reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 9 września 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 oraz z 2015 r. poz. 669) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany;”,

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem dodaje pkt 5 w brzmieniu:

„5) dodatkową tablicę rejestracyjną, o której mowa w § 7a, jeżeli była wydana, a w przypadku jej utraty właściciel pojazdu zamiast dodatkowej tablicy rejestracyjnej dołącza stosowne oświadczenie o jej utracie – oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację.”;

2) w § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, i jednoczesnym dokonaniu zwrotu dodatkowej tablicy rejestracyjnej, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje temu właścicielowi zwróconą dodatkową tablicę rejestracyjną, dokonując jedynie jej legalizacji.”;

3) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. Dodatkową zalegalizowaną tablicę rejestracyjną wydaje się dla pojazdu samochodowego, z wyłączeniem motocykla.

2. Organ rejestrujący, właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, dodatkową tablicę rejestracyjną, o tym samym numerze rejestracyjnym co numer rejestracyjny tego pojazdu.

3. Pojazd samochodowy, dla którego właściciel pojazdu wnioskuje o dodatkową tablicę rejestracyjną do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, powinien posiadać tablice rejestracyjne zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem i wyróżnikiem powiatu właściwym dla organu, który zarejestrował pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dodatkową tablicę rejestracyjną, na wniosek właściciela pojazdu, organ rejestrujący wydaje:

1) po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, lub przy wydaniu dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd samochodowy jest rejestrowany przez ten organ, albo

2) po zarejestrowaniu pojazdu przez ten organ.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, właściciel pojazdu składając wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej, przedstawia do wglądu organu rejestrującego dowód rejestracyjny tego pojazdu.”;

4) w § 12 dodaje się ust. 6–8 w brzmieniu:

„6. W przypadku kradzieży, zgubienia albo zniszczenia dodatkowej tablicy rejestracyjnej, o której mowa w § 7a, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje wtórnik tej tablicy, po przedstawieniu przez właściciela pojazdu:

1) dowodu rejestracyjnego;

2) stosownego oświadczenia, że dodatkowa tablica rejestracyjna została skradziona, zgubiona albo zniszczona.

7. W przypadku wykonania dodatkowej tablicy rejestracyjnej (wtórnika), o której mowa w § 7a, nie stosuje się przepisu ust. 5.

8. Właściciel pojazdu po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego może dokonać zwrotu dodatkowej tablicy rejestracyjnej, o której mowa w § 7a, albo jej wtórnika do organu rejestrującego, który wydał tę tablicę.”;

5) § 12a otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to w przypadkach, o których mowa w § 7a, § 10 ust. 1–3b, § 11 oraz § 12 ust. 4–6 i 8, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.”;

6) w § 15 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu właściciel pojazdu dokonuje także zwrotu dodatkowej tablicy rejestracyjnej, o której mowa w § 7a, albo jej wtórnika, chyba że dokonał wcześniej jej zwrotu, albo składa oświadczenie o jej utracie.”;

7) w § 17 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Dla oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicą rejestracyjną stosuje się dodatkową tablicę rejestracyjną, o której mowa w § 7a, jednorzędową albo dwurzędową umieszczoną na bagażniku w miejscu konstrukcyjnie do tego przeznaczonym.”;

8) w § 25:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. W przypadku trójkołowego motocykla kategorii L5e, trójkołowego motoroweru kategorii L2e, czterokołowca kategorii L7e oraz czterokołowca lekkiego kategorii L6e, tablice umieszcza się również z przodu, jeżeli pojazdy te posiadają miejsce konstrukcyjne do tego przeznaczone.”,

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W przypadku zamontowania na pojeździe samochodowym bagażnika, zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, dodatkową tablicę rejestracyjną, o której mowa w § 7a, umieszcza się na bagażniku w miejscu konstrukcyjnie do tego przeznaczonym.”;

9) w załączniku nr 7 do rozporządzenia w tabeli „Wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych pojazdów” w kolumnie 5 w lp. 5 w rubryce dotyczącej miasta „Łódź” po literze „L” dodaje się przecinek i literę „D”;

10) w załączniku nr 8 do rozporządzenia pkt 2.4. otrzymuje brzmienie:

„2.4. Tablice samochodowe wykonuje się w kompletach, natomiast tablice motocyklowe motorowerowe oraz tablice do oznaczania przyczep – jako tablice pojedyncze. Dodatkową tablicę rejestracyjną o tym samym numerze rejestracyjnym co numer rejestracyjny pojazdu samochodowego wykonuje się do oznaczania bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną tego pojazdu. Tablice samochodowe dla ciągników rolniczych mogą być wykonane jako tablice pojedyncze. Tablice motocyklowe i motorowerowe mogą być wykonane w kompletach do oznaczania odpowiednio:

1) motocykli trójkołowych kategorii L5e oraz motorowerów trójkołowych kategorii L2e;

2) czterokołowców kategorii L7e oraz czterokołowców lekkich kategorii L6e.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970 oraz z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335 i 1359.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

BG TAX & LEGAL

Spółka BG TAX & LEGAL od 2015 r. świadczy usługi profesjonalnego doradztwa podatkowego na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, specjalizując się w bieżącym doradztwie podatkowym, jak i transakcyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama