| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 4 sierpnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbieranych danych rynkowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2015 r. poz. 1045) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych (Dz. U. Nr 160, poz. 960), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych (Dz. U. poz. 920).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych (Dz. U. poz. 920), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 4 sierpnia 2015 r. (poz. 1228)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 22 lipca 2011 r.

w sprawie zbieranych danych rynkowych

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1160) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres zbieranych danych rynkowych;

2) sposób wyłaniania przedsiębiorców obowiązanych do przekazywania danych rynkowych;

3) formę i terminy przekazywania danych rynkowych.

§ 2. 1. Dane rynkowe są zbierane w zakresie:

1) poziomu ceny:

a) skupu,

b) zakupu,

c) sprzedaży,

d) giełdowej,

e) targowiskowej,

f) hurtowej,

g) producenta,

h) importera;

2) wielkości obrotu.

2. Dane rynkowe, o których mowa w ust. 1, są zbierane w odniesieniu do rynku:

1) wołowiny, cielęciny, wieprzowiny oraz zbóż – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b–e oraz pkt 2;

2)2) drobiu oraz mleka – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2;

3) baraniny – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2;

4) cukru, pasz oraz produktów rolnictwa ekologicznego – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2;

5) owoców i warzyw – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e–h oraz pkt 2;

6) kwiatów – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f;

7) roślin oleistych – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b–d oraz pkt 2;

8) chmielu i tytoniu – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2;

9) włókna lnianego i konopnego – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2;

10)3) jaj spożywczych – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, c i g oraz pkt 2.

3. Artykuły rolno-spożywcze wchodzące w zakres poszczególnych rynków, o których mowa w ust. 2, oraz szczegółowy zakres danych rynkowych zbieranych dla tych artykułów są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Cena skupu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, stanowi średnią cenę netto płaconą producentowi przez przedsiębiorcę w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w złotych za:

1) 100 kilogramów mleka surowego;

2) tonę:

a) drobiu rzeźnego,

b) jaj spożywczych skupionych przez zakład przetwórstwa jaj;

3) kilogram:

a) szyszek chmielu, z podziałem na odmiany,

b) liści tytoniu, z podziałem na grupy odmian.

§ 4. 1.4) Cena zakupu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, stanowi średnią cenę netto płaconą dostawcy na bazie franco zakład w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w złotych za:

1) tonę tusz bydła rzeźnego w wieku od 8. miesiąca życia:

a) liczoną jako średnia z trzech podklas dla każdej klasy uformowania i okrywy tłuszczowej tusz wołowych schłodzonych określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych (Dz. U. Nr 28, poz. 180) – w przypadku bydła rzeźnego zakupionego, dostarczonego do rzeźni i poddanego ubojowi, którego tusze zostały sklasyfikowane według klasyfikacji określonej w części A załącznika IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”,

b) liczoną jako średnia cena za tuszę bydła tej samej kategorii i klasy, zakupionego i poddanego ubojowi w rzeźni w tym samym tygodniu – w przypadku bydła rzeźnego pochodzącego z własnego chowu,

c) liczoną zgodnie z art. 16 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen (Dz. Urz. UE L 337 z 16.12.2008, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1249/2008” – w przypadku bydła rzeźnego zakupionego partiami po stałych cenach;

2) tonę tusz wieprzowych liczoną dla każdej klasy tusz wieprzowych schłodzonych określonej w części B załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013 – w przypadku świń rzeźnych zakupionych, dostarczonych do rzeźni i poddanych ubojowi, o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kilogramów, która została sklasyfikowana według klasyfikacji tusz wieprzowych z podaniem procentowej zawartości mięsa określonej w części B załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013;

3) tonę poszczególnych gatunków zbóż;

4) tonę nasion roślin oleistych;

5) tonę owiec:

a) żywych,

b) rzeźnych dostarczonych do rzeźni i poddanych ubojowi:

– rozliczanych według masy poubojowej tuszy, z podziałem na kategorie wagowe,

– których tusze zostały sklasyfikowane według klasyfikacji tusz baranich określonej w części C załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013;

6) sztukę żywych cieląt, o których mowa w art. 1 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 807/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do badań cen pewnych kategorii bydła na reprezentatywnych rynkach unijnych (Dz. Urz. UE L 228 z 27.08.2013, str. 5), zwanych dalej „cielętami”, zakupionych w celu dalszej sprzedaży lub własnego chowu;

7) kilogram wagi żywej młodego bydła opasowego, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 807/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do badań cen pewnych kategorii bydła na reprezentatywnych rynkach unijnych, zwanego dalej „młodym bydłem opasowym”, zakupionego w celu dalszej sprzedaży lub własnego chowu.

2. Cena zakupu bydła rzeźnego uwzględnia:

1) koszty transportu własnego lub wynajętego związane z zakupem bydła rzeźnego ponoszone przez rzeźnię;

2) dodatkowe płatności na rzecz dostawcy, wyrażone w złotych, wyliczone jako średnia dopłata dokonana w ostatnim roku kalendarzowym do każdej zakupionej tony tusz wołowych schłodzonych, jeżeli spowoduje to wzrost ceny o ponad 1%.

3. Dla ustalenia ceny zakupu tusze wołowe ciepłe waży się niezwłocznie po ich sklasyfikowaniu.

4. Masę tuszy wołowej koryguje się wskaźnikami określonymi w załączniku III do rozporządzenia nr 1249/2008, jeżeli jest ważona tusza inna niż wzorcowa.5) Tusza wołowa wzorcowa jest określona w art. 13 ust. 3–5 rozporządzenia nr 1249/2008.

5. Masę tuszy wołowej schłodzonej wylicza się przez pomniejszenie masy tuszy ciepłej o 2%.

6. Dla ustalenia ceny zakupu tusz wieprzowych masę tuszy koryguje się wskaźnikami określonymi w art. 2 decyzji Komisji 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2005, str. 62, z późn. zm.), jeżeli jest ważona tusza wieprzowa ciepła inna niż wzorcowa. Tusza wieprzowa wzorcowa jest określona w pkt I i III części B załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013.6) Ważenie tuszy wieprzowej po uboju odbywa się w czasie określonym w art. 22 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1249/2008.

7. Masę tuszy wieprzowej schłodzonej wylicza się w sposób określony w art. 22 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1249/2008.

8.7) Metoda szacowania procentowej zawartości mięsa w tuszy wieprzowej jest określona w pkt IV części B załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013, w art. 23 rozporządzenia nr 1249/2008 oraz w art. 1 decyzji Komisji 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce.

§ 5. Cena sprzedaży, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c, stanowi średnią cenę netto otrzymaną przez producenta w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w złotych za:

1) tonę:

a) półtusz, ćwierci wołowych oraz mięsa wołowego w elementach, z uwzględnieniem kierunku sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza tym terytorium,

b) półtusz wieprzowych, mięsa wieprzowego w elementach i produktów mięsnych, z uwzględnieniem kierunku sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza tym terytorium,

c) produktów drobiarskich,

d) olejów i śrut uzyskanych z nasion roślin oleistych,

e) produktów przemiału ziarna zbóż,

f) pasz dla zwierząt,

g)8) długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego;

2) kilogram:

a) cukru wyprodukowanego w ramach kwoty produkcyjnej cukru oraz poza tą kwotą, ze wskazaniem pojemności opakowań,

b) mięsa wołowego lub wieprzowego w elementach, będącego produktem rolnictwa ekologicznego;

3) kilogram lub sztukę owoców lub warzyw, będących produktami rolnictwa ekologicznego;

4) 100 kilogramów produktów mlecznych;

5) 100 sztuk jaj:

a) spożywczych według klas jakości handlowej określonych w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 6, z późn. zm.),

b) będących produktami rolnictwa ekologicznego;

6) litr mleka będącego produktem rolnictwa ekologicznego;

7)9) sztukę cielęcia;

8)9) kilogram wagi żywej młodego bydła opasowego.

§ 6. Cena giełdowa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d, stanowi średnią ważoną cenę netto, otrzymaną podczas transakcji sprzedaży w danym dniu na giełdach towarowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie zbierania danych rynkowych, uwzględniającą parametry jakościowe, bazę ceny, liczbę transakcji oraz pochodzenie i przeznaczenie towaru, wyrażoną w złotych za tonę:

1) półtusz, ćwierci wołowych oraz mięsa wołowego w elementach;

2) półtusz wieprzowych, mięsa wieprzowego w elementach oraz tłuszczów wieprzowych;

3) zbóż i produktów przemiału ziarna zbóż;

4) nasion roślin oleistych, olejów i śrut uzyskiwanych z nasion roślin oleistych.

§ 7. Cena targowiskowa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. e, stanowi średnią cenę otrzymaną w wyniku sprzedaży na targowiskach w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w złotych za:

1) kilogram lub sztukę bydła żywego;

2) sztukę prosięcia;

3) decytonę lub kilogram warzyw;

4) tonę poszczególnych gatunków zbóż.

§ 8. Cena hurtowa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. f, stanowi średnią ważoną cenę netto otrzymaną przez hurtowego sprzedawcę w okresie zbierania danych rynkowych w miejscach obrotu hurtowego, wyrażoną w złotych za:

1) kilogram, sztukę lub pęczek owoców lub warzyw klasy jakości I określonej w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, z późn. zm.), notowaną oddzielnie dla produktów pochodzących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dla produktów pochodzących spoza tego terytorium;

2) sztukę kwiatów ciętych, notowaną oddzielnie dla produktów pochodzących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dla produktów pochodzących spoza tego terytorium.

§ 9.10) Cena producenta, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. g, stanowi średnią cenę netto otrzymaną przez producenta w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w złotych za:

1) kilogram lub sztukę owoców albo warzyw klas jakości handlowej określonych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw;

2) 100 sztuk jaj spożywczych klasy jakości handlowej określonej w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj.

§ 10. Cena importera, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. h, stanowi średnią cenę netto otrzymaną przez importera w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w złotych za 100 kilogramów owoców i warzyw świeżych.

§ 11. Wielkość obrotu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, stanowi:

1) w odniesieniu do rynku wołowiny i cielęciny – liczba:

a) sztuk poddanego ubojowi bydła rzeźnego oraz odpowiadająca jej liczba ton masy poubojowej schłodzonej skorygowanej wskaźnikami określonymi w załączniku III do rozporządzenia nr 1249/2008 do wzorca tuszy wołowej – w przypadku ustalania ceny zakupu,

b) ton sprzedanych półtusz, ćwierci wołowych oraz mięsa wołowego – w przypadku ustalania ceny sprzedaży,

c) ton półtusz, ćwierci wołowych oraz mięsa wołowego w elementach, będących przedmiotem transakcji na giełdach towarowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych dniach – w przypadku ustalania ceny giełdowej,

d) sztuk w podaży oraz procent sprzedaży bydła żywego – w przypadku ustalania ceny targowiskowej,

e)11) sztuk zakupionych cieląt lub młodego bydła opasowego oraz odpowiadająca im liczba ton bydła żywego – w przypadku ustalania ceny zakupu bydła żywego,

f)11) sztuk sprzedanych cieląt lub młodego bydła opasowego oraz odpowiadająca im liczba ton bydła żywego – w przypadku ustalania ceny sprzedaży bydła żywego;

2) w odniesieniu do rynku wieprzowiny – liczba:

a) sztuk poddanych ubojowi świń rzeźnych oraz odpowiadająca jej liczba ton masy poubojowej ciepłej – w przypadku ustalania ceny zakupu,

b) ton sprzedanych półtusz, mięsa wieprzowego oraz produktów mięsnych – w przypadku ustalania ceny sprzedaży,

c) ton półtusz, mięsa wieprzowego w elementach oraz tłuszczy wieprzowych, będących przedmiotem transakcji na giełdach towarowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych dniach – w przypadku ustalania ceny giełdowej,

d) sztuk w podaży oraz procent sprzedaży prosiąt – w przypadku ustalania ceny targowiskowej;

3) w odniesieniu do rynku owoców i warzyw – masa lub liczba wyrażona w kilogramach, tonach lub sztukach sprzedanych owoców i warzyw poszczególnych gatunków i odmian;

4) w odniesieniu do rynku zbóż – liczba ton:

a) poszczególnych gatunków zbóż zakupionych przez przedsiębiorcę – w przypadku ustalania ceny zakupu,

b) produktów przemiału ziarna zbóż sprzedanych przez przedsiębiorcę – w przypadku ustalania ceny sprzedaży,

c) poszczególnych gatunków zbóż oraz produktów przemiału ziarna zbóż, będących przedmiotem transakcji na giełdach towarowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych dniach – w przypadku ustalania ceny giełdowej,

d) w podaży oraz procent sprzedaży poszczególnych gatunków zbóż – w przypadku ustalania ceny targowiskowej;

5) w odniesieniu do rynku mleka – liczba kilogramów:

a) produktów mlecznych – w przypadku ustalania ceny sprzedaży,

b) mleka surowego – w przypadku ustalania ceny skupu;

6) w odniesieniu do rynku drobiu – liczba ton:

a) zakupionego drobiu rzeźnego – w przypadku ustalania ceny skupu,

b) sprzedanych produktów drobiarskich – w przypadku ustalania ceny sprzedaży;

7) w odniesieniu do rynku jaj spożywczych – liczba:

a) ton jaj spożywczych zakupionych przez zakład przetwórstwa jaj – w przypadku ustalania ceny skupu,

b) sztuk jaj spożywczych sprzedanych przez zakład pakowania jaj – w przypadku ustalania ceny sprzedaży,

c)12) sztuk jaj spożywczych sprzedanych przez producenta – w przypadku ustalania ceny producenta;

8) w odniesieniu do rynku roślin oleistych – liczba ton:

a) zakupionych lub sprzedanych nasion roślin oleistych – w przypadku ustalania ceny zakupu,

b) nasion roślin oleistych, olejów i śrut uzyskanych z nasion roślin oleistych, będących przedmiotem transakcji na giełdzie towarowej w poszczególnych dniach – w przypadku ustalania ceny giełdowej,

c) sprzedanych olejów i śrut uzyskanych z nasion roślin oleistych – w przypadku ustalania ceny sprzedaży;

9) w odniesieniu do rynku baraniny – liczba sztuk skupionych owiec rzeźnych oraz liczba ton tusz owiec rzeźnych;

10) w odniesieniu do rynku cukru – liczba ton sprzedanego cukru wyprodukowanego w ramach kwoty produkcyjnej cukru oraz poza tą kwotą wraz ze wskazaniem pojemności opakowań;

11) w odniesieniu do rynku pasz – liczba ton sprzedanych pasz;

12) w odniesieniu do rynku chmielu – liczba kilogramów szyszek chmielu zakupionych przez przedsiębiorcę od producenta chmielu lub grupy producentów chmielu;

13) w odniesieniu do rynku włókien lnianych i konopnych – liczba ton długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, sprzedanego przez przedsiębiorcę, który przetwarza słomę lnianą lub konopną na włókno;

14) w odniesieniu do rynku produktów rolnictwa ekologicznego – liczba:

a) kilogramów sprzedanego mięsa wołowego lub wieprzowego w elementach,

b) litrów sprzedanego mleka,

c) sztuk sprzedanych jaj,

d) kilogramów lub sztuk sprzedanych owoców lub warzyw;

15) w odniesieniu do rynku tytoniu – liczba kilogramów liści tytoniu zakupionych przez przedsiębiorcę od producenta tytoniu lub grupy producentów tytoniu.

§ 12. Dane rynkowe w odniesieniu do rynków:

1) wołowiny i cielęciny – przekazują przedsiębiorcy, którzy:

a)13) dokonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakupu i uboju bydła rzeźnego w wieku od 8. miesiąca życia oraz dokonują klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w rozporządzeniu nr 1308/2013 oraz w przepisach dotyczących szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych,

b)13) zlecają rzeźniom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubój zakupionego bydła rzeźnego w wieku od 8. miesiąca życia i dokonują klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w rozporządzeniu nr 1308/2013 oraz w przepisach dotyczących szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych,

c) produkują tusze, półtusze, ćwierci wołowe lub mięso wołowe w elementach,

d)14) dokonują zakupu cieląt lub młodego bydła opasowego, w celu ich dalszej sprzedaży lub własnego chowu,

e)14) dokonują sprzedaży cieląt lub młodego bydła opasowego;

2) wieprzowiny – przekazują przedsiębiorcy, którzy:

a)15) dokonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakupu i uboju świń rzeźnych o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kilogramów oraz dokonują klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w rozporządzeniu nr 1308/2013 i w przepisach dotyczących szczegółowych warunków ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych,

b)15) zlecają rzeźniom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubój zakupionych świń rzeźnych o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kilogramów oraz dokonują klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w rozporządzeniu nr 1308/2013 i w przepisach dotyczących szczegółowych warunków ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych,

c) produkują tusze, półtusze wieprzowe, mięso wieprzowe w elementach lub przetwory z wieprzowiny;

3) baraniny – przekazują przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupu owiec na tym rynku;

4) chmielu – przekazują przedsiębiorcy, którzy dokonują obrotu chmielem lub przygotowania chmielu lub wytwarzania produktów chmielowych;

5) włókien lnianych i konopnych – przekazują przedsiębiorcy, którzy przetwarzają słomę lnianą lub konopną na włókno;

6) cukru – przekazują producenci cukru;

7) owoców i warzyw – przekazują przedsiębiorcy, którzy:

a) sprzedają na rynkach hurtowych lub targowiskach,

b) są zrzeszeni w grupach producentów lub spółdzielniach ogrodniczych,

c) prowadzą zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego,

d) prowadzą przedsiębiorstwa przemysłu chłodniczego;

8) zbóż – przekazują przedsiębiorcy, którzy:

a) w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca zakupili łącznie co najmniej 1000 ton ziarna zbóż,

b) produkują mąki, otręby lub śruty z ziarna zbóż;

9) mleka – przekazują przedsiębiorcy, którzy:

a) skupują od producentów mleko surowe,

b) produkują przetwory mleczne;

10) drobiu – przekazują przedsiębiorcy, którzy skupują drób rzeźny i dokonują jego uboju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ostatnim roku kalendarzowym poddali ubojowi powyżej 100 000 sztuk brojlerów kurzych lub 20 000 sztuk brojlerów indyczych;

11) jaj spożywczych – przekazują przedsiębiorcy, którzy:

a) skupują jaja spożywcze w celu ich przetwarzania,

b)16) w ostatnim roku kalendarzowym:

– pakowali tygodniowo przeciętnie powyżej 100 000 jaj pochodzących z gospodarstw, w których produkcja jest prowadzona w systemie klatkowym,

– produkowali przeciętnie powyżej 100 000 jaj pochodzących z gospodarstw, w których produkcja jest prowadzona w systemie klatkowym;

12) roślin oleistych – przekazują przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupu nasion roślin oleistych;

13) kwiatów – przekazują przedsiębiorcy, którzy prowadzą ich sprzedaż w miejscach obrotu hurtowego;

14) pasz – przekazują przedsiębiorcy, którzy produkują powyżej 10 000 ton pasz rocznie;

15) produktów rolnictwa ekologicznego – przekazują przedsiębiorcy, którzy posiadają ważny certyfikat zgodności wydany – zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym – przez upoważnione jednostki certyfikujące;

16) tytoniu – przekazują przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupu liści tytoniu od producenta lub grupy producentów tytoniu.

§ 13. 1. Okresy, za które są zbierane dane rynkowe, wynoszą:

1) dobę – dla cen: giełdowej, importera owoców i warzyw wymienionych w załączniku do rozporządzenia w części III ust. 4, targowiskowej, producenta i hurtowej oraz wielkości obrotów odpowiadających tym cenom;

2) tydzień liczony od poniedziałku do niedzieli – dla cen: skupu, zakupu i sprzedaży oraz wielkości obrotów odpowiadających tym cenom;

3) dwa tygodnie liczone od poniedziałku do piątku następnego tygodnia – w odniesieniu do rynku kwiatów oraz dla ceny importera owoców i warzyw wymienionych w załączniku do rozporządzenia w części III ust. 2;

4) miesiąc kalendarzowy – w odniesieniu do rynku cukru, rynku pasz, rynku chmielu, rynku włókna lnianego i konopnego, rynku produktów rolnictwa ekologicznego, rynku tytoniu oraz rynku mleka dla ceny skupu.

2. Dane rynkowe są przekazywane:

1) do godziny 1200 we wtorek, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 – dla cen: skupu, zakupu i sprzedaży oraz wielkości obrotów odpowiadających tym cenom;

2) do godziny 1000 w poniedziałek, w postaci danych zbiorczych za każdy dzień handlowy za okres od poniedziałku do niedzieli – dla cen: producenta, targowiskowej i hurtowej oraz wielkości obrotów odpowiadających tym cenom;

3) do godziny 1000 codziennie za poprzedni dzień dla rynku owoców i warzyw wymienionych w załączniku do rozporządzenia w części III ust. 4 – dla ceny importera;

4) do godz. 1200 w poniedziałek, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – dla owoców i warzyw wymienionych w załączniku do rozporządzenia w części III ust. 2;

5) do godziny 1500 w piątek ostatniego dnia okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – w odniesieniu do rynku kwiatów;

6) do 20. dnia miesiąca, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 – w odniesieniu do rynku cukru, rynku chmielu, rynku włókna lnianego i konopnego, rynku produktów rolnictwa ekologicznego, rynku tytoniu oraz dla rynku mleka dla ceny skupu;

7) w pierwszy wtorek miesiąca, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 – w odniesieniu do rynku pasz.

3. Jeżeli termin przekazywania danych przypada na dzień wolny od pracy, dane te są przesyłane w dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 14. Dane rynkowe są przekazywane w formie elektronicznej lub faksem.

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych (Dz. U. Nr 192, poz. 1971, z późn. zm.17)).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia18).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 22 lipca 2011 r.

ARTYKUŁY ROLNO-SPOŻYWCZE WCHODZĄCE W ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH RYNKÓW ORAZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DANYCH RYNKOWYCH ZBIERANYCH DLA TYCH ARTYKUŁÓW

I. Rynek wołowiny i cielęciny

1.19) Tusze bydła rzeźnego, dla których jest ustalana cena zakupu:

1) tusze pochodzące z bydła rzeźnego wymienionego w art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1249/2008 – w klasach, o których mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1249/2008;

2) tusze pochodzące z niekastrowanych samców w wieku od 24. miesiąca życia – w klasie O3;

3) tusze pochodzące z samic, które się cieliły – w klasie P1.

2. Półtusze, ćwierci wołowe i mięso wołowe, dla których jest ustalana cena sprzedaży:

1) ćwierci wołowe przednie od byków do 2 lat życia (kat. A);

2) ćwierci wołowe przednie od krów (kat. D);

3) ćwierci wołowe tylne od byków do 2 lat życia (kat. A);

4) ćwierci wołowe tylne od krów (kat. D);

5) ćwierci wołowe kompensowane od byków do 2 lat życia (kat. A);

6) ćwierci wołowe kompensowane od krów (kat. D);

7) mięso wołowe rostbef z kością;

8) mięso wołowe z udźca bez kości.

3. Tusze, półtusze, ćwierci wołowe, mięso wołowe, dla których jest ustalana cena giełdowa.

4. Bydło żywe gospodarskie, dla którego jest ustalana cena targowiskowa:

1) cielęta;

2)20) młode bydło opasowe w wieku od 6. do 12. miesiąca życia przeznaczone do dalszego chowu;

3) krowy wybrakowane;

4) jałówki cielne;

5) krowy mleczne.

5.21) Cielęta i młode bydło opasowe, dla których jest ustalana cena zakupu lub cena sprzedaży.

II. Rynek wieprzowiny

1. Tusze ciepłe o masie od 60 do 120 kg, sklasyfikowane w klasach jakości handlowej S, E, U, R, O i P, dla których jest ustalana cena zakupu.

2. Półtusze wieprzowe, mięso wieprzowe i produkty mięsne, dla których jest ustalana cena sprzedaży:

1) półtusze wieprzowe;

2) mięso wieprzowe z kością – schab środkowy;

3) szynka wieprzowa gotowana;

4) kiełbasa toruńska.

3. Półtusze wieprzowe, mięso wieprzowe i tłuszcze wieprzowe, dla których jest ustalana cena giełdowa:

1) półtusze wieprzowe;

2) mięso wieprzowe;

3) tłuszcze wieprzowe.

4. Prosięta o masie około 20 kg, dla których jest ustalana cena targowiskowa.

III. Rynek owoców i warzyw

1. Owoce i warzywa, dla których jest ustalana cena producenta:

1) jabłka pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji odmian: Golden Delicious, Braeburn, grupa Jonagolda, Idared, Granny Smith, Red Delicious, Boskoop, Paulared, Jerseymac, Delikates, Lobo, McIntosh, Cortland, Szampion, Ligol, Gloster, Gala, Elstar, Cox orange;

2) jabłka przeznaczone do przetwórstwa – w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 maja;

3) gruszki pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji odmian: Faworytka (Klapsa), Konferencja, Williams, Abbe Fetel, Lukasówka – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca;

4) śliwki pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji odmian: Węgierka Dąbrowicka, Brzoskwiniowa, Węgierka Zwykła, Renkloda Althana, Renkloda Ulena, Stanley, Cacańska Lepotica, Cacańska Rana, Ruth Gersfetter, President (kaliber 45 mm), Reine-Claude, Questche, Golden Japan – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada;

5) śliwki przeznaczone do przetwórstwa – w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada;

6) wiśnie przeznaczone do przetwórstwa – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września;

7) czereśnie przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września;

8) truskawki pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 listopada;

9) truskawki odszypułkowane, przeznaczone do przetwórstwa – w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia;

10) truskawki z szypułką, przeznaczone do przetwórstwa – w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia;

11) maliny pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 października;

12) maliny przeznaczone do przetwórstwa – w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 października;

13) morele przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – w okresie od dnia 15 lipca do dnia 15 września;

14) porzeczki czarne przeznaczone do przetwórstwa – w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia;

15) porzeczki czerwone przeznaczone do przetwórstwa – w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia;

16) agrest przeznaczony do przetwórstwa – w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia;

17) aronia przeznaczona do przetwórstwa – w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października;

18) brokuły „w różach” pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia;

19) brokuły „różyczkowane”, przeznaczone do przetwórstwa – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia;

20) pomidory „spod osłon” pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

21) pomidory „gruntowe” pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października;

22) pomidory przeznaczone do przetwórstwa – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października;

23) kalafiory „w różach” pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia;

24) kalafiory „różyczkowane”, przeznaczone do przetwórstwa – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia;

25) cebula pakowana, przeznaczona do bezpośredniej konsumpcji – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca;

26) cebula biała obierana, przeznaczona do przetwórstwa – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 marca;

27) kapusta biała „w główkach”, przeznaczona do bezpośredniej konsumpcji – w okresie od dnia 1 września do dnia 30 czerwca;

28) kapusta biała przeznaczona do przetwórstwa – w okresie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia;

29) marchew myta, pakowana, przeznaczona do bezpośredniej konsumpcji – w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja;

30) marchew przeznaczona do przetwórstwa – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 maja;

31) ogórki „długie spod osłon” pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia;

32) ogórki „krótkie spod osłon” pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia;

33) ogórki „gruntowe” przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października;

34) ogórki „gruntowe” o długości 6–9 cm oraz 10–12 cm, przeznaczone do przetwórstwa – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października;

35) pietruszka pakowana, przeznaczona do bezpośredniej konsumpcji – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca;

36) seler pakowany, przeznaczony do bezpośredniej konsumpcji – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca;

37) pory pakowane, przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca;

38) fasola zielona przeznaczona do przetwórstwa – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października;

39) groszek zielony, przeznaczony do przetwórstwa – w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia;

40) fasolka zielona, pakowana, przeznaczona do bezpośredniej konsumpcji;

41) sałata pakowana;

42) pieczarki;

43) szparagi białe, fioletowe i zielone.

2. Owoce i warzywa, dla których jest ustalana cena hurtowa oraz cena importera notowana w cyklu dwutygodniowym:

1) arbuzy;

2) banany w opakowaniu zbiorczym (karton);

3) brzoskwinie w opakowaniu zbiorczym, układane w warstwy (skrzynka, karton);

4) cytryny w opakowaniu zbiorczym, nieukładane w warstwy (skrzynka, karton), lub w opakowaniu jednostkowym;

5) czereśnie w opakowaniu zbiorczym (skrzynka);

6) grejpfruty w opakowaniu zbiorczym, nieukładane w warstwy (skrzynka, karton), lub w opakowaniu jednostkowym;

7) gruszki w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton) odmian: Bonkreta Williamsa, Faworytka (Klapsa), Konferencja, Lukasówka;

8) jabłka w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton) lub jednostkowym (woreczek) odmian: Antonówka, Close, Cortland, Delikates, Elstar, Gloster, Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Idared, James Grive, Jerseymac, grupa Jonagolda, Red Delicious, Lobo, Malinowa Oberlandzka, McIntosh, Melrose, Papierówka (Oliwka Inflancka), Paulared, Spartan, Szampion, Vista Bella;

9) kiwi w opakowaniu zbiorczym (paletka) lub jednostkowym (koszyczek);

10) klementynki w opakowaniu zbiorczym, nieukładane w warstwy (skrzynka, karton), lub w opakowaniu jednostkowym;

11) maliny w opakowaniu jednostkowym;

12) mandarynki w opakowaniu zbiorczym, nieukładane w warstwy (skrzynka, karton), lub w opakowaniu jednostkowym;

13) nektaryny w opakowaniu zbiorczym, układane w warstwy (skrzynka, karton);

14) pomarańcze w opakowaniu zbiorczym, nieukładane w warstwy (skrzynka, karton), lub w opakowaniu jednostkowym;

15) śliwki w opakowaniu zbiorczym (skrzynka) odmian: Węgierka Dąbrowicka, Brzoskwiniowa, Węgierka Zwykła, Renkloda Althana, Renkloda Ulena, Stanley, Cacańska Lepotica, Cacańska Rana, Ruth Gersfetter, President;

16) truskawki w opakowaniu jednostkowym;

17) winogrona w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton);

18) wiśnie w opakowaniu zbiorczym (skrzynka);

19) botwinka – pęczek, niezależnie od opakowania zbiorczego;

20) buraki ćwikłowe w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, worek);

21) cebula biała w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, worek);

22) groch;

23) fasola;

24) kalafiory;

25) kapusta biała głowiasta wczesna;

26) kapusta biała głowiasta późna;

27) kapusta brukselska;

28) kasztany;

29) marchew wczesna – pęczek;

30) marchew w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, worek);

31) oberżyna;

32) ogórki „gruntowe” w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton);

33) ogórki „spod osłon długie” w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton);

34) ogórki „spod osłon krótkie” w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton);

35) papryka czerwona w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton);

36) papryka żółta w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton);

37) papryka zielona w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton);

38) pieczarki w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton);

39) pietruszka wczesna – pęczek;

40) pietruszka w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, worek);

41) pomidory „gruntowe” w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton);

42) pomidory „spod osłon” w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, karton);

43) pory wczesne – pęczek;

44) pory w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, worek);

45) rzodkiewka – pęczek, niezależnie od opakowania zbiorczego;

46) sałata niepakowana;

47) sałata pakowana w folię;

48) selery korzeniowe w opakowaniu zbiorczym (skrzynka, worek);

49) szparagi;

50) ziemniaki jadalne wczesne w opakowaniu zbiorczym (worek);

51) ziemniaki jadalne wczesne „myte” w opakowaniu jednostkowym;

52) ziemniaki jadalne odmian: Aster, Bryza, Ibis, Irga, Irys, Janka, w opakowaniu zbiorczym (worek);

53) ziemniaki jadalne „myte” odmian: Aster, Bryza, Ibis, Irga, Irys, Janka, w opakowaniu jednostkowym.

3. Warzywa, dla których jest ustalana cena targowiskowa:

1) cebula biała – cała, zdrowa (bez objawów gnicia), bez uszkodzeń mrozowych, wystarczająco zasuszona, wolna od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów i smaków, o kształcie typowym dla odmiany, twarda i ścisła, bez objawów wyrośnięcia, bez pustego i twardego szczypioru, bez korzeni, z dopuszczalnymi małymi plamami i powierzchniowymi pęknięciami zewnętrznych łusek;

2) ziemniaki jadalne – całe, zdrowe, czyste, niezazieleniałe, bez uszkodzeń mechanicznych, bez uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, nienadmarznięte, suche, o kształcie typowym dla odmiany.

4. Owoce i warzywa, dla których jest ustalana cena importera w cyklu dobowym:

1) pomidory – w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

2) ogórki – w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

3) karczochy – w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia;

4) cukinia – w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

5) pomarańcze – w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia;

6) klementynki – w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

7) mandarynki – w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

8) cytryny – w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 grudnia;

9) winogrona – od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia;

10) jabłka – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia;

11) gruszki – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia;

12) morele – w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca;

13) wiśnie – w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 sierpnia;

14) brzoskwinie – w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września;

15) nektaryny – w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września;

16) śliwki – w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września.

IV. Rynek zbóż

1. Zboża, których ziarno powinno być zdrowe, czyste, dojrzałe, dobrze wykształcone, o swoistej barwie, bez obcych zapachów lub zapachów wskazujących na zepsucie, wolne od żywych owadów (Insecta) i roztoczy (Acarina), dla których jest ustalana cena zakupu, cena giełdowa i cena targowiskowa:

1) jęczmień;

2) kukurydza;

3) owies;

4) pszenica;

5) pszenżyto;

6) żyto.

2. Produkty przemiału ziarna zbóż, dla których jest ustalana cena sprzedaży i cena giełdowa:

1) mąka pszenna;

2) mąka żytnia;

3) otręby pszenne;

4) otręby żytnie;

5) śruta pszenna;

6) śruta żytnia.

V. Rynek mleka

1. Mleko surowe w klasie ekstra, dla którego jest ustalana cena skupu.

2. Przetwory mleczne, dla których jest ustalana cena sprzedaży:

1) masło ekstra – o minimalnej zawartości tłuszczu mlecznego 82% masy i maksymalnej zawartości wody 16% masy:

a) w blokach 25 kg,

b) konfekcjonowane 200 g–300 g;

2) mleko odtłuszczone w proszku spełniające wymogi jakościowe skupu interwencyjnego, w workach 25 kg;

3) mleko pełne w proszku, produkowane bezpośrednio i wyłącznie z mleka pełnego metodą rozpyłową, w workach 25 kg;

4) mleko spożywcze pasteryzowane w folii lub kartonie:

a) odtłuszczone o zawartości tłuszczu do 0,5%,

b) częściowo odtłuszczone o zawartości tłuszczu 1,5–1,8%,

c) o zawartości tłuszczu 2%,

d) o zawartości tłuszczu 3,2%,

e) pełne o zawartości tłuszczu co najmniej 3,5%;

5) mleko spożywcze UHT w kartonie:

a) odtłuszczone o zawartości tłuszczu do 0,5%,

b) częściowo odtłuszczone o zawartości tłuszczu 1,5–1,8%,

c) o zawartości tłuszczu 2%,

d) o zawartości tłuszczu 3,2%,

e) pełne o zawartości tłuszczu co najmniej 3,5%;

6) jogurt naturalny;

7) kefir;

8) śmietanka i śmietana spożywcza pasteryzowana:

a) o zawartości tłuszczu 10–29%,

b) o zawartości tłuszczu powyżej 29%;

9) mleko zagęszczone w opakowaniach 500 g:

a) słodzone,

b) niesłodzone;

10) ser dojrzewający typu Edamski w blokach powyżej 2 kg o zawartości tłuszczu w suchej masie 40–45%;

11) ser dojrzewający typu Gouda w blokach powyżej 2 kg o zawartości tłuszczu w suchej masie 45–50%;

12) ser dojrzewający typu Ementaler w blokach powyżej 2 kg o zawartości tłuszczu w suchej masie 45–50%;

13) ser dojrzewający typu Cheddar w blokach powyżej 2 kg o zawartości tłuszczu w suchej masie 45–50%;

14) ser dojrzewający Podlaski, Zamojski, Morski w blokach powyżej 2 kg;

15) ser dojrzewający typu Parmezan w blokach powyżej 2 kg;

16) ser dojrzewający typu Radamer w blokach powyżej 2 kg o zawartości tłuszczu w suchej masie co najmniej 45%;

17) sery pleśniowe o zawartości tłuszczu w suchej masie co najmniej 45%;

18) sery i twarogi świeże bez dodatków smakowych:

a) serek wiejski granulowany o zawartości tłuszczu w suchej masie co najmniej 40%,

b) twaróg o zawartości tłuszczu w suchej masie co najmniej 40%;

19) ser typu Mozzarella o zawartości tłuszczu w suchej masie co najmniej 30%;

20) ser typu Feta;

21) bezwodny tłuszcz mleczny o minimalnej zawartości tłuszczu 99,3%;

22) serwatka w proszku o maksymalnej zawartości tłuszczu 1,5%, w workach 25 kg;

23) laktoza;

24) kazeina i kazeiniany;

25) maślanka w proszku;

26) maślanka naturalna.

VI. Rynek drobiu

1. Drób rzeźny, dla którego jest ustalana cena skupu:

1) kurczęta typu brojler;

2) indory;

3) indyczki;

4) brojlery kacze;

5) brojlery gęsie;

6) gęsi tuczone;

7) kury nioski ze stad reprodukcyjnych;

8) kury nioski ze stad towarowych;

9) kury mięsne ze stad reprodukcyjnych;

10) kury mięsne ze stad towarowych.

2. Produkty drobiarskie, dla których jest ustalana cena sprzedaży:

1) drób świeży, schłodzony i mrożony:

a) tuszki kurcząt patroszonych bez podrobów (65%) w klasie A,

b) tuszki indyków patroszonych (73%);

2) drób w kawałkach i podroby świeże lub schłodzone:

a) z kurczaka:

– filety,

– połówki,

– ćwiartki,

– całe skrzydła,

– piersi i ich kawałki,

– nogi i ich kawałki,

– wątroby,

b) z indyka:

– filety,

– całe skrzydła,

– piersi i ich kawałki,

– podudzia i ich kawałki,

– wątroby.

VII. Rynek jaj spożywczych

1. Jaja spożywcze do przetwórstwa spożywczego, dla których jest ustalana cena skupu.

2.22) Jaja spożywcze klasy A, kategorie wagowe XL, L, M i S, dla których jest ustalana cena producenta i cena sprzedaży.

VIII. Rynek roślin oleistych

1. Nasiona rzepaku o wilgotności 7% (+/–0,5%) oraz o zawartości kwasu erukowego do 2%, oleju minimum 40% i zanieczyszczeń do 2%, dla których jest ustalana cena zakupu i cena giełdowa.

2. Oleje i śruty uzyskane z nasion roślin oleistych, dla których jest ustalana cena sprzedaży i cena giełdowa:

1) olej rzepakowy rafinowany o zawartości kwasu erukowego do 5%, substancji lotnych do 0,5% i zanieczyszczeń do 0,02% oraz o liczbie nadtlenkowej do 5%;

2) śruta rzepakowa o zawartości tłuszczu do 2,5% (+/–0,5%), wody do 12% (+/–0,5%), białka do 33% oraz zanieczyszczeń mineralnych do 2%.

IX. Rynek baraniny

1. Owce żywe, dla których jest ustalana cena zakupu:

1) jagnięta poniżej 12. miesiąca życia z podziałem na kategorie wagowe:

a) do 12 kg,

b) od 12,1 do 17 kg,

c) od 17,1 do 24 kg,

d) od 24,1 do 31 kg,

e) od 31,1 do 36 kg,

f) od 36,1 do 40 kg,

g) powyżej 40 kg;

2) pozostałe owce.

2. Owce rzeźne, dla których jest ustalana cena zakupu:

1) tusze jagniąt poniżej 12. miesiąca życia i poniżej 13 kg z podziałem na kategorie:

a) masa do 7 kg,

b) masa od 7,1 do 10 kg,

c) masa od 10,1 do 13 kg;

2) według klasyfikacji EUROP:

a) tusze jagniąt do 12. miesiąca życia i o masie powyżej 13 kg,

b) tusze jagniąt powyżej 12. miesiąca życia.

X. Rynek kwiatów

Kwiaty świeże cięte dobrej jakości i posiadające cechy charakterystyczne dla gatunku i odmiany (odmiana uprawna): wszystkie części kwiatu ciętego, całe, świeże, wolne od chorób i szkodników oraz od spowodowanych przez nie uszkodzeń, wolne od pozostałości pestycydów i innych obcych substancji wpływających na ich wygląd, bez uszkodzeń mechanicznych, wolne od wad rozwoju; pakowane oddzielnie w jednolite partie opakowania, odpowiednio oznakowane, pędy w zależności od gatunku i odmiany (odmiana uprawna) wystarczająco sztywne i silne, aby utrzymać kwiat; o długości od 40 cm do 100 cm, dla których jest ustalana cena hurtowa:

1) goździki wielkokwiatowe – wszystkie odmiany;

2) goździki gałązkowe – wszystkie odmiany;

3) róże – wszystkie odmiany.

XI. Rynek cukru

Cukier, dla którego jest ustalana cena sprzedaży:

1) cukier wyprodukowany w ramach kwoty produkcyjnej cukru;

2) cukier wyprodukowany poza kwotą produkcyjną cukru.

XII. Rynek pasz

1. Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, dla których jest ustalana cena sprzedaży:

1) dla bydła:

a) dla krów mlecznych,

b) dla opasów,

c) dla cieląt,

d) preparaty mlekozastępcze,

e) uniwersalne – stosowane u co najmniej dwóch grup technologicznych;

2) dla świń:

a) dla loch,

b) dla knurów,

c) prestarter lub starter,

d) grower lub finisher,

e) preparaty mlekozastępcze,

f) uniwersalne – stosowane co najmniej u dwóch grup technologicznych;

3) dla drobiu:

a) dla brojlerów:

– prestarter lub starter,

– grower lub finisher,

b) dla niosek oraz kogutów:

– dla stad towarowych,

– dla stad reprodukcyjnych,

c) dla indyków:

– prestarter lub starter,

– grower lub finisher,

d) uniwersalne – stosowane co najmniej u dwóch grup technologicznych.

2. Mieszanki paszowe uzupełniające oraz premiksy w przeliczeniu na 1%, dla których jest ustalana cena sprzedaży:

1) dla bydła:

a) dla krów mlecznych,

b) dla opasów,

c) dla cieląt,

d) uniwersalne – stosowane u co najmniej dwóch grup technologicznych;

2) dla świń:

a) dla loch,

b) dla knurów,

c) prestarter lub starter,

d) grower lub finisher,

e) uniwersalne – stosowane co najmniej u dwóch grup technologicznych;

3) dla drobiu:

a) dla brojlerów:

– prestarter lub starter,

– grower lub finisher,

b) dla niosek oraz kogutów:

– dla stad towarowych,

– dla stad reprodukcyjnych,

c) dla indyków:

– prestarter lub starter,

– grower lub finisher,

d) uniwersalne – stosowane co najmniej u dwóch grup technologicznych.

XIII. Rynek chmielu

Szyszki chmielu w okresie od dnia 1 września do dnia 30 kwietnia, dla których jest ustalana cena skupu:

1) szyszki chmielu aromatycznego według odmian, ze wskazaniem ich pochodzenia z rejonów uprawy, z podziałem na skup zrealizowany na podstawie umów kontraktacji i skup poza kontraktacją;

2) szyszki chmielu goryczkowego według odmian, ze wskazaniem ich pochodzenia z rejonów uprawy, z podziałem na skup zrealizowany na podstawie umów kontraktacji i skup poza kontraktacją.

XIV. Rynek włókna lnianego i konopnego

Długie włókno lniane, krótkie włókno lniane lub włókno konopne, dla których jest ustalana cena sprzedaży.

XV. Rynek produktów rolnictwa ekologicznego

Produkty rolnictwa ekologicznego, dla których jest ustalana cena sprzedaży:

1) mięso wołowe w elementach;

2) mięso wieprzowe w elementach;

3) mleko krowie, owcze i kozie;

4) jaja;

5) owoce lub warzywa, z podziałem na poszczególne gatunki.

XVI. Rynek tytoniu

Liście tytoniu (wysuszone, nieprzetworzone), dla których jest ustalana cena skupu, z podziałem na grupy odmian:

1) grupa I – tytoń jasny suszony ogniowo-rurowo, odmiany typu Virginia;

2) grupa II – tytoń jasny suszony powietrzem, odmiany typu Burley;

3) grupa III – tytoń ciemny suszony powietrzem, odmiany typu Puławski i Mocny Skroniowski;

4) grupa IV – tytoń ciemny suszony powietrzem, z możliwością dosuszenia i wędzenia – odmiany typu Kentucky.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych (Dz. U. poz. 920), które weszło w życie z dniem 26 lipca 2014 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Dodana przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Dodana przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Dodana przez § 1 pkt 6 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 1, poz. 6 i Nr 193, poz. 1426 oraz z 2009 r. Nr 29, poz. 185.

18) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia 2011 r.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »