| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia

Na podstawie art. 94a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół artystycznych, placówek oraz na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także rodzaje dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr;

2) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b–5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”;

3) wysokość stypendium dla osób, o których mowa w art. 94a ust. 3 pkt 1 ustawy, oraz przypadki, w których stypendium może być obniżone lub zawieszone.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) szkole za granicą – należy przez to rozumieć szkołę funkcjonującą w systemie oświaty innego państwa;

2) uczniu (dziecku) przybywającym z zagranicy – należy przez to rozumieć osobę niebędącą obywatelem polskim oraz obywatela polskiego, którzy pobierali naukę w szkołach za granicą;

3) dokumentach – należy przez to rozumieć:

a) świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły za granicą lub ukończenie kolejnego etapu edukacji lub

b) świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który ten uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej tego ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej tego ucznia, złożone przez jego rodzica albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu;

4) miejscu zamieszkania ucznia – należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ucznia przybywającego z zagranicy.

§ 3. [Warunki przyjęcia do publicznego przedszkola dziecka przybywającego z zagranicy]

1. Dziecko przybywające z zagranicy jest przyjmowane do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 20a ust. 1, art. 20c, art. 20s, art. 20t ust. 1 i 2 pkt 1–3, ust. 6–10, art. 20v, art. 20w ust. 1 i art. 20z–20ze ustawy. Przepisy art. 20t ust. 3 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy do publicznego przedszkola odbywa się w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu tego dziecka decyduje dyrektor, zgodnie z art. 20a ust. 2 i 3 ustawy.

3. Jeżeli przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego odbywa się w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu tego dziecka decyduje dyrektor publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej lub osoba kierująca daną publiczną inną formą wychowania przedszkolnego.

§ 4. [Kwalifikacja ucznia przybywającego z zagranicy]

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do:

1) klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – z urzędu, zgodnie z art. 20a ust. 2, art. 20e ust. 1 i art. 20u ust. 1 ustawy;

2) klasy I publicznej szkoły podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

3) klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

4) klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 1–3 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do:

1) klas II–VI publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – z urzędu, zgodnie z art. 20a ust. 2, art. 20e ust. 1 i art. 20u ust. l ustawy oraz na podstawie dokumentów;

2) klas II–VI publicznej szkoły podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

3) klas II–VI oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

4) klas II–VI publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 1–3 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 5. [Klasyfikacja do odpowiedniej klasy]

Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do:

1) publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – z urzędu, zgodnie z art. 20a ust. 2, art. 20e ust. 1 i art. 20u ust. l ustawy oraz na podstawie dokumentów;

2) publicznego gimnazjum innego niż właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

3) publicznego gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym – na podstawie dokumentów oraz w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 20i ust. 1 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

4) publicznego gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym – na podstawie dokumentów oraz po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 1–3 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 6. [Dokumenty niezbędne przy przyjęciu do szkoły]

Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjmowany do:

1) publicznego liceum ogólnokształcącego – na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

2) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły policealnej – na podstawie dokumentów i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

3) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, w której program nauczania realizowany w szkole lub oddziale tej szkoły wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji – na podstawie dokumentów oraz w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1, na podstawie wyniku uzyskanego ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

4) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

5) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 1–3 ustawy, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

6) publicznej szkoły policealnej – na podstawie wyniku sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 20g ust. 1a i art. 20k ust. 1a ustawy, jeżeli taki sprawdzian jest przeprowadzany w danej szkole, oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz:

a) świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą potwierdzających w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie na podstawie art. 93 ust. 1 lub 2 ustawy albo

b) świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą uznanych za dokumenty potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy, albo

c) ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie potwierdzenia w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenia średniego, wydanej na podstawie art. 93a ustawy, albo

d) świadectwa lub innego dokumentu wydanych za granicą uznanych w drodze nostryfikacji do dnia 31 marca 2015 r. za równorzędne ze świadectwem dojrzałości, świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego, świadectwem ukończenia liceum profilowanego lub świadectwem ukończenia technikum

– jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 7. [Przyjęcie ucznia do publicznej szkoły dla dorosłych]

Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany na odpowiedni semestr oraz przyjmowany do publicznej szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem szkoły dla dorosłych, o której mowa w § 6 pkt 6, na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 8. [Przyjęcie ucznia do publicznej szkoły lub placówki artystycznej]

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do klasy I lub na I rok kształcenia do publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki artystycznej na podstawie dokumentów oraz na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 20n ust. 1–6 i 12 ustawy, oraz przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. poz. 686), z wyjątkiem przepisu § 5 ust. 1.

2. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy programowo wyższej lub na rok programowo wyższy oraz przyjmowany do publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki artystycznej, w tym także w trakcie roku szkolnego, na podstawie dokumentów oraz na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 20n ust. 7–9 ustawy, oraz przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, z wyjątkiem przepisu § 14.

§ 9. [Przyjęcie ucznia na zajęcia, kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub kursy zawodowe]

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany:

1) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej – na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 20a ust. 1, art. 20o, art. 20s, art. 20t ust. 1 i 2 pkt 1–3, ust. 6–10, art. 20v, art. 20w ust. 3 i 5 i art. 20zb–20ze ustawy;

2) do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 20a ust. 1, art. 20p, art. 20s, art. 20t ust. 1 i 2 pkt 1–3, ust. 6–10, art. 20v, art. 20w ust. 3 i 5, art. 20z i art. 20zb–20ze ustawy;

3) na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 20a ust. 1, art. 20q, art. 20s, art. 20t ust. 1 i 2 pkt 1, ust. 6–10, art. 20v i art. 20zb–20ze ustawy;

4) na kwalifikacyjne kursy zawodowe – na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 20a ust. 1, art. 20r, art. 20s, art. 20t ust. 1 i 2 pkt 1 i 4 lit. e, ust. 6–10, art. 20v i art. 20zb–20ze ustawy.

2. W przypadku przyjmowania ucznia przybywającego z zagranicy zgodnie z ust. 1, przepisy art. 20t ust. 3 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli przyjęcie ucznia przybywającego z zagranicy:

1) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej lub

2) do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, lub

3) na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, lub

4) na kwalifikacyjne kursy zawodowe

– odbywa się w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu tego ucznia decyduje dyrektor placówki, zgodnie z art. 20a ust. 2 i 3 ustawy.

§ 10. [Decyzja o przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji lub kompetencji]

1. Dyrektor szkoły lub placówki może zdecydować o przeprowadzeniu odpowiednio:

1) sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 i art. 20i ust. 1 ustawy,

2) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy,

3) sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy,

4) sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 20g ust. 1a i art. 20k ust. 1a ustawy

– jeżeli jest to uzasadnione specyfiką kształcenia w danej szkole lub placówce, a stopień przygotowania do tego kształcenia ucznia przybywającego z zagranicy nie wynika z dokumentów.

2. Dyrektor szkoły lub placówki wyznacza termin sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 i art. 20i ust. 1 ustawy, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy, sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 20g ust. 1a i art. 20k ust. 1a ustawy, oraz prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy, a także wyznacza osoby przeprowadzające ten sprawdzian lub próby sprawności fizycznej. Przepis § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 11. [Termin rozmowy kwalifikacyjnej]

1. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjęty do publicznej szkoły lub publicznej placówki na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Przepisy § 4–8, § 10 i § 12–14 stosuje się.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do publicznych szkół policealnych.

3. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły lub placówki. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor szkoły lub placówki, z udziałem, w razie potrzeby, nauczyciela lub nauczycieli.

4. W przypadku ucznia przybywającego z zagranicy, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się uczeń przybywający z zagranicy. W razie potrzeby należy zapewnić w rozmowie kwalifikacyjnej udział osoby władającej językiem obcym, którym posługuje się uczeń przybywający z zagranicy.

§ 12. [Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia do danej publicznej szkoły]

1. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–4, ust. 2 pkt 2–4, § 5 pkt 2–4, § 6, § 7 i § 8 ust. 2, uczeń przybywający z zagranicy, po spełnieniu odpowiednio warunków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt 2–4, § 5 pkt 2–4, § 6, § 7 i § 8 ust. 2, jest przyjmowany do publicznych szkół i placówek przez dyrektora szkoły lub placówki, na wniosek rodziców ucznia przybywającego z zagranicy lub na wniosek pełnoletniego ucznia przybywającego z zagranicy.

2. W terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do publicznej szkoły lub publicznej placówki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–4, ust. 2 pkt 2–4, § 5 pkt 2–4, § 6, § 7 i § 8 ust. 2, rodzic ucznia przybywającego z zagranicy lub pełnoletni uczeń przybywający z zagranicy może wystąpić do dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do danej publicznej szkoły lub publicznej placówki.

3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica ucznia przybywającego z zagranicy lub pełnoletniego ucznia przybywającego z zagranicy z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.

§ 13. [Komisja odwoławcza]

1. Dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki powołuje komisję odwoławczą.

2. W skład komisji odwoławczej wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli rady pedagogicznej publicznej szkoły lub publicznej placówki.

3. W skład komisji odwoławczej nie może wchodzić dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki.

§ 14. [Odwołanie od rozstrzygnięcia dyrektora publicznej szkoły]

1. Rodzic ucznia przybywającego z zagranicy lub pełnoletni uczeń przybywający z zagranicy może wnieść do komisji odwoławczej publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

2. Komisja odwoławcza publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie komisji odwoławczej danej publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 15. [Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego]

1. Dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole, w której uczeń realizuje naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.

2. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo.

3. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

§ 16. [Dodatkowe zajęcia wyrównawcze]

1. Dla osób wymienionych w § 15 ust. 1, w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu.

2. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu nauczania są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo.

3. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

§ 17. [Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych]

Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, o których mowa w § 15 ust. 2 i § 16 ust. 2, nie może być wyższy niż pięć godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.

§ 18. [Łączny wymiar godzin nauki języka i kultury kraju pochodzenia]

1. Dla osób niebędących obywatelami polskimi podlegających obowiązkowi szkolnemu placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować naukę języka i kultury kraju pochodzenia, jeżeli do udziału w tym kształceniu zostanie zgłoszonych co najmniej 7 osób.

2. Łączny wymiar godzin nauki języka i kultury kraju pochodzenia nie może być wyższy niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo.

3. Dyrektor szkoły ustala w porozumieniu z placówką lub stowarzyszeniem wymienionymi w ust. 1 dni tygodnia i godziny, w których może odbywać się w szkole nauka języka i kultury kraju pochodzenia.

§ 19. [Stypendium]

Osobom niebędącym obywatelami polskimi, o których mowa w art. 94a ust. 3 pkt 1 ustawy, może być przyznane stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w miesięcznej wysokości równej wysokości stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90k ustawy.

§ 20. [Obniżenie lub zawieszenie przyznanego stypendium]

1. Stypendium, o którym mowa w § 19, może być obniżone w przypadku, gdy osoba, której przyznano stypendium, otrzymała średnią z śródrocznych, rocznych lub semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych równą lub mniejszą od 3,00 lub otrzymała poprawną lub niższą śródroczną, roczną lub semestralną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2. Stypendium, o którym mowa w § 19, może być zawieszone, jeżeli osoba, której przyznano stypendium:

1) podała nieprawdziwe informacje, na podstawie których zostało przyznane jej stypendium;

2) nie otrzymała promocji do klasy programowo wyższej lub na semestr programowo wyższy;

3) przebywa dłużej niż miesiąc poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w okresie innym niż ferie letnie.

§ 21. [Przyjęcie ucznia do odpowiedniej szkoły w roku szkolnym 2015/2016]

1. W roku szkolnym 2015/2016 uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany przez dyrektora szkoły do:

1) klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w § 23 ust. 1, na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

2) klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811 oraz z 2015 r. poz. 357), a także na podstawie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej ustalonych przez trenera, instruktora sportu lub osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły, a w przypadku kandydatów do szkół mistrzostwa sportowego – na podstawie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące z daną szkołą, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. W roku szkolnym 2015/2016 uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany przez dyrektora szkoły do:

1) klas II–VI oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, a także do oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym i publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w § 23 ust. 1, na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

2) publicznego gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w § 23 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, o którym mowa odpowiednio w art. 9 ust. 4 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

3) klas II–VI publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, a także do publicznego gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów i po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, a także na podstawie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej ustalonych przez trenera, instruktora sportu lub osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły, a w przypadku kandydatów do szkół mistrzostwa sportowego – na podstawie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące z daną szkołą, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

4) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, w której program nauczania realizowany w szkole lub oddziale tej szkoły wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, w szczególności plastycznych lub muzycznych – na podstawie dokumentów oraz w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w § 23 ust. 1, na podstawie wyniku uzyskanego ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3. W roku szkolnym 2015/2016, w zakresie przyjmowania ucznia przybywającego z zagranicy zgodnie z ust. 1 i 2, przepisy § 11–14 stosuje się odpowiednio.

§ 22. [Klasyfikacja do odpowiedniej klasy w roku szkolnym 2016/2017]

1. W roku szkolnym 2016/2017 uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany przez dyrektora szkoły do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej na podstawie dokumentów oraz w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w § 23 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. W roku szkolnym 2016/2017, w zakresie przyjmowania ucznia przybywającego z zagranicy zgodnie z ust. 1, przepisy § 11–14 stosuje się odpowiednio.

§ 23. [Decyzja o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017]

1. W roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 dyrektor szkoły może zdecydować o przeprowadzeniu odpowiednio:

1) rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa odpowiednio w § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1,

2) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa odpowiednio w art. 9 ust. 4 i art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,

3) sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

– jeżeli jest to uzasadnione specyfiką kształcenia w danej szkole, a stopień przygotowania do tego kształcenia ucznia przybywającego z zagranicy nie wynika z dokumentów.

2. W roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 dyrektor szkoły wyznacza termin rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa odpowiednio w § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa odpowiednio w art. 9 ust. 4 i art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, oraz prób sprawności fizycznej, o których mowa odpowiednio w § 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3, a także wyznacza osoby przeprowadzające ten sprawdzian lub próby sprawności fizycznej. Przepis § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Do dnia 31 sierpnia 2016 r. przepisy § 3 ust. 1 i 2 stosuje się do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

§ 25. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.3)

Minister Edukacji Narodowej: J. Kluzik-Rostkowska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357 i 1045.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. poz. 31), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »