reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE TECHNICZNE

między Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Obrony Ukrainy w sprawie szczegółowych aspektów funkcjonowania wspólnej jednostki wojskowej i jej dowództwa,

sporządzone we Lwowie dnia 24 lipca 2015 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Obrony Ukrainy, zwane dalej „Instytucjami Wykonawczymi”;

Biorąc pod uwagę Umowę między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzoną w Warszawie dnia 19 września 2014 r., zwaną dalej „Umową”;

Uzgodnili, co następuje:

ARTYKUŁ 1

SKRÓTY I DEFINICJE

1. W niniejszym PT bezpośrednio stosuje się wszystkie definicje i skróty przyjęte w Umowie.

2. Ponadto, w niniejszym PT stosuje się również następujące skróty i definicje:

1) GBF – Grupa Budżetowo-Finansowa zgodnie z definicją w artykule 13 ustęp 3 niniejszego PT;

2) WGO – Wstępna Gotowość Operacyjna;

3) PGO – Pełna Gotowość Operacyjna;

4) GK – Grupa Koordynacyjna zgodnie z definicją w artykule 5 Umowy;

5) WOW – Wspólne Oświadczenie Wymagań jako połączony katalog zdolności wojskowych Dowództwa Brygady wraz z jego strukturą i listą podporządkowanych jej narodowych komponentów;

6) narodowe komponenty – jednostki wojskowe Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy odpowiednio podporządkowane Brygadzie;

7) Batalion Dowodzenia – jednostka wojskowa szczebla taktycznego utworzona w celu rozwijania i zabezpieczania działania Dowództwa Brygady;

8) WKPW – Wielonarodowy Komponent Policji Wojskowej zgodnie z definicją w artykule 9 ustęp 1 niniejszego PT.

ARTYKUŁ 2

CEL IZAKRES

1. Celem niniejszego PT jest określenie struktury, obsady, wyposażenia, zasad szkolenia, dowodzenia i kierowania, składu, rotacji i innych szczegółowych aspektów funkcjonowania Brygady i Dowództwa Brygady w celu wykonania zadań przez Instytucje Wykonawcze.

2. Niniejsze PT jest zgodne z prawem obowiązującym na terytoriach Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy oraz prawem międzynarodowym. W razie sprzeczności między niniejszym PT a wyżej wymienionym prawem albo prawem międzynarodowym, rozstrzygające będzie właściwe prawo wewnętrzne albo prawo międzynarodowe. Instytucje Wykonawcze powiadomią się z zachowaniem formy pisemnej o przypadkach wystąpienia takich sprzeczności.

ARTYKUŁ 3

GRUPA KOORDYNACYJNA

1. GK będzie sprawować zwierzchnią władzę nad Dowództwem Brygady.

2. GK będzie składać się z 6 osób wyznaczonych po równo przez Instytucje Wykonawcze.

3. GK będzie zatwierdzać roczny wielonarodowy budżet Dowództwa Brygady, a także opracowane i przedstawione przez Dowództwo Brygady plany w sprawach organizacyjnych, finansowych, ćwiczeń, szkolenia, logistyki i innych, które mogą okazać się niezbędne dla funkcjonowania Brygady.

4. GK będzie miała prawo powoływania grup roboczych zajmujących się szczegółowymi sprawami dotyczącymi działań Brygady. Grupy takie będą składać się z przedstawicieli Instytucji Wykonawczych i Dowództwa Brygady.

5. GK będzie zbierać się co kwartał w uprzednio ustalonych miejscach. W razie potrzeby może ona również zbierać się poza wyznaczonym porządkiem.

6. Stanowisko Przewodniczącego GK będzie ratowane między Instytucjami Wykonawczymi raz w roku.

7. W drodze konsultacji z krajowymi władzami bezpieczeństwa Stron Umowy, GK:

1) zapewnia właściwe stosowanie postanowień wspólnych regulacji wykonawczych;

2) rozpatruje wnioski o zmianę wspólnych regulacji wykonawczych.

ARTYKUŁ 4

ZASTOSOWANIE WSPÓLNYCH REGULACJI WYKONAWCZYCH

Zastosowanie wspólnych regulacji wykonawczych będzie podlegać kontroli przedstawicieli wyznaczonych przez krajowe władze bezpieczeństwa Stron Umowy w drodze trójstronnych inspekcji przeprowadzanych co najmniej raz na trzy lata.

ARTYKUŁ 5

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1. Struktura organizacyjna i wykaz obsady Dowództwa Brygady będą przedstawione w WOW.

2. Wykaz narodowych komponentów podporządkowanych Brygadzie będzie przedstawiony w WOW.

3. Narodowe komponenty podporządkowane Brygadzie będą zbudowane zgodnie z wewnętrzną strukturą organizacyjną sił zbrojnych odpowiednio Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej i Ukrainy.

4. Dowództwo Brygady osiągnie WGO nie później niż sześć miesięcy po podpisaniu niniejszego PT, a PGO nie później niż dwanaście miesięcy po osiągnięciu WGO. PGO Dowództwa Brygady będzie sprawdzona w drodze międzynarodowej certyfikacji z dniem określonym przez GK.

ARTYKUŁ 6

OBSADA I ROTACJA STANOWISK W DOWÓDZTWIE BRYGADY

1. Stanowiska Dowódcy Brygady, Zastępcy Dowódcy Brygady i Szefa Sztabu będą rotowane między Republiką Litewską, Rzecząpospolitą Polską i Ukrainą co trzy lata zgodnie z wykazem obsady i rotacji przedstawionym w WOW.

2. Zwykła kadencja na wszystkich stanowiskach Dowództwa Brygady będzie trwała trzy lata.

3. Instytucje Wykonawcze zapewnią że wyznaczany na stanowiska personel będzie spełniał wymagania zgodnie z wykazem obsady przedstawionym w WOW.

4. Opisy kluczowych stanowisk będą zatwierdzane przez GK. Opisy pozostałych stanowisk będą zatwierdzane przez Dowódcę Brygady.

5. Proces obsady Dowództwa Brygady rozpocznie się dwa miesiące po podpisaniu niniejszego PT.

ARTYKUŁ 7

DOWODZENIE I KIEROWANIE

1. Przewodniczący GK będzie sprawował dowodzenie operacyjne nad Brygadą poprzez Dowódcę Brygady, za wyjątkiem udziału w Operacjach. Inne stosunki w zakresie sprawowania dowodzenia nad narodowymi komponentami będą należeć do odpowiedzialności właściwych organów wojskowych Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.

2. Wszystkie decyzje dotyczące Brygady będą podejmowane podczas posiedzeń GK.

3. W czasie wspólnych ćwiczeń, szkoleń, przygotowania do Operacji i udziału w nich Dowódca Brygady i upoważniony personel będzie uprawniony do sprawowania dowodzenia nad podporządkowanymi narodowymi komponentami Brygady.

4. Przekazanie dowodzenia na rzecz Dowódcy Brygady będzie odbywać się nie później niż z dniem przybycia narodowych komponentów do teatru działań Operacji albo miejsca wspólnego szkolenia lub ćwiczenia. Dowódca Brygady otrzyma dokumenty potwierdzające przekazanie dowodzenia, sporządzone przez Instytucje Wykonawcze.

5. Wszystkie narodowe komponenty będą pozostawać w strukturach sił zbrojnych Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy. Na podstawie właściwych przepisów wojskowych sprawowanie dowodzenia taktycznego zostanie przekazane na rzecz Dowódcy Brygady.

6. W przypadku aktywacji Brygady do udziału w Operacji właściwy dowódca operacyjny będzie sprawował dowodzenie operacyjne. W ramach narodowego łańcucha dowodzenia Brygada zostanie podporządkowana właściwym dowódcom narodowym odpowiedzialnym za nadzorowanie i dowodzenie siłami skierowanymi do Operacji.

7. Element Żandarmerii Wojskowej Rzeczypospolitej Polskiej będzie podporządkowany Dowódcy Brygady z zastrzeżeniem, że element ten pozostanie pod nadzorem polskiego oficera Żandarmerii Wojskowej dowodzącego na obszarze właściwości.

ARTYKUŁ 8

WSPARCIE LOGISTYCZNE

1. Zapewnienie wsparcia logistycznego dla Dowództwa Brygady będzie zintegrowane z garnizonowym systemem zaopatrzenia. Nabycie usług i towarów będzie odbywało się zgodnie z garnizonowym systemem zaopatrzenia albo poprzez Wykonawców Kontraktowych.

2. Instytucja Wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej zapewni następujące wsparcie logistyczne: niezbędną stałą infrastrukturę dla Dowództwa Brygady z miejscami parkingowymi dla pojazdów służbowych i prywatnych, miejsca pracy i niezbędne wyposażenie biurowe, wojskową infrastrukturę dla potrzeb szkolenia Brygady, dostawy i usługi takie jak prąd elektryczny, gaz ziemny, woda i odprowadzanie ścieków, wojskową stołówkę umieszczoną poza Dowództwem Brygady, wojskowe obiekty sportowe oraz środki transportowe w czasie codziennego funkcjonowania Dowództwa Brygady. Powyższe wsparcie logistyczne będzie finansowane zgodnie z Załącznikiem do niniejszego PT.

3. W razie potrzeby GK ustali szczegółowe kwestie dotyczące obszarów wsparcia logistycznego i ich kosztów, które nie zostały określone w ustępie III punkt 2 Załącznika do niniejszego PT.

4. Miejsca pracy będą wyposażone zgodnie ze standardami przyjętymi przez Rzeczpospolitą Polską w sposób umożliwiający wykonywanie obowiązków służbowych przez personel Dowództwa Brygady.

5. Broń i amunicja personelu wojskowego wyznaczonego do Dowództwa Brygady będzie przechowywana w oddzielnych magazynach zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

ARTYKUŁ 9

WIELONARODOWY KOMPONENT POLICJI WOJSKOWEJ

1. Powołuje się WKPW w celu wspierania Dowódcy Brygady w egzekwowaniu praw, rozkazów, przepisów i dyscypliny w Brygadzie podczas Operacji, wspólnych ćwiczeń lub szkolenia, jeżeli będzie to konieczne. WKPW będzie składać się z Biura Dowodzącego Policją Wojskową oraz Wielonarodowej Jednostki Policji Wojskowej.

2. Koncepcja WKPW będzie częścią Standardowych Procedur Operacyjnych Brygady.

3. Biuro Dowodzącego Policją Wojskową i Dowódca Wielonarodowej Jednostki Policji Wojskowej będą bezpośrednio podporządkowani Dowódcy Brygady.

4. Personel WKPW będzie sprawował jurysdykcję wobec członków personelu Brygady, łącznie z komponentem cywilnym, na wyznaczonym obszarze Operacji. Będzie on miał również dostęp do wszystkich instalacji i infrastruktury znajdującej się we władzy Brygady.

ARTYKUŁ 10

WSPARCIE MEDYCZNE

1. Instytucja Wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej zapewni wsparcie medyczne dla członków personelu wyznaczonego do Dowództwa Brygady oraz członków ich rodzin w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

2. Środki finansowe względem obywateli Unii Europejskiej i obywateli państw niebędących członkami Unii Europejskiej będą regulowane zgodnie z odnoszącym się do tego prawem Unii Europejskiej oraz znajdującym zastosowanie prawem wewnętrznym.

3. Opieka medyczna w nagłych przypadkach dla członków personelu Dowództwa Brygady i członków ich rodzin będzie zapewniona bezpłatnie na podstawie wewnętrznego systemu ratownictwa medycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczpospolita Polska wyznaczy oficera łącznikowego dla potrzeb utrzymywania kontaktu z 1. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie w celu zapewnienia właściwej pomocy medycznej i dentystycznej.

4. Rzeczpospolita Polska może zapewnić wsparcie medyczne w szpitalach wojskowych i cywilnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej innych niż 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

5. Instytucje Wykonawcze Republiki Litewskiej i Ukrainy będą odpowiedzialne za ewakuację medyczną członków ich personelu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres tej odpowiedzialności będzie obejmował również pokrycie skutków finansowych.

6. Właściwe organy Republiki Litewskiej lub Ukrainy oraz organy Rzeczypospolitej Polskiej zostaną niezwłocznie powiadomione o śmierci członka personelu Republiki Litewskiej lub Ukrainy. Instytucja Wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej zapewni Instytucjom Wykonawczym Republiki Litewskiej i Ukrainy tymczasowe przechowanie zwłok. Republika Litewska lub Ukraina będzie odpowiedzialna za przewóz zwłok do swojego terytorium.

ARTYKUŁ 11

SYSTEM ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

1. Łączność dla Dowództwa Brygady w miejscu stałej dyslokacji oraz na obszarze teatru Operacji będzie zapewniona i utrzymywana przez Rzeczpospolitą Polską.

2. Rzeczpospolita Polska, w ramach łączności, o której mowa w ustępie 1, udostępni następujące usługi:

1) Internet (usługi sieciowe i poczty elektronicznej);

2) jawny system telefoniczny i telefaksowy;

3) zastrzeżony system telefoniczny i telefaksowy w czasie szkolenia i ćwiczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) bezpieczne połączenie wideokonferencyjne w czasie szkolenia i ćwiczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) system radiowy VHF/UHF;

6) niejawną (zastrzeżoną) sieć lokalną– mission net.

3. Sieć łączności niejawnej uznaje się za pierwszoplanową platformę wymiany danych.

4. Wewnętrzna łączność w narodowych komponentach wydzielonych do Brygady będzie odpowiednio należała do odpowiedzialności Instytucji Wykonawczych.

5. Najwyższą klauzulą tajności używaną przez Dowództwo Brygady będzie klauzula „poufne”.

6. Instytucje Wykonawcze mogą dostarczyć członkom swojego personelu niezbędną ilość telefonów komórkowych i satelitarnych w celach operacyjnych.

7. Sprzęt kryptograficzny nie będzie przedmiotem podziału między Instytucjami Wykonawczymi.

8. Dowództwo Brygady zawrze kontrakty dotyczące świadczenia usług, o których mowa w ustępie 2, z właściwą jednostką wojskową lub Wykonawcą Kontraktowym.

9. Interoperacyjność na szczeblu operacyjnym zostanie osiągnięta w drodze:

1) użycia tych samych podstawowych usług w zakresie systemów informacyjnych i łączności przez Instytucje Wykonawcze;

2) usług funkcjonalnych dostarczonych i utrzymywanych przez Instytucję Wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej, w razie potrzeby;

3) inne kwestie dotyczące interoperacyjności będą rozstrzygane przez Instytucję Wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli ich rozstrzygnięcie będzie dostępne.

10. Instytucja Wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej będzie odpowiedzialna za wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa i ich wdrażanie.

ARTYKUŁ 12

SZKOLENIE, ĆWICZENIA I CERTYFIKACJA

1. Szkolenie Brygady odbędzie się zgodnie z koncepcją szkolenia.

2. Dowódca Brygady opracuje koncepcję szkolenia, uzgodni ją z Instytucjami Wykonawczymi i przedstawi GK w celu zatwierdzenia.

3. Przygotowanie narodowych komponentów podporządkowanych Dowództwu Brygady będzie należeć do odpowiedzialności Instytucji Wykonawczych.

4. Narodowe komponenty podporządkowane Dowództwu Brygady osiągną gotowość do udziału w szkoleniu Dowództwa Brygady zgodnie z zatwierdzoną koncepcją szkolenia nie później niż z dniem osiągnięcia WGO.

5. Właściwe organy wojskowe Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy będą podejmować decyzje w sprawie potrzeby narodowej certyfikacji przed podporządkowaniem narodowych komponentów Brygadzie.

6. Instytucje Wykonawcze powołają Międzynarodową Grupę Certyfikacyjną, koordynowaną przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, która przeprowadzi certyfikację Dowództwa Brygady zgodnie ze Standardami Sił Sojuszniczego Dowództwa Operacji Tom VII – Ocena Gotowości Bojowej (część I – dowództwa) i koncepcją szkolenia Brygady.

ARTYKUŁ 13

SPRAWY FINANSOWE

1. Narodowe komponenty podporządkowane Brygadzie będą odpowiednio finansowane przez Instytucje Wykonawcze.

2. Działania Dowództwa Brygady będą finansowane zgodnie z Załącznikiem do niniejszego PT.

3. Powołuje się GBF jako grupę roboczą do działania w imieniu GK w odniesieniu do wszystkich spraw finansowych i budżetowych dotyczących Dowództwa Brygady. Wszystkie decyzje będą podejmowane jednogłośnie, chyba że GK postanowi inaczej.

4. Zatwierdzony budżet wielonarodowy będzie podstawą finansowania działań Dowództwa Brygady na następny rok budżetowy.

5. Procedury finansowe oraz zatwierdzania wielonarodowego budżetu określa Załącznik do niniejszego PT.

ARTYKUŁ 14

UMUNDUROWANIE I OZNAKI

1. Członkowie personelu wojskowego Dowództwa Brygady będą nosić narodowe stopnie wojskowe w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

2. Brygada będzie posiadać swoją własną oznakę, która będzie noszona przez personel wojskowy.

3. Sprzęt wojskowy Brygady będzie opatrywany jej oznaką w czasie połączonych operacji.

ARTYKUŁ 15

SPORY I ROSZCZENIA

Jakiekolwiek spory, roszczenia i odpowiedzialność prawna dotycząca interpretacji lub stosowania niniejszego PT będzie rozstrzygana zgodnie z artykułem 14 Umowy.

ARTYKUŁ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze PT wejdzie w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu.

2. Niniejsze PT pozostanie w mocy na czas obowiązywania Umowy.

3. Załącznik do niniejszego PT jest jego nieodłączną częścią.

4. Niniejsze PT i jego Załącznik mogą być zmienione w dowolnym czasie, z zachowaniem formy pisemnej. Zmiany wejdą w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu.

5. Niniejsze PT może być wypowiedziane w dowolnym czasie za wzajemną zgodą Instytucji Wykonawczych z zachowaniem formy pisemnej.

6. Każda z Instytucji Wykonawczych może wycofać się z niniejszego PT w dowolnym czasie, w drodze zawiadomienia przesłanego do pozostałych Instytucji Wykonawczych z zachowaniem formy pisemnej z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

Sporządzono we Lwowie dnia 24 lipca 2015 roku w trzech egzemplarzach w języku litewskim, polskim, ukraińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.

W przypadku różnic dotyczących interpretacji niniejszego PT, tekst angielski będzie rozstrzygający.

infoRgrafika

Wersja w języku litewskim

Wersja w języku ukraińskim

Wersja w języku angielskim

 

 

Załącznik 1.

Załącznik

I. Zasady i procedury finansowe.

1. W sprawach finansowych GBF będzie wspierać i zapewniać pomoc oraz doradztwo dla Dowódcy Brygady i GK. GBF będzie dokonywać przeglądów wielonarodowego budżetu, Średniookresowego Planu Finansowego i Rocznego Sprawozdania Finansowego przygotowanych przez Dowódcę Brygady oraz sprawozdań z audytu przygotowanych przez właściwe władze Instytucji Wykonawczych.

2. GBF będzie składać się z 3 osób wyznaczonych po równo przez Instytucje Wykonawcze. Obsada stanowiska Przewodniczącego GBF będzie odpowiednio rotowana między Instytucjami Wykonawczymi raz w roku. Dowódca Brygady zapewni Sekretarza, który nie będzie miał prawa głosu i który będzie odpowiadał za administracyjną obsługę GK i GBF.

3. Spotkania GBF będą zwoływane co najmniej dwa razy w roku. Przewodniczący będzie odpowiedzialny za ich zwoływanie z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Zaproszenia i planowane programy spotkań będą udostępniane przez Sekretarza z należytym wyprzedzeniem.

4. Każde uczestniczące państwo będzie posiadać jeden głos.

II. Struktura budżetu i kategorie kosztów.

Wielonarodowy budżet będzie dzielił się na następujące kategorie kosztów:

1) koszty osobowe;

2) koszty operacyjne i utrzymania;

3) koszty ćwiczeń;

4) koszty kapitałowe i inwestycyjne.

Powyższe kategorie kosztów będą składały się z rozdziałów i podrozdziałów zgodnie ze strukturą kosztów NATO.

III. Podział kosztów.

1. Składka Instytucji Wykonawczych Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy w wielonarodowym budżecie będzie uzależniona od odsetka stanowisk przyznanych im w strukturze Dowództwa Brygady.

infoRgrafika

Objaśnienia wzoru:

WU – wkład poszczególnych państw uczestniczących do wielonarodowego budżetu

LS – liczba stanowisk przyznana danemu państwu uczestniczącemu

CLS – całkowita liczba stanowisk w strukturze Dowództwa Brygady

WB – wysokość zatwierdzonego rocznego budżetu wielonarodowego

2. Koszty działań Dowództwa Brygady będą pokrywane zgodnie z poniższą tabelą:

Koszty pokrywane z wielonarodowego budżetu

Koszty pokrywane przez Instytucje Wykonawcze

Koszty pokrywane przez Instytucję Wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej

Dostawy i usługi takie jak prąd elektryczny, gaz ziemny, woda i odprowadzanie ścieków w czasie wykonywania zadań przez Dowództwo Brygady

Usługi opieki zdrowotnej dla osób fizycznych, łącznie z ubezpieczeniem zdrowotnym i ewakuacją medyczną

Niezbędna stała infrastruktura dla Dowództwa Brygady, łącznie z miejscami parkingowymi dla pojazdów służbowych i prywatnych

Miejsca pracy i wyposażenie biurowe po osiągnięciu WGO

Przewóz personelu z państwa zamieszkania do miejsca służby i z powrotem

Użytkowanie wojskowego obiektu stołówkowego

Usługi telekomunikacyjne łącznie z Internetem, jeżeli będą świadczone przez Wykonawców Kontraktowych

Zakwaterowanie członków personelu wyznaczonego do Dowództwa Brygady

Użytkowanie wojskowych obiektów socjalnych i rekreacyjnych przez członków personelu Dowództwa Brygady

Środki transportowe w czasie zwykłego funkcjonowania Dowództwa Brygady

Niezbędna ilość telefonów komórkowych i satelitarnych dla potrzeb operacyjnych

Miejsca pracy i niezbędne wyposażenie biurowe na dzień osiągnięcia WGO

Koszty podróży i transportu dotyczące działań Dowództwa Brygady

Koszty osobowe i wydatki dotyczące personelu wojskowego wyznaczonego do Dowództwa Brygady i członków ich rodzin

Użytkowanie wojskowej infrastruktury w celu szkolenia Brygady

Inne koszty odnoszące się do działań Dowództwa Brygady, w tym koszty osobowe i wydatki dotyczące personelu cywilnego wyznaczonego do Dowództwa Brygady

Koszty szkolenia niezbędnego do objęcia stanowisk w Dowództwie Brygady

 

 

IV. Procedury budżetu.

1. Rok budżetowy rozpoczyna się z dniem 1 stycznia i kończy z dniem 31 grudnia.

2. Wielonarodowy budżet będzie określany w złotych polskich, a dla potrzeb informacyjnych również w EUR.

3. Dowódca Brygady opracuje projekt budżetu Brygady zawierający uzasadnienie prognoz na nadchodzący rok budżetowy. Projekt ten będzie przesłany do GBF w celu przeglądu w terminie do dnia 31 sierpnia i przedstawiony GK do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 września. GK zatwierdza wielonarodowy budżet w terminie do dnia 15 października każdego roku. Dla potrzeb planistycznych Średniookresowy Plan Finansowy na trzy kolejne lata następujące po najbliższym roku budżetowym będzie załączony do tego projektu.

4. Dowódca Brygady będzie odpowiedzialny za opracowanie projektu Średniookresowego Planu Finansowego na trzy kolejne lata następujące po najbliższym roku budżetowym. Projekt tego Planu będzie przedstawiony GBF wraz z prognozą budżetową na kolejny rok budżetowy w terminie do dnia 31 sierpnia. Zatwierdzony Plan dla Dowództwa Brygady uwzględnia zmiany w działaniach ze skutkami finansowymi na trzy kolejne lata następujące po najbliższym roku budżetowym i będą podstawą do opracowania projektu następnego rocznego planu budżetowego.

5. Udział każdego uczestniczącego państwa w zatwierdzonym wielonarodowym budżecie na następny rok budżetowy będzie ujęty w budżetach tych państw. Jeżeli wewnętrzna procedura budżetowa nie zostanie zakończona przed rozpoczęciem roku budżetowego albo w przypadku, gdy co najmniej jedno uczestniczące państwo wstrzyma zatwierdzenie budżetu, czego skutkiem będzie brak zatwierdzonego wielonarodowego budżetu przyjętego wraz z rozpoczęciem roku budżetowego, zastosowanie znajdą następujące zasady działania:

a) Dowódca Brygady będzie upoważniony do dokonywania wydatków na podstawie założeń na uprzedni rok dla potrzeb działania Dowództwa Brygady. Wydatki te nie będą przekraczać jednej dwunastej rocznego wielonarodowego budżetu za uprzedni rok. Dowódca Brygady nie będzie zaciągał nowych zobowiązań finansowych niezgodnych z wykonywanym prowizorycznym budżetem;

b) państwa uczestniczące będą stosować się do wezwań do płatności stosownie do wykonania prowizorycznego budżetu. Z dniem wejścia w życie wielonarodowego budżetu dokonane płatności zostaną odjęte z zatwierdzonego wielonarodowego budżetu.

6. Dowódca Brygady, po zatwierdzeniu wielonarodowego budżetu przez GK, będzie wykonywał budżet zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym PT, Załączniku i Dyrektywie Brygady. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i niemożliwych do uniknięcia zdarzeń prowadzących do sytuacji, w której wielkość wielonarodowego budżetu nie będzie wystarczająca do prawidłowego funkcjonowania Brygady oraz w przypadku braku możliwości wprowadzenia zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków, Dowódca Brygady może przygotować projekt uzupełniającego budżetu i przedłożyć go GBF w celu dokonania oceny.

7. Dowódca Brygady będzie upoważniony do dokonywania zmian w budżecie w kategoriach kosztów 1-4 i między nimi, w ramach wielonarodowego budżetu i z zastrzeżeniem, że zmiany w kategorii 4 będą zatwierdzane przez GBF. W ramach jednej kategorii kosztów nie więcej niż 20% wydatków może być przedmiotem przeniesienia. Między kategoriami kosztów 1, 2 i 3 nie więcej niż 15% wydatków może być przedmiotem przeniesień w ciągu roku budżetowego.

8. Inne przeniesienia niż te, o których mowa w punkcie 7, w tym zmiany planów wydatków dotyczące kategorii kosztów 4, będą wymagały uprzedniego zatwierdzenia przez GBF.

V. Płatność udziałów.

1. Instytucje Wykonawcze ponoszą koszty wielonarodowego budżetu zgodnie z ustalonym wzorem podziału kosztów przedstawionym w ustępie III punkt 1 niniejszego Załącznika.

2. Dowódca Brygady wskaże konto bankowe, na które Instytucje Wykonawcze będą dokonywały płatności. W tym celu Dowódca Brygady zapewni, że Instytucje Wykonawcze otrzymają pisemne zawiadomienie ujmujące wszystkie niezbędne informacje dotyczące tego konta bankowego, łącznie z oficjalnym adresem pocztowym banku.

3. Trzy razy w roku Dowódca Brygady, poprzez GK, wzywa każde uczestniczące państwo do częściowej wpłaty do wielonarodowego budżetu. Suma płatności będzie ustalana według wymogów przedstawionych przez Dowódcę Brygady, których spełnienia oczekuje się do następnego wezwania do płatności. Wezwanie do płatności musi być przedstawione i oficjalnie przekazane Instytucjom Wykonawczym w terminie nie krótszym niż trzydzieści dni przed następującymi datami: 15 lutego, 15 maja i 15 sierpnia.

4. W przypadku salda kredytowego w rocznym sprawozdaniu finansowym z wykonania wielonarodowego budżetu, proporcjonalne części salda przypadające na Instytucje Wykonawcze będą przenoszone na następny rok budżetowy i wyrównywane w stosunku do następnego wezwania do płatności, chyba że GK postanowi inaczej.

5. Płatności dokonuje się na wezwanie na wskazany rachunek bankowy. Koszty przelewów będą pokrywane przez każdą Instytucję Wykonawczą. Płatności będą dokonywane w złotych polskich lub w EUR.

VI. Dochody.

Jakikolwiek dochód będący wynikiem rozporządzenia wspólnym mieniem lub jego sprzedaży, po odjęciu kosztów rozporządzenia lub sprzedaży, będzie dodawany do wielonarodowego budżetu. Wymagany udział będzie zmniejszany o przychody z rachunków bankowych i zwrotu podatku od towarów i usług, chyba że GK uzgodni inaczej.

VII. Roczne sprawozdanie finansowe.

1. Dowódca Brygady przedstawi GK roczne sprawozdanie finansowe za uprzedni rok poprzez GBF w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Dowódca Brygady uzasadnia każde odstępstwo wynoszące więcej niż 10% w kategoriach kosztów 1-4 z zatwierdzonego wielonarodowego budżetu w czasie jego wykonywania.

2. Jeżeli Instytucje Wykonawcze nie zgłoszą zastrzeżeń dotyczących rocznego sprawozdania finansowego w terminie do dnia 31 maja, sprawozdanie zostanie uznane za zatwierdzone.

VIII. Audyty.

1. Wykonywanie wielonarodowego budżetu będzie poddawane audytowi przez właściwe organy Instytucji Wykonawczych na zasadzie rotacyjności co najmniej raz w roku, począwszy od kwietnia.

2. Audyt będzie przeprowadzany zgodnie z przepisami NATO dotyczącymi audytu.

3. Organy przeprowadzające audyt przygotują sprawozdanie z audytu określające podstawowe rezultaty audytu i rekomendacje dotyczące przyszłego zarządzania finansowego. Egzemplarze sprawozdań z audytu będą przekazywane Dowódcy Brygady i GBF.

4. W terminie trzech miesięcy od otrzymania sprawozdania z audytu Dowódca Brygady przedstawi je GBF wraz ze swoimi opiniami w zakresie rezultatów i rekomendacji.

IX. Postanowienia uzupełniające.

1. Dyrektywa Brygady będzie zawierać szczegółowe zasady i regulacje w zakresie zarządzania i organizacji budżetu.

2. W celu wymiany poglądów w zakresie przepisów finansowych NATO Dowódca Brygady może porozumiewać się z organami NATO. W przypadku potrzeby uzyskania porady, Dowódca Brygady może zapraszać personel reprezentujący organy NATO i konsultować się z nim.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama