Kategorie

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ławników izb morskich

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie ławników izb morskich (Dz. U. Nr 243, poz. 2437), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich (Dz. U. poz. 531).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich (Dz. U. poz. 531), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Sprawiedliwości: wz. J. Kozdroń

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie ławników izb morskich]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 9 października 2015 r. (poz. 1711)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 5 listopada 2004 r.

w sprawie ławników izb morskich

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 735 i 1320) zarządza się, co następuje:

§ 1.1) Rozporządzenie określa szczegółowy tryb powoływania ławników izb morskich, zwanych dalej „ławnikami”, oraz zasady ich wyznaczania do udziału w posiedzeniach izb morskich.

§ 2. 1. Ławników powołuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej:

1) z listy kandydatów na ławników przedstawionej przez przewodniczących izb morskich oraz

2)2) spośród osób wskazanych przez:

a) Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

b) Komendanta Głównego Straży Granicznej,

c) Komendanta Głównego Policji.

2. Kandydatów na ławników zgłaszają przewodniczącym izb morskich dyrektorzy urzędów morskich, armatorzy, stocznie okrętowe, związki zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, zrzeszające osoby zatrudnione w gospodarce morskiej, uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze, stowarzyszenia oraz inne organizacje prowadzące działalność w dziedzinach związanych z zagadnieniami występującymi w sprawach gospodarki morskiej, w tym uprawiające żeglugę morską i rybołówstwo morskie albo zainteresowane w zapobieganiu wypadkom morskim.

3. O kandydatach na ławników przewodniczący izby morskiej zasięga informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz od właściwych organów Policji.

§ 3. Listy ławników sporządza się raz na trzy lata, oddzielnie dla każdej izby morskiej.

§ 4. Osoba wpisana na listę ławników może wnieść o skreślenie jej z listy, jeżeli stan jej zdrowia nie pozwala na wykonywanie obowiązków ławnika albo jeżeli ważny interes publiczny lub osobisty uzasadnia zwolnienie od tego obowiązku.

§ 5. W razie uzasadnionej potrzeby uzupełnienia listy ławników minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może powołać, do końca bieżącej kadencji, ławników z dodatkowej listy kandydatów, przedstawionej w trybie określonym w § 2.

§ 6. 1. Przewodniczący izby morskiej przesyła ławnikom zawiadomienie o powołaniu i przy pierwszym posiedzeniu izby morskiej odbiera od nich ślubowanie.

2. Ławnicy składają ślubowanie według roty przepisanej dla sędziów, z odpowiednią zmianą.

3. Ze złożenia ślubowania sporządza się protokół.

§ 7. 1. Ławników wyznacza do udziału w posiedzeniach przewodniczący izby morskiej z listy ławników.

2. Jeżeli przewiduje się, że posiedzenie będzie trwać czas dłuższy, przewodniczący izby może wyznaczyć jednego lub dwóch ławników dodatkowych. Ławnik dodatkowy bierze udział w posiedzeniu, a w naradzie i głosowaniu tylko wówczas, gdy zastępuje ławnika, który ustąpił ze składu orzekającego.

3. Przewodniczący izby morskiej, wyznaczając ławników do udziału w posiedzeniach, uwzględnia ich kwalifikacje zawodowe potrzebne do rozpoznania danej sprawy, przestrzegając w miarę możliwości kolejności równomiernego wyznaczania ławników.

4.3) Jeżeli sprawa dotyczy wypadku morskiego, w którym uczestniczyła jednostka pływająca Marynarki Wojennej, Straży Granicznej lub Policji, do składu orzekającego izby morskiej należy wyznaczyć ławnika wpisanego na listę spośród osób wskazanych przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Komendanta Głównego Policji.

§ 8. 1. W razie uzasadnionej potrzeby przewodniczący izby morskiej może wyznaczyć do udziału w posiedzeniach ławnika wpisanego na listę innej izby morskiej, za zgodą przewodniczącego tej izby.

2. Jeżeli względy szczególne tego wymagają, przewodniczący Odwoławczej Izby Morskiej może powołać do składu orzekającego tej Izby ławnika izby morskiej, który nie brał udziału przy wydaniu orzeczenia w pierwszej instancji.

§ 9. Wyznaczony do udziału w posiedzeniu izby morskiej ławnik jest obowiązany przybyć punktualnie na posiedzenie, a w razie niemożności przybycia jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić o tym przewodniczącego izby morskiej, wskazując przyczynę oraz przedstawiając dowody usprawiedliwiające jego nieobecność.

§ 10. (uchylony).4)

§ 11. Ławnicy po upływie okresu, na który zostali powołani, mogą być wyznaczani do udziału w posiedzeniach izb morskich do czasu otrzymania przez przewodniczącego izby morskiej listy ławników powołanych na następny okres.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2004 r.5)


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich (Dz. U. poz. 531), które weszło w życie z dniem 10 maja 2014 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1962 r. w sprawie ławników izb morskich (Dz. U. Nr 8, poz. 38, z 1984 r. Nr 44, poz. 232, z 1989 r. Nr 14, poz. 71, z 1990 r. Nr 72, poz. 426 oraz z 1992 r. Nr 81, poz. 420), na podstawie art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o izbach morskich (Dz. U. Nr 62, poz. 575).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-27
  • Data wejścia w życie: 2015-10-27
  • Data obowiązywania: 2015-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw