Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 października 2015 r.

w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Sposób znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych]

Psy, koty i zwierzęta z rzędu naczelnych, utrzymywane w celu wykorzystania w procedurach przez hodowców, dostawców lub użytkowników, znakuje się przez umieszczenie pod skórą zwierzęcia transpondera (mikroczipa), który spełnia warunki, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 1).

§ 2. [Uznanie oznakowania zwierząt oznakowanych zgodnie z przepisami dotychczasowymi]

Psy, koty i zwierzęta z rzędu naczelnych, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zostały oznakowane zgodnie z przepisami dotychczasowymi, uznaje się za oznakowane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt naczelnych (Dz. U. Nr 95, poz. 801), które na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-27
  • Data wejścia w życie: 2015-11-11
  • Data obowiązywania: 2015-11-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw