| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 lipca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 955) w § 8:

1) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2016, o których mowa w § 3 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 14 i 16, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:”;

2) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Formularz PR-Z dysponenci współrealizujący programy wieloletnie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 4 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.”;

3) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Dysponenci biorący udział w realizacji programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, instrumentu „Łącząc Europę” oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i pkt 5 lit. c i d ustawy o finansach publicznych, informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację poszczególnych programów operacyjnych przedstawiają dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych także dysponentowi pełniącemu funkcję koordynatora programów regionalnych, na formularzach: F-NSS (BP), F-NSS (BE), LZ_LW (UE), PZ-UE (BP), PZ-UE (BE), F-REF, PF-UE (BP) oraz PF-UE (BE), nie później niż na 6 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532 i 1045.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »