reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095 i 1767) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Nadanie statusu Instytutowi Sportu]

1. Instytutowi Sportu z siedzibą w Warszawie, zwanemu dalej „Instytutem”, utworzonemu na podstawie zarządzenia nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1977 r. w sprawie utworzenia Instytutu Sportu (M.P. Nr 28, poz. 138) oraz działającemu na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych i statutu uchwalonego przez Radę Naukową Instytutu Sportu w Warszawie w dniu 29 marca 2011 r., zmienionego uchwałą Rady Naukowej Instytutu Sportu w Warszawie z dnia 30 stycznia 2015 r., nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy „Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy”.

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

§ 2. [Przedmiot działania Instytutu]

Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze ochrony zdrowia i kultury fizycznej;

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

3) przystosowywanie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki.

§ 3. [Zadania Instytutu]

1. Do zadań Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i analitycznych w zakresie nauk o kulturze fizycznej, nauk o sporcie oraz nauk o zdrowiu;

2) prowadzenie badań naukowych i analitycznych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie;

3) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych na potrzeby przygotowań zawodników do współzawodnictwa sportowego, w szczególności do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich oraz w igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, a także na potrzeby sportu dla wszystkich;

4) opracowywanie analiz, opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, uwzględniających aktualny stan oraz rozwój nauki w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o kulturze fizycznej, nauk o sporcie oraz nauk o zdrowiu;

5) wykorzystywanie w kraju światowych osiągnięć nauk o kulturze fizycznej, nauk o sporcie oraz nauk o zdrowiu i opracowywanie dotyczących ich ocen;

6) prowadzenie działalności w zakresie normalizacji i certyfikacji;

7) prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu;

8) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej;

9) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizowanymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz z popularyzacją wyników badań prowadzonych w tym zakresie przez inne podmioty;

10) podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i diagnostycznych;

11) prowadzenie badań diagnostycznych i usług dla potrzeb polskich związków sportowych i innych podmiotów prowadzących działalność w sporcie wyczynowym;

12) opracowywanie prototypów urządzeń, programów komputerowych oraz prowadzenie innej działalności wynalazczej na rzecz kultury fizycznej;

13) realizacja pozaszkolnych form edukacji, obejmujących:

a) organizowanie wykładów, seminariów, warsztatów, szkoleń i kursów specjalistycznych dla trenerów, instruktorów sportu, lekarzy, zawodników i innych osób związanych ze sportem,

b) organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji naukowych;

14) współpraca z innymi podmiotami w doskonaleniu kadr kultury fizycznej;

15) dbałość o rozwój naukowy pracowników naukowych Instytutu;

16) współpraca z innymi podmiotami w zakresie ochrony zdrowia zawodników, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia kadr narodowych powoływanych przez polskie związki sportowe oraz ochrony zdrowia dzieci i młodzieży;

17) propagowanie w społeczeństwie idei olimpijskiej i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w sporcie, szczególnie w zakresie dopingu;

18) współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi;

19) współpraca z innymi podmiotami w zakresie diagnostyki, przygotowywania opinii lub ekspertyz związanych z działalnością Instytutu;

20) prowadzenie działań monitorujących system szkolenia, system organizacyjny i system finansowania polskiego sportu, w tym gromadzenie danych w wymienionym zakresie;

21) wykonywanie innych zadań zleconych przez organ nadzorujący.

2. Do zadań Instytutu, szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, rozwoju edukacji, kultury fizycznej i sportu oraz poprawy jakości życia obywateli, wykonywanych w sposób ciągły należy:

1) prowadzenie badań antydopingowych zawodników;

2) wspieranie przygotowania kadr narodowych powoływanych przez polskie związki sportowe do udziału we współzawodnictwie sportowym, w szczególności w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzyskach głuchych, przez:

a) wdrażanie wyników prowadzonych badań,

b) analizę przygotowań kadr narodowych powoływanych przez polskie związki sportowe do udziału we współzawodnictwie sportowym,

c) analizę wyników sportowych kadr narodowych powoływanych przez polskie związki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;

3) prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności trenerów oraz instruktorów sportu, przez organizowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego;

4) prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania sportu dla wszystkich, w szczególności sportu dzieci i młodzieży;

5) prowadzenie działalności w zakresie certyfikacji sprzętu i akcesoriów dla sportu i rekreacji na podstawie posiadanego certyfikatu akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

§ 4. [Źródło finansowania zadań Instytutu]

Źródłem finansowania zadań Instytutu są środki finansowe:

1) uzyskiwane ze źródeł, o których mowa w art. 18 ust. 7 i 8, oraz uzyskane na zasadach określonych w art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;

2) uzyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.1)), na realizację zadań z zakresu sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz inwestycji obiektów sportowych;

3) pozyskiwane przez Instytut na realizację projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w ramach innych funduszy zagranicznych oraz finansowanych przez podmioty krajowe i zagraniczne.

§ 5. [Dysponent środków budżetowych ustalanych na realizację zadań]

Dysponentem środków budżetowych ustalanych na realizację zadań, o których mowa w § 3 ust. 2, jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1201, 1639 i 1830.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama