reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa sposób i tryb wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej, zwanego dalej „Komitetem”, oraz sposób powoływania tych członków.

§ 2. [Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu]

1. Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „ministrem”, w celu wyłonienia kandydatów na członków Komitetu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra oraz w siedzibie urzędu obsługującego ministra ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu.

2. Ogłoszenie zawiera:

1) termin, sposób i miejsce składania zgłoszeń;

2) termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów na członków Komitetu.

3. Ogłoszenie zamieszcza się nie później niż w terminie trzech miesięcy przed upływem kadencji Komitetu.

§ 3. [Zgłaszanie kandydata na członka Komitetu]

Jednostki naukowe posiadające kategorię naukową A+ lub A mogą zgłaszać nie więcej niż jednego kandydata na członka Komitetu, reprezentującego dziedzinę nauki właściwą dla danej jednostki naukowej.

§ 4. [Elementy zgłoszenia]

1. Zgłoszenie kandydata na członka Komitetu zawiera:

1) wskazanie jednostki naukowej zgłaszającej kandydata;

2) imię, nazwisko i adres kandydata;

3) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata przydatnych do pełnienia funkcji członka Komitetu, w tym informacje o:

a) najważniejszych osiągnięciach naukowych (publikacje, monografie, wynalazki) w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie zgłoszenia,

b) wdrożeniach wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie zgłoszenia,

c) przebiegu kariery zawodowej, w tym doświadczeniu w zarządzaniu zespołami ludzkimi i zajmowanych stanowiskach naukowych w kraju i za granicą,

d) członkostwie we władzach krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych organizacji i instytucji naukowych,

e) członkostwie w opiniodawczo-doradczych zespołach eksperckich powołanych przez krajowe organy i instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne działające w obszarze nauki,

f) opracowanych opiniach lub raportach dotyczących problematyki polityki naukowej, naukowo-technicznej lub innowacyjnej państwa;

4) uzasadnienie zgłoszenia zawierające również informacje o nieposzlakowanej opinii i przestrzeganiu zasad etyki naukowej przez kandydata;

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o spełnianiu wymagań określonych w art. 50a ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”, a także o znajomości przepisów dotyczących zasad członkostwa w Komitecie.

2. Zgłoszenie kandydata na członka Komitetu jest przesyłane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra albo w postaci papierowej.

3. Zgłoszenie kandydata na członka Komitetu złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o przyjmowaniu zgłoszeń nie podlega rozpatrzeniu.

§ 5. [Ocena zgłoszenia]

1. Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu są oceniane przez urząd obsługujący ministra pod względem formalnej zgodności z ogłoszeniem i wymaganiami określonymi w art. 50 ust. 1b i art. 50a ustawy oraz w rozporządzeniu.

2. Listę kandydatów na członków Komitetu, których zgłoszenia spełniają wymagania formalne, zamieszcza się na stronie podmiotowej ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Lista, o której mowa w ust. 2, zawiera imiona i nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym oraz informację o liczbie zgłoszeń danego kandydata.

4. Lista, o której mowa w ust. 2, jest zamieszczona na stronie podmiotowej ministra w Biuletynie Informacji Publicznej do czasu ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w § 6 ust. 3.

§ 6. [Powołanie członków Komitetu]

1. Minister powołuje członków Komitetu spośród kandydatów umieszczonych na liście, o której mowa w § 5 ust. 2, uwzględniając:

1) osiągnięcia naukowe kandydata, w tym wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;

2) doświadczenie kandydata w zarządzaniu dużymi zespołami ludzkimi, w szczególności związane z realizacją badań naukowych, prac rozwojowych lub wdrożeń;

3) znajomość przez kandydata problematyki działalności badawczo-rozwojowej i jej finansowania w kraju i za granicą.

2. Minister, z zachowaniem zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn, powołuje dwunastu członków Komitetu, którzy:

1) posiadają najwyższe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz wybitne osiągnięcia naukowe;

2) posiadają praktyczny dorobek w sferze społeczno-gospodarczej objętej działalnością danej jednostki naukowej;

3) są przedstawicielami różnych rodzajów jednostek naukowych;

4) są reprezentantami różnych obszarów wiedzy wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065).

3. Minister w dzienniku urzędowym ministra oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra ogłasza komunikat o powołaniu Komitetu.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: L. Kolarska-Bobińska


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków (Dz. U. Nr 178, poz. 1198).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama