reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 14 października 2015 r.

w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Nadwyżka środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych]

1. Nadwyżkę środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych, zwanej dalej „Agencją”, stanowi dodatnia różnica między stanem środków finansowych Agencji na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego a stanem zobowiązań krótkoterminowych, o których mowa w § 2, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Przy ustalaniu stanu środków finansowych Agencji na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego uwzględnia się niepochodzące z budżetu państwa przychody Agencji, w szczególności z tytułu:

1) sprzedaży rezerw strategicznych dokonywanej w ramach czynności innych niż wymiana lub zamiana tych rezerw;

2) usług świadczonych przez Agencję na rzecz osób trzecich;

3) darowizn;

4) odsetek od wolnych środków Agencji przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Ze stanu środków finansowych Agencji, o którym mowa w ust. 1, wyłącza się środki:

1) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

2) stanowiące złożone wadia przetargowe lub wniesione przez kontrahentów na rzecz Agencji zabezpieczenia należytego wykonania zawartych z nią umów;

3) przeznaczone na rozliczenia Agencji z Funduszem Zapasów Agencyjnych, o którym mowa w art. 28a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695).

§ 2. [Zobowiązania krótkoterminowe]

1. Zobowiązania krótkoterminowe uwzględniane przy ustalaniu nadwyżki środków finansowych Agencji stanowią ustalone na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego zobowiązania z okresu sprawozdawczego z tytułu:

1) podatków;

2) ubezpieczeń społecznych;

3) dostaw towarów i usług nabywanych przez Agencję;

4) wynagrodzeń;

5) finansowania inwestycji związanych z wykonywaniem zadań Agencji, w tym budową lub modernizacją infrastruktury technicznej utrzymywania rezerw strategicznych.

2. Zobowiązania krótkoterminowe, o których mowa w ust. 1 pkt 3–5, dotyczą zobowiązań, których wymagalność przypada nie później niż do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym powstała nadwyżka.

§ 3. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 października 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. U. Nr 236, poz. 1400).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama