reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

Na podstawie art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zwanego dalej „stypendium”, liczbę stypendiów, maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium, zwanego dalej „wnioskiem”.

§ 2. [Przesłanki przyznania stypendium]

1. Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

1) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub

2) wybitne osiągnięcia w sporcie.

2. Spełnienie warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

3. Okres studiów, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – okres od dnia rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września roku, w którym przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium;

2) w przypadku studenta studiów drugiego stopnia – okres od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września roku, w którym przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium;

3) w przypadku studenta, który otrzymał stypendium w poprzednich latach – okres od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium, do dnia 30 września roku, w którym przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium.

§ 3. [Wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i w sporcie]

1. Za wybitne osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, uważa się:

1) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) lub w formie książki, o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,

2) udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,

3) udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,

4) autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny:

a) na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany rośliny albo

b) które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub w sprawie których zostały złożone wnioski o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,

5) referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu ośrodków akademickich,

6) nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów

– o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.

2. Za wybitne osiągnięcia artystyczne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, uważa się:

1) autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, w tym plastycznych, muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych publicznie na festiwalach, wystawach lub przeglądach, o znaczeniu co najmniej krajowym, lub wydanych w nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy,

2) autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego:

a) na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego albo

b) które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,

3) nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw

– o wysokiej randze lub szczególnym nowatorstwie.

3. Za wybitne osiągnięcia w sporcie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, uważa się:

1) zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), co najmniej:

a) dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich,

b) ósmego miejsca w mistrzostwach świata,

c) piątego miejsca w:

– młodzieżowych mistrzostwach świata,

– mistrzostwach Europy,

d) trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy,

e) miejsca, o którym mowa w lit. a–d, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;

2) zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:

a) uniwersjadzie,

b) akademickich mistrzostwach świata,

c) akademickich mistrzostwach Europy,

d) Europejskich Igrzyskach Studentów.

§ 4. [Przedstawienie kandydatury do przyznania stypendium]

1. Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – bezpośrednio rektorowi uczelni, w terminie określonym odpowiednio przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej albo przez rektora.

2. Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium, student składa dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć, o których mowa w § 3, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium.

3. Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie przez studenta wybitnych osiągnięć, o których mowa w § 3, mogą być w szczególności:

1) w przypadku osiągnięć naukowych:

a) kopia stron czasopisma lub książki zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub numer ISSN, jeżeli został nadany, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę publikacji,

b) zaświadczenie wystawione przez kierownika projektu badawczego,

c) kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa rejestracji topografii układu scalonego lub decyzji o przyznaniu wyłącznego prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,

d) potwierdzenie złożenia zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa z rejestracji topografii układu scalonego albo złożenia wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,

e) kopia materiału pokonferencyjnego zawierającego nazwisko prelegenta albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji,

f) kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu;

2) w przypadku osiągnięć artystycznych:

a) kopia stron książki lub albumu zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawcy, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISAN lub numer ISBN, jeżeli został nadany, albo kopia okładki płyty wraz z informacją o nakładzie i nazwą wydawcy, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę książki, albumu, płyty lub innego dzieła artystycznego,

b) kopia broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy lub spektaklu albo zaświadczenie wystawione przez organizatora prezentacji filmu, utworu muzycznego, pracy plastycznej, sztuki teatralnej lub innego dzieła artystycznego,

c) kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy lub świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego,

d) potwierdzenie złożenia zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,

e) kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu;

3) w przypadku osiągnięć w sporcie:

a) zaświadczenie wystawione przez właściwy polski związek sportowy,

b) zaświadczenie wystawione przez Akademicki Związek Sportowy.

§ 5. [Przedstawienie wniosku do zaopiniowania]

1. Rektor uczelni przedstawia wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 3, do zaopiniowania radzie podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – senatowi uczelni.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 6. [Przekazanie pozytywnie zaopiniowanych wniosków do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego]

1. Rektorzy uczelni składają wnioski pozytywnie zaopiniowane przez organy kolegialne wskazane w § 5 ust. 1 do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, a w przypadku rektorów uczelni wojskowych, uczelni służb państwowych, uczelni artystycznych, uczelni medycznych oraz uczelni morskich – do ministra sprawującego nadzór nad uczelnią, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Do wniosku dołącza się oświadczenie studenta, o którym mowa w § 4 ust. 2.

3. Do wniosku nie dołącza się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3.

4. Wnioski składa się w terminie do dnia 15 października.

5. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wzywa się rektora do poprawienia wniosku lub uzupełnienia jego braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

6. Minister Obrony Narodowej przekazuje wnioski spełniające wymagania formalne, wraz ze swoją opinią, do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie do dnia 31 października.

§ 7. [Ocena wniosków]

1. Wnioski są oceniane metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia w sporcie.

2. Minister właściwy w sprawach przyznawania stypendiów może powołać ekspertów do oceny wniosków.

3. Minister właściwy w sprawach przyznawania stypendiów sporządza listę rankingową wniosków uporządkowanych według liczby punktów.

§ 8. [Limity]

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego przyznaje w danym roku nie więcej niż 845 stypendiów, a minister sprawujący nadzór nad:

1) uczelniami służb państwowych – nie więcej niż 13 stypendiów,

2) uczelniami artystycznymi – nie więcej niż 90 stypendiów,

3) uczelniami medycznymi – nie więcej niż 50 stypendiów,

4) uczelniami morskimi – nie więcej niż 5 stypendiów

– studentom, w sprawach których wnioski uzyskały największą liczbę punktów na liście rankingowej, o której mowa w § 7 ust. 3.

2. Stypendium przyznaje się w wysokości nieprzekraczającej 15 000 zł.

§ 9. [Źródła finansowania stypendiów]

1. Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra, który przyznał stypendium.

2. Wypłata stypendium następuje jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez studenta albo w innej uzgodnionej formie, w terminie 14 dni od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni.

§ 10. [Liczba stypendiów przyznanych w 2015 r.]

W 2015 roku do liczby stypendiów przyznawanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, o której mowa w § 8 ust. 1, nie wlicza się stypendiów przyznanych na rok akademicki 2014/2015 w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: L. Kolarska-Bobińska


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357 i 860.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2015 r.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE STUDENTOWI STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 17 lipca 2015 r. (poz. 1050)

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE STUDENTOWI STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama