reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

Na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, 1220 i 1224) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób i tryb pokrywania należności i opłat, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, oraz wysokość ryczałtu, o którym mowa w art. 131 ust. 7 ustawy:

1) żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej;

2) małżonkom żołnierzy, o których mowa w pkt 1, jeżeli ze względu na nich żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

§ 2. [Wniosek]

1. Decyzję o pokrywaniu należności i opłat wydaje się na udokumentowany wniosek żołnierza lub małżonka żołnierza.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć odpowiednio:

1) zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub małżonek żołnierza jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat;

2) umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych;

3) wypis aktu notarialnego ustanawiającego lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub małżonka żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania;

4) zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby;

5) decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;

6) oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny;

7) oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

§ 3. [Należności mieszkaniowe]

1. Należności mieszkaniowe są wpłacane organom administracji budynku, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego albo innemu organowi właściwemu do pobierania opłat – przelewem, a w przypadku cywilnoprawnej umowy najmu – przelewem lub przekazem pocztowym do wskazanego odbiorcy.

2. Należności mieszkaniowe przekazuje się w okresach miesięcznych lub innych ustalonych przez organy administracji budynku, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego albo przez organy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, lub określonych w umowie najmu lokalu mieszkalnego, z zachowaniem terminów płatności tych należności.

§ 4. [Ryczałt]

Ryczałt wynosi trzykrotność wysokości czynszu ustalonego przez organ gminy dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 5. [Zawiadomienie o przejęciu obowiązku pokrywania należności]

Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) pokrywający należności mieszkaniowe zawiadamia organ administracji budynku, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego lub inny właściwy organ, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, albo wynajmującego lokal mieszkalny o przejęciu obowiązku pokrywania tych należności, podając adres lokalu, imię i nazwisko żołnierza lub małżonka żołnierza oraz okres, przez który należności będą pokrywane, a także o ustaniu obowiązku pokrywania tych należności. Odpis zawiadomienia doręcza się, odpowiednio, żołnierzowi lub małżonkowi żołnierza.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 116, poz. 1238 oraz z 2003 r. Nr 70, poz. 640), które na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 773) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama