| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne

Na podstawie art. 80 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne, zwanych dalej „szkołami”;

2) tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.

§ 2. [Podstawa obliczenia dotacji dla szkoły]

1. Podstawę obliczenia dotacji dla szkoły stanowią wydatki bieżące ustalone dla szkoły artystycznej tego samego typu prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”, w przeliczeniu na jednego ucznia, oraz rzeczywista liczba uczniów w szkole, a w przypadku szkoły, która posiada internat – wydatki bieżące ustalone dla prowadzonej przez ministra szkoły artystycznej tego samego typu z internatem, w przeliczeniu na jednego ucznia, oraz rzeczywista liczba uczniów w szkole.

2. Dla szkoły ubiegającej się o otrzymanie dotacji, której typ odpowiada typowi szkoły określonemu w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, a którego typu nie prowadzi minister, podstawę obliczenia dotacji stanowią wydatki bieżące ustalone dla szkoły artystycznej podobnego typu prowadzonej przez ministra, w przeliczeniu na jednego ucznia, oraz rzeczywista liczba uczniów w szkole, a w przypadku szkoły, która posiada internat – wydatki bieżące ustalone dla prowadzonej przez ministra szkoły artystycznej podobnego typu z internatem, w przeliczeniu na jednego ucznia, oraz rzeczywista liczba uczniów w szkole.

§ 3. [Wniosek o udzielenie dotacji]

1. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca szkołę, zwana dalej „organem prowadzącym”, składa w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o udzielenie dotacji do ministra, za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej, zwanego dalej „Centrum”, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:

1) nazwę organu prowadzącego szkołę oraz adres jego siedziby, a w przypadku gdy organem prowadzącym jest osoba fizyczna – adres jej miejsca zamieszkania;

2) nazwę i adres szkoły;

3) informację o planowanej liczbie uczniów od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia roku, w którym dotacja ma zostać udzielona, w tym uczniów klas programowo najwyższych;

4) informację o planowanej liczbie uczniów od dnia 1 września do dnia 31 grudnia roku, w którym dotacja ma zostać udzielona, w tym uczniów klas pierwszych;

5) numer rachunku bankowego szkoły.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) kopię zezwolenia na prowadzenie szkoły;

2) kopię zaświadczenia z banku o prowadzeniu rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 5.

§ 4. [Podmiot udzielający dotacji]

Dotacji szkołom udziela minister za pośrednictwem Centrum.

§ 5. [Oświadczenie o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach]

1. Szkoła sporządza i przekazuje w postaci papierowej albo elektronicznej do Centrum comiesięczne oświadczenie o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc, zwane dalej „oświadczeniem”, do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie danej części dotacji, uwzględniając:

1) informację o rzeczywistej liczbie uczniów od początku roku kalendarzowego do miesiąca, za który składane jest oświadczenie, z wyodrębnioną liczbą uczniów w miesiącu, którego dotyczy oświadczenie, podaną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania;

2) informację o planowanej liczbie uczniów, wynikającej z dokumentacji przebiegu nauczania, w miesiącu następującym po miesiącu, którego dotyczy oświadczenie;

3) korektę liczby uczniów ze wskazaniem, którego miesiąca dotyczy korekta, i różnicy pomiędzy stanem wykazanym w poprzednich oświadczeniach a stanem faktycznym;

4) wykaz wydatków poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej szkoły według kategorii, o których mowa w art. 80 ust. 3d ustawy, od początku roku kalendarzowego z wyodrębnieniem wydatków w miesiącu, którego dotyczy oświadczenie.

2. W przypadku zmiany rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja, do oświadczenia szkoła dołącza informację o nowym rachunku bankowym wraz z kopią zaświadczenia z banku o prowadzeniu rachunku bankowego.

§ 6. [Weryfikacja danych zawartych w oświadczeniu]

1. Centrum dokonuje weryfikacji pod względem prawidłowości i zgodności danych zawartych w oświadczeniu składanym przez szkołę, z uwzględnieniem danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust. 1, Centrum, w terminie 5 dni od dnia otrzymania danego oświadczenia, informuje szkołę o uchybieniach.

3. Szkoła, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach, przekazuje do Centrum w postaci papierowej albo elektronicznej korektę oświadczenia, uwzględniającą wskazane przez Centrum uchybienia, albo wyjaśnienia potwierdzające dane zawarte w oświadczeniu.

§ 7. [Przekazanie dotacji]

1. Centrum przekazuje szkole część dotacji przypadającej na dany miesiąc w wysokości uwzględniającej dane określone w oświadczeniu lub korekcie oświadczenia, o której mowa w § 6 ust. 3.

2. W przypadku szkoły, która dotychczas nie otrzymywała dotacji i nie prowadziła działalności edukacyjnej, Centrum przekazuje szkole część dotacji przypadającej na dany miesiąc w wysokości uwzględniającej dane określone we wniosku.

3. W przypadku szkoły, która dotychczas nie otrzymywała dotacji, ale prowadziła działalność edukacyjną, Centrum przekazuje szkole część dotacji przypadającej na dany miesiąc w wysokości uwzględniającej dane określone we wniosku o udzielenie dotacji oraz załączonej do tego wniosku informacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.

§ 8. [Przekazanie części dotacji]

W przypadku nieprzekazania albo nieprzekazania w terminie oświadczenia, korekty oświadczenia albo wyjaśnień, o których mowa w § 6 ust. 3, Centrum przekazuje szkole część dotacji przypadającej na dany miesiąc w wysokości ustalonej na podstawie ostatniego złożonego oświadczenia albo korekty oświadczenia, o której mowa w § 6 ust. 3.

§ 9. [Rozliczenie z pobrania i wykorzystania dotacji]

1. Szkoła sporządza i przekazuje w postaci papierowej albo elektronicznej do Centrum do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym szkoła otrzymała dotację, roczne rozliczenie z pobrania i wykorzystania tej dotacji, zwane dalej „rozliczeniem”.

2. Rozliczenie zawiera:

1) informację o rzeczywistej liczbie uczniów z podziałem miesięcznym, podaną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania;

2) wykaz wydatków poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej szkoły według kategorii, o których mowa w art. 80 ust. 3d ustawy.

§ 10. [Weryfikacja rozliczenia z wykorzystanej dotacji]

Centrum dokonuje weryfikacji rozliczenia z wykorzystanej dotacji pod względem prawidłowości i zgodności z danymi zawartymi w oświadczeniach złożonych przez szkołę w ciągu roku, za który szkoła rozlicza dotację, oraz z danymi zawartymi we wniosku o udzielenie dotacji na dany rok.

§ 11. [Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji]

1. Minister lub Centrum mogą zlecić przeprowadzenie w szkole kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

2. Do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, uprawnia pisemne, imienne upoważnienie dla kontrolującego, wystawione przez ministra lub Centrum, określające organ prowadzący szkołę, nazwę i adres szkoły, przedmiot kontroli oraz termin przeprowadzanej kontroli.

§ 12. [Zakres kontroli]

Kontrola, o której mowa w § 11 ust. 1, obejmuje sprawdzenie zgodności pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d ustawy oraz zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i danych wykazanych w składanych przez szkołę oświadczeniach oraz rozliczeniu dotacji ze stanem faktycznym.

§ 13. [Czynności wykonywane przez szkołę w ramach kontroli]

W ramach kontroli szkoła:

1) zapewnia warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli;

2) przedstawia na żądanie kontrolującego dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia postępowania kontrolnego, a w szczególności dokumenty organizacyjne, finansowe oraz dotyczące przebiegu nauczania w szkole, a także umożliwia sporządzanie kopii, odpisów i wyciągów z tych dokumentów;

3) udziela ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.

§ 14. [Protokół kontroli]

1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) datę i miejsce jego sporządzenia;

2) nazwę organu prowadzącego szkołę oraz adres jego siedziby, a w przypadku gdy organem prowadzącym jest osoba fizyczna – adres jej miejsca zamieszkania;

3) nazwę i adres szkoły;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) imię i nazwisko kontrolującego, numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

6) określenie przedmiotu kontroli oraz okres objęty kontrolą;

7) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, zakres i skutki tych nieprawidłowości, w szczególności mających wpływ na wysokość przyznanej szkole dotacji;

8) adnotację o sporządzeniu odpisów, wyciągów i kopii kontrolowanych dokumentów;

9) wykaz załączników do protokołu;

10) informację o pouczeniu dyrektora szkoły lub osoby pełniącej jego obowiązki o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.

3. W protokole kontroli nie można dokonywać poprawek, skreśleń ani uzupełnień bez omówienia ich na końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych, które parafuje kontrolujący.

4. Protokół kontroli sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla organu prowadzącego szkołę, dyrektora szkoły oraz podmiotu, który zlecił przeprowadzenie kontroli.

5. Protokół kontroli sporządza się w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli.

§ 15. [Termin zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole]

1. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący oraz dyrektor szkoły, a w razie jego nieobecności – osoba pełniąca jego obowiązki.

2. Dyrektor szkoły albo osoba pełniąca jego obowiązki może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, zgłosić w postaci papierowej albo elektronicznie do podmiotu, który zlecił przeprowadzenie kontroli, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń podmiot, który zlecił przeprowadzenie kontroli, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, dokonuje analizy zgłoszonych zastrzeżeń, a następnie:

1) stwierdza ich zasadność i zarządza dokonanie zmiany lub uzupełnienia odpowiedniej części protokołu albo

2) zarządza niezwłoczne przeprowadzenie przez osobę, która dokonywała kontroli, dodatkowych czynności kontrolnych w zakresie zgłoszonych zastrzeżeń, w tym ponownego badania dokumentów

– o czym pisemnie informuje zgłaszającego zastrzeżenia.

4. W wyniku przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych kontrolujący wprowadza do protokołu odpowiednie zmiany albo przygotowuje pisemne wyjaśnienie przyczyn nieuwzględnienia wszystkich lub niektórych zastrzeżeń, które stanowi załącznik do protokołu.

5. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części podmiot, który zlecił przeprowadzenie kontroli, przekazuje swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia oraz organowi prowadzącemu szkołę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyjaśnień lub protokołu, o którym mowa w ust. 4.

6. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń dyrektor szkoły albo osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając podmiotowi, który zlecił przeprowadzenie kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska, o którym mowa w ust. 5, pisemne uzasadnienie przyczyny odmowy.

7. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń pokontrolnych.

§ 16. [Informacja w sprawie przeprowadzonej kontroli]

Centrum sporządza informację w sprawie przeprowadzonej na jego zlecenie kontroli, którą wraz z kopią protokołu kontroli przekazuje niezwłocznie ministrowi.

§ 17. [Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem]

W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.

§ 18. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Omilanowska


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1258).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045 i 1240.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 162, poz. 1090 oraz z 2014 r. poz. 1454), które utraciło moc z dniem 31 marca 2015 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »