reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów

Na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.

§ 2. [Dokumentacja geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów]

1. W dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów określa się złoże w:

1) jego naturalnych granicach lub

2) granicach wyznaczonych przez zastosowanie granicznych wartości parametrów definiujących złoże i jego granice, lub

3) jego wydzielonej części, jeżeli eksploatacja wydzielonej części złoża węglowodorów nie zagrozi racjonalnemu wykorzystaniu złoża węglowodorów i złóż sąsiednich.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej „ustawą”, w nowej dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów sporządzonej dla części złoża węglowodorów przewidzianej do zagospodarowania pozostawia się nazwę złoża węglowodorów uzupełnioną o kolejną cyfrę arabską, począwszy od cyfry 1.

3. W przypadku wykonania dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów dla złoża powstałego z połączenia dwóch lub więcej złóż, nazwa nowego złoża węglowodorów w tej dokumentacji może być co najwyżej dwuczłonowa, z tym że co najmniej jeden człon odnosi się do nazwy jednego z poprzednich złóż.

§ 3. [Wyniki prac geologicznych]

W dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów określa się wyniki prac geologicznych wcześniej przeprowadzonych w przestrzeni określonej w tej dokumentacji.

§ 4. [Dokumentacja geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów w granicach projektowanego obszaru górniczego]

W dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów w granicach projektowanego obszaru górniczego określa się:

1) optymalny wariant racjonalnego wykorzystania zasobów złoża węglowodorów, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej, kopaliny współwystępującej i kopalin towarzyszących, z uwzględnieniem:

a) geologicznych warunków występowania złoża węglowodorów,

b) technicznych możliwości oraz ekonomicznych uwarunkowań wydobywania węglowodorów,

c) przewidywanego sposobu likwidacji zakładów górniczych, ochrony środowiska, ochrony zasobów pozostawionych w złożu po zakończeniu eksploatacji oraz rekultywacji gruntów po działalności górniczej na obszarach lądowych i prowadzenia działań mających na celu przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, w tym usunięcia posadowionej na dnie morza infrastruktury podwodnej;

2) działania niezbędne w zakresie ochrony środowiska, w tym technologię eksploatacji zapewniającą ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko.

§ 5. [Określenie sposobu udostępniania i wydobywania zasobów złoża węglowodorów]

W dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów określa się sposób udostępnienia i wydobywania zasobów złoża węglowodorów, który umożliwi zagospodarowanie w przyszłości części złoża węglowodorów nieobjętej zagospodarowaniem i zagospodarowanie zasobów złóż występujących w sąsiedztwie tego złoża.

§ 6. [Dokumentacja geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów]

1. Dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów sporządza się z podziałem na część tekstową geologiczną i inwestycyjną, część graficzną geologiczną i inwestycyjną oraz część tabelaryczną, niezależnie od kategorii rozpoznania złoża, w postaci:

1) maszynopisu lub wydruku komputerowego;

2) dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

2. Część tekstowa dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów zawiera:

1) karty i zestawienia:

a) kartę tytułową dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, dla złóż gazu ziemnego, ropy naftowej oraz ich naturalnych pochodnych, a także metanu występującego w złożach węgla kamiennego jako kopalina główna, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) zestawienie zasobów geologicznych, w tym zasobów bilansowych i zasobów pozabilansowych, zasobów wydobywalnych, zasobów przemysłowych i zasobów nieprzemysłowych złoża węglowodorów według kategorii rozpoznania złoża, dla złóż gazu ziemnego, ropy naftowej oraz ich naturalnych pochodnych, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c) zestawienie zasobów wydobywalnych, zasobów przemysłowych i zasobów nieprzemysłowych metanu występującego w złożu węgla kamiennego jako kopalina główna, dla złóż metanu występującego w złożach węgla kamiennego jako kopalina główna, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

d) kartę informacyjną złoża węglowodorów, dla złóż gazu ziemnego, ropy naftowej oraz ich naturalnych pochodnych, a także metanu występującego w złożach węgla kamiennego jako kopalina główna, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,

e) kartę informacyjną dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów albo dodatku do dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, dla złóż gazu ziemnego, ropy naftowej oraz ich naturalnych pochodnych, a także metanu występującego w złożach węgla kamiennego jako kopalina główna, której wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia,

f) zestawienie dat i numerów decyzji zatwierdzających lub zawiadomień o przyjęciu bez zastrzeżeń wcześniejszych dokumentacji geologicznych złoża węglowodorów i dodatków do dokumentacji geologicznej złoża węglowodorów oraz decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczno-inwestycyjne złoża węglowodorów i dodatków do dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, dla złóż gazu ziemnego, ropy naftowej oraz ich naturalnych pochodnych, a także metanu występującego w złożach węgla kamiennego jako kopalina główna, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

2) spis rozdziałów;

3) część opisową geologiczną z podziałem na rozdziały określające:

a) cel sporządzenia dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów,

b) położenie administracyjne złoża węglowodorów, charakterystykę geograficzną położenia złoża węglowodorów (położenie złoża, zagospodarowanie terenu, charakterystykę stanu środowiska i jego ochrony, stan zagospodarowania złoża i jego otoczenia),

c) stan i sposób rozpoznania złoża węglowodorów, a w złożach eksploatowanych – stan i sposób eksploatacji złoża węglowodorów,

d) warunki geologiczne występowania złoża węglowodorów (stratygrafia, tektonika),

e) charakterystykę geologiczną złoża węglowodorów, jego położenia, formy, budowy, właściwości zbiornikowych dla złoża węglowodorów, a w przypadku złoża metanu występującego w złożach węgla kamiennego jako kopalina główna – charakterystykę metanonośności węgla i serii węglonośnej,

f) charakterystykę rodzaju i jakości kopaliny głównej, kopalin towarzyszących i kopaliny współwystępującej wydobytej ze złoża węglowodorów, współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych oraz właściwości technologiczne kopalin i możliwe kierunki ich wykorzystania,

g) wyniki badań i charakterystykę warunków geologiczno-górniczych złoża węglowodorów, w szczególności hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, gazowych i geotermicznych, w zakresie niezbędnym dla projektowania, prowadzenia i zakończenia eksploatacji oraz wykorzystania terenu po zakończeniu działalności górniczej i rekultywacji tego terenu, a w złożu węglowodorów przewidzianym do podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów – w zakresie niezbędnym do projektowania takiej działalności,

h) dane dotyczące budowy złoża węglowodorów, warunków jego występowania, jakości kopaliny oraz przedstawienie właściwości skał otaczających złoże węglowodorów, które uwzględnia się przy ocenie wpływu eksploatacji na środowisko, a także występujących w złożu węglowodorów substancji szkodliwych dla środowiska,

i) sposób określenia granic złoża węglowodorów i jego parametrów przyjętych do obliczenia zasobów złoża węglowodorów, uzasadnienie wyboru metody obliczenia zasobów złoża węglowodorów oraz przyjęty sposób klasyfikacji zasobów złoża węglowodorów z uwagi na stopień rozpoznania złoża węglowodorów,

j) zasoby złoża węglowodorów wraz z dokładnością ich oszacowania:

– zasoby złoża kopaliny głównej z podziałem na:

– – zasoby bilansowe,

– – zasoby pozabilansowe – w przypadku ich dokumentowania,

– – zasoby wydobywalne,

– zasoby kopalin towarzyszących i kopaliny współwystępującej wydobytej ze złoża węglowodorów z podziałem na:

– – zasoby bilansowe,

– – zasoby pozabilansowe – w przypadku ich dokumentowania,

– – zasoby wydobywalne,

– zasoby współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych,

k) rozliczenie zasobów złoża węglowodorów w stosunku do zasobów udokumentowanych w ostatniej dokumentacji geologicznej złoża węglowodorów lub dodatku do dokumentacji geologicznej złoża węglowodorów zatwierdzonych lub przyjętych bez zastrzeżeń albo w dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów lub dodatku do dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów i zawierające wyjaśnienie stwierdzonych różnic,

l) warunki ochrony złoża węglowodorów oraz obszar wymagający ochrony przed działaniem uniemożliwiającym zagospodarowanie złoża węglowodorów,

m) spis literatury i materiałów archiwalnych wykorzystanych do opracowania dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów;

4) część opisową inwestycyjną z podziałem na rozdziały określające:

a) charakterystykę uwarunkowań geograficznych, prawnych i ochrony środowiska wpływających na możliwość eksploatacji złoża węglowodorów lub części złoża węglowodorów oraz na lokalizację obiektów zakładu górniczego,

b) granice projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego wraz z uzasadnieniem granic zamierzonej eksploatacji,

c) miejsce i sposób udostępnienia złoża węglowodorów, proponowane systemy eksploatacji kopaliny głównej, kopalin towarzyszących i kopaliny współwystępującej z uwzględnieniem warunków geologiczno-górniczych, w szczególności hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich, wraz ze spodziewanymi dopływami wody, sposobami odwadniania i jakością odpompowywanej wody oraz wpływu zamierzonej eksploatacji na powierzchnię terenu i obiekty budowlane, a w przypadku obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej – wpływu zamierzonej eksploatacji na dno morza oraz posadowioną na nim infrastrukturę,

d) zagrożenia mogące wpłynąć na bezpieczeństwo eksploatacji i ochronę zasobów oraz sposób przeciwdziałania tym zagrożeniom,

e) przewidywaną wielkość wydobycia węglowodorów, w szczególności w przedziałach rocznych,

f) warunki wtłaczania wód do górotworu, jeżeli w związku z wydobywaniem węglowodorów ze złoża projektuje się wtłaczanie wód do górotworu,

g) kryteria klasyfikacji zasobów złoża węglowodorów do zasobów przemysłowych lub zasobów nieprzemysłowych przy istniejących uwarunkowaniach geologicznych, technicznych i ekonomicznych oraz sposób ustalania i wielkość zasobów przemysłowych i zasobów nieprzemysłowych wraz ze wskazaniem zakresu ich możliwych zmian,

h) stopień wykorzystania zasobów przemysłowych wraz z uzasadnieniem,

i) stopień zamierzonego wykorzystania zasobów kopalin towarzyszących i współwystępujących oraz odzyskiwalnych składników współwystępujących i towarzyszących, w tym toksycznych,

j) sposób i zakres ochrony zasobów nieprzemysłowych oraz warunki niezbędne dla ich przekwalifikowania do zasobów przemysłowych w wyniku prowadzonej eksploatacji złoża węglowodorów,

k) przewidywany sposób likwidacji zakładu górniczego, ochrony zasobów pozostawionych w złożu po zakończeniu eksploatacji oraz przewidywany sposób rekultywacji gruntów po działalności górniczej na obszarach lądowych i prowadzenia działań mających na celu przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, w tym usunięcia posadowionej na dnie morza infrastruktury podwodnej,

l) charakterystykę warunków ekonomicznych prowadzenia eksploatacji złoża węglowodorów i wykorzystania złoża węglowodorów, a w przypadku gdy te czynniki decydują o klasyfikacji zasobów złoża węglowodorów do zasobów przemysłowych i zasobów nieprzemysłowych – szczegółową analizę ekonomiczną prowadzenia eksploatacji złoża węglowodorów i wykorzystania złoża węglowodorów,

m) działania niezbędne w zakresie ochrony środowiska oraz technologię eksploatacji zapewniającą ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko,

n) szczegółowe wymagania dotyczące racjonalnej eksploatacji i właściwego wykorzystania kopalin występujących w złożu;

5) załączniki obejmujące:

a) omówienie historii badań i eksploatacji złoża węglowodorów,

b) omówienie wykonanych prac geologicznych i badań specjalistycznych oraz sposobu ich realizacji,

c) wyniki wykonanych badań specjalistycznych,

d) wykaz wykonanych badań geofizycznych,

e) przedstawienie wykonanych badań statystycznych lub geostatystycznych i ich wyników,

f) kopie dokumentów, których treść ma istotne znaczenie dla opracowanej dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, w tym decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną złoża węglowodorów i dodatki do dokumentacji geologicznej złoża węglowodorów, decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów i dodatki do dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, zawiadomień o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża węglowodorów i dodatków do dokumentacji geologicznej złoża węglowodorów, koncesji oraz kopie zgłoszeń projektów robót geologicznych na wykonanie badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów, spisów zdawczo-odbiorczych albo innych dokumentów potwierdzających przekazanie informacji geologicznej z bieżącego przebiegu prac geologicznych organowi koncesyjnemu lub państwowej służbie geologicznej prowadzącej archiwum, o którym mowa w art. 162 ust. 1 pkt 2 ustawy,

g) dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, na której podstawie sporządzono dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów.

3. Przepisu ust. 2 pkt 5 lit. g nie stosuje się do sporządzania:

1) dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów oraz dodatków do dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 3 oraz w § 11;

2) dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów oraz dodatku do dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów w przypadku, o którym mowa w art. 89 ust. 5 ustawy;

3) dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów oraz dodatku do dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów na potrzeby zmiany koncesji w przypadku, o którym mowa w art. 205 ust. 3 ustawy.

4. Część graficzną dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów stanowią:

1) dla części geologicznej dokumentacji:

a) mapa lokalizacji złoża węglowodorów sporządzona na mapie topograficznej uzyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszarów lądowych, w zależności od wielkości złoża w skali od 1:10 000 do 1:50 000, lub na mapie morskiej nawigacyjnej wykonanej przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej dla obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od wielkości złoża w skali od 1:25 000 do 1:500 000,

b) mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona na podstawie danych i informacji uzyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszarów lądowych w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie granic obszaru dokumentowanego i granic złoża węglowodorów oraz miejsc wykonania badań w obszarze dokumentowanym, a w szczególności otworów wiertniczych i badań geofizycznych,

c) mapa sytuacyjno-batymetryczna (plan sondażowy) dla obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej sporządzona, w szczególności przez urzędy morskie i Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie granic obszaru dokumentowanego i granic złoża węglowodorów oraz miejsc wykonania badań w obszarze dokumentowanym, a w szczególności otworów wiertniczych i badań geofizycznych,

d) mapa geośrodowiskowa rejonu występowania złoża węglowodorów przedstawiająca składniki środowiska podlegające ochronie, sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie składników środowiska podlegających ochronie z podaniem położenia złoża węglowodorów,

e) mapy i przekroje geologiczne ilustrujące warunki występowania, formę, sposób ułożenia i budowę złoża węglowodorów, jego parametry zbiornikowe, a dla złóż kilkuotworowych – również jakość kopaliny,

f) mapa lub mapy strukturalne stropu lub stropów horyzontów gazonośnych lub roponośnych,

g) mapy i przekroje geologiczne, a w zależności od potrzeb – również mapy i przekroje hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie, geotermiczne i gazonośności,

h) profile otworów wiertniczych;

2) dla części inwestycyjnej dokumentacji:

a) mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona na podstawie danych i informacji uzyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszarów lądowych w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie obszaru przewidzianego do zagospodarowania z zaznaczeniem granic złoża węglowodorów, granic projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego, granic sąsiednich obszarów górniczych i terenów górniczych dla złóż węglowodorów, proponowanego miejsca lub miejsc udostępniania złoża węglowodorów,

b) mapa sytuacyjno-batymetryczna (plan sondażowy) dla obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej sporządzona, w szczególności przez urzędy morskie i Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie obszaru przewidzianego do zagospodarowania z zaznaczeniem granic złoża węglowodorów, granic projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego, granic sąsiednich obszarów górniczych i terenów górniczych dla złóż węglowodorów, proponowanego miejsca lub miejsc udostępniania złoża.

5. Część tabelaryczna dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów zawiera:

1) wyniki badań rodzaju i jakości kopaliny;

2) obliczenia zasobów kopaliny w poszczególnych częściach złoża lub blokach obliczeniowych;

3) zbiorcze zestawienie zasobów złoża węglowodorów;

4) obliczenia zasobów przemysłowych i zasobów nieprzemysłowych w obszarze przewidzianym do zagospodarowania, uwzględniające stan na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok sporządzenia dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, z tym że jeżeli dokumentacja geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów jest sporządzana w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca, te obliczenia uwzględniają stan na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok poprzedzający rok sporządzenia dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów;

5) zestawienie współrzędnych płaskich prostokątnych w państwowym systemie odniesień przestrzennych:

a) punktów wyznaczających granice dokumentowanego złoża węglowodorów zestawionych zgodnie z kolejnością ich łączenia, a w przypadku udokumentowania złoża w kilku polach – z podziałem na pola; na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej wykaz punktów wyznaczających granice dokumentowanego złoża węglowodorów określa się dodatkowo w geodezyjnym systemie odniesienia WGS 84,

b) wykonanych otworów wiertniczych, a dla obszarów lądowych wraz z podaniem numerów nieruchomości, na których są zlokalizowane otwory.

6. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o:

1) zasobach bilansowych – rozumie się przez to zasoby złoża spełniające graniczne wartości parametrów definiujących złoże;

2) zasobach pozabilansowych – rozumie się przez to zasoby złoża niespełniające granicznych wartości parametrów definiujących złoże;

3) zasobach wydobywalnych – rozumie się przez to zasoby złoża technicznie możliwe do wydobycia;

4) zasobach przemysłowych – rozumie się przez to część zasobów bilansowych lub pozabilansowych złoża węglowodorów, w granicach projektowanego obszaru górniczego lub wydzielonej części złoża przewidzianej do zagospodarowania, które mogą być przedmiotem eksploatacji uzasadnionej technicznie i ekonomicznie z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących ochrony środowiska;

5) zasobach nieprzemysłowych – rozumie się przez to część zasobów bilansowych lub pozabilansowych złoża węglowodorów niezaliczoną do zasobów przemysłowych w obszarze przewidzianym do zagospodarowania, których eksploatacja może stać się uzasadniona w wyniku zmian technicznych, ekonomicznych lub zmian dotyczących wymagań ochrony środowiska.

§ 7. [Wyznaczanie granic geologicznych złóż węglowodorów]

1. W dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów granice geologiczne złoża węglowodorów wyznacza się jako granice naturalne lub przez zastosowanie granicznych wartości parametrów definiujących złoże i jego granice.

2. W dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów oraz dodatku do dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów sporządzonych w celu dokonania rozliczenia zasobów pozostałych w złożu należy stosować kryteria bilansowości lub graniczne wartości parametrów definiujących złoże i jego granice, służące do obliczenia zasobów, przyjmowane w ostatniej dokumentacji geologicznej złoża węglowodorów oraz dodatku do dokumentacji geologicznej złoża węglowodorów zatwierdzonych lub przyjętych bez zastrzeżeń albo w dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów oraz dodatku do dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.

3. Graniczne wartości parametrów definiujących złoże i jego granice dla złoża węglowodorów, przeznaczone do sporządzania dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, są określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

4. Zastosowanie innych wartości parametrów definiujących złoże i jego granice dla złoża węglowodorów niż określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia przy sporządzaniu dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów jest możliwe w przypadkach wystąpienia szczególnych warunków:

1) geologicznych;

2) technicznych lub ekonomicznych wydobywania węglowodorów ze złoża albo dotyczących ich użytkowania.

5. Zastosowanie innych wartości parametrów definiujących złoże i jego granice dla złoża węglowodorów niż określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia wymaga uzasadnienia w części tekstowej sporządzanej dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.

§ 8. [Kategorie rozpoznania złoża węglowodorów]

1. W dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, z wyłączeniem złoża gazu ziemnego z łupków gazonośnych oraz złoża ropy naftowej z łupków roponośnych, stosuje się następujące kategorie rozpoznania złoża węglowodorów: C, B, A.

2. Dokumentacja geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów lub jego części, z wyłączeniem złoża gazu ziemnego z łupków gazonośnych oraz złoża ropy naftowej z łupków roponośnych, w poszczególnych kategoriach rozpoznania złoża spełnia następujące wymagania:

1) w kategorii C – granice złoża węglowodorów określa się na podstawie wyników badań geofizycznych i interpretacji geologicznej; uzyskane dane zamieszczone w dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów umożliwiają projektowanie prac niezbędnych do dalszego rozpoznania złoża lub jego zagospodarowania, po uzyskaniu z co najmniej jednego otworu przypływu kopaliny w ilości posiadającej znaczenie gospodarcze lub, w przypadku złóż wielohoryzontowych, po określeniu nasycenia poziomów gazonośnych i roponośnych węglowodorami na podstawie profilowań geofizyki wiertniczej przy istnieniu również co najmniej jednego otworu z przemysłowym przypływem kopalin, przy czym błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów nie może przekraczać 50%;

2) w kategorii B – budowa geologiczna złoża węglowodorów, jego granice oraz parametry zbiornikowe i ich zmienność są określone na podstawie szczegółowych wyników prowadzonych prac geologicznych; uzyskane dane zamieszczone w dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów umożliwiają projektowanie prac niezbędnych do dalszego rozpoznania złoża węglowodorów lub jego zagospodarowania, po uzyskaniu z co najmniej jednego otworu przypływu kopaliny w ilości posiadającej znaczenie gospodarcze, przy czym błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów nie może przekraczać 35%;

3) w kategorii A – ustala się dane określone dla kategorii B z uwzględnieniem wyników uzyskanych z eksploatacji, przy czym błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów nie może przekraczać 20%.

3. W dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów dla złoża gazu ziemnego z łupków gazonośnych oraz dla złoża ropy naftowej z łupków roponośnych stosuje się kategorię rozpoznania złoża węglowodorów C.

4. Dokumentacja geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów dla złoża gazu ziemnego z łupków gazonośnych oraz złoża ropy naftowej z łupków roponośnych, w kategorii rozpoznania złoża C, określa złoże lub jego część wstępnie zbadane w takim stopniu, aby wyniki tych badań umożliwiały przedstawienie sposobu zagospodarowania złoża lub jego części w dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów; zasoby złoża węglowodorów określone w tej dokumentacji są szacowane na podstawie danych pochodzących z co najmniej jednego otworu, z którego uzyskano po dokonanych zabiegach stymulujących, w szczególności szczelinowania, przypływ gazu ziemnego lub ropy naftowej w ilościach mających znaczenie gospodarcze, oraz na podstawie interpretacji wyników badań geofizycznych pozwalających na określenie miąższości i gazonośności (roponośności) złoża.

§ 9. [Informacje zamieszczane w dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów lub dodatku do dokumentacji]

1. W dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów lub dodatku do dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, z wyjątkiem metanu występującego w złożach węgla kamiennego jako kopalina główna, zawierających nowe określenie zasobów pierwotnych zgodne z aktualnym stanem rozpoznania, podaje się wyjaśnienie przyczyn zmian tych zasobów.

2. W dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej eksploatowanego złoża węglowodorów lub dodatku do dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej eksploatowanego złoża węglowodorów, poza wynikami prac geologicznych wykonanych w celu udokumentowania złoża, uwzględnia się dane zawarte w dokumentacji mierniczo-geologicznej zakładu górniczego, wyniki bieżącego opróbowania złoża węglowodorów oraz wyniki badań specjalistycznych, w szczególności hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, gazowych, geotermicznych oraz inne informacje niezbędne do określenia planowanego wykorzystania terenu po zakończeniu działalności górniczej i jego rekultywacji.

3. W przypadku zaniechania lub zakończenia eksploatacji złoża węglowodorów, rozliczenia zasobów złoża węglowodorów dokonuje się w dodatku do dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów. Do sporządzenia tego dodatku przepisów § 6 ust. 2 pkt 4, ust. 4 pkt 2 i ust. 5 pkt 4 nie stosuje się.

4. W dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów lub dodatku do dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów zamieszcza się materiały, które dokumentują powstałe zmiany, w części tekstowej, tabelarycznej i graficznej, rozliczenie zasobów złoża węglowodorów oraz wyjaśnienie stwierdzonych różnic w wielkości dokumentowanych zasobów.

§ 10. [Zmiana dokumentacji geologicznej złoża węglowodorów]

Zmiana dokumentacji geologicznej złoża węglowodorów, która została zatwierdzona lub przyjęta bez zastrzeżeń, następuje przez opracowanie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.

§ 11. [Zaniechanie lub zakończenie eksploatacji złoża węglowodorów]

W przypadku zaniechania lub zakończenia eksploatacji złoża węglowodorów, dla którego dokumentacja geologiczna złoża węglowodorów została zatwierdzona lub przyjęta bez zastrzeżeń, rozliczenia zasobów złoża węglowodorów dokonuje się w dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. Nr 291, poz. 1712), które w tym zakresie traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1133).

Załącznik 1. [WZÓR – KARTA TYTUŁOWA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INWESTYCYJNEJ ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 1 lipca 2015 r. (poz. 968)

Załącznik nr 1

WZÓR – KARTA TYTUŁOWA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INWESTYCYJNEJ ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – ZESTAWIENIE ZASOBÓW GEOLOGICZNYCH, W TYM ZASOBÓW BILANSOWYCH I ZASOBÓW POZABILANSOWYCH, ZASOBÓW WYDOBYWALNYCH, ZASOBÓW PRZEMYSŁOWYCH I ZASOBÓW NIEPRZEMYSŁOWYCH ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW WEDŁUG KATEGORII ROZPOZNANIA ZŁOŻA]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZESTAWIENIE ZASOBÓW GEOLOGICZNYCH, W TYM ZASOBÓW BILANSOWYCH I ZASOBÓW POZABILANSOWYCH, ZASOBÓW WYDOBYWALNYCH, ZASOBÓW PRZEMYSŁOWYCH I ZASOBÓW NIEPRZEMYSŁOWYCH ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW WEDŁUG KATEGORII ROZPOZNANIA ZŁOŻA

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – ZESTAWIENIE ZASOBÓW WYDOBYWALNYCH, ZASOBÓW PRZEMYSŁOWYCH I ZASOBÓW NIEPRZEMYSŁOWYCH METANU WYSTĘPUJĄCEGO W ZŁOŻU WĘGLA KAMIENNEGO JAKO KOPALINA GŁÓWNA]

Załącznik nr 3

WZÓR – ZESTAWIENIE ZASOBÓW WYDOBYWALNYCH, ZASOBÓW PRZEMYSŁOWYCH I ZASOBÓW NIEPRZEMYSŁOWYCH METANU WYSTĘPUJĄCEGO W ZŁOŻU WĘGLA KAMIENNEGO JAKO KOPALINA GŁÓWNA

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – KARTA INFORMACYJNA ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW]

Załącznik nr 4

WZÓR – KARTA INFORMACYJNA ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INWESTYCYJNEJ ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW / KARTA INFORMACYJNA DODATKU (NR KOLEJNY) DO DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INWESTYCYJNEJ ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW]

Załącznik nr 5

WZÓR – KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INWESTYCYJNEJ ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW / KARTA INFORMACYJNA DODATKU (NR KOLEJNY) DO DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INWESTYCYJNEJ ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – ZESTAWIENIE DAT I NUMERÓW DECYZJI ZATWIERDZAJĄCYCH LUB ZAWIADOMIEŃ O PRZYJĘCIU BEZ ZASTRZEŻEŃ WCZEŚNIEJSZYCH DOKUMENTACJI GEOLOGICZNYCH ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW I DODATKÓW DO DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW ORAZ DECYZJI ZATWIERDZAJĄCYCH DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INWESTYCYJNE ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW I DODATKÓW DO DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INWESTYCYJNEJ ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW]

Załącznik nr 6

WZÓR – ZESTAWIENIE DAT I NUMERÓW DECYZJI ZATWIERDZAJĄCYCH LUB ZAWIADOMIEŃ O PRZYJĘCIU BEZ ZASTRZEŻEŃ WCZEŚNIEJSZYCH DOKUMENTACJI GEOLOGICZNYCH ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW I DODATKÓW DO DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW ORAZ DECYZJI ZATWIERDZAJĄCYCH DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INWESTYCYJNE ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW I DODATKÓW DO DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INWESTYCYJNEJ ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW

infoRgrafika

Załącznik 7. [GRANICZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW DEFINIUJĄCYCH ZŁOŻE I JEGO GRANICE DLA ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW]

Załącznik nr 7

GRANICZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW DEFINIUJĄCYCH ZŁOŻE I JEGO GRANICE DLA ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW

Tabela 1

Metan występujący w złożu węgla kamiennego jako kopalina główna

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1

Maksymalna głębokość dokumentowania

m

1500

2

Minimalna metanonośność wyznaczająca kontur strefy złożowej

m3/t c.s.w.

4,5

3

Minimalna średnia metanonośność

m3/t c.s.w.

większa od resztkowej

4

Minimalna miąższość pokładu węgla kamiennego

m

0,6

 

Tabela 2

Złoża ropy naftowej

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1

Minimalna przepuszczalność skał zbiornikowych

m2 (mD)

1x10-15 (1)

2

Minimalna początkowa średnia wydajność z otworu w konturze złoża

t/d

2

3

Maksymalna gęstość ropy naftowej

g/cm3

0,9

 

Tabela 3

Złoża gazu ziemnego

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1

Minimalna przepuszczalność skał zbiornikowych

m2 (mD)

1x10-16 (0,1)

2

Minimalna początkowa średnia wydajność z otworu w konturze złoża

m3/min

2

3

Maksymalna zawartość rtęci

µg/m3

30

 

Tabela 4

Złoża gazu ziemnego zamkniętego

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1

Maksymalna przepuszczalność skał zbiornikowych

m2 (mD)

1x10-16 (0,1)

2

Minimalna początkowa średnia wydajność z otworu w konturze złoża po zabiegach stymulacyjnych

m3/min

0,7

3

Maksymalna zawartość rtęci

µg/m3

30

 

Tabela 5

Złoża gazu ziemnego z łupków gazonośnych

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1

Minimalna miąższość efektywna łupku gazonośnego

m

10

2

Minimalna średnia zawartość krzemionki (lub węglanów) w łupku gazonośnym

% obj.

10

3

Minimalna średnia gazonośność łupku

m3/t łupku

0,5

4

Maksymalna zawartość rtęci

µg/m3

30

5

Minimalna gazozasobność łupków gazonośnych

m3/m2

18

6

Maksymalna zawartość minerałów ilastych

%

60

 

Tabela 6

Złoża ropy naftowej zamkniętej

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1

Maksymalna przepuszczalność skał zbiornikowych

m2 (mD)

1 x10-16 (0,1)

2

Minimalna początkowa średnia wydajność z otworu w konturze złoża po zabiegach stymulacyjnych

t/d

1,0

3

Maksymalna zawartość rtęci

µg/m3

30

 

Tabela 7

Złoża ropy naftowej z łupków roponośnych

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1

Minimalna miąższość efektywna łupku roponośnego

m

15

2

Minimalna średnia roponośność łupku

m3/t

0,002

3

Maksymalna zawartość rtęci

µg/m3

30

4

Minimalna ropozasobność łupków roponośnych

m3/m2

0,075

5

Maksymalna zawartość minerałów ilastych

%

60

 

Tabela 8

Złoża gazu ziemnego towarzyszącego ropie naftowej

Za bilansowe uznaje się wszystkie zasoby gazu rozpuszczonego w ropie naftowej i występujące w czapie gazowej, jeżeli jakość gazu ziemnego spełnia graniczne wartości parametrów definiujących złoże i jego granice.

 

Tabela 9

Złoża helu jako domieszka towarzysząca w złożach gazu ziemnego

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość brzeżna

1

Minimalna średnia zawartość helu w gazie w konturze złoża

% obj.

0,2

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama