Kategorie

Dziennik Ustaw

UMOWA

między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej,

sporządzona w Warszawie dnia 19 września 2014 r.

Tekst pierwotny

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 19 września 2014 r. w Warszawie została sporządzona Umowa między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, w następującym brzmieniu:

UMOWA

MIĘDZY

RZĄDEM REPUBLIKI LITEWSKIEJ,

RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I

GABINETEM MINISTRÓW UKRAINY

O

UTWORZENIU WSPÓLNEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

Rząd Republiki Litewskiej, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet Ministrów Ukrainy, zwane dalej „Stronami”;

Biorąc pod uwagę postanowienia Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 roku, zwanej dalej „NATO SOFA”, w sprawach, w których znajduje ona zastosowanie;

Uwzględniając postanowienia Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, zwanej dalej „PdP SOFA”, oraz jej Protokołu dodatkowego, sporządzonych w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 roku, a także Drugiego Protokołu dodatkowego, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 1997 roku, zwanych dalej „Protokołami Dodatkowymi”, w sprawach, w których znajdują one zastosowanie;

Kierując się celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, sporządzonej w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 roku, w zakresie wielostronnej współpracy w obszarze międzynarodowych operacji i międzynarodowego bezpieczeństwa;

Zobowiązując się do utrzymania swojego udziału w budowaniu i umacnianiu euroatlantyckiej stabilizacji i bezpieczeństwa;

Wykonując postanowienia artykułów 3 i 4 Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzonego w Warszawie dnia 18 maja 1992 roku, artykułów 4, 7 i 26 Traktatu między Republiką Litewską a Ukrainą o przyjaźni i współpracy, sporządzonego w Wilnie dnia 8 lutego 1994 roku, oraz artykułów 4, 5 i 6 Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzonego w Wilnie dnia 26 kwietnia 1994 roku;

Mając na uwadze postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 września 2001 roku, Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 2008 roku oraz Umowy między Rządem Republiki Litewskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Kijowie dnia 5 czerwca 2003 roku, zwanych dalej „Umowami o ochronie informacji niejawnych”;

Uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

CEL I ZAKRES

1. Strony utworzą litewsko-polsko-ukraińską wspólną jednostkę wojskową o wielkości brygady, zwaną dalej „Brygadą”.

2. Niniejsza Umowa określa ogólny cel, zasady działania, procedury podejmowania decyzji, bezpieczeństwo oraz inne generalne kwestie dotyczące Brygady.

ARTYKUŁ 2

MISJA I ZASADY

1. Za zgodą Stron, Brygada lub jej elementy będą dostępne dla potrzeb międzynarodowych operacji, zwanych dalej „Operacjami”, prowadzonych na podstawie mandatu Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych.

2. Brygada i jej elementy będą uczestniczyć w Operacjach wyłącznie na podstawie decyzji podjętych przez właściwe władze Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.

3. Wydzielenie sił do Brygady będzie się odbywało bez uszczerbku dla wewnętrznego prawa każdego państwa do podejmowania decyzji o wyznaczaniu swoich sił do danej operacji.

ARTYKUŁ 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Struktura, zasoby ludzkie, wyposażenie, zasady szkolenia, dowodzenia i kontroli, skład, rotacja i inne szczegółowe aspekty funkcjonowania Brygady i jej Dowództwa będą określone w Porozumieniu Technicznym, zwanym dalej „PT”, zawartym przez ministrów lub ministerstwa właściwe do spraw obrony Stron, zwanych dalej razem „Instytucjami Wykonawczymi”.

2. Dowództwo Brygady będzie wielonarodową strukturą wojskową, powołaną w celu planowania, organizowania, dowodzenia i kontroli działań Brygady. Będzie ono obejmować swój personel, wyposażenie, materiały i produkty dostarczone przez Instytucje Wykonawcze lub właściwe organy wojskowe Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, a także wyposażenie, materiały i produkty nabyte przez Dowództwo Brygady. Będzie ono rozmieszczone w Lublinie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec Dowództwa Brygady będzie stosować się prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz właściwe prawo międzynarodowe.

3. Wszystkie narodowe komponenty będą pozostawać w strukturach sił zbrojnych swoich państw przez cały czas. Na podstawie wewnętrznego przekazania władztwa wojskowego, Dowództwo Brygady otrzyma właściwy zakres dowodzenia i kontroli.

4. Narodowe komponenty podporządkowane Brygadzie będą stacjonowały na terytoriach swoich państw. Obszar stacjonowania Brygady w czasie jej szkolenia i przygotowania do Operacji będzie określany przez Instytucje Wykonawcze.

5. W czasie stacjonowania i zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członkowie personelu Republiki Litewskiej i Ukrainy wyznaczeni do Dowództwa Brygady oraz członkowie ich rodzin będą posiadać immunitety i przywileje przewidziane w NATO SOFA, PdP SOFA i Protokołach dodatkowych. Szczegółowe sposoby korzystania z immunitetów i przywilejów będą określone w PT.

6. Zgodnie z postanowieniami NATO SOFA, PdP SOFA i Protokołów dodatkowych, Rzeczpospolita Polska ułatwi członkom personelu Brygady wjazd na jej terytorium, pobyt na nim i jego opuszczenie, a także załatwianie innych spraw odnoszących się do wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

7. Postanowienia NATO SOFA, PdP SOFA i Protokołów dodatkowych będą odpowiednio stosowane do członków personelu Dowództwa Brygady i członków ich rodzin oraz do narodowych komponentów podczas ich stacjonowania na terytorium innej Strony.

ARTYKUŁ 4

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOWÓDZTWA BRYGADY

1. Ustalenia ogólne

1) postanowienia NATO SOFA i PdP SOFA będą stosowane mutatis mutandis wobec Dowództwa Brygady, członków jej personelu oraz członków ich rodzin;

2) urzędnicy, którzy zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnieni do wejścia na teren siedziby Dowództwa Brygady w celu wykonywania swoich czynności służbowych, mogą korzystać z tego prawa w towarzystwie Dowódcy Brygady bądź jego przedstawiciela. Niniejsze postanowienie będzie stosowane bez uszczerbku dla nienaruszalności archiwów i innych dokumentów urzędowych;

3) Rzeczpospolita Polska uznaje ważność wszystkich cywilnych i wojskowych praw jazdy oraz pozwoleń na kierowanie pojazdem wystawionych dla członków personelu Dowództwa Brygady i członków ich rodzin;

4) Rzeczpospolita Polska uznaje, że nieruchomości i ruchomości stanowiące własność Dowództwa Brygady lub przez nie zajmowane, a także jego dokumenty, aktywa i fundusze nie będą podlegać rekwizycji, konfiskacie, zajęciu i wywłaszczeniu oraz innym formom naruszenia na podstawie działań administracyjnych, sądowych lub prawnych.

2. Sprawy osobowe

1) Dowództwo Brygady może zawierać umowy o pracę z:

a) miejscowymi pracownikami określanymi jako personel cywilny o lokalnym statusie, o których mowa w artykule IX ustęp 4 NATO SOFA;

b) członkami rodziny personelu w zakresie dotyczącym stanowisk wsparcia cywilnego;

2) w celu uzyskania usług Dowództwo Brygady może zawierać kontrakty z osobami fizycznymi i prawnymi, zwanymi dalej „Wykonawcami kontraktowymi”, które nie będą korzystać ze zwolnień podatkowych i celnych;

3) warunkiem zawarcia umowy o pracę lub kontraktu związanego z dostępem do informacji niejawnych z osobami, o których mowa w ustępie 2 punkt 1 litery a oraz b lub Wykonawcami kontraktowymi będzie posiadanie przez te osoby lub Wykonawców kontraktowych właściwych dokumentów upoważniających do dostępu do informacji niejawnych;

4) osoby, o których mowa w ustępie 2 punkt 1 litery a oraz b, które nie są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, mogą wjeżdżać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywać na nim w czasie oddelegowania do Dowództwa Brygady lub zatrudnienia przez nie. Wszystkie posiadane przez nich prawa jazdy oraz pozwolenia na kierowanie pojazdem będą uznane za ważne przez władze Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby te nie będą musiały uzyskiwać pozwoleń na pracę wydawanych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Usługi

1) usługi pocztowe:

a) korespondencja i przesyłki służbowe personelu Dowództwa Brygady mogą być przesyłane lub przekazywane przez urzędy pocztowe funkcjonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b) opłaty za usługi świadczone przez urzędy pocztowe będą pobierane w takiej samej wysokości jak w przypadku usług świadczonych na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) łączność:

a) Instytucje Wykonawcze lub właściwe organy wojskowe Rzeczypospolitej Polskiej zapewnią Dowództwu Brygady służbową łączność telefoniczną i telefaksową oraz komunikację elektroniczną w zakresie odpowiadającym usługom świadczonym na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

b) Instytucje Wykonawcze lub właściwe organy wojskowe Republiki Litewskiej i Ukrainy będą miały prawo do przywozu, instalacji i używania na terenie Dowództwa Brygady oraz poza nim, jeżeli będzie to konieczne z powodów technicznych, takich wojskowych stacji radiowych oraz obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych, jakie będą wymagane dla potrzeb operacyjnego funkcjonowania Dowództwa Brygady. Wojskowe stacje radiowe oraz obiekty i urządzenia telekomunikacyjne będą używane wyłącznie do celów służbowych. Instalacja, przydział i użycie częstotliwości oraz zastosowanie systemów będzie przeprowadzane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zdolność do podejmowania czynności prawnych

Dowództwo Brygady będzie posiadać zdolność do podejmowania czynności prawnych niezbędnych do wykonywania jego obowiązków.

ARTYKUŁ 5

GRUPA KOORDYNACYJNA

1. Instytucje Wykonawcze będą odpowiedzialne za wykonywanie postanowień niniejszej Umowy oraz utworzenie składającej się z ich przedstawicieli Grupy Koordynacyjnej.

2. Skład, zadania, funkcje, prawa i obowiązki, procedury podejmowania decyzji oraz inne szczegółowe kwestie funkcjonowania Grupy Koordynacyjnej będą określone w PT.

ARTYKUŁ 6

DOWODZENIE I KONTROLA

1. Dowódca Brygady oraz inni upoważnieni członkowie personelu będą mieli prawo wydawania rozkazów i poleceń członkom personelu Dowództwa Brygady.

2. W czasie wspólnego szkolenia, przygotowań do Operacji i uczestnictwa w nich, Dowódca Brygady i inni upoważnieni członkowie personelu będą mieli prawo wydawania rozkazów i poleceń podporządkowanemu personelowi narodowych komponentów Brygady.

3. Członkowie personelu, o których mowa w ustępach 1 i 2, będą zobowiązani do wykonywania wydanych im rozkazów i poleceń, chyba że będą one sprzeczne z prawem obowiązującym na terytorium ich państw albo z prawem międzynarodowym.

4. Służbowym językiem Brygady będzie język angielski.

ARTYKUŁ 7

SZKOLENIE, ĆWICZENIA I CERTYFIKACJA

1. Szkolenie i przygotowanie narodowych komponentów do Operacji będzie pozostawać w zakresie odpowiedzialności właściwych organów wojskowych odpowiednio Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy. W celu zapewnienia interoperacyjności między narodowymi komponentami będą przeprowadzane połączone szkolenia i ćwiczenia. Właściwe organy wojskowe Rzeczypospolitej Polskiej będą kierować procesem koordynacji szkolenia i przygotowania do Operacji.

2. Przeprowadzenie narodowej certyfikacji Brygady będzie wymagane w celu sprawdzenia stopnia spełnienia określonych standardów. Certyfikacja narodowych komponentów będzie pozostawać w zakresie odpowiedzialności właściwych organów wojskowych odpowiednio Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.

3. Szczegółowe ustalenia dotyczące szkolenia, ćwiczeń i certyfikacji zostaną określone w odrębnych porozumieniach.

ARTYKUŁ 8

LOGISTYKA I TRANSPORT STRATEGICZNY

1. Logistyczne wsparcie narodowych komponentów Brygady w czasie szkolenia, przygotowania do Operacji i uczestnictwa w nich będzie w pierwszej kolejności pozostawać w zakresie odpowiedzialności właściwych organów wojskowych odpowiednio Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.

2. Szczegółowe warunki i procedury logistycznego wsparcia na potrzeby każdego ćwiczenia lub Operacji będą określane w odrębnych porozumieniach.

3. Instytucje Wykonawcze będą współpracować w poszukiwaniu skutecznego rozwiązania w zakresie transportu strategicznego Brygady lub jej elementów.

ARTYKUŁ 9

WSPARCIE MEDYCZNE

1. Wsparcie medyczne pozostanie w zakresie odpowiedzialności właściwych organów wojskowych odpowiednio Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, chyba że Instytucje Wykonawcze postanowią inaczej.

2. W celu skutecznego wykorzystania środków strategicznej powietrznej ewakuacji medycznej, Dowództwo Brygady będzie rekomendować i koordynować wzajemne wsparcie.

3. Szczegółowe kwestie dotyczące wsparcia medycznego dla członków personelu Dowództwa Brygady i członków ich rodzin będą określone w PT.

4. W czasie przygotowania i realizowania ćwiczenia lub operacji wsparcie medyczne dla elementów Brygady będzie określane w odpowiednich dokumentach lub w odrębnym porozumieniu.

ARTYKUŁ 10

DYSCYPLINA

1. Kwestie dyscypliny wojskowej będą pozostawać w zakresie odpowiedzialności właściwych organów wojskowych odpowiednio Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.

2. Członkowie personelu wojskowego narodowych komponentów będą pełnili służbę wojskową zgodnie z prawem wewnętrznym swoich państw.

ARTYKUŁ 11

USTALENIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA

1. Każda ze Stron będzie odpowiedzialna za finansowanie swoich narodowych komponentów Brygady w czasie wspólnych szkoleń, przygotowania do Operacji i uczestnictwa w nich.

2. Szczegółowe kwestie finansowania Dowództwa Brygady będą określone w PT.

ARTYKUŁ 12

PODATKI I CŁA

W zakresie, w jakim przewidują to prawo i przepisy obowiązujące na terytorium Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy:

1) Dowództwo Brygady będzie zwolnione z podatków, ceł i innych opłat;

2) wyposażenie, zapasy, produkty i materiały czasowo przywiezione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywiezione z niego w związku z wykonywaniem przez Dowództwo Brygady obowiązków służbowych będą zwolnione z podatków, ceł i innych opłat;

3) wyposażenie, zapasy, produkty i materiały czasowo przywiezione na terytorium Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy i wywiezione z nich w związku z udziałem Brygady we wspólnych ćwiczeniach i Operacjach będą zwolnione z podatków, ceł i innych opłat.

ARTYKUŁ 13

INFORMACJE NIEJAWNE

1. W celu wykonywania niniejszej Umowy informacje niejawne przekazywane między Stronami będą chronione zgodnie z Umowami o ochronie informacji niejawnych.

2. Jeżeli na podstawie umów, o których mowa w ustępie 1, przekazanie informacji niejawnych jakiejkolwiek Stronie będzie uzależnione od udzielenia zgody przez Stronę, która wytworzyła te informacje, Strony uzgadniają, że niniejsze postanowienie będzie stanowiło taką zgodę. Jednakże zgoda taka będzie dotyczyć wyłącznie wymiany informacji między Stronami dla potrzeb wykonywania niniejszej Umowy.

3. Dowództwo Brygady będzie miało prawo do wytwarzania informacji niejawnych, a także do ich używania, przesyłania, przechowywania, posługiwania się nimi i do ich ochrony zgodnie ze wspólnymi regulacjami wykonawczymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych, zwanymi dalej „wspólnymi regulacjami wykonawczymi”, stosownie do postanowień ustępu 4.

4. Dowództwo Brygady opracuje wspólne regulacje wykonawcze. Właściwe krajowe władze bezpieczeństwa udzielą Dowództwu Brygady pisemnej zgody dotyczącej wspólnych regulacji wykonawczych. Dowództwo Brygady zatwierdzi wspólne regulacje wykonawcze po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o zgodzie.

ARTYKUŁ 14

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I ROSZCZEŃ

1. Jakiekolwiek spory między Stronami dotyczące wykonywania niniejszej Umowy będą rozstrzygane wyłącznie w drodze konsultacji i negocjacji.

2. Roszczenia i odpowiedzialności między Stronami powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane stosownie do postanowień NATO SOFA i PdP SOFA.

ARTYKUŁ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Depozytariuszem niniejszej Umowy będzie Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Niniejsza Umowa wejdzie w życie po upływie 30 dni od otrzymania przez Depozytariusza ostatniego pisemnego zawiadomienia o zakończeniu wszystkich wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do wejścia niniejszej Umowy w życie. Depozytariusz pisemnie powiadomi pozostałe Strony o otrzymaniu wyżej wymienionego zawiadomienia.

3. Niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej Umowy Depozytariusz podejmie niezbędne działania zmierzające do jej zarejestrowania w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych na mocy artykułu 102 ustęp 1 Karty Narodów Zjednoczonych, sporządzonej w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 roku. Niezwłocznie po rejestracji niniejszej Umowy Depozytariusz powiadomi o tym fakcie pozostałe Strony.

4. Niniejszą Umowę zawiera się na czas nieokreślony.

5. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron w dowolnym czasie, w drodze pisemnego zawiadomienia przekazanego Depozytariuszowi. Depozytariusz powiadomi pozostałe Strony o otrzymaniu takiego zawiadomienia. Wypowiedzenie niniejszej Umowy wobec Strony, która go dokonała, będzie skuteczne po upływie 180 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu.

6. Niniejsza Umowa może być zmieniona za pisemną zgodą Stron. Zmiany wejdą w życie zgodnie z procedurą określoną w ustępie 2.

7. Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na zobowiązania finansowe wynikające z jej stosowania. Zobowiązania takie pozostaną w mocy do czasu ich całkowitego spełnienia.

8. Jakiekolwiek inne państwo będzie mogło przystąpić do Brygady na podstawie wspólnego zaproszenia Stron. Państwo takie będzie mogło do niej przystąpić poprzez przystąpienie do niniejszej Umowy. Przystąpienie do Umowy odbędzie się w drodze jej zmiany, która wejdzie w życie po odpowiednim zastosowaniu postanowień artykułu 15 ustępy 2 i 3.

Sporządzono w Warszawie dnia 19 września 2014 r. w jednym egzemplarzu w języku litewskim, polskim, ukraińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności dotyczących ich interpretacji, tekst sporządzony w języku angielskim będzie rozstrzygający. Depozytariusz przekaże poświadczone kopie niniejszej Umowy pozostałym Stronom.

infoRgrafika

Wersja w języku litewskim

Wersja w języku ukraińskim

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 21 lipca 2015 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Dziennik Ustaw