reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, następujących rodzajów pomocy:

1) pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną,

2) pomocy na badania środowiska

– zwanych dalej „pomocą”, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”, a także podmioty udzielające tej pomocy.

§ 2. [Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia]

1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się również w przypadku, o którym mowa:

1) w art. 48 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014 – w odniesieniu do pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1;

2) w art. 49 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014 – w odniesieniu do pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2.

§ 3. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) intensywności pomocy – oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

2) przedsiębiorcy – oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

§ 4. [Zakaz udzielania i wypłaty pomocy przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy]

Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

§ 5. [Podmioty udzielające pomocy]

1. Podmiotami udzielającymi pomocy, poza podmiotami określonymi w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, zwanej dalej „ustawą”, mogą być również:

1) partner projektu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy;

2) podmiot wdrażający instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy.

2. W przypadku gdy podmiotem udzielającym pomocy jest beneficjent w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy lub partner projektu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy, którzy nie są jednocześnie podmiotem wdrażającym instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, pomoc może być udzielona, jeżeli możliwość jej udzielenia przewiduje umowa o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 2 pkt 26 lit. a albo lit. b ustawy albo decyzja o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.

§ 6. [Cel pomocy]

Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem operacyjnym na lata 2014–2020 i jest udzielana na:

1) budowę lub modernizację infrastruktury energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 130 rozporządzenia nr 651/2014, zgodnie z art. 48 rozporządzenia nr 651/2014;

2) badania środowiska bezpośrednio związane z inwestycjami, o których mowa w pkt 1, zgodnie z art. 49 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 7. [Udzielanie pomocy]

Pomoc jest udzielana:

1) zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;

2) w formach i na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a–c rozporządzenia nr 651/2014.

§ 8. [Pomoc udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych]

Pomoc, o której mowa w § 1:

1) pkt 1 – jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 48 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014;

2) pkt 2 – jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 9. [Warunek]

Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1, jest udzielana, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 48 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 10. [Wartość dopuszczalnej pomocy]

Wartość dopuszczalnej pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, ustala się zgodnie z art. 48 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 11. [Maksymalna intensywność pomocy]

Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2:

1) określa się zgodnie z art. 49 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;

2) zwiększa się zgodnie z art. 49 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. [Obliczanie intensywności i wartości pomocy oraz kosztów kwalifikowalnych]

Do obliczania intensywności oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1–3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 13. [Kumulacja pomocy]

Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 14. [Pomoc indywidualna]

Pomoc, o której mowa w § 1:

1) pkt 1 – w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. x rozporządzenia nr 651/2014,

2) pkt 2 – w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s rozporządzenia nr 651/2014

– stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

§ 15. [Udzielenie pomocy na wniosek]

Pomoc może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej „wnioskiem”, zgodnie z art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

§ 16. [Wniosek o udzielenie pomocy]

1. Przedsiębiorca składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy.

2. Wniosek zawiera:

1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

2) inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.3)).

4. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy albo decyzji o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.

§ 17. [Termin udzielenia pomocy]

Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 18. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240 i 1767.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99, z 2011 r. Nr 233, poz. 1381 oraz z 2015 r. poz. 1830.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Szpak

trenerka i założycielka organizacji szkoleniowej Laboratorium Współpracy: www.laboratoriumwspolpracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama