7. [RZ-7]
Załącznik 8. [RZ-8]
Załącznik 9. [RZ-9]
Załącznik 10. [RZ-10 (BP)]
Załącznik 11. [RZ-10 (BE)]
Załącznik 12. [RZ-11]
Załącznik 13. [RZ-12]
Załącznik 14. [RZ-13]
Załącznik 15. [RZ-14]
Załącznik 16. [DPC]
Załącznik 17. [BW-S]
Załącznik 18. [BW-PL]
Załącznik 19. [PZ-1]
Załącznik 20. [PZ-2]
Załącznik 21. [SNZ]
Załącznik 22. [PZ-UE (BP)]
Załącznik 23. [PZ-UE (BE)]
Załącznik 24. [SUS]
Załącznik 25. [EMRE]
Załącznik 26. [BW-I]
Załącznik 27. [BZS]
Załącznik 28. [BZSA]
Załącznik 29. [ZZAR]
Załącznik 30. [BW-Z]
Załącznik 31. [PR-Z]
Załącznik 32. [PP]
Załącznik 33. [PE]
Załącznik 34. [PFC]
Załącznik 35. [PFC-FUS]
Załącznik 36. [PFC-FEP]
Załącznik 37. [PFC-FER]
Załącznik 38. [F-REF]
Załącznik 39. [WPR]
Załącznik 40. [F-NSS (BP)]
Załącznik 41. [F-NSS (BE)]
Załącznik 42. [LZ _LW (UE)]
Załącznik 43. [PF-UE (BP)]
Załącznik 44. [PF-UE (BE)]
Załącznik 45. [PF-OSPR]
Załącznik 46. [PF-ANR-ZWRSP]
Załącznik 47. [PF-ZUS]
Załącznik 48. [NAL-SP]
Załącznik 49. [KATALOG FUNKCJI, ZADAŃ, PODZADAŃ I DZIAŁAŃ NA 2016 ROK]

Załącznik nr 49

KATALOG FUNKCJI, ZADAŃ, PODZADAŃ I DZIAŁAŃ NA 2016 ROK

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 50. [BZ]
Załącznik 51. [BZK]
Załącznik 52. [KARTA MIERNIKA]

Załącznik nr 52

KARTA MIERNIKA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 53. [SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB OPRACOWYWANIA MATERIAŁÓW DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016]

Załącznik nr 53

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB OPRACOWYWANIA MATERIAŁÓW DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Rozdział 1

Zasady ogólne

1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracują materiały do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 według formularzy stanowiących załączniki nr 1-52 do rozporządzenia.

Formularze dotyczące planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych (RZ) oraz projekty budżetów powinny uwzględniać podziałki obowiązującej klasyfikacji budżetowej, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, o którym mowa w § 10 rozporządzenia, sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne rozdziały. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu.

W uzasadnieniu niezbędne jest ujęcie informacji dotyczących:

1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;

2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;

3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w 2015 r.;

4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2016 r.

3. W uzasadnieniach dotyczących planowanych dochodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upoważnień do dokonywania wydatków, powołuje się przepisy prawne, z których zmiany te wynikają.

Niezbędne jest szczegółowe uzasadnienie wraz z podaniem przesłanek, w szczególności podstawy prawnej, każdego planowanego wzrostu wydatków w stosunku do roku poprzedniego, wobec ograniczeń dla sektora finansów publicznych wynikających z założeń przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015 – 2018.

Planowanie wydatków budżetowych na inwestycje powinno spełniać warunki określone w dziale III rozdziałach 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.

4. Materiały planistyczne sporządzane na formularzach RZ-2 i BW-I należy przedkładać odrębnie w obowiązującym terminie bezpośrednio w Wydziale Finansowania Inwestycji Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów – w formie papierowej i elektronicznej (formularz wraz z opisem – 1 egz.).

Formularze RZ-2 i BW-I dla części „29. Obrona narodowa” należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej w Wydziale Obrony Narodowej i Służb Specjalnych Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów.

Materiały przygotowane przez dysponentów na formularzach planistycznych kierowanych do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju powinny zostać przesłane w obowiązujących terminach również w formie elektronicznej do Departamentu Budżetu Rozwoju Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na adres poczty: budzet@mir.gov.pl ze wskazaniem w temacie wiadomości numeru i nazwy części budżetowej, której formularze dotyczą.

Materiały przygotowane przez dysponentów na formularzach planistycznych kierowanych do Szefa Służby Cywilnej, o których mowa w § 8 ust. 8, powinny zostać przesłane w obowiązujących terminach również w formie elektronicznej do Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na adres poczty: budzetsc@kprm.gov.pl ze wskazaniem w temacie wiadomości numeru i nazwy części budżetowej, której formularze dotyczą.

Rozdział 2

Plany rzeczowe zadań

5. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych dysponenci opracowują według formularzy oznaczonych symbolami RZ-1 do RZ-14, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia.

6. W formularzach oznaczonych symbolami RZ wszystkie kwoty odnoszące się do 2016 r. należy podać w cenach z 2015 r.

7. W formularzach oznaczonych symbolami RZ w kolumnie „przewidywane wykonanie w 2015 r.” wykazuje się kwoty ujęte w planie na 2015 r. z uwzględnieniem zaistniałych na chwilę sporządzania formularzy zmian, o ile dokonanie oszacowania przewidywanego wykonania z uwagi na termin określony w § 6 ust. 1 nie jest możliwe.

8. Formularz RZ-1

Formularz opracowują wyłącznie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sprawiedliwości (dla części „15. Sądy powszechne oraz części „37. Sprawiedliwość”), Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Prokuratura Generalna. Na formularzu tym dysponenci wykazują wydatki budżetu państwa klasyfikowane w paragrafie 3110 przeznaczone na:

- emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, pozostałe świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy,

- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne oraz pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku.

W części „29. Obrona narodowa” i „37. Sprawiedliwość” planowane wydatki należy przedstawić także w podziale na rozdziały.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

9. Formularz RZ-2

Na formularzu RZ-2, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2016, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.). Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2015 (kolumna 17 i 18).

Zakres rzeczowy formularza RZ-2 dotyczący planu na rok 2016 należy ograniczyć do zadań priorytetowych dla realizacji w danym roku budżetowym, w tym przede wszystkim inwestycji kontynuowanych o charakterze budowlanym biorąc pod uwagę możliwość wydatkowania planowanych środków, uwzględniającą analizę dotychczasowej realizacji danej inwestycji.

Zadania ujmowane na formularzu RZ-2 należy uszeregować wg hierarchii ich ważności, która stanowi podstawowy element prezentacji zadań, przy czym priorytety powinny zostać określone narastająco (dany priorytet nie może zostać powielony tj. powinien zostać przyporządkowany wyłącznie do jednego zadania w zakresie całego formularza).

W dalszej natomiast kolejności należy przypisać dane zadanie do określonej kategorii (inwestycyjne programy wieloletnie, inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym, zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem, zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa) oraz klasyfikacji budżetowej. Inwestycje jednego rodzaju należy wykazać łącznie, np. melioracje, zakup środków transportu, zakup sprzętu informatycznego, zakup sprzętu biurowego, itp.

Zadania nowe, tj. takie których rozpoczęcie planowane jest na rok 2016, mogą być ujmowane na formularzu RZ-2 o ile ich realizacja uzasadniona jest istotnymi przyczynami, np. sytuacjami szczególnymi, specyfiką realizacji i finansowania inwestycji w wybranych obszarach działalności, gdzie w planie na kolejne lata budżetowe dominują zadania jednoroczne lub wejściem w życie nowo ustanowionych przepisów prawa.

Formularz RZ-2 nie obejmuje zaplanowanych na 2015 r. oraz projektowanych do realizacji na 2016 r. wydatków/dotacji na inwestycje realizowane w ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz zadań inwestycyjnych w ramach budżetu środków europejskich, natomiast powinien obejmować wydatki majątkowe zaplanowane na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (klasyfikowane w paragrafach z czwartą cyfrą „0”).

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Pomocne w tym zakresie będą przepisy zawarte w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579) oraz art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm).

Inwestycyjne zadania budowlane ujęte w formularzu powinny spełniać wymogi określone w § 4 – 6 wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów. Ponadto zaplanowanie wydatków na inwestycje budowlane państwowych jednostek budżetowych oraz dotacji, o których mowa w art. 132 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, o wartości kosztorysowej przekraczającej 300.000 tys. zł, wymaga – zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zgodności przewidywanej inwestycji z odpowiednimi strategiami rozwoju.

W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa.

Wraz z formularzem należy przedłożyć:

– szczegółowe uzasadnienie wnioskowanych kwot środków budżetowych na 2016 r., o którym mowa w ust. 2 i 3,

– opis stopnia zaawansowania inwestycyjnych programów wieloletnich wraz z ewentualnymi trudnościami/opóźnieniami w realizacji,

– omówienie proponowanych zmian parametrów programów wieloletnich, w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok 2015,

– szczegółowe uzasadnienie w przypadku planowanego zakupu samochodów,

– informację o źródle i kwocie nakładów, które dotychczas zostały poniesione w przypadku inwestycji budowlanych, dla których rok 2016 jest pierwszym rokiem dofinansowania środkami budżetu państwa, a we wcześniejszych latach zadanie to było dofinansowane środkami z innych źródeł.

Za właściwy do uwzględnienia w toku opracowywania projektu ustawy budżetowej na rok 2016 należy uznać formularz sporządzony zgodnie z przedstawionymi powyżej zasadami.

10. W formularzu RZ-3 ujmuje się:

1) dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów:

a) art. 80 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.), z wyodrębnieniem środków na sfinansowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,

b) art. 130 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia wydanego na jego podstawie,

c) art. 27 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529),

d) art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.),

e) art. 61i ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.),

f) art. 130 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

g) art. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);

2) dotacje podmiotowe wynikające z przepisów:

a) art. 131 ustawy o finansach publicznych,

b) art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 14 oraz art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 410),

c) art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496, z późn. zm.),

d) art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1591, z późn. zm.),

e) art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1438, z późn. zm.),

f) art. 8 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633, z późn. zm.),

g) art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. poz. 1160),

h) art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.),

i) art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. Nr 107, poz. 687, z późn. zm.),

j) art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804);

3) dotacje celowe wynikające z przepisów:

a) ustawy o finansach publicznych,

b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

c) art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031, z późn. zm.),

d) art. 8 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

e) art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych,

f) art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 474),

g) art. 8h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), przeznaczone na wydatki bieżące,

h) art. 8a ust. 3, art. 11f, art.12 ust. 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego,

i) art. 33 ust. 1 i art. 119 ust. 1a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe,

j) art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

k) art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych;

4) dotacje celowe dla samorządów województw na finansowanie dopłat z tytułu stosowania przez przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.).

W poz. I – „Dotacje przedmiotowe” – minister właściwy do spraw transportu przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie usług przewozowych realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów w transporcie kolejowym.

W objaśnieniach należy przedstawić szczegółową kalkulację wysokości utraty przychodów taryfowych wraz z omówieniem metody ich obliczenia w zakresie ulgowych przejazdów realizowanych na podstawie:

– biletów jednorazowych z 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100% ulgą,

– imiennych biletów miesięcznych z 33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93% ulgą,

odrębnie dla poszczególnych grup przejazdowych uprawnionych do tych ulg z podaniem liczby pasażerów zarówno w przewidywanym wykonaniu 2015 r., jak i projekcie planu na 2016 r.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do specjalistycznych podręczników szkolnych.

Minister właściwy do spraw łączności przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do usług pocztowych zwolnionych od opłat pocztowych, związanych z przesłaniem paczek z drukami lub innymi nośnikami informacji dla ociemniałych, oraz plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do przesyłek egzemplarzy obowiązkowych, zwolnionych od opłat pocztowych, wysyłanych do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania oraz plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do przesyłek pakietów wyborczych i kopert zwrotnych dla wyborców niepełnosprawnych.

Minister właściwy do spraw rolnictwa przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie pomocy dla rolnictwa realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia podmiotów do jej otrzymywania.

W poz. II – „Dotacje podmiotowe” – należy wyodrębnić przedsiębiorców otrzymujących dotacje i cele przeznaczenia tych dotacji. W odniesieniu do planowanych nowych dotacji dofinansowujących przedsiębiorców lub zadania, które w roku ubiegłym nie były objęte dotowaniem z budżetu państwa, należy przedłożyć, wraz ze szczegółowym omówieniem zakresu rzeczowego zadań realizowanych w ramach poszczególnych pozycji dotacji, informacje ze wskazaniem zadań priorytetowych.

W zakresie dotacji przekazywanych agencjom wykonawczym właściwi dysponenci przedstawiają informacje o wysokości tych dotacji.

W zakresie dotacji przewidzianych dla górnictwa węgla kamiennego należy wymienić w formularzu RZ-3 oraz szczegółowo omówić w uzasadnieniu do tego formularza zakres finansowania wydatków na zadania związane z:

1) naprawianiem szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego;

2) zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym;

3) roszczeniami pracowniczymi, w tym:

a) z tytułu rent wyrównawczych,

b) uprawnień do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów;

4) monitoringiem procesów związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego oraz innych czynności zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotyczących restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

W zakresie dotacji wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów należy szczegółowo omówić zakres finansowania wydatków na zadania realizowane przez:

1) Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzibą w Bochni lub jego następcy prawnego, który przejął realizację zadań przewidzianych ustawą,

2) Kopalnię Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna w Wieliczce,

3) Centralną Pompownię „Bolko” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bytomiu,

4) Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu lub jej następcę prawnego, który przejął realizację zadań przewidzianych ustawą.

W zakresie dotacji wynikającej z ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe należy szczegółowo omówić zakres finansowania wydatków na zadania realizowane przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku.

W poz. III – „Dotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych inwestycji” – w zakresie dotacji przewidzianych dla przedsiębiorcy na realizację nowych inwestycji – minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na te dotacje.

W poz. IV – „Dotacje celowe związane z dofinansowaniem infrastruktury kolejowej” – minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z:

– art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.) – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów przygotowania i realizacji inwestycji obejmujących linie kolejowe, których dotyczą porozumienia międzynarodowe, oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym,

– art. 38 ust. 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na budowę lub przebudowę dworców kolejowych w zakresie bezpośrednio związanym z obsługą podróżnych,

– art. 38a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej, jeżeli infrastruktura ta jest udostępniana przez zarządcę na zasadach określonych w ustawie oraz na działalność zarządcy, która nie może być sfinansowana z opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej,

– art. 9 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji linii kolejowych lub odcinków linii kolejowych.

Środki dla ministra właściwego do spraw transportu na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji, remontów, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym wydzieli Minister Obrony Narodowej – w ramach wydatków obronnych – w części dotyczącej realizacji Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.

W poz. V – „Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewoźników kolejowych” – minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z podpisanych umów w zakresie dotacji przewidzianych na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych, międzywojewódzkich i międzynarodowych (art. 55 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).

W poz. VI – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.)”.

W poz. VII – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031, z późn. zm.)”.

W poz. VIII – „Dotacje celowe dla agencji wykonawczych” właściwy dysponent części przekazujący dotacje celowe przedstawia informację o ich wysokości.

W poz. IX – „Dotacje celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego” właściwy wojewoda przedstawi informacje na temat przewidywanego wykonania wysokości wydatku budżetu państwa na finansowanie dopłat w 2015 roku oraz projekt planu na 2016 rok.

W poz. X – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego”.

W poz. XI – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 8h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), przeznaczone na wydatki bieżące.

W poz. XII – „Dotacje celowe na finansowanie wydawania zaświadczeń ADR udzielane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, z póżn. zm.)” właściwy wojewoda przedstawi projekt planu na 2016 rok.

W poz. XIII – „Dotacje celowe na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 410)”, należy wymienić w formularzu RZ-3 oraz szczegółowo omówić w uzasadnieniu do tego formularza zakres finansowania wydatków na zadania związane z:

1) likwidacją kopalń, zakładów górniczych lub jego oznaczonych części,

2) restrukturyzacją zatrudnienia, w tym z tytułu świadczeń socjalnych otrzymywanych w okresie korzystania z urlopu górniczego,

3) pokryciem bieżących strat produkcyjnych,

4) wypłatą ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń, realizowaną przez ZUS.

W poz. XIV – „Dotacje celowe dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych oraz dla podmiotów realizujących zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, udzielane na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 119 ust. 1a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.)”, minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje przeznaczone dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych oraz dla podmiotów realizujących zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju, w tym dla instytutów badawczych.

W formularzu nie ujmuje się dotacji celowych planowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

11. Formularz RZ-4 dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.).

Formularz wypełniany jest odrębnie dla każdego działu klasyfikacji budżetowej.

W formularzu tym nie wykazuje się wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i ich domowników, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012–2016 (Dz. U. poz. 123, z późn. zm.).

W formularzu RZ-4 dysponenci przedstawiają dane uwzględniające wykonanie wydatków w poszczególnych miesiącach, począwszy od stycznia 2015 r. do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego ustalony termin złożenia przedmiotowego formularza, w odniesieniu do poszczególnych grup osób, za które opłacono składki w danym miesiącu, wraz z liczbą tych osób.

Przykładowo, w sytuacji gdy termin składania formularza RZ-4 przypada na maj 2015 r. dysponent winien uwzględnić w nim liczbę osób w ramach danej grupy, za które opłacono składki oraz kwoty wykonania wydatków za następujące miesiące 2015 r.: styczeń, luty, marzec, kwiecień.

12. W formularzu RZ-5 wojewodowie przedstawiają informacje dotyczące wysokości utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego oraz gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale związanych z gruntem służących bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody – w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody wskutek ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), z podatku leśnego, określonego w art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), z podatku rolnego, określonego w art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.).

13. Formularz RZ-6 opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

14. Formularz RZ-7

Formularz dotyczy skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2015, w tym nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, a także zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

Formularz ten sporządzają w zakresie działów 801 i 854 właściwi ministrowie prowadzący szkoły i placówki, w których zatrudniani są nauczyciele wynagradzani na podstawie art. 30 ustawy – Karta Nauczyciela. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dodatkowo sporządza formularz w zakresie nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

W formularzu należy uwzględnić planowane w roku 2015 i 2016 zmiany z tytułu uzyskania od dnia 1 stycznia i od dnia 1 września awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące liczbę awansowanych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie (wynagrodzenia, bez pochodnych). Powyższe skutki finansowe winny być określone w warunkach roku 2015.

15. Formularz RZ-8

W formularzu należy przedstawić wydatki na zadania, których realizacja planowana jest do zakończenia w 2015 roku, tj. w roku 2016 wydatki na cele określone w wymienionych zadaniach nie będą ponoszone – z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej tych wydatków.

Zadania należy podzielić na grupy zgodnie z podstawami ich realizacji, np. zadania wynikające z ustaw, programów (np. resortowych), granty.

W formularzu nie ujmuje się planowanych do zakończenia w 2015 r.:

– zadań inwestycyjnych ujętych w formularzach RZ-2,

– programów wieloletnich ustanowionych na podstawie art. 136 ustawy o finansach publicznych oraz odrębnych ustaw,

programów i projektów finansowanych z udziałem środków UE i państw członkowskich EFTA.

16. Formularz RZ-9 dotyczy:

1) zasiłków z pomocy społecznej przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; przez świadczeniobiorców rozumie się: w odniesieniu do zasiłków stałych – liczbę osób pobierających zasiłek stały, a w odniesieniu do zasiłków okresowych – liczbę osób samotnie gospodarujących, liczbę osób będących w rodzinie oraz liczbę rodzin pobierających zasiłek okresowy. Średnioroczną liczbę świadczeniobiorców, o której mowa w główce w kol. 3 i kol. 7, oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2015 r. sumuje się liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach 2015 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2016 r. sumuje się przewidywaną liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12;

2) świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.);

3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawanego i wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859).

Średnioroczną liczbę świadczeń, o której mowa w główce kol. 4 i kol. 8, należy ustalać w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2015 r. sumuje się liczbę świadczeń wypłaconych i przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2016 r. sumuje się liczbę świadczeń przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

17. Formularz RZ-10 (BP) w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Funduszu Spójności, Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

EFTA i Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać program z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program... Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

2) kolumna 2 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą pomocy technicznej należy wstawić skrót „PT”, jeśli planowane wydatki dotyczą zadań finansowanych poza pomocą techniczną programu należy wstawić skrót „PR”; wiersz „PR” nie obejmuje wydatków ujętych w wierszach „PT”;

3) kolumna 3 – dysponenci w kolumnie tej wskazują numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części, w tym również dla wydatków planowanych do uruchomienia w trakcie roku budżetowego do danej części budżetowej z rezerwy celowej; w kolumnie tej dysponenci zawsze wskazują właściwą część budżetową dysponenta; nawet w przypadku środków planowanych w rezerwie celowej (z uwagi na udzielone zapewnienie finansowania) dysponenci nie wskazują części „83. Rezerwy celowe”; nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić numer części budżetowej dysponenta, analogiczny jak w kolumnie 3;

5) kolumna 5 i 6 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania i współfinansowania; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;

6) kolumny 7-8 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków w roku 2016 kierując się następującymi wytycznymi:

– należy wstawić kwoty planowanych wydatków w podziale na finansowanie i współfinansowanie oraz na wydatki dotyczące pomocy technicznej i poza pomocą techniczną, dzieląc je odpowiednio na wydatki planowane w części budżetowej – wiersz z właściwym numerem części budżetowej w kolumnie 4 oraz wydatki planowane w rezerwie celowej – wiersz z numerem części budżetowej „83” w kolumnie 4,

– w wierszu „Program...Suma” należy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program;

– w wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu;

7) kolumny 9–14 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków w latach 2017

– 2019 kierując się następującymi wytycznymi:

– w wierszu „Program...Suma” należy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program, w podziale na współfinansowanie i finansowanie w poszczególnych latach,

– w wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu.

Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i projekty kolejowe.

Niedozwolone jest:

– scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,

– wpisywanie własnych nazw programów, jeżeli program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza RZ-10 (BP),

– wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”,

– wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi na wzorze sumowań na poziomie każdego programu, planowanych wydatków razem oraz na pomoc techniczną i poza pomocą techniczną,

– wprowadzaniu formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,

– wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu – części opisowej do formularza.

Dysponenci sporządzają formularz odrębnie dla każdej części budżetowej i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego i minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazują zbiorcze formularze do Ministra Finansów i dokonują podsumowania wydatków w poszczególnych programach z wyszczególnieniem wydatków ujętych w budżetach dysponentów i rezerwie celowej, z wyszczególnieniem etatów i wynagrodzeń finansowanych ze środków POPT 2014-2020.

Ponadto dysponenci w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), wypełniony formularz przesyłają bezpośrednio do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mf.gov.pl.

18. Formularz RZ-10 (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań:

– minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA i Perspektywy Finansowej 2014-2020,

– minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać program z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program ... Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

2) kolumna 2 – należy wstawić skrót „PR”;

3) kolumna 3 – dysponenci w kolumnie tej wskazują numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części, w tym również dla wydatków planowanych do uruchomienia w trakcie roku budżetowego do danej części budżetowej z rezerwy celowej; w kolumnie tej dysponenci zawsze wskazują właściwą część budżetową dysponenta; nawet w przypadku środków planowanych w rezerwie celowej (z uwagi na udzielone zapewnienie finansowania) dysponenci nie wskazują części „83. Rezerwy celowe”; nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić numer części budżetowej dysponenta, analogiczny jak w kolumnie 3;

5) kolumna 5 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;

6) kolumna 6 – należy wskazać kwotę planowanych wydatków w roku 2016 w zakresie poszczególnych programów kierując się następującymi wytycznymi:

– należy wstawić kwoty planowanych wydatków, dzieląc je odpowiednio na wydatki planowane w części budżetowej – wiersz z właściwym numerem części budżetowej w kolumnie 4 oraz wydatki planowane w rezerwie celowej – wiersz z numerem części budżetowej „83” w kolumnie 4,

– w wierszu „Program...Suma” należy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program,

– w wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu;

Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty kolejowe;

7) kolumny 7–9 – należy wykazać kwotę planowanych wydatków na lata 2017–2019 w zakresie poszczególnych programów kierując się następującymi wytycznymi:

– w wierszu „Program...Suma” należy wykazać sumę planowanych wydatków na dany program w poszczególnych latach,

– w wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu.

Niedozwolone jest:

– scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,

– wpisywanie własnych nazw programów, jeżeli program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza RZ-10 (BE),

– wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonym na wzorze sumowaniu planowanych wydatków razem,

– wprowadzaniu formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,

– wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”,

– wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu – części opisowej do formularza.

Dysponenci sporządzają formularz odrębnie dla każdej części budżetowej i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a także ministra właściwego do spraw rybołówstwa lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mf.gov.pl.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego i minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazują zbiorcze formularze do Ministra Finansów i dokonują podsumowania wydatków w poszczególnych programach z wyszczególnieniem wydatków ujętych w budżetach dysponentów i rezerwie celowej.

19. Formularz RZ–11 sporządzają dysponenci odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej, których finansowanie wymaga udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR. W formularzu powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń planowanych do wypłacenia w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020). Formularz składa się z części A odnoszącej się do perspektywy finansowej 2007–2013 i części B odnoszącej się do perspektywy finansowej 2014–2020.

W wierszu dotyczącym dochodów budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007–2013, podanie numeru części budżetowej oznacza jedynie zidentyfikowanie jednostki uzyskującej refundację pomocy technicznej. Środki z tytułu refundacji będą stanowiły dochody części „77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa” budżetu państwa.

W uzasadnionym przypadku formularz może być modyfikowany przez dysponenta, poprzez dodanie lub usunięcie wiersza, w sytuacji gdy w okresie od opublikowania rozporządzenia Ministra Finansów do sporządzenia formularza dokonane zostaną systemowe rozstrzygnięcia w zakresie finansowania zadań WPR, wymuszające zmianę konstrukcji formularza.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które powinno zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną. Zbiorczy formularz powinien być przekazany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie papierowej i elektronicznej do Departamentu Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów.

20. Formularz RZ-12 w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich przygotowuje po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań:

– minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA,

– minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,

– minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD),

– minister właściwy do spraw rozwoju wsi w zakresie dochodów budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków na zadania weterynaryjne a także zadań związanych z rynkami rybołówstwa.

Ponadto formularz RZ-12 wypełniają dysponenci w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa i budżetu środków europejskich na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od państw członkowskich EFTA w danym roku budżetowym.

W kolumnie nr 2 nazwy programów wybieramy za pomocą listy rozwijanej. Niedozwolone jest wpisywanie nazw programów jeśli program znajduje się na liście rozwijanej formularza RZ-12. Wpisanie programu możliwe jest jedynie w przypadku, kiedy nie jest on wyszczególniony na liście rozwijanej.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mf.gov.pl.

21. Formularz RZ-13 sporządzają dysponenci, którzy w dotacjach podmiotowych mają zawarty składnik wynagrodzeń.

W kolumnach 5 i 8 wykazuje się wyłącznie środki przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych (składek) powiązanych z tymi wynagrodzeniami. Ponadto, w kolumnie 5 łącznie z ww. wynagrodzeniami i pochodnymi należy uwzględnić wykonanie wydatków na PFRON.

Natomiast w przypadku uczelni należy wykazywać środki w rozumieniu art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

W kolumnie 8 ujmuje się dotacje zaplanowane we właściwych częściach budżetowych.

W formularzu nie uwzględnia się środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2015 w rezerwach celowych.

Nie należy wypełniać formularza w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego.

W uzasadnieniu do formularza dysponenci w szczególności wyjaśniają zmiany poziomu wydatków, odrębnie w części dotyczącej wynagrodzeń oraz w części pozostałej, w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

22. W formularzu RZ-14 wojewodowie przedstawiają informacje o podziale na poszczególne przejścia graniczne (z podaniem jego nazwy, miejscowości w której jest zlokalizowane oraz rodzaju przejścia) wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem przejść granicznych, umożliwiającym prowadzenie skutecznej i sprawnej kontroli granicznej. Wydatki należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu, z uwzględnieniem zmian wysokości poszczególnych grup wydatków oraz z podaniem przyczyn, które spowodowały ich wzrost lub spadek. Odrębnie należy podać – w przypadku wydatków na wynagrodzenia osobowe – średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia.

Rozdział 3

Planowanie dochodów budżetowych

23. Plan dochodów należy wprowadzić w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa w wersji TREZOR 3.0 na formularzu „Opracowanie projektu budżetu – dochody” (OPBD) znajdującym się w autoryzacji „Trezor 3.0: Planowanie” w folderze „Projekt budżetu”. Szczegółowa instrukcja dotycząca sposobu wprowadzania danych w zakresie planu dochodów w ramach systemu TREZOR 3.0 znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: www.mf.gov.pl w zakładce Działalność => Finanse publiczne => Budżet państwa => TREZOR=> Dokumentacja użytkownika TREZOR 3.0.

24. Układ danych w formularzu OPBD jest zgodny z poniższym wzorem:

Część

WOJ/SKO

Dział

Rozdział

Paragraf

Projekt Budżetu Państwa (w tys. zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa w wersji TREZOR 3.0 dane zostaną sporządzone zgodnie z wyżej zaprezentowanym wzorem w formacie .xls.

Formularz w formacie excel wraz z instrukcją wprowadzania danych zostaną zamieszczone, wzorem lat ubiegłych, na stronach Ministerstwa Finansów w dokumencie „Plan budżetu państwa na rok 2016 szablony i instrukcja”.

25. Dochody podatkowe, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody zagraniczne planuje Minister Finansów.

26. Dochody z ceł planuje Minister Finansów we współdziałaniu z Ministrem Gospodarki.

27. Dywidendy od spółek planuje dysponent wykonujący prawa z tytułu posiadania akcji lub udziałów Skarbu Państwa.

28. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe, a także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ujmuje się na formularzu „Opracowanie projektu budżetu – dochody” zgodnie z zasadami opisanymi w dokumentacji użytkownika.

29. Należy przedstawić szczegółową specyfikację tytułów i kwot dochodów ujmowanych w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów”.

30. W projekcie budżetu uwzględnia się zmiany w poziomie dochodów, wynikające z projektowanych zmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany stawek celnych, opłat sądowych lub administracyjnych), podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z oszacowaną kwotą wpływu na dochody budżetu w 2016 r.

31. Uzasadnienia i objaśnienia należy przekazać Ministrowi Finansów wraz z pozostałymi formularzami planistycznymi, wzorem lat ubiegłych, w wersji papierowej oraz elektronicznej w postaci dokumentu w formacie word (plik .doc) na adres, który zamieszczany jest corocznie na etapie wysyłania pism ze wstępną kwotą wydatków na planowany rok budżetowy na stronach Ministerstwa Finansów w dokumencie „Plan budżetu państwa na rok 2016 szablony i instrukcja”;

Przekazywanie informacji zawartych w formularzach OPBD innym dysponentom części będzie przebiegało, podobnie jak w latach ubiegłych, poza Informatycznym Systemem Obsługi Budżetu Państwa. Szczegółowe informacje w tym zakresie również będą zmieszczone na stronie MF.

Rozdział 4

Planowanie wydatków budżetowych

32. Plan wydatków należy wprowadzić w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa w wersji TREZOR 3.0 na formularzu „Opracowanie projektu budżetu – wydatki” (OPBW) znajdującym się w autoryzacji „TREZOR 3.0 – Planowanie” w folderze „Projekt budżetu”. Szczegółowa instrukcja dotycząca sposobu wprowadzania danych w zakresie planu wydatków do systemu TREZOR 3.0 znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: www.mf.gov.pl w zakładce Działalność => Finanse publiczne => Budżet państwa => TREZOR => Dokumentacja użytkownika TREZOR 3.0.

33. Układ danych w formularzu OPBW jest zgodny z poniższym wzorem:

Część

WOJ/SKO

Dział

Rozdział

Grupa ekonomiczna

Podgrupa ekonomiczna

Paragraf

Kody wynagrodzeń

Grupa pracownicza

Projekt Budżetu Państwa (w tys. zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa w wersji TREZOR 3.0 dane zostaną sporządzone zgodnie z wyżej zaprezentowanym wzorem w formacie .xls.

Formularz w formacie excel wraz z instrukcją wprowadzania danych zostaną zamieszczone, wzorem lat ubiegłych, na stronach Ministerstwa Finansów w dokumencie „Plan budżetu państwa na rok 2016 szablony i instrukcja”.

34. Na formularzu OPBW wydatki ujęte w ramach poniższych grup ekonomicznych:

– wydatki majątkowe,

– wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, należy rozpisać dodatkowo na poszczególne podgrupy ekonomiczne dostępne na formularzu.

Na formularzu OPBW wydatki na wynagrodzenia i uposażenia ujmowane w paragrafach od 401 do 407 należy uszczegółowić o dostępne na formularzu grupy pracownicze oraz kody wynagrodzeń.

35. Formularz OPBW:

1) dysponenci planują w swoich budżetach dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla przedsiębiorców, wynikające z obowiązujących systemów finansowych;

2) wydatki budżetowe na tworzenie rezerw państwowych i gospodarowanie nimi dysponenci ujmują odpowiednio w swoich projektach budżetu w ramach ustalonego limitu wydatków;

3) dla kwot dotacji dla instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych wykazanych na formularzu OPBW, należy przedstawić szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej udzielania dotacji. Kalkulacja obejmuje:

a) wskaźniki rzeczowe, które są podstawą określenia dotacji,

b) stawkę dotacji wraz ze szczegółową kalkulacją;

4) w ramach wydatków planowanych na pokrycie kosztów prywatyzacji nie mogą być ponoszone wydatki na zakupy inwestycyjne, jak również na zakup akcji (udziałów) w spółkach;

5) wydatki związane z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego prowadzoną na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384) obciążają koszty likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego – Fundusz Skarbu Państwa i nie mogą być zaliczone do kosztów prywatyzacji, pokrywanych ze środków budżetowych;

6) w uzasadnieniu do wydatków jednostek sfery budżetowej z tytułu wpłaconych składek na rzecz organizacji międzynarodowych należy podać:

a) nazwę organizacji,

b) podstawę prawną przynależności,

c) kalkulacje składek płaconych w 2015 r. i w 2016 r., w walucie płatności i w tysiącach złotych;

7) wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w art. 86 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 13a, 14 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych planowane są na rok 2016 we właściwych częściach w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”. Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne wojewodowie ujmują w paragrafach:

„Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”,

„Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”,

„Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa”;

8) wydatki na renty wynikające z wyroków i ugód sądowych za szkody popełnione podczas leczenia w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia planowane są w dziale „Ochrona zdrowia”, w rozdziale „Pozostała działalność”, w paragrafie „Zasądzone renty”;

9) w ramach wydatków majątkowych ujmowanych na formularzu OPBW w poz. 4 „Wydatki majątkowe” planowane są:

a) wydatki na zakupy wynikające z programów technicznej modernizacji Sił Zbrojnych, realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej,

b) wydatki na inwestycje wynikające z eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym, planowane na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

c) inne wydatki na inwestycje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 134 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych planowane są zakupy środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie;

10) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale „Pozostała działalność” mogą być planowane wyłącznie wydatki na realizację zadań, na które nie przewidziano odrębnego rozdziału.

Wydatki wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (rozdział 01002), powiatowych inspektoratów weterynarii (rozdział 01034) oraz granicznych inspektoratów weterynarii (rozdział 01035) ujmuje się zbiorczo dla całej części budżetowej;

11) w objaśnieniach dysponent części „25. Kultura fizyczna” oraz działu „Kultura fizyczna” podaje informacje dotyczące liczby i kwoty, przewidzianych na 2015 r. i planowanych na 2016 r., świadczeń pieniężnych przyznawanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715).

Informacje o liczbie i kwocie świadczeń pieniężnych podaje się odrębnie dla każdej grupy świadczeniobiorców;

12) uzasadnienia i objaśnienia należy przekazać Ministrowi Finansów wraz z pozostałymi formularzami planistycznymi, wzorem lat ubiegłych, w wersji papierowej oraz elektronicznej w postaci dokumentu w formacie word (plik .doc) na adres, który zamieszczany jest corocznie na etapie wysyłania pism ze wstępną kwotą wydatków na planowany rok budżetowy na stronach Ministerstwa Finansów w dokumencie „Plan budżetu państwa na rok 2016 szablony i instrukcja”;

13) przekazywanie informacji zawartych w formularzach OPBW innym dysponentom części będzie przebiegało, podobnie jak w latach ubiegłych, poza Informatycznym Systemem Obsługi Budżetu Państwa. Szczegółowe informacje w tym zakresie również będą zmieszczone na stronie MF.

36. Formularz DPC

Na formularzu DPC dysponenci wykazują wydatki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu, tj. dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W przypadku, gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, że w formularzu nie jest możliwe ujęcie jednostki otrzymującej dotację, należy wówczas wykazać grupę jednostek i łączną kwotę dotacji.

W formularzu nie ujmuje się dotacji celowych planowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

W uzasadnieniu do formularza należy przedstawić informację odnośnie wysokości środków, jaką planuje się przekazać Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji na uposażenia i świadczenia funkcjonariuszy oraz podać liczbę funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w tej jednostce. Powyższe dane należy przedstawić w następującej szczegółowości: liczba etatów Policji, uposażenia funkcjonariuszy (paragraf 405), nagroda roczna funkcjonariuszy (paragraf 407), wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (paragraf 307), równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (paragraf 418) oraz inne należności, w tym nagrody i zapomogi (paragraf 406 i paragraf 408). Powyższe dane należy przedstawić zarówno w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2015 roku, jak i projektu planu na 2016 rok.

37. Formularz BW-S

Formularz wypełniany jest odrębnie dla każdego działu klasyfikacji budżetowej.

Wydatki wykazane w kolumnie 4 powinny być zgodne z kwotami na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaplanowanymi w formularzu OPBW we właściwych częściach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie z postanowieniami w art. 81 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu jest kwota odpowiadająca wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium.

W przypadku niepobierania przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium podstawą jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla bezrobotnych, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.).

38. Formularz BW-PL

Wydatki na utrzymanie placówek zagranicznych, ponoszone w kraju i za granicą, ujmuje się na formularzu BW-PL zbiorczo dla części.

39. Formularz PZ-1:

1) plan zatrudnienia i wynagrodzeń sporządza się na formularzu PZ-1 w podziale na część, dział i rozdział klasyfikacji dochodów i wydatków oraz formę organizacyjno-prawną (jednostki budżetowe oraz państwowe fundusze celowe), wyodrębniając:

a) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów),

b) referendarzy sądowych,

c) asystentów sędziów i prokuratorów,

d) członków korpusu służby cywilnej (w tym również wchodzący w skład służby zagranicznej),

e) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,

f) pracowników orzecznictwa (sędziów i prokuratorów),

g) pracowników orzecznictwa (asesorów),

h) sądowych kuratorów zawodowych,

i) osadzonych,

j) etatowych członków SKO,

k) osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.),

l) nauczycieli,

m) pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń niezaliczonych do grup pracowników wymienionych w lit. a-l;

2) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami;

3) w objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia się zmiany planu na rok 2015, podając na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2016 r.;

4) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników państwowej sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144);

5) w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:

– w lp. 1.1 i 2.1 formularza PZ-1, w wierszu „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE2)” należy wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,

– w lp. 3, 4 i 4.1 formularza PZ-1 należy wykazać wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 0, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń należy wykazać odpowiednio na formularzu PZ-UE (BP) i PZ-UE (BE).

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2015 r.

40. Formularz PZ-2

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy sporządza się na formularzu PZ-2, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając:

a) żołnierzy zawodowych pełniących służbę stałą,

b) żołnierzy zawodowych pełniących służbę kontraktową,

c) funkcjonariuszy,

d) funkcjonariuszy Służby Celnej.

1) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu PZ-2 w kol. 6 należy planować na podstawie: art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.), art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.), art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 2 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, z późn. zm.), a także art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.);

2) w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:

– w lp. 1.1 i 2.1 formularza PZ-2, w wierszu: „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE3)” należy wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 7, 8, 9 i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,

– w lp. 3, 4 i 4.1 formularza PZ-2 należy wykazać wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 0, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń należy wykazać odpowiednio na formularzu PZ-UE (BP) i PZ-UE (BE).

3) Dysponent wypełniając formularz PZ-2 wykazuje wszystkie formy organizacyjno-prawne, w których występuje zatrudnienie, tj. np.: jednostki budżetowe, uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury;

4) Formularz dotyczący żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych należy uzgodnić z Ministrem Obrony Narodowej.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, a w działach rozdziałami. Istotne będzie zwłaszcza omówienie zmian proponowanych na rok 2016 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok 2015 z podaniem, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian oraz szczegółowe omówienie projektu planu na rok 2016.

41. Formularz SNZ

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy niezawodowych sporządza się na formularzu SNZ zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając: służbę kandydacką, służbę przygotowawczą, Narodowe Siły Rezerwowe.

Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte w formularzu SNZ w kol. 6 należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dysponent wypełniając formularz SNZ wykazuje wszystkie formy organizacyjno-prawne, w których występuje zatrudnienie, tj. np.: jednostki budżetowe, uczelnie publiczne.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, w działach rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2016 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok 2015.

Formularze powinny być przekazane do Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

42. Formularz PZ-UE (BP) w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, a także minister właściwy do spraw rolnictwa na odrębnym formularzu PZ-UE (BP) dla zadań realizowanych w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Ponadto formularz PZ-UE (BP) wypełniają dysponenci w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Formularz PZ-UE (BP) ujmował będzie informacje na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, a także realizowanych w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

W przypadku wynagrodzenia poszczególnych osób częściowo finansowanego z powyższych programów, jak też z paragrafów z czwartą cyfrą 0, należy na formularzu PZ-UE (BP) wykazać wynagrodzenia w części finansowanej w ramach paragrafów z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8, 9. Natomiast w kolumnie „Zatrudnienie” należy wpisać w formularzu PZ-UE (BP) średnioroczne zatrudnienie proporcjonalne do wynagrodzeń finansowanych ze środków UE, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA wykazanych na formularzach PZ-UE (BP) i PZ-UE (BE).

Dla przykładu osoba zatrudniona, której wynagrodzenie jest finansowane w 60% ze środków UE i w 40% z wydatków z czwartą cyfrą „0”, powinna zostać uwzględniona w następujący sposób w formularzu PZ-UE (BP): w kolumnie „Zatrudnienie” należy wpisać 0,60 natomiast wynagrodzenie powinno być ujęte odpowiednio na formularzu PZ-UE (BP) w takiej wysokości, w jakiej finansowane jest w paragrafie z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8, 9 oraz na formularzu PZ-UE (BE) w takiej wysokości, w jakiej finansowane jest w paragrafie z czwartą cyfrą 7.

W formularzu PZ-UE (BP) w kolumnie „Uwagi” należy przekazać informacje o dokonanych zmianach w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w trakcie roku oraz inne informacje dodatkowe o etatach finansowanych w ramach programów. W kolumnie tej należy również wskazać, czy etaty finansowane w ramach programów to etaty nowe czy etaty kontynuowane z ubiegłego roku, finansowane poprzednio z innego programu lub w ramach kosztów funkcjonowania urzędu.

Ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z późn. zm.) należy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016. W kol. 4 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2015.

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu F-NSS (BP) i PE.

Nie jest dozwolone scalanie komórek.

Formularz PZ-UE (BP) powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mf.gov.pl.

43. Formularz PZ-UE (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje po przedłożeniu przez dysponentów biorących udział w realizacji zadań:

– minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy strukturalnych oraz programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA,

– minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Formularz PZ-UE (BE) ujmował będzie wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków europejskich, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Na formularzu PZ-UE (BE) należy wykazać wynagrodzenia w części finansowanej z budżetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 7.

W formularzu PZ-UE (BE) w kolumnie „Uwagi” należy przekazać informację o dokonanych zmianach w zakresie wynagrodzeń w trakcie roku oraz inne informacje dodatkowe.

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu F-NSS (BE).

Nie jest dozwolone scalanie komórek.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mf.gov.pl.

44. Formularz EMRE

Formularz opracowują wyłącznie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sprawiedliwości (dla części „15. Sądy powszechne” oraz części „37. Sprawiedliwość”), Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd

Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Prokuratura Generalna. Na formularzu EMRE dysponenci wykazują wydatki budżetu państwa klasyfikowane w paragrafie 3110 przeznaczone na:

emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, pozostałe świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy,

uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, a także pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku.

Wydatki należy wykazać w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń.

W części „29. Obrona Narodowa” oraz „37. Sprawiedliwość” planowane wydatki należy przedstawić także w podziale na rozdziały.

Wydatki wykazane w kolumnie 6 powinny być zgodne z kwotami zaplanowanymi w formularzu OPBW we właściwych częściach budżetowych.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe projektowanych wielkości w zakresie liczby świadczeniobiorców oraz środków przeznaczonych na świadczenia społeczne z podaniem przyczyn zmian w stosunku do wielkości zaplanowanych w poprzednim roku budżetowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

45. Formularz BW-I

Formularz BW-I powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji i kategorii. Przy wypełnianiu formularza BW-I stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-2, z wyjątkiem formy prezentacji danych według priorytetów.

W formularzu wymienia się poszczególne tytuły inwestycji (polegające na budownictwie oraz zakupy inwestycyjne) kolejno działami, w działach – rozdziałami, w rozdziałach – paragrafami czterocyfrowymi. Inwestycje jednego rodzaju należy wykazać łącznie, np. melioracje, zakup środków transportu, zakup sprzętu informatycznego, zakup sprzętu biurowego, itp.

Wszystkie wydatki/dotacje wykazane w formularzu BW-I powinny być ujęte w formularzu OPBW, w takiej samej klasyfikacji budżetowej.

Do formularza BW-I dołącza się opis poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności:

– uzasadnienie w odniesieniu do inwestycji ujętych po raz pierwszy,

– uzasadnienie zmian wnoszonych do parametrów programów wieloletnich w porównaniu z przyjętymi w ustawie budżetowej na rok 2015,

– wskazanie podstawy prawnej w każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Ponadto w przypadku podjęcia przez dysponenta, w ramach wstępnej kwoty wydatków, decyzji o zakupie siedziby – niezbędne jest stanowisko Ministra Skarbu Państwa potwierdzające brak możliwości pozyskania nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa.

46. Formularze: BZS i BZSA

Na formularzu BZS ujmuje się wyłącznie dotacje celowe – na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (bez środków własnych na te zadania) – w ramach których finansowane są wynagrodzenia (członków korpusu służby cywilnej i/lub pozostałych pracowników) oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

Kwoty dotacji w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dla działów i rozdziałów wykazane w formularzu BZS w kolumnach 5 i 13 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu OPBW w odpowiednich pozycjach w kolumnach 5 i 6.

Formularz BZSA dotyczy funkcjonariuszy.

Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu BZSA w kol. 8 i 16 należy planować na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

47. Formularz ZZAR

Na formularzu ZZAR dysponenci przedstawiają zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przewidzianych do realizacji w roku budżetowym w podziale na gminy, powiaty i samorząd województwa.

W „Części A” ujmuje się nowe zadania, które od 2016 roku będą realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej, natomiast w „Części B” pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

48. Formularz BW-Z opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

49. Formularz PR-Z sporządzają:

– dysponenci – współrealizatorzy programu – w odniesieniu do swoich zadań,

– koordynatorzy programów wieloletnich – w odniesieniu do swoich zadań oraz, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi programy – w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów na dany program, w podziale na poszczególnych realizatorów programów.

O sposobie ujęcia programu wieloletniego w układzie zadaniowym koordynatorzy programów wieloletnich informują dysponentów – współrealizatorów programów.

Przy wypełnianiu formularza stosuje się zasady budżetu zadaniowego określone w ust. 67–72 z poniższymi zastrzeżeniami.

Dysponenci wykazują wydatki na realizację programów wieloletnich w ramach działania, którego zakres przedmiotowy obejmuje dany program wieloletni; w uzasadnionych przypadkach dysponenci mogą wykazać wydatki na dany program wieloletni w więcej niż 1 działaniu, uwzględniając podział programu na obszary/priorytety.

Cele i mierniki dla programów wieloletnich koordynatorzy tych programów określają w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 rozporządzenia; wartości docelowe mierników określa się w powiązaniu z wysokością planowanych wydatków wynikających z ustawy/uchwały ustanawiającej program.

Formularz oznaczony symbolem PR-Z koordynatorzy programów wieloletnich w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów poniesionych na dany program, przekazują także bezpośrednio do Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i dokumentu elektronicznego utworzonego w aplikacji TrezorBZ.

50. Formularz PP

Formularz PP sporządza minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, przy czym kwotę, o której mowa w odnośniku „1)” pod tabelą, podaje minister właściwy do spraw gospodarki.

51. Formularz PE

Formularz PE sporządzają dysponenci realizujący programy uzgodnione z Komisją Europejską, które wymagają ustalonego w nich udziału środków budżetowych w zakresie wydatków ponoszonych ze środków podlegających refundacji z Komisji Europejskiej oraz współfinansowania krajowego.

1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu należy wybrać kategorię z listy rozwijanej, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku konieczności dodania dodatkowych wierszy w ramach kategorii należy skopiować ostatni wiersz tyle razy ile będzie to konieczne;

2) kolumna 2 – należy podać nazwę Programu, Projektu lub Funduszu. W przypadku Działu 3A Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” należy wskazać właściwy Fundusz tj. Fundusz Granic Zewnętrznych, Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów lub Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Z kolei dla SOLID-u 2020 „Wieloletnie Ramy Finansowe w Zakresie Spraw Wewnętrznych 2014-2020” należy wskazać jeden z następujących Funduszy tj. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

3) kolumna 3 – należy wstawić numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części jak również dla planowanych do uruchomienia do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się właściwą część budżetową dysponenta. W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej nie należy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz również numer części budżetowej dysponenta; nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, natomiast jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić:

– w przypadku województw, samorządowych kolegiów odwoławczych i sądów, pierwszy człon numeru części budżetowej dysponenta np. dla części 85/02 województwo dolnośląskie w kolumnie 4 należy wpisać „85”; natomiast w kolumnie 5 należy wpisać „02” (edytować powinno się „02” a nie „2”),

– w przypadku pozostałych dysponentów w kolumnie 4 należy wpisać odpowiednią część np. „20”, natomiast w kolumnie 5 należy wpisać „00” (edytować powinno się „00”)

5) kolumna 5 – wojewodowie, samorządowe kolegia odwoławcze i sądy wpisują drugi człon numeru części budżetowej dysponenta np. dla części 85/02 województwo dolnośląskie w kolumnie 5 należy wpisać cyfry „02”. W przypadku innych dysponentów niż wojewodowie, SKO i sądów (edytować powinno się „00”).

6) kolumna 6 i 7 – należy wskazać numery działów i rozdziałów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową; w przypadku wydatków planowanych w rezerwie celowej należy wskazać dział 758, rozdział 75818, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

7) kolumna 8 – należy wskazać właściwy czterocyfrowy paragraf klasyfikacji budżetowej. W przypadku rezerwy celowej należy wskazać paragrafy z odpowiednią czwartą cyfrą np. 4811 lub 6801;

8) kolumny 9-10 należy wybrać właściwy skrót z listy rozwijanej;

9) kolumny 11-12 – należy wskazać kwoty przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania i współfinansowania; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach/funduszach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;

10) kolumna 13 – należy wstawić sumę planowanych wydatków na 2016 rok, ujętych w kolumnach od 14 do 15;

11) kolumny 16 – 21 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków w latach 2017-2019 z podziałem na finansowanie i współfinansowanie.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mf.gov.pl.

52. Formularz PFC

Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przedkładają dysponenci wszystkich funduszy, niezależnie od tego, czy w planie przewidziano dotację z budżetu państwa.

Projekty planów dysponenci przedkładają odrębnie dla każdego państwowego funduszu celowego wraz z uzasadnieniem.

Projekt planu Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym opracowuje Główny Geodeta Kraju.

Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przed przekazaniem Ministerstwu Finansów wymagają uzgodnienia z ministrami nadzorującymi działalność danego funduszu.

W projekcie planu Funduszu Rekompensacyjnego w części B w poz. II.9 „Pozostałe przychody” oraz w części C w poz. I.12 „Pozostałe wpływy” wyodrębnia się w szczególności zasilenie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Projekt planu finansowego Funduszu Administracyjnego przedkłada Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W projekcie planu finansowego Funduszu Administracyjnego w części B w poz. II.5 „Przelewy redystrybucyjne” oraz w części C w poz. I.5 „Przelewy redystrybucyjne” ujmuje się odpisy z funduszu emerytalno-rentowego oraz z funduszu składkowego z wyszczególnieniem w odrębnych wierszach.

Projekt planu finansowego Funduszu Prewencji i Rehabilitacji przedkłada Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W projekcie planu finansowego Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w części B w poz. II.5 „Przelewy redystrybucyjne” oraz w części C w poz. I.5 „Przelewy redystrybucyjne” ujmuje się odpis z funduszu składkowego.

W projekcie planu Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w części B w poz. II.9 „Pozostałe przychody” wyodrębnia się w szczegółowości wynikającej z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570, z późn. zm.). W zakresie planu Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych uzasadnienie powinno zawierać szczegółowy opis zadań finansowanych ze środków tego funduszu.

Plany sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, natomiast dane w cz. C w układzie kasowym.

Część D „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 76, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 5.

W części E, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 poz. 1773) w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

W części F „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym.

W części G „Dane uzupełniające” Fundusz Zapasów Agencyjnych wykazuje dane dotyczące agencyjnych zapasów ropy naftowej i paliw, tworzonych i utrzymywanych przez Agencję Rezerw Materiałowych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695, z późn. zm.) i wypełniałby je dysponent Funduszu Zapasów Agencyjnych.

W części H „Dane statystyczne” (do planu finansowego na lata 2016–2019 oraz do wykonania planu finansowego), należy wskazać nazwę jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów od/do państwowych funduszy celowych, osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać także organ założycielski lub nadzorujący, tj. wskazać odpowiednio: samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej/samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podsektora rządowego, państwowe instytucje kultury/samorządowe instytucje kultury.

Dane te powinny być przekazane w jednym egzemplarzu w układzie memoriałowym, w drugim egzemplarzu w układzie kasowym;

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe na 2016 r. oraz omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2015 r. W uzasadnieniu tym powinny być wymienione poszczególne zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji i pożyczek udzielonych z budżetu państwa.

Formularz przekazuje się również w formie elektronicznej.

53. Formularz PFC-FUS

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przedkłada Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu.

Plan PFC-FUS sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie statystycznym, w części D w układzie kasowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Część E „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 76, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 5.

54. Formularz PFC-FEP

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza PFC-FUS, z tym że plan PFC-FEP sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie kasowym.

Część D „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 76, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 5.

55. Formularz PFC-FER

Projekt planu finansowego funduszu emerytalno-rentowego przedkłada Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu.

Plan PFC-FER sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie kasowym.

Część F „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 76, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 5.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

56. Formularz F-REF w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 a także minister właściwy do spraw rozwoju wsi w zakresie dochodów budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków na zadania weterynaryjne a także zadań związanych z rynkami rybołówstwa.

Ponadto formularz F-REF wypełniają dysponenci w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w danym roku budżetowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mf.gov.pl.

57. Formularz WPR

Formularz WPR sporządzają dysponenci odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która wymaga udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR – w podziale na środki budżetu państwa i budżetu środków europejskich. W kolumnie 5, 6, 7 i 10 w odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową. W kolumnach 8 i 9 należy wskazać grupę i podgrupę ekonomiczną. W przypadku płatności związanych z finansowaniem lub współfinansowaniem wydatków z budżetu UE, należy dla płatności z funduszu EFRG wpisać podgrupę ekonomiczną 71 a dla płatności z funduszu EFRROW – 72. Grupa ekonomiczna dla płatności związanych z finansowaniem lub współfinansowaniem wydatków z budżetu UE powinna być oznaczona cyfrą 1. Dla wydatków na finansowanie niekwalifikowalnego podatku VAT, należy zastosować grupę i podgrupę ekonomiczną właściwą dla wydatków krajowych z czwartą cyfra paragrafu "0". Grupa i podgrupa ekonomiczna, wpisana w formularzu WPR, powinna być zgodna z grupą i podgrupą ekonomiczną wpisaną w „Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa w wersji TREZOR 3.0 na formularzu „Opracowanie projektu budżetu – wydatki” (OPBW)”. Wydatki budżetu państwa należy ująć w formularzu w pełnej wysokości, stosownie do całorocznych potrzeb finansowych WPR.

Formularz składa się z części A odnoszącej się do perspektywy finansowej 2007-2013 i części B odnoszącej się do perspektywy finansowej 2014-2020.

W uzasadnionym przypadku formularz może być modyfikowany przez dysponenta, poprzez dodanie lub usunięcie wiersza, w sytuacji gdy w okresie od opublikowania rozporządzenia Ministra Finansów do sporządzenia formularza dokonane zostaną systemowe rozstrzygnięcia w zakresie finansowania zadań WPR, wymuszające zmianę konstrukcji formularza.

W części formularza dotyczącej finansowania wyprzedzającego powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń wypłacanych w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, prezentowane w formularzu PZ-UE. Zatem dane w zakresie środków na wynagrodzenia w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 należy przedstawić w obu formularzach WPR oraz PZ-UE.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które powinno zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną. Zbiorczy formularz powinien być przekazany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie papierowej i elektronicznej do Departamentu Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów.

58. Formularz F-NSS (BP)

Formularz F-NSS (BP) w zakresie budżetu państwa przygotowuje w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań:

– minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy strukturalnych oraz programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA,

– minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020

oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać skrót programu z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program... Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku konieczności dodania dodatkowych wierszy w ramach programu należy skopiować ostatni wiersz tyle razy ile będzie to konieczne;

2) kolumna 2 – w przypadku, gdy planowane wydatki dotyczą pomocy technicznej należy wstawić skrót „PT”, jeśli planowane wydatki dotyczą zadań finansowanych poza pomocą techniczną programu należy wstawić skrót „PR”;

3) kolumna 3 – należy wstawić numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części jak również dla planowanych do uruchomienia do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się właściwą część budżetową dysponenta. W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej nie należy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz również numer części budżetowej dysponenta. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, natomiast jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić:

– w przypadku województw, samorządowych kolegiów odwoławczych i sądów, pierwszy człon numeru części budżetowej dysponenta np. dla części 85/02 województwo dolnośląskie w kolumnie 4 należy wpisać „85”; natomiast w kolumnie 5 należy wpisać „02” (edytować powinno się „02” a nie „2”),

– w przypadku pozostałych dysponentów w kolumnie 4 należy wpisać odpowiednią część np. „20”, natomiast w kolumnie 5 należy wpisać „00” (edytować powinno się „00”)

5) kolumna 5 – wojewodowie, samorządowe kolegia odwoławcze i sądy wpisują drugi człon numeru części budżetowej dysponenta np. dla części 85/02 województwo dolnośląskie w kolumnie 5 należy wpisać cyfry „02”. W przypadku innych dysponentów niż wojewodowie, SKO i sądów (edytować powinno się „00”).

6) kolumna 6 i 7 – należy wskazać numery działów i rozdziałów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową; w przypadku wydatków planowanych w rezerwie celowej należy wskazać dział 758, rozdział 75818, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

7) kolumna 8 – należy wskazać właściwy czterocyfrowy paragraf klasyfikacji budżetowej. W przypadku rezerwy celowej należy wskazać paragrafy z odpowiednią czwartą cyfrą np. 4818 lub 6809;

8) kolumna 9 i 10 – należy wybrać z listy rozwijanej właściwy skrót kodu pracowniczego i grupy pracowniczej. Grupa i podgrupa pracownicza wypełniana jest tylko w przypadku wydatków na wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych (paragrafy 401-407);

9) kolumna 11 i 12 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania i współfinansowania; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;

10) kolumna 13 – należy wstawić sumę planowanych wydatków na 2016 rok, ujętych w kolumnach od 14 do 15;

11) kolumny 14-15 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków; wydatki należy zaplanować zgodnie z otrzymanym limitem w podziale na pomoc techniczną, wydatki poza pomocą techniczną i wydatki do uruchomienia z rezerwy celowej;

12) kolumny 16-21 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 2017–2019 w podziale na finansowanie i współfinansowanie, zgodnie z otrzymanym wstępnym limitem; kwoty planowanych wydatków wskazuje się jedynie w wierszach sumujących dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie planowanych wydatków stanowi suma kwot planowanych wydatków na poszczególne programy; należy wypełnić wiersze jedynie na poziomie sumy dla programu i sumy razem planowanych wydatków.

W wierszu „Program... Suma” należy wstawić sumę wydatków na ten program planowanych zarówno w części dysponenta, jak i rezerwach celowych, a następnie należy wstawić sumę planowanych wydatków w podziale na planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” i w rezerwie celowej – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”.

W wierszu „Razem wydatki” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „z tego w części budżetowej” należy wstawić sumę wydatków do ujęcia w części budżetowej dysponenta planowanych w ramach wszystkich programów.

W wierszu „z tego w rezerwie celowej” należy wstawić sumę wydatków do ujęcia w rezerwie celowej – część 83, zgodnie z kolumną 4 w ramach wszystkich programów.

Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty kolejowe.

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programu finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wykorzystując dla wyróżnienia właściwy skrót programu z listy rozwijanej.

W kol. 16-21 należy wypełnić tylko wiersze sumujące program oraz wiersz „Razem wydatki”. W kolumnach tych nie dokonujemy podziału wydatków na rezerwę celową i część dysponenta.

Niedozwolone jest:

– scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,

– wpisywanie własnych skrótów programów, jeżeli skrót programu znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza F-NSS (BP),

– wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”,

– wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi na wzorze sumowań na poziomie każdego programu, planowanych wydatków razem oraz dla części i rezerwy celowej,

– wprowadzanie formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,

– wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu – części opisowej do formularza.

Dysponenci sporządzają formularz odrębnie dla każdej części budżetowej i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, a także ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mf.gov.pl.

59. Formularz F-NSS (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów biorących udział w realizacji zadań:

– minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy strukturalnych oraz programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA,

– minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020

oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać program z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program... Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku konieczności dodania dodatkowych wierszy w ramach programu należy skopiować ostatni wiersz tyle razy ile będzie to konieczne; w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

2) kolumna 2 – należy wstawić numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części jak również dla planowanych do uruchomienia do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się właściwą część budżetową dysponenta. W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej nie należy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz również numer części budżetowej dysponenta. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

3) kolumna 3 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, natomiast jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić:

– w przypadku województw, samorządowych kolegiów odwoławczych i sądów, pierwszy człon numeru części budżetowej dysponenta np. dla części 85/02 województwo dolnośląskie w kolumnie 3 należy wpisać „85”; natomiast w kolumnie 4 należy wpisać „02” (edytować powinno się „02” a nie „2”),

– w przypadku pozostałych dysponentów w kolumnie 3 należy wpisać odpowiednią część np. „20”, natomiast w kolumnie 4 należy wpisać „00” (edytować powinno się „00”)”;

4) kolumna 4 – wojewodowie, samorządowe kolegia odwoławcze i sądy wpisują drugi człon numeru części budżetowej dysponenta np. dla części 85/02 województwo dolnośląskie w kolumnie 4 należy wpisać cyfry „02”. W przypadku innych dysponentów niż wojewodowie, SKO i sądów (edytować powinno się „00”);

5) kolumna 5 i 6 – należy wskazać numery działów i rozdziałów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową; w przypadku wydatków planowanych w rezerwie celowej należy wskazać dział 758, rozdział 75818, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

6) kolumna 7 – należy wskazać właściwy czterocyfrowy paragraf klasyfikacji budżetowej. W przypadku rezerwy celowej należy wskazać paragrafy 4818 lub 6809;

7) kolumna 8-9 – należy wybrać z listy rozwijanej właściwy skrót kodu pracowniczego i grupy pracowniczej. Grupa i podgrupa pracownicza wypełniana jest tylko w przypadku wydatków na wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych (paragrafy 401-407);

8) kolumna 10 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia do części budżetowej z rezerw celowych;

9) kolumna 11 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na 2016 rok; wydatki należy zaplanować zgodnie z otrzymanym limitem;

10) kolumny 12-14 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 2016–2019 zgodnie z otrzymanym wstępnym limitem; kwoty planowanych wydatków wskazuje się w wierszach sumujących dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie planowanych wydatków stanowi suma kwot planowanych wydatków na poszczególne programy; należy wypełnić wiersze jedynie na poziomie sumy dla programu i sumy razem planowanych wydatków.

W wierszu „Program... Suma” należy wstawić sumę wydatków na ten program planowanych zarówno w części dysponenta, jak i rezerwach celowych, a następnie należy wstawić sumę planowanych wydatków w podziale na planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” i w rezerwie celowej – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”.

W wierszu „Razem wydatki” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „z tego w części budżetowej” należy wstawić sumę wydatków do ujęcia w części budżetowej dysponenta planowanych w ramach wszystkich programów.

W kol. 12-14 należy wypełnić tylko wiersze sumujące program oraz wiersz „Razem wydatki”. W kolumnach tych nie dokonujemy podziału wydatków na rezerwę celową i część dysponenta.

W wierszu „z tego w rezerwie celowej” należy wstawić sumę wydatków do ujęcia w rezerwie celowej – część 83 w ramach wszystkich programów.

Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty kolejowe.

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programu finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wykorzystując dla wyróżnienia właściwy skrót programu z listy rozwijanej.

Niedozwolone jest:

– scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,

– wpisywanie własnych nazw programów, jeżeli program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza F-NSS (BE),

– wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”,

– wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi na wzorze sumowań na poziomie każdego programu, planowanych wydatków razem oraz dla części i rezerwy celowej,

– wprowadzaniu formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,

– wprowadzanie do tabeli i pod tabelą dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu – części opisowej do formularza.

Dysponenci sporządzają formularz odrębnie dla każdej części budżetowej i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, a także ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mf.gov.pl.

60. Formularze LZ_LW (UE) przygotowują:

– minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy strukturalnych oraz programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA,

– minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,

– minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Dysponent pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych dysponent pełniący funkcję koordynatora programów regionalnych może zwrócić się do dysponentów o przekazanie danych niezbędnych do przygotowania omawianych formularzy.

W kolumnie 1 formularza należy w wierszu „Program...” wybrać program z listy rozwijanej i wpisać odpowiednie lata, w ramach których będą wpisywane kwoty, zobowiązań oraz wydatków. Następnie skopiować wiersz „Program....” Z odpowiednimi latami tyle razy ile będzie to konieczne.

W przypadku „Limitu wydatków” kwoty wydatków powinny obejmować wydatki planowane do ujęcia w ramach budżetu dysponenta, jak również środki planowane do ujęcia w rezerwie celowej.

Nie jest dozwolone scalanie komórek.

Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, a także ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mf.gov.pl.

61. Formularz PF-UE (BP)

Formularz PF-UE (BP) w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Ponadto formularz PF-UE (BP) wypełniają dysponenci w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Formularz obejmuje wydatki planowane do ujęcia w rezerwie celowej i budżecie dysponenta.

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

1) kolumna 1 – należy wybrać kategorię wydatku z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

2) kolumna 2 – należy wybrać program z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

3) kolumna 3 – należy wybrać rodzaj wydatku z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

4) kolumna 4 – nie należy usuwać oraz zmieniać kolejności wymienionych beneficjentów. Nie jest dozwolone scalanie komórek;

5) kolumny 5 i 6 – należy dla właściwego beneficjenta określonego w kolumnie 4 wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania i współfinansowania z uwzględnieniem właściwej kategorii i rodzaju wydatku oraz programu;

6) kolumny 7 – 14 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 2016–2019 w podziale na finansowanie i współfinansowanie z uwzględnieniem właściwego beneficjenta, programu oraz kategorii i rodzaju wydatku;

W wierszu „Razem (Kategoria wydatku...)” należy wstawić łączną sumę planowanych wydatków bieżących i majątkowych na wybraną z listy rozwijanej kategorię wydatku ujętego w formularzu.

W wierszu „Razem (Program...z tego:)” należy wstawić sumę planowanych wydatków majątkowych i bieżących na dany programy ujęty w formularzu.

W wierszu „wydatki bieżące” należy wstawić sumę planowanych wydatków bieżących na dany program ujęty w formularzu.

W wierszu „wydatki majątkowe” należy wstawić sumę planowanych wydatków majątkowych na dany program ujęty w formularzu.

W wierszu „Razem wydatki, z tego:” należy wstawić sumę planowanych wydatków majątkowych i bieżących na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „Razem wydatki bieżące” należy wstawić sumę planowanych wydatków bieżących na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „Razem wydatki majątkowe” należy wstawić sumę planowanych wydatków majątkowych na wszystkie programy ujęte w formularzu.

Niedozwolone jest:

– scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,

– wpisywanie własnych nazw: kategorii wydatków czy programów, jeżeli kategoria wydatku czy program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza PF-UE(BP),

– wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi na wzorze sumowań na poziomie dysponenta części budżetowej,

– planowanych wydatków razem oraz dla wydatków bieżących i majątkowych,

– wprowadzanie formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,

– wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień.

Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu – części opisowej do formularza.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mf.gov.pl.

62. Formularz PF-UE (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje po przedłożeniu przez dysponentów biorących udział w realizacji zadań:

– minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy strukturalnych, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020

oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Formularz obejmuje wydatki planowane do ujęcia w rezerwie celowej i budżecie dysponenta.

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

1) kolumna 1 – należy wybrać kategorię wydatku z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

2) kolumna 2 – należy wybrać program z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

3) kolumna 3 – należy wybrać rodzaj wydatku z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych.

4) kolumna 4 – nie należy usuwać oraz zmieniać kolejności wymienionych beneficjentów. Nie jest dozwolone scalanie komórek;

5) kolumny 5 – należy dla właściwego beneficjenta określonego w kolumnie 4 wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania z uwzględnieniem właściwej kategorii i rodzaju wydatku oraz programu;

6) kolumny 6-9 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na finansowanie w podziale na lata 2016–2019 z uwzględnieniem właściwego beneficjenta, kategorii i rodzaju wydatku oraz programu;

W wierszu „Razem (Kategoria wydatku...)” należy wstawić łączną sumę planowanych wydatków bieżących i majątkowych na wybraną z listy rozwijanej kategorię wydatku ujętego w formularzu.

W wierszu „Razem (Program...z tego:)” należy wstawić sumę planowanych wydatków majątkowych i bieżących na dany programy ujęty w formularzu.

W wierszu „wydatki bieżące” należy wstawić sumę planowanych wydatków bieżących na dany program ujęty w formularzu.

W wierszu „wydatki majątkowe” należy wstawić sumę planowanych wydatków majątkowych na dany program ujęty w formularzu.

W wierszu „Razem wydatki, z tego:” należy wstawić sumę planowanych wydatków majątkowych i bieżących na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „Razem wydatki bieżące” należy wstawić sumę planowanych wydatków bieżących na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „Razem wydatki majątkowe” należy wstawić sumę planowanych wydatków majątkowych na wszystkie programy ujęte w formularzu.

Niedozwolone jest:

– scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,

– wpisywanie własnych nazw: kategorii wydatków czy programów, jeżeli kategoria wydatku czy program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza PF-UE(BE),

– wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi na wzorze sumowań na poziomie dysponenta części budżetowej, planowanych wydatków razem oraz dla wydatków bieżących i majątkowych,

– wprowadzanie formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,

– wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu – części opisowej do formularza.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mf.gov.pl.

63. Formularz PF-OSPR sporządza się dla agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 9–14 ustawy o finansach publicznych.

Formularz PF-OSPR:

1) w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału i instytucji;

2) w zakresie uczelni publicznych sporządza właściwy minister zbiorczo dla nadzorowanych szkół wyższych;

3) w zakresie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału;

4) w zakresie Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych sporządza dysponent części „67. Polska Akademia Nauk” zbiorczo oraz odrębnie dla Polskiej Akademii Nauk jako osoby prawnej wraz z będącymi w jej strukturze jednostkami oraz oddzielnie dla instytutów naukowych Akademii;

5) części A, D wypełnia się w układzie memoriałowym, natomiast część B w układzie kasowym;

6) w części A w poz. II.2 nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych, a następnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw szczególnych regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów. W tej sytuacji do formularza dołącza się szczegółową informację o środkach (kwota, rodzaj) uwzględnionych w poz. II.2.

Wykazywanie całej kwoty otrzymanej dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji powinno odbywać się w poz. VII.1.6. Natomiast w części A formularza w poz. II.5.3 należy wykazywać kwoty przychodów odpowiadających równowartości odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej składników majątkowych: a) sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w formie wyżej wymienionej dotacji, lub b) otrzymanych nieodpłatnie (jeżeli podlegają amortyzacji), chyba że przepisy systemowe stanowią inaczej, np. art. 28 ust. 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

7) w części A poz. III.1.5 oraz w części B poz. III.1.4 „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” obejmuje świadczenia przekazywane do osób fizycznych, a niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę lub wykonaną usługę. Podstawą wypłaty świadczeń jest regulacja prawna.

Kategoria ta obejmuje m.in. wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń, takie jak:

– świadczenia rzeczowe (lub ich ekwiwalent), wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

– ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego lub za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące własność wykonawcy,

– zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe,

– środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu,

– wartość umundurowania, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw,

– określone ustawowo: odprawy pieniężne, odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników,

– zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy,

– wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną,

– odprawy pośmiertne,

– nagrody o charakterze szczególnym (np. nagrody resortowe lub za szczególne osiągnięcia w zakresie prac badawczych oraz zastosowanie ich wyników w praktyce),

– zasądzone renty i inne świadczenia społeczne,

– stypendia, zasiłki i inne formy pomocy dla uczniów.

Po stronie przychodów środki otrzymywane od innych podmiotów na wypłatę transferów na rzecz osób fizycznych (np. środki otrzymywane przez uczelnie na wypłatę stypendiów przekazywane są w postaci dotacji z budżetu państwa) ujmuje się w pozycjach odpowiadających ich charakterowi (w pozycjach odpowiedniego rodzaju dotacji lub środków otrzymywanych od innych jednostek).

8) w części A pozycja IX „Środki przyznane innym podmiotom” oraz w części B pozycja III.4 „Środki przyznane innym podmiotom” należy podać kwotę ogółem;

9) w części D do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z. Zobowiązania należy podać według przewidywanego stanu na koniec roku;

10) w części E „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym;

11) w części F „Dane statystyczne” (do planu finansowego na lata 2016–2019 oraz do wykonania planu finansowego), należy wskazać nazwę jednostki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów od/do państwowych funduszy celowych, osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać także organ założycielski lub nadzorujący, tj. wskazać odpowiednio: samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej/samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podsektora rządowego, państwowe instytucje kultury/samorządowe instytucje kultury. Dane te powinny być przekazane w jednym egzemplarzu w układzie memoriałowym, w drugim egzemplarzu w układzie kasowym;

12) w przypadku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencji Rynku Rolnego dane zawierane w formularzu PF-OSPR nie obejmują środków otrzymywanych od dysponenta I-go stopnia i przekazywanych przez te Agencje na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyjątkiem części C formularza. W formularzu PF-OSPR ujmowane są środki na finansowanie projektów realizowanych przez ARiMR i ARR jako beneficjentów w ramach pomocy technicznej;

13) w przypadku gdy przy pozycji wykropkowanej zamieszczony jest zwrot „z tego:” należy wyszczególnić wszystkie składniki danej pozycji, natomiast w sytuacji, gdy przy pozycji znajduje się zwrot „w tym:” należy podać najbardziej istotne (np. pod względem wielkości realizowanego zadania, wysokości kwoty) jej elementy;

14) w punktach dotyczących transferów należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferu do osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki;

15) w przypadkach, w których dla prawidłowego wyliczenia wyniku finansowego niezbędne jest ujęcie po stronie kosztów wydatków majątkowych lub środków przekazywanych innym jednostkom (sytuacja analogiczna jak w pkt 7) ujmuje się je również odpowiednio: wydatki majątkowe w poz. „III.3 Pozostałe koszty”, a środki przekazywane innym jednostkom w poz. „III.2 Koszty realizacji zadań”. Do formularza dołącza się wówczas objaśnienie do wyżej wymienionych pozycji;

16) dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opracowuje się formularz zbiorczy oraz formularze wycinkowe, obejmujące dane dotyczące realizacji:

– zadań wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1788, z późn. zm.), finansowanych ze środków budżetowych,

– zadań związanych z finansowaniem programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 (w podziale na części budżetowe: 28, 38 i 34),

– pozostałych zadań (wskazać jakich).

Ponadto w uzasadnieniu do formularzy sporządzanych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki zamieszcza się szczegółową kalkulację środków zaplanowanych na wynagrodzenia;

17) w zakresie instytucji gospodarki budżetowej, dla których funkcję organu założycielskiego pełni Minister Sprawiedliwości sporządzany jest zbiorczo przez dysponenta części „37. Sprawiedliwość” oraz oddzielnie dla każdej instytucji gospodarki budżetowej;

18) do formularzy sporządzanych przez instytucje gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych należy dołączyć dodatkową informację, w której zostaną określone następujące dane:

– wysokość wynagrodzeń, z podziałem na wynagrodzenia osadzonych i wynagrodzenia pozostałych pracowników,

– wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, z podziałem na składki na ubezpieczenia społeczne osadzonych i składki na ubezpieczenia społeczne pozostałych pracowników,

– wysokość składek na Fundusz Pracy, z podziałem na składki na Fundusz Pracy osadzonych i składki na Fundusz Pracy pozostałych pracowników,

– wysokość składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, z podziałem na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych osadzonych i Fundusz Emerytur Pomostowych pozostałych pracowników,

– średnioroczną liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty osadzonych oraz pozostałych pracowników;

19) w informacjach dodatkowych (uzasadnieniu) wyszczególnia się, między innymi:

– kwoty środków pieniężnych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej),

– kwoty wpłat z zysku do budżetu państwa dokonywanych przez niektóre podmioty na podstawie odrębnych przepisów,

– informację o liczbie zatrudnionych osób oraz planowanych zmianach w zatrudnieniu w kolejnych latach,

– przyczyny pogorszenia wyniku finansowego;

20) dla Narodowego Funduszu Zdrowia opracowuje się formularz obejmujący przewidywane wykonanie w 2015 r., planowane środki na rok 2016 oraz prognozę na lata 2017–2019;

21) część C „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 76, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 5;

22) plany finansowe parków narodowych przekazuje się również w zestawieniu zbiorczym (również w formie elektronicznej);

23) plany finansowe przekazuje się w wersji papierowej i elektronicznej.

64. Formularz PF-ANR-ZWRSP

Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A) oraz w układzie kasowym (część B).

W części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

Część D „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 76, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 5.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

W części E „Dane statystyczne” (do planu finansowego na lata 2016–2019 oraz do wykonania planu finansowego), należy uwzględnić rozdysponowanie środków, o których mowa w części A pozycja II.3.4 oraz w części B pozycja III.3.2, w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku funduszu celowego, agencji wykonawczej lub osoby prawnej, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki. Dane te powinny być przekazane w jednym egzemplarzu w układzie memoriałowym, w drugim egzemplarzu w układzie kasowym;

65. Formularz PF-ZUS

Część A, B i D formularza wypełnia się w układzie memoriałowym, natomiast część C sporządzana jest w układzie kasowym.

W części D do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

66. Formularz NAL-SP

Formularz wypełniają dysponenci środków budżetu państwa, którzy w imieniu Skarbu Państwa udzielają pożyczek mieszkaniowych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów (art. 96 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) lub prokuratorów (art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.)).

Formularzem objęta jest łączna wartość nominalna udzielonych pożyczek pozostających do spłaty na dzień sprawozdawczy (niezależnie od terminu spłaty), oraz kwota odsetek należnych na dzień sprawozdawczy.

Poprzez dzień sprawozdawczy należy rozumieć dzień:

31.12.2014 r. (wykonanie),

31.12.2015 r. (przewidywana wielkość),

31.12.2016 r. (prognoza stanu).

Zbiorcze formularze w wersji papierowej dysponenci przekazują do Departamentu Długu Publicznego oraz Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej w Ministerstwie Finansów.

Rozdział 5

Budżet zadaniowy

67. Struktura układu zadaniowego

1) W układzie zadaniowym kwoty wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostki sektora finansów publicznych przypisywane są do zadań publicznych, odzwierciedlonych w strukturze układu zadaniowego.

2) W strukturze układu zadaniowego wyróżnia się cztery poziomy: funkcje, zadania, podzadania oraz działania.

3) Funkcje stanowią najwyższy szczebel układu zadaniowego. Funkcje 1-21 odnoszą się do poszczególnych obszarów działań państwa. Funkcja 22 ma charakter techniczny – w 2016 r. może być wykorzystywana przez dysponentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 70.

4) Zadania stanowią podstawowy szczebel układu zadaniowego; ich konstrukcja, co do zasady, uwzględnia podział na działy, o których mowa w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812), zakresy działalności administracji rządowej nieobjętej zakresem działów administracji rządowej na podstawie art. 33a ustawy o działach administracji rządowej oraz niezależny charakter organów wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Podział na działy administracji rządowej uwzględnia się w ten sposób, że zadanie, co do zasady, zawiera się w zakresie działu lub działów kierowanych przez tego samego ministra; sprawy przedmiotowo tożsame lub funkcjonalnie powiązane, a objęte zakresami różnych działów, ujmuje się w ramach tego samego zadania.

5) Podzadania i działania stanowią operacyjne szczeble układu zadaniowego. Dla realizacji wewnętrznych celów zarządczych dysponenci i jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 ustawy o finansach publicznych oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, mogą tworzyć dodatkowe poziomy klasyfikacyjne dla potrzeb analitycznych.

6) Struktura układu zadaniowego ma charakter zamknięty i została określona w załączniku nr 49 do rozporządzenia. Literą „W” oznaczono pozycje układu zadaniowego, w których wydatki planowane są przez wojewodów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Finansów (wnioski należy kierować do Departamentu Polityki Wydatkowej), dopuszcza się:

– wyodrębnienie nowych działań lub podzadań, których nie można było przewidzieć na etapie konstruowania struktury układu zadaniowego,

– wykazanie wydatków wojewodów w pozycjach układu zadaniowego nieoznaczonych literą „W”.

68. Cele i mierniki

1) Cele i mierniki służą rzetelnemu pomiarowi i obiektywnej ocenie efektywności lub skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym.

2) Cel odzwierciedla stan, który państwo zamierza osiągnąć wydatkując środki publiczne.

3) Cele funkcji i zadań powinny odnosić się do najważniejszych potrzeb społeczno-gospodarczych. Cele na poziomie podzadań i działań stanowią uszczegółowienie celów określanych na wyższych poziomach układu zadaniowego.

4) Miernik wskazuje stopień realizacji celu działalności państwa. Mierniki powinny odnosić się do tego, na co dysponenci realizujący zadania publiczne mają wpływ, w miarę możliwości opierać się na danych pochodzących z już istniejącej sprawozdawczości lub danych opracowywanych przez dysponentów w związku z realizacją określonych zadań publicznych, dostępnych w terminach umożliwiających sporządzanie sprawozdań budżetowych w układzie zadaniowym. Nie dopuszcza się mierników o wartościach opisowych, logicznych lub ukazujących poziom lub dynamikę finansowania.

5) Dla każdego miernika określa się wartości: docelową i bazową. Przez wartość docelową rozumie się wartość miernika, którą planuje się osiągnąć w roku budżetowym (bez uwzględnienia rezerw celowych), na który sporządza się projekt ustawy budżetowej (rok N). Przez wartość bazową rozumie się wartość miernika w roku N-2. W przypadku braku wartości za rok N-2 jako wartość bazową wykazuje się wartość dostępną za ostatni pełny rok budżetowy. W przypadku mierników odnoszących się do nowych zadań publicznych, które nie były do 2014 r. finansowane ze środków publicznych, wartości bazowej nie określa się.

6) Na poziomie funkcji cele i mierniki definiowanie są przez ministrów wiodących w ich realizacji, wskazanych w załączniku nr 49 do rozporządzenia, w łącznej liczbie dla danej funkcji nie większej niż trzy cele i trzy mierniki. Na poziomie funkcji 1. i 22. celów i mierników nie definiuje się.

7) Na poziomie zadań budżetowych cele i mierniki definiowane są przez ministrów, organy lub dysponentów, właściwych dla poszczególnych zadań i wskazanych w załączniku nr 49 do rozporządzenia, w łącznej liczbie dla danego zadania nie większej niż trzy cele i trzy mierniki. Przy definiowaniu celów i mierników uwzględnia się zakres przedmiotowy zadań budżetowych.

8) Na poziomach podzadań i działań budżetowych cele i mierniki definiowane są przez dysponentów oraz jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 ustawy o finansach publicznych i państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych. Dla każdego realizowanego przez siebie podzadania lub działania dysponent lub jednostka definiuje nie więcej niż po trzy cele i trzy mierniki.

9) Cele i mierniki na poszczególnych poziomach układu zadaniowego definiuje się w terminach określonych w § 7 oraz § 12 rozporządzenia.

10) Dopuszcza się odstąpienie od definiowania mierników w przypadkach, w których pomiar nie znajduje uzasadnienia ze względu na specyfikę zadania publicznego, dysponenta lub kategorii wydatku, zgodnie z załącznikiem nr 49 do rozporządzenia.

11) Dopuszcza się ograniczenia w stosowaniu zasad określonych w pkt 4) ze względu na specyfikę działalności dysponentów lub bezpieczeństwo państwa, kiedy konieczne jest zachowanie w tajemnicy informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Ściśle tajne” i „Tajne”, zgodnie z załącznikiem nr 49 do rozporządzenia.

69. Zadania priorytetowe

Zadania priorytetowe to zadania, których cele wpisują się bezpośrednio w realizację strategii rozwoju i programów rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Minister kierujący działem/działami administracji rządowej wskazuje jedno zadanie priorytetowe, a w przypadku, gdy jest dysponentem więcej niż jednej części budżetowej nie więcej niż dwa zadania priorytetowe.

70. Planowanie wydatków w układzie zadaniowym

1) Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na rok N dysponenci części budżetowych planują w układzie zadaniowym w podziale na zadania, podzadania i działania wyodrębnione w ramach funkcji 1-21 w sposób określony w pkt 2).

2) Wydatki bezpośrednio związane z realizacją działań w funkcjach 1-21 planuje się w podziale na te działania. Wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 1-21, w szczególności dotyczące koordynacji działalności urzędów obsługujących ministrów, wojewodów, centralne organy administracji rządowej i organy administracji państwowej, będące dysponentami części budżetowych, rozlicza się na te działania w sposób określony przez jednostkę, z zastrzeżeniem pkt 3). W terminie określonym w § 12 ust. 2 rozporządzenia dysponenci informują Ministra Finansów o przyjętym sposobie rozliczania wydatków nieprzypisanych do funkcji 1-21.

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wydatki z rozdziałów: 15001, 60047, 75001, 75002, 75006, 75011, 75101, 75501, nieprzypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 1-21, dotyczące w szczególności koordynacji działalności urzędów obsługujących ministrów, wojewodów oraz centralne organy administracji rządowej i organy administracji państwowej, będące dysponentami części budżetowych, mogą być ujmowane w funkcji 22.

4) Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na dwa kolejne lata sporządza się w oparciu o prognozę wskaźników makroekonomicznych zawartą w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 50a ustawy o finansach publicznych.

71. Ogólne zasady konsolidowania wydatków

1) Dysponent dokonuje konsolidacji w swoim planie zadaniowym planowanych na realizację zadań wydatków ujętych w danej części budżetowej, w planach finansowych państwowych funduszy celowych, których jest dysponentem lub których dysponentem jest organ przez niego nadzorowany oraz w planach finansowych nadzorowanych przez siebie agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.

2) Dysponent określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań, finansowanych z budżetu państwa oraz ze środków ujmowanych w planach finansowych: państwowych funduszy celowych, których jest dysponentem lub których dysponentem jest organ przez niego nadzorowany oraz w planach finansowych nadzorowanych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, eliminuje wzajemne przepływy finansowe pomiędzy: tym dysponentem a ww. jednostkami oraz przepływy pomiędzy samymi ww. jednostkami.

3) Dysponent określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań wyodrębnia środki przekazywane z części budżetowej państwowym funduszom celowym, agencjom wykonawczym, instytucjom gospodarki budżetowej i państwowym osobom prawnym, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.

4) Dysponent informuje jednostki sektora finansów publicznych wymienione w pkt 3. o sposobie ujęcia w układzie zadaniowym swojej części budżetowej środków przekazywanych z części budżetowej tym jednostkom. Jednostki te są zobligowane do ujmowania środków przekazywanych z części budżetowej zgodnie z informacją otrzymaną od dysponenta tej części.

5) Dysponenci państwowych funduszy celowych, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, sporządzając plany finansowe w układzie zadaniowym planują wydatki według źródeł ich finansowania w podziale na części budżetowe, z którymi podlegają one konsolidacji.

6) Zadania i podzadania realizowane przez państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, finansowane ze środków innych niż środki przekazane z budżetu państwa oraz innych niż środki przekazane przez ww. jednostki, wykazywane są w planie zadaniowym ministra je nadzorującego lub będącego dysponentem państwowego funduszu celowego. Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym dysponenta danej części budżetowej nie obejmuje zadań finansowanych przez ww. jednostki ze środków przekazywanych z części budżetowych innych dysponentów.

7) Przepływy finansowe pomiędzy dysponentami oraz innymi niż państwowe fundusze celowe, których są dysponentami lub których dysponentami są organy przez nich nadzorowane, nadzorowane agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe osoby prawne, jak również przepływy finansowe pomiędzy tymi jednostkami, których dysponentami lub dysponentami nadzorującymi są różni dysponenci części budżetowych, eliminuje się na etapie zestawiania skonsolidowanego planu wydatków przez Ministra Finansów.

72. Rezerwy celowe

Dysponent przekazując materiały planistyczne niezbędne do opracowania planu wydatków w układzie zadaniowym, informuje Ministra Finansów w formularzu opisowym o przewidywanym sposobie przypisania do zadań środków zaplanowanych do wydatkowania w ramach rezerw celowych oraz określa wpływ tych rezerw na planowane wielkości miernika określonego dla tego zadania.

73. Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy BZ, BZK, formularza PF-OSPR w zakresie części C, formularzy PFC, PFC-FEP i PF-ANR-ZWRSP w zakresie części D, formularza PFC-FUS w zakresie części E oraz formularzu PFC-FER w zakresie części F

Dysponenci przekazują formularze oznaczone symbolami BZ, BZK, formularz PF-OSPR w zakresie części C, formularze PFC, PFC-FEP i PF-ANR-ZWRSP w zakresie części D, formularz PFC-FUS w zakresie części E oraz formularzu PFC-FER w zakresie części F w formie papierowej i dokumentu elektronicznego, utworzonego w aplikacji/programie TrezorBZ. Wydruki podpisane przez osoby: sporządzającą formularz oraz upoważnioną do reprezentowania jednostki organizacyjnej powinny być złożone w obowiązującym terminie w Departamencie Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów. Podpisy składa się odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Dysponenci przekazują materiały w formie dokumentu elektronicznego pocztą elektroniczną, a także zachowują jego kopię na dowolnym nośniku elektronicznym.

74. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ „Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy”

Dysponenci na formularzu BZ wykazują planowane zadania, podzadania i działania przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym, które będą finansowane z budżetu państwa (bez rezerw celowych) i budżetu środków europejskich (bez rezerw celowych). Dla każdego zadania wykazuje się cele i mierniki zdefiniowane na zasadach określonych w ust. 68. Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZ:

1) w kolumnie 1 wykazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań/podzadań i działań;

2) w kolumnie 2 wyszczególnia się wszystkie planowane zadania/podzadania/działania w ramach realizowanych funkcji;

3) w kolumnie 3 ministrowie, organy lub dysponenci, właściwi dla poszczególnych zadań, wskazani w załączniku nr 49 do rozporządzenia, wykazują cel/cele zadań;

4) w kolumnie 4 ministrowie, organy lub dysponenci, właściwi dla poszczególnych zadań, wskazani w załączniku nr 49 do rozporządzenia, wykazują miernik/mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji celów zadań, wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;

5) w kolumnie 5 ministrowie, organy lub dysponenci, właściwi dla poszczególnych zadań, wskazani w załączniku nr 49 do rozporządzenia wykazują wartości bazowe mierników stopnia realizacji celów zadań wraz z podaniem roku, którego dotyczy dana wartość;

6) w kolumnie 6 ministrowie, organy lub dysponenci, właściwi dla poszczególnych zadań, wskazani w załączniku nr 49 do rozporządzenia wykazują wartości docelowe mierników stopnia realizacji celów zadań;

7) w kolumnie 7 wykazuje się działy klasyfikacji budżetowej – wyłącznie na poziomie zadań – w których zaplanowane są środki na realizację zadania;

8) w kolumnie 8 wykazuje się rozdziały klasyfikacji budżetowej – wyłącznie na poziomie zadań – w których zaplanowane są środki na realizację zadania. Ze względu na specyficzny charakter działalności lub bezpieczeństwo państwa dysponenci części budżetowych: Obrona narodowa – część 29, Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19, w zakresie dotyczącym Wywiadu skarbowego, Sprawy wewnętrzne – część 42, w zakresie dotyczącym Biura Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne – część 56, Agencja Wywiadu – część 59, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część 57 mogą nie wykazywać rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

9) w kolumnach 9-15 wykazuje się wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich, podziału wydatków na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej dokonuje się na poziomie zadań dla kwoty budżetu państwa i budżetu środków europejskich;

10) w kolumnie 9 wykazuje się, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami wymienionymi w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 13) oraz wydatki finansowane z budżetu środków europejskich określonymi w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 15, z uwzględnieniem zasad ujętych w ust. 70 przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;

11) w kolumnie 10 wykazuje się wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;

12) w kolumnie 11 prezentuje się wydatki majątkowe budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich), przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;

13) w kolumnie 12 prezentuje się pozostałe wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich), przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;

14) w kolumnie 13 wykazuje się, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

15) w kolumnie 14 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu państwa na dotacje dla państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;

16) w kolumnie 15 wykazuje się wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadań/podzadań/działań, określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

17) w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 9-15 wykazuje się zagregowane kwoty planowanych wydatków w ramach danej części budżetowej.

75. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZK „Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata”.

Dysponenci na formularzu BZK wykazują planowane zadania, przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym, które będą finansowane ze środków budżetu państwa (bez rezerw celowych), budżetu środków europejskich (bez rezerw celowych) i środków publicznych państwowych funduszy celowych, których są dysponentami lub których dysponentami są organy przez nich nadzorowane, oraz nadzorowanych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowych i państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych (tj. jednostek objętych konsolidacją).

Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym dysponenta danej części budżetowej nie obejmuje zadań finansowanych przez ww. jednostki ze środków przekazywanych z części budżetowych innych dysponentów.

Dla każdego zadania wykazuje się cele i mierniki zdefiniowane na zasadach określonych w ust. 68.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZK:

1) w kolumnie 1 wykazuje się kody klasyfikacji zadaniowej realizowanych funkcji/zadań;

2) w kolumnie 2 ministrowie, organy lub dysponenci, właściwi dla poszczególnych zadań, wskazani w załączniku nr 49 do rozporządzenia, wykazują cel/cele tych zadań;

3) w kolumnie 3 ministrowie, organy lub dysponenci, właściwi dla poszczególnych zadań, wskazani w załączniku nr 49 do rozporządzenia, wykazują miernik/mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji celów zadań wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;

4) w kolumnie 4 ministrowie, organy lub dysponenci, właściwi dla poszczególnych zadań, wskazani w załączniku nr 49 do rozporządzenia, wykazują wartości bazowe mierników ustalonych dla celów zadań wraz z podaniem roku, którego dotyczy dana wartość;

5) w kolumnach 5–7 ministrowie, organy lub dysponenci, właściwi dla poszczególnych zadań, wskazani w załączniku nr 49 do rozporządzenia, wykazują wartości docelowe mierników;

6) w kolumnie 8 wykazuje się nazwy jednostek realizujących zadanie, tj. pełną nazwę dysponenta lub jednostki sektora finansów publicznych, której wydatki ujęte są w skonsolidowanym planie (państwowej osoby prawnej, agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej lub państwowego funduszu celowego);

7) w kolumnach 9, 29 i 49 wykazuje się skonsolidowaną kwotę wydatków ogółem na realizację danego zadania w danym roku ze wszystkich źródeł, która stanowi sumę wydatków z budżetu państwa (kolumny 10, 30 i 50), z budżetu środków europejskich (kolumny 12, 32 i 52), państwowych funduszy celowych (kolumny 13, 33 i 53), agencji wykonawczych (kolumny 17, 37 i 57), państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych (kolumny 21, 41 i 61) oraz instytucji gospodarki budżetowej (kolumny 25, 45 i 65), pomniejszoną o wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa (kolumny 14, 18, 22, 26, 34, 38, 42, 46, 54, 58, 62 i 66), wydatki finansowane ze środków otrzymanych od jednostek objętych konsolidacją (kolumny 15, 19, 23, 27, 35, 39, 43, 47, 55, 59, 63 i 67) oraz o środki finansowane z budżetu środków europejskich określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kolumny 16, 20, 24, 28, 36, 40, 44, 48, 56, 60, 64 i 68);

8) w kolumnach 10-28 wykazuje się zestawienie planowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań w następnym roku według źródeł ich finansowania – kwoty wykazane w kolumnach 10-12 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi przez dysponenta na formularzu BZ na poziomie zadań, a kwoty wykazane w kolumnach 13-28 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na właściwych formularzach PF-OSPR w części C, formularzach PFC, PFC-FEP i PF-ANR-ZWRSP w części D, formularzu PFC-FUS w części E oraz formularzu PFC-FER w części F na poziomie zadań;

9) w kolumnach 30-48 oraz 50-68 wykazuje się zestawienie prognozowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań na dwa kolejne lata budżetowe, według źródeł ich finansowania – kwoty wykazane w kolumnach 30-32 oraz 50-52 powinny być prognozowane na podstawie „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 50a ustawy o finansach publicznych. Kwoty wykazane w kolumnach 33-48 i 53-68 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na właściwych formularzach: PF-OSPR w części C, PFC, PFC-FEP i PF-ANR-ZWRSP w części D, PFC-FUS w części E oraz PFC-FER w części F;

10) w kolumnach 10, 30 i 50 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu państwa (bez rezerw celowych) na realizację poszczególnych zadań;

11) w kolumnach 11, 31 i 51 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu państwa na dotacje dla jednostek objętych konsolidacją;

12) w kolumnach 12, 32 i 52 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu środków europejskich na realizację poszczególnych zadań;

13) w kolumnach 13, 33 i 53 wykazuje się wydatki ogółem państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest dysponent wypełniający formularz lub organ przez niego nadzorowany, ujęte w ich planach finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez dysponentów tych funduszy;

14) w kolumnach 14, 34 i 54 wykazuje się środki państwowych funduszy celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa;

15) w kolumnach 15, 35 i 55 wykazuje się środki państwowych funduszy celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane od innych jednostek objętych konsolidacją;

16) w kolumnach 16, 36 i 56 wykazuje się środki państwowych funduszy celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków europejskich;

17) w kolumnach 17, 37 i 57 wykazuje się wydatki ogółem, ujęte w planach finansowych nadzorowanych agencji wykonawczych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;

18) w kolumnach 18, 38 i 58 wykazuje się środki nadzorowanych agencji wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te agencje wykonawcze w formie dotacji z budżetu państwa;

19) w kolumnach 19, 39 i 59 wykazuje się środki nadzorowanych agencji wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te agencje wykonawcze od innych jednostek objętych konsolidacją;

20) w kolumnach 20, 40 i 60 wykazuje się środki agencji wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków europejskich;

21) w kolumnach 21, 41 i 61 wykazuje się wydatki ogółem podległych i nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;

22) w kolumnach 22, 42 i 62 wykazuje się środki podległych i nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te państwowe osoby prawne w formie dotacji z budżetu państwa;

23) w kolumnach 23, 43 i 63 wykazuje się środki podległych i nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te państwowe osoby prawne od innych jednostek objętych konsolidacją;

24) w kolumnach 24, 44 i 64 wykazuje się środki osób prawnych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków europejskich;

25) w kolumnach 25, 45 i 65 wykazuje się wydatki ogółem nadzorowanych instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;

26) w kolumnach 26, 46 i 66 wykazuje się środki nadzorowanych instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te instytucje gospodarki budżetowej w formie dotacji z budżetu państwa;

27) w kolumnach 27, 47 i 67 wykazuje się środki nadzorowanych instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te instytucje gospodarki budżetowej od innych jednostek objętych konsolidacją;

28) w kolumnach 28, 48 i 68 wykazuje się środki instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków europejskich;

29) w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 9-68 wykazuje się planowane, skonsolidowane wydatki w ramach danej części budżetowej oraz w ramach planów finansowych nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych objętych konsolidacją.

76. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularzy PF-OSPR w zakresie części C, formularzy PFC, PFC-FEP i PF-ANR-ZWRSP w zakresie części D, formularza PFC-FUS w zakresie części E oraz formularza PFC-FER w zakresie części F „Plan finansowy w układzie zadaniowym”.

Dysponenci państwowych funduszy celowych, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, (jednostki) na formularzach: PFC cz. D, PFC-FUS cz. E, PFC-FEP cz. D, PFC-FER cz. F, PF-OSPR cz. C, PF-ANR-ZWRSP cz. D, wykazują we wskazanych niżej terminach planowane funkcje, zadania, podzadania i działania, przewidziane do realizacji w następnym roku budżetowym i kolejnych latach, które będą finansowane ze środków publicznych. Jednostki sektora finansów publicznych sporządzają ww. formularze:

– w ujęciu wydatkowym, dla każdej części budżetowej odrębnie, w podziale na źródła finansowania – w związku z art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych,

– w ujęciu wydatkowym/kosztowym (w zależności od przyjętego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej), łącznie – w związku z art. 32 ustawy o finansach publicznych.

Formularze sporządzone w podziale na części budżetowe jednostki sektora finansów publicznych przekazują właściwym dysponentom oraz ministrowi nadzorującemu, natomiast formularze sporządzone w ujęciu łącznym ministrowi nadzorującemu.

Cele i mierniki na poziomie zadań, określone przez ministrów, organy i dysponentów, wskazanych w załączniku nr 49 do rozporządzenia, jednostki wykazują w planie finansowym w układzie zadaniowym określając dla nich wartości bazowe i docelowe, o ile mierniki te zostały zdefiniowane dla tych jednostek. Cele i mierniki na poziomie podzadań i działań jednostki wykazują określając wartości bazowe i docelowe mierników w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 2 rozporządzenia, uwzględniając opinię Ministra Finansów o której mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia. Przy formułowaniu celów i mierników oraz wartości bazowych i docelowych jednostki powinny kierować się szczegółowymi wytycznymi definiowania celów i mierników określonymi w ust. 68. Środki przeznaczone na realizację poszczególnych zadań, podzadań i działań jednostki określają według źródeł finansowania, wskazując jednostki od których otrzymały środki – na poziomie zadań i podzadań w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia, a na poziomie zadań, podzadań i działań w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 2 rozporządzenia. Działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wyszczególnione w danym planie finansowym muszą zgadzać się z analogicznymi pozycjami budżetowymi wyszczególnionymi w planie wydatków budżetowych w układzie zadaniowym nadzorującego dysponenta lub dysponenta przekazującego środki.

77. Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza PF-OSPR w cz. C, formularzy PFC, PFC-FEP i PF-ANR-ZWRSP w cz. D oraz formularzy PFC-FUS, PFC-FER w cz. F

1) w kolumnie 1 wykazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań;

2) w kolumnach 2 i 3 na poziomie zadań – w terminach, o których mowa w § 8 ust. 1 i § 12 ust. 2 rozporządzenia – wykazuje się cele (kol. 2) i mierniki (kol. 3), określone przez ministrów, organy i dysponentów, wskazanych w załączniku nr 49 do rozporządzenia, o ile mierniki te zostały zdefiniowane dla tych jednostek. Na poziomie podzadań i działań cele (kol. 2) i mierniki (kol. 3) wykazuje się w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 2 rozporządzenia. Nazwy mierników wykazuje się wraz z jednostkami miary, w której będą wyrażone ich wartości;

3) w kolumnie 4 wykazuje się wartości bazowe mierników wykazanych w kolumnie 3 wraz z podaniem roku, którego dotyczy dana wartość;

4) w kolumnach 5-7 wykazuje się wartości docelowe mierników wykazanych w kolumnie 3;

5) w kolumnach 8, 17 oraz 26 wykazuje się kwotę ogółem wydatków/kosztów (w zależności od rodzaju planu) na realizację danego zadania/podzadania/działania ze wszystkich źródeł, tj. z dotacji otrzymanych z budżetu państwa, środków otrzymanych od innych jednostek objętych konsolidacją, środków finansowanych z budżetu środków europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałych środków jednostek sektora finansów publicznych;

6) w kolumnach 9, 18 oraz 27 określa się wysokość otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań;

7) w kolumnach 13, 22 oraz 31 określa się wysokość środków otrzymanych od innych jednostek objętych konsolidacją na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań;

8) w kolumnach 15, 24 oraz 33 określa się wysokość środków finansowanych z budżetu środków europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

9) w kolumnach 16, 25 oraz 34 wykazuje się pozostałe środki publiczne pozostające w dyspozycji jednostki sektora finansów publicznych planowane na realizację danego zadania/podzadania/działania, tj. z wyłączeniem środków otrzymywanych przez te jednostki w formie dotacji z budżetu państwa od dysponenta nadzorującego i innych dysponentów, środków finansowanych z budżetu środków europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz środków otrzymywanych od innych jednostek objętych konsolidacją;

10) w kolumnach 10, 19 oraz 28 określa się część budżetową, z której przekazywana jest dotacja;

11) w kolumnach 11, 20 oraz 29 określa się dział klasyfikacji budżetowej, z którego przekazywana jest dotacja;

12) w kolumnach 12, 21 oraz 30 określa się rozdział klasyfikacji budżetowej, z którego przekazywana jest dotacja;

13) w kolumnach 14, 23 oraz 32 wykazuje się nazwy jednostek objętych konsolidacją, które przekazały środki jednostce sporządzającej plan finansowy na realizację danego zadania/podzadania/działania.

Rozdział 6

Wieloletni Plan Finansowy Państwa

78. Cele i mierniki na poszczególnych poziomach układu zadaniowego definiuje i wykazuje się zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi definiowania celów i mierników określonymi w ust. 68.

79. Propozycje celów i mierników dla podzadań i działań realizowanych przez siebie oraz przez nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, opracowane według wzoru Karty miernika, stanowiącego załącznik nr 52 do rozporządzenia, z wyłączeniem pozycji 11 i 15, dysponenci przekazują w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia.

80. Materiały niezbędne do sporządzenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa dysponenci przekazują do Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej, dokumentu elektronicznego utworzonego w aplikacji/programie TrezorBZ (w zakresie dokumentów sporządzanych w układzie zadaniowym) oraz w formacie .xls w zakresie pozostałych formularzy wskazanych w § 12 ust. 3 i 4. Formularze planistyczne do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016–2019 udostępnione będą w aplikacji TrezorBZ.

81. Wydatki budżetu państwa w układzie zadaniowym na 2016 r. prezentowane są w układzie kategorii ekonomicznych wskazanych w formularzu BZ zgodnie z ogłoszoną ustawą budżetową na rok 2016 w pełnej szczegółowości. Na poziomie zadań cele i mierniki oraz wartości bazowe i docelowe mierników wykazują dysponenci wskazani w załączniku nr 49 do rozporządzenia dla właściwych sobie zadań. Na poziomie podzadań i działań cele i mierniki, zdefiniowane przy uwzględnieniu opinii Ministra Finansów, o której mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia, oraz wartości bazowe i docelowe mierników wykazują wszyscy dysponenci dla realizowanych przez siebie podzadań i działań. Przepis ust. 68 pkt 10) stosuje się odpowiednio.

82. Zestawienie prognozowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na trzy kolejne lata dysponenci opracowują na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 50a ustawy o finansach publicznych, zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

83. Opisy mierników dla funkcji, zadań, podzadań i działań dysponenci wiodący w realizacji funkcji i zadań, wskazani w załączniku nr 49 do rozporządzenia, oraz dysponenci i jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, realizujący poszczególne podzadania i działania, opracowują według wzoru Karty miernika, stanowiącego załącznik nr 52 do rozporządzenia, i przekazują bezpośrednio do Departamentu Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 2 rozporządzenia. Nie przekazuje się Kart mierników dla zadań, jeśli nie uległy one zmianie w stosunku do opisów przekazanych w terminie, o którym mowa w § 8 ust.1 rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »