reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, w tym:

1) szczegółowe parametry i kryteria oceny jednostek naukowych;

2) sposób przeprowadzania kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, zwanej dalej „kompleksową oceną”;

3) sposób dokumentowania wyników oceny.

§ 2. [Ocena dokonywana przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych]

1. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, zwany dalej „Komitetem”, dokonuje kompleksowej oceny na podstawie informacji zawartych w ankiecie – wniosku jednostki naukowej lub uczelni, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–d i f i w art. 42 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”, oraz informacji o Polskiej Akademii Umiejętności. Zakres ankiety – wniosku jednostki naukowej lub uczelni, zwanej dalej „ankietą”, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Zakres informacji o Polskiej Akademii Umiejętności jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Jednostka naukowa lub uczelnia, zwane dalej „jednostką naukową”, składają ankietę w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), zwanym dalej „systemem”, wskazanym przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „ministrem”, w terminie określonym przez ministra.

3. W terminie, o którym mowa w ust. 2, jednostka naukowa składa dodatkowo informację określoną w części A ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, albo w postaci papierowej.

4. Komitet dokonuje kompleksowej oceny w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin określony na podstawie ust. 2. W przypadkach określonych w § 3 Komitet dokonuje kompleksowej oceny w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ankiety.

5. Jednostka naukowa przedstawia w ankiecie informacje za okres 4 kolejnych lat poprzedzających rok jej złożenia.

6. Jednostka naukowa działająca krócej niż 4 lata przedstawia w ankiecie informacje za cały okres swojej działalności poprzedzający rok złożenia ankiety.

7. Jednostka naukowa posiadająca kategorię naukową C, która występuje o ponowną kompleksową ocenę na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy, przedstawia w ankiecie informacje za okres działalności od dnia otrzymania kategorii naukowej C do dnia złożenia ankiety. Do ankiety jednostka ta dołącza sprawozdanie z podjętych działań naprawczych lub restrukturyzacyjnych wraz z opisem uzyskanych efektów.

8. Jednostkę naukową, której ankieta nie spełnia wymagań formalnych, wzywa się do jej poprawienia lub uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niepoprawienie ankiety lub nieuzupełnienie w terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

§ 3. [Złożenie ankiety o przyznanie kategorii naukowej]

1. Jednostka naukowa powstała w wyniku podziału jednostki naukowej posiadającej kategorię naukową albo powstała z połączenia istniejących jednostek naukowych, z których co najmniej jedna posiadała kategorię naukową, składa, a jednostka naukowa posiadająca kategorię naukową, do której przyłączono wydzieloną organizacyjnie część innej jednostki naukowej lub części innych jednostek naukowych lub z której wyłączono wydzieloną organizacyjnie część tej jednostki, może złożyć ankietę o przyznanie kategorii naukowej w terminie 60 dni od dnia:

1) wprowadzenia zmian organizacyjnych,

2) wpisania do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk – w przypadku instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,

3) wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku innej jednostki naukowej posiadającej osobowość prawną

– przedstawiając w ankiecie informacje za okres kolejnych 4 lat poprzedzających rok przeprowadzenia tych zmian, w tym informacje o osiągnięciach naukowych przyporządkowanych tej jednostce, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian organizacyjnych.

2. Do dnia przyznania nowej kategorii naukowej:

1) jednostka naukowa powstała w wyniku połączenia jednostek naukowych zachowuje kategorię naukową najwyższą z posiadanych przez te jednostki;

2) jednostki naukowe powstałe w wyniku podziału jednostki naukowej zachowują kategorię naukową, jaką posiadała jednostka naukowa przed podziałem;

3) jednostka naukowa, do której przyłączono wydzieloną organizacyjnie część innej jednostki naukowej lub części innych jednostek naukowych lub z której wyłączono wydzieloną organizacyjnie część tej jednostki, zachowuje kategorię posiadaną przed przyłączeniem lub wyłączeniem.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do uczelni, której została przyznana kategoria naukowa na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 42 ust. 2a ustawy.

4. Ankietę, w terminie innym niż określony na podstawie § 2 ust. 2, może złożyć:

1) jednostka naukowa posiadająca kategorię naukową C, która występuje o ponowną ocenę na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy;

2) nowa jednostka naukowa, utworzona po ostatnim terminie określonym na podstawie § 2 ust. 2, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia jej utworzenia.

5. Warunek, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie dotyczy nowo utworzonej jednostki naukowej, która, działając w innej formie organizacyjnej, prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe przez okres co najmniej 2 lat przed dniem utworzenia w tej formie organizacyjnej.

§ 4. [Zmiana nazwy jednostki naukowej]

Zmiana nazwy jednostki naukowej niezwiązana ze zmianami lub przekształceniami, o których mowa w § 3 ust. 1, nie powoduje zmiany kategorii naukowej przyznanej tej jednostce przed zmianą nazwy.

§ 5. [Wniosek o przeprowadzenie kompleksowej oceny złożony przez jednostkę naukową prowadzącą badania objęte ochroną informacji niejawnych]

1. Jednostka naukowa prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, objęte ochroną informacji niejawnych, może wystąpić do ministra z wnioskiem o przeprowadzenie kompleksowej oceny w trybie określonym w § 20.

2. Jednostka naukowa, o której mowa w ust. 1, przedstawia w ankiecie informacje niepodlegające ochronie.

§ 6. [Kryteria stosowane do kompleksowej oceny]

Do kompleksowej oceny, z zastrzeżeniem § 13, stosuje się następujące kryteria:

1) osiągnięcia naukowe i twórcze;

2) potencjał naukowy;

3) praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;

4) pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

§ 7. [Grupy nauk]

Kompleksowej oceny dokonuje się w grupach nauk, o których mowa w art. 39 pkt 2–5 ustawy, obejmujących obszary wiedzy określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1767):

1) w grupie nauk humanistycznych i społecznych – obszar nauk humanistycznych i obszar nauk społecznych;

2) w grupie nauk ścisłych i inżynierskich – obszar nauk ścisłych i obszar nauk technicznych oraz dyscyplinę artystyczną sztuki projektowe;

3) w grupie nauk o życiu – obszar nauk przyrodniczych, obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;

4) w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej – obszar sztuki oraz dyscyplinę naukową nauki o sztuce.

§ 8. [Ocena osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej]

1. Ocena osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, o których mowa w § 6 pkt 1, obejmuje następujące parametry:

1) publikacje naukowe, zwane dalej „publikacjami”, w czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 1;

2) publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 2;

3) publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 3;

4) recenzowane publikacje w języku innym niż polski o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, zamieszczone w zagranicznym czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w § 14 ust. 1;

5) publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym;

6) monografie naukowe, redakcję naukową monografii, rozdziały w monografiach;

7) patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych lub topografii układu scalonego;

8) wyłączne prawa do odmiany roślin;

9) wykorzystane prawa autorskie majątkowe do utworu z zakresu architektury, urbanistyki lub sztuk projektowych;

10) utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne oraz utwory z zakresu sztuk projektowych, wzornictwa przemysłowego, zwane dalej „dziełami architektonicznymi lub wzorniczymi”;

11) utwory z zakresu sztuk pięknych, projektowych oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki, utwory fotograficzne, muzyczne, słowno-muzyczne, sceniczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe) oraz z zakresu sztuk wykonawczych, w tym aktorstwo, dyrygentura, wokalistyka, instrumentalistyka, balet, zwane dalej „dziełami artystycznymi”.

2. Przez publikację rozumie się recenzowany artykuł naukowy zamieszczony w czasopiśmie naukowym, prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym, przedstawiający metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki, wnioski – z podaniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych recenzowane opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym oraz glosy lub komentarze prawnicze.

3. Monografie naukowe, w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;

2) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;

3) poddane były procedurze recenzji wydawniczych;

4) są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map;

5) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu;

6) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.2)), lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie;

7) posiadają nadany numer ISBN lub ISMN lub identyfikator DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

4. Podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło „wybitne” stanowi prestiżowa nagroda, przyznana w okresie objętym oceną: nagroda Prezesa Rady Ministrów, ministra, właściwego Wydziału Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Naukowego Polskiej Akademii Nauk, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zagranicznego towarzystwa naukowego, organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego o szczególnym prestiżu.

5. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się publikacje w suplementach lub zeszytach specjalnych czasopism naukowych pod warunkiem, że stanowią kolejne numery czasopisma naukowego umieszczonego w wykazie czasopism, o którym mowa w § 14 ust. 1.

6. Do monografii nie zalicza się skryptów akademickich i podręczników akademickich, jeżeli nie spełniają wszystkich warunków określonych w ust. 3, monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowych.

7. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się rozdział w monografii naukowej stanowiący opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odpowiadające tej objętości tekstu odrębnie publikowane mapy oraz hasła opublikowane w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego, spełniających wymagania określone w ust. 3.

8. Podstawę do uznania dzieła artystycznego „za wybitne” stanowi prestiżowa nagroda krajowa, bądź zagraniczna przyznana w konkursie wykonawczym, kompozytorskim, baletowym, filmowym, plastycznym, projektowym, konserwatorskim lub innym, charakterystycznym dla twórczości artystycznej, a dla dzieła plastycznego lub projektowego – także jego umieszczenie w prestiżowej kolekcji.

9. Do kompleksowej oceny jednostki naukowej o zakresie działalności należącym do grupy:

1) nauk humanistycznych i społecznych – stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1–6, a w przypadku dyscypliny naukowej towaroznawstwo parametry określone w ust. 1 pkt 1–7;

2) nauk ścisłych i inżynierskich – stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1–7, a w zakresie dyscyplin naukowych architektura i urbanistyka oraz sztuki projektowe parametry określone w ust. 1 pkt 1–7 oraz 9 i 10;

3) nauk o życiu – stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1–8, a w zakresie dyscyplin naukowych architektura i urbanistyka oraz sztuki projektowe w obszarze architektury krajobrazu parametry określone w ust. 1 pkt 1–10;

4) nauk o sztuce i twórczości artystycznej – stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1–7 i 11.

10. W kompleksowej ocenie jednostki naukowej w zakresie kryterium, o którym mowa w § 6 pkt 1, uwzględnia się najwyżej punktowane osiągnięcia, określone w ust. 1.

§ 9. [Afiliacja]

1. Autor lub współautor publikacji lub monografii naukowej wskazuje jednostkę naukową lub jednostki naukowe jako miejsce realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę do opracowania tej publikacji lub monografii naukowej, zwane dalej „afiliacją”.

2. Przy kompleksowej ocenie nie są uwzględniane publikacje w czasopiśmie naukowym lub monografie naukowe zamieszczone przez jednostkę naukową w wykazach, o których mowa w ust. 3 części B ankiety:

1) więcej niż raz;

2) jednocześnie jako monografia naukowa lub rozdział w monografii naukowej;

3) niezgodnie z afiliacją podaną przez ich autora lub autorów.

3. W przypadku wielu afiliacji autora w jednej publikacji lub monografii, punkty otrzymać może tylko jedna, wskazana przez autora jednostka naukowa. W przypadku publikacji lub monografii naukowej z więcej niż jedną afiliacją autora i wykazania jej przez różne jednostki naukowe, w tym niewskazania przez autora właściwej jednostki naukowej, publikację lub monografię zalicza się do osiągnięć tej jednostki, która wykazała autora w wykazach pracowników, o których mowa w § 15 ust. 2.

§ 10. [Ocena potencjału naukowego jednostki naukowej]

1. Ocena potencjału naukowego jednostki naukowej, o którym mowa w § 6 pkt 2, obejmuje następujące parametry:

1) posiadanie na dzień składania ankiety uprawnień do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki, jeżeli w okresie objętym ankietą przeprowadzono co najmniej jedno postępowanie na podstawie tego uprawnienia;

2) rozwój naukowy własnej kadry naukowej i udział w rozwoju naukowym osób niebędących pracownikami jednostki naukowej;

3) mobilność pracowników jednostki naukowej, w tym pobyty naukowe pracowników jednostki naukowej w innych ośrodkach naukowych oraz podmiotach wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;

4) inne osiągnięcia świadczące o potencjale naukowym jednostki naukowej:

a) członkostwo pracowników jednostki naukowej we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw,

b) pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma naukowego wymienionego w części A wykazu, o którym mowa w § 14 ust. 1,

c) członkostwo w zespołach eksperckich powołanych przez organy i instytucje państwowe lub organy i instytucje zagraniczne lub międzynarodowe,

d) udział w jury konkursu lub festiwalu z dziedziny sztuk muzycznych, plastycznych (sztuk pięknych, sztuk projektowych, konserwacji dzieł sztuki), filmowych lub teatralnych, zorganizowanych poza jednostką naukową przez renomowany ośrodek artystyczny, instytucję kultury lub uczelnię artystyczną,

e) wydawanie czasopisma naukowego wymienionego w części A lub C wykazu, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3;

5) posiadanie laboratoriów o kompetencjach potwierdzonych przez uprawnione organizacje (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji, akredytacja zagranicznej jednostki akredytacyjnej, notyfikacja lub certyfikacja), posiadanie laboratoriów certyfikowanych w zakresie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wdrożone międzynarodowe systemy jakości;

6) aktywność w koordynowaniu, realizacji oraz pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów międzynarodowych i krajowych, obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe.

2. Oceny aktywności jednostki naukowej, o której mowa w ust. 1 pkt 6, dokonuje się na zasadach określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Do oceny jednostki naukowej o zakresie działalności należącym do grupy:

1) nauk humanistycznych i społecznych – stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1–3, pkt 4 lit. a–c i e oraz pkt 6;

2) nauk ścisłych i inżynierskich oraz nauk o życiu – stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1–3, pkt 4 lit. a–c i e oraz pkt 5 i 6;

3) nauk o sztuce i twórczości artystycznej – stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1–4 i pkt 6.

§ 11. [Ocena praktycznych efektów działalności naukowej i artystycznej jednostki naukowej]

1. Ocena praktycznych efektów działalności naukowej i artystycznej jednostki naukowej, o których mowa w § 6 pkt 3, obejmuje następujące parametry:

1) środki finansowe wydatkowane przez jednostkę naukową w okresie objętym oceną na realizację projektów, obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) nowe technologie, materiały, wyroby, metody, procedury, oprogramowanie oraz odmiany roślin opracowane na rzecz podmiotów innych niż oceniana jednostka naukowa, na podstawie umów zawartych przez jednostkę naukową;

3) środki finansowe uzyskane z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;

4) ekspertyzy, opracowania naukowe lub działania artystyczne opracowane na rzecz podmiotów innych niż oceniana jednostka naukowa – z wyłączeniem certyfikatów i orzeczeń w sprawie jakości;

5) przychody jednostki naukowej z tytułu wdrożenia przez podmioty inne niż oceniana jednostka naukowa wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w jednostce naukowej;

6) przychody jednostki naukowej z tytułu sprzedaży produktów będących efektem wdrożenia w tej jednostce naukowej wyników zrealizowanych przez nią badań naukowych lub prac rozwojowych;

7) aplikacje wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub działalności artystycznej zrealizowanych w jednostce naukowej, zastosowanych w sferze gospodarczej lub społecznej w podmiotach innych niż oceniana jednostka naukowa.

2. Parametry określone w ust. 1 stosuje się do oceny jednostek naukowych o zakresie działalności należącym do wszystkich grup nauk, o których mowa w § 7.

3. Jednostka naukowa potwierdza zastosowanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych na karcie wdrożenia produktu lub na karcie aplikacji produktu. Zakres informacji karty wdrożenia produktu jest określony w ust. 18 ankiety. Zakres informacji karty aplikacji produktu jest określony w ust. 19 ankiety.

4. Jednostka naukowa może przedstawić zastosowanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych tylko w jednej z dwóch form: wdrożenia lub aplikacji.

§ 12. [Ocena pozostałych efektów działalności naukowej i artystycznej jednostki naukowej]

Ocena pozostałych efektów działalności naukowej i artystycznej jednostki naukowej, o których mowa w § 6 pkt 4, obejmuje nie więcej niż 10 najważniejszych osiągnięć jednostki naukowej – o znaczeniu naukowym, gospodarczym i ogólnospołecznym, z uwzględnieniem:

1) efektów badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności artystycznej o znaczeniu międzynarodowym, w tym publikacji, monografii naukowych i naukowych baz danych oraz działań artystycznych, mających szczególne znaczenie dla rozwoju nauki, kultury i sztuki lub dla dziedzictwa narodowego;

2) udokumentowanych zastosowań wyników badań naukowych lub prac rozwojowych o dużym znaczeniu społecznym, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, w tym jakości i bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska, ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, ochrony miejsc pracy, zwiększania innowacyjności gospodarki, w tym posiadania statusu państwowego instytutu badawczego;

3) osiągnięć świadczących o pozycji międzynarodowej jednostki naukowej na tle grupy wspólnej oceny, o której mowa w § 16 ust. 1, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w realizacji międzynarodowych projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, w tym projektów branych pod uwagę przy ocenie osiągnięć jednostki naukowej w ramach kryterium określonego w § 6 pkt 2, posiadania logo HR Excellence in Research; w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej uwzględnia się także dokonania potwierdzające oddziaływanie jednostki naukowej na rozwój społeczeństwa w dłuższym przedziale czasowym;

4) organizacji lub współorganizacji konferencji (sympozjów, kongresów, warsztatów) międzynarodowych, w których co najmniej 1/3 uczestników wygłaszających referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe, organizacji lub współorganizacji konferencji krajowych, w których wzięli udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych, a także upowszechniania wiedzy, w tym organizacji festiwali nauki i innych form promocji i popularyzowania nauki, oraz działalności popularnonaukowej.

§ 13. [Kompleksowa ocena Polskiej Akademii Umiejętności]

Kompleksowej oceny Polskiej Akademii Umiejętności dokonuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) działalności wydawniczej obejmującej parametry:

a) wydawane czasopisma naukowe, serie wydawnicze, monografie naukowe,

b) wydawnictwa źródłowe;

2) potencjału naukowego obejmującego parametry:

a) liczbę członków, w tym członków czynnych, członków korespondentów i członków zagranicznych,

b) liczbę wydziałów i liczbę ich członków,

c) liczbę komisji przy wydziałach i liczbę ich członków,

d) liczbę komisji międzywydziałowych i liczbę ich członków,

e) liczbę realizowanych projektów badawczych;

3) efektów materialnych działalności naukowej obejmujących parametr w postaci wysokości środków finansowych pozyskanych na działalność naukową ze źródeł innych niż środki finansowe na naukę;

4) pozostałych efektów działalności naukowej obejmujących parametry:

a) liczbę zorganizowanych konferencji naukowych,

b) upowszechnianie osiągnięć nauki,

c) współpracę zagraniczną w zakresie prowadzonych badań naukowych lub działalności upowszechniającej naukę,

d) współpracę z krajowymi jednostkami naukowymi w zakresie prowadzonych badań naukowych,

e) liczbę przyznanych stypendiów na realizację badań naukowych,

f) liczbę przyznanych nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne,

g) wsparcie społecznego ruchu naukowego w Polsce.

§ 14. [Wykaz czasopism naukowych]

1. Minister ogłasza, w formie komunikatu, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra, wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach oraz okres stosowania wykazu do celów kompleksowej oceny.

2. Wykaz czasopism naukowych składa się z:

1) części A – zawierającej tytuły czasopism naukowych posiadających współczynnik wpływu, ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach;

2) części B – zawierającej tytuły krajowych czasopism naukowych, których wydawcy działają zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.3)), nieuwzględnionych w części A lub C, wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach;

3) części C – zawierającej tytuły czasopism naukowych nieujętych w części A wykazu, znajdujących się w wiodących, indeksowanych międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, innych niż w pkt 1, właściwych dla nauk humanistycznych i społecznych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

3. Do ustalenia wykazu czasopism naukowych minister powołuje zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy, zwany dalej „zespołem”.

4. Kryteria, tryb oceny czasopism naukowych oraz sposób ustalania liczby punktów za zamieszczone w nich publikacje określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Ocenę czasopism naukowych przeprowadza się nie rzadziej niż co dwa lata.

6. Minister ogłasza komunikat o terminie przeprowadzenia oceny czasopism na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

§ 15. [Ważona liczba publikacji]

1. Ważona liczba publikacji, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1–5, łącznie z liczbą osiągnięć naukowych i twórczych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 6, 9–11, uwzględnianych przy kompleksowej ocenie nie mogą być większe niż 3N, gdzie N jest średnią arytmetyczną, z okresu objętego ankietą, liczby pracowników zatrudnionych w jednostce naukowej w poszczególnych latach przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ustaloną na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 4c ust. 11 ustawy, składanych przez pracowników do celów ubiegania się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, zwanych dalej „pracownikami”:

1) w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni – będących pracownikami, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.4)), oraz pracownikami naukowo-technicznymi i inżynieryjno-technicznymi, zatrudnionymi w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych;

2) w przypadku jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk – będących pracownikami, o których mowa w art. 87 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r. poz. 1082, 1268 i 1767);

3) w przypadku instytutów badawczych – będących pracownikami, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095 i 1767);

4) w przypadku pozostałych jednostek naukowych – będących pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach związanych z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych.

2. Jednostka naukowa zamieszcza w ankiecie wykazy wszystkich pracowników, o których mowa w ust. 1, za każdy rok podlegający ocenie, uwzględnionych przez nią w liczbach pracowników podanych w tych latach we wnioskach o przyznanie środków finansowych na działalność statutową. Zgodność liczby pracowników wymienionych w ankiecie z liczbą pracowników podaną w danym roku we wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową należy do wymagań formalnych, o których mowa w § 2 ust. 8.

3. Przepis ust. 1 stosuje się także do jednostek naukowych, które nie ubiegały się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową w okresie objętym oceną, z tym że pracownicy tych jednostek składają oświadczenie według stanu na dzień złożenia wniosku o przyznanie kategorii naukowej.

4. Liczbę 3N, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o liczbę 2N0, gdzie N0 jest liczbą pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, uwzględnianych przy określaniu liczby N zgodnie z ust. 1, którzy byli zatrudnieni w jednostce naukowej łącznie przez co najmniej 3 lata w okresie podlegającym kompleksowej ocenie i nie byli autorami lub współautorami osiągnięć naukowych lub twórczych, o których mowa w § 8 ust. 1. Liczba N0 nie obejmuje pracowników inżynieryjno-technicznych oraz inżynieryjnych i technicznych.

5. Liczba N0 nie obejmuje pracowników, którzy w ocenianym okresie przebywali na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.5)), albo pobierali zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej łącznie przez okres co najmniej 3 lat.

6. Do osiągnięć naukowych lub twórczych jednostki naukowej zalicza się publikacje, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1–5, jeżeli ich autorzy lub współautorzy zostali uwzględnieni przy określeniu liczby N i wskazali tę jednostkę w afiliacji.

7. Do osiągnięć naukowych lub twórczych jednostki naukowej zalicza się publikacje autorów nieuwzględnionych przy określeniu liczby N – jeżeli wskazali tę jednostkę w afiliacji, z zastrzeżeniem, że liczba tych publikacji nie może przekroczyć 20% wartości 3N–2N0.

8. Liczba publikacji, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4, zaliczanych do osiągnięć naukowych lub twórczych jednostki naukowej nie może przekroczyć 10% wartości 3N–2N0.

9. Monografie naukowe i rozdziały w monografiach zalicza się do osiągnięć naukowych lub twórczych jednostki naukowej, jeżeli ich autor lub współautorzy zostali uwzględnieni przy określeniu liczby N. Do osiągnięć naukowych jednostki naukowej są zaliczane monografie naukowe i rozdziały w monografiach autorstwa osób nieuwzględnionych przy określeniu liczby N, jeżeli osoby te wskazały jednostkę w afiliacji, z zastrzeżeniem, że ich liczba nie może stanowić więcej niż 20% wszystkich monografii naukowych i rozdziałów w monografiach uwzględnianych przy kompleksowej ocenie w poszczególnych grupach nauk.

10. Liczba monografii naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych uwzględnianych przy kompleksowej ocenie nie może łącznie przekroczyć: w grupie nauk humanistycznych i społecznych 40%, w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej 25%, w grupie nauk ścisłych i inżynierskich 20%, a w grupie nauk o życiu 10% wartości 3N–2N0.

11. W grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej uwzględniana przy kompleksowej ocenie liczba dzieł artystycznych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 11, nie może przekroczyć 50% wartości 3N–2N0.

12. Liczba dzieł architektonicznych lub wzorniczych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 10, uwzględnianych przy kompleksowej ocenie w grupie nauk ścisłych i inżynierskich, w zakresie dyscyplin naukowych architektura i urbanistyka oraz sztuki projektowe, a także w grupie nauk o życiu w odniesieniu do architektury krajobrazu, nie może przekroczyć 20% wartości 3N–2N0.

13. Liczba monografii uznanych za dzieła wybitne uwzględnianych przy kompleksowej ocenie nie może łącznie przekroczyć 5% wartości liczby N, a w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej łączna liczba monografii i dzieł artystycznych uznanych „za wybitne” nie może przekroczyć 5% wartości liczby N.

14. Ważenie liczby publikacji, o którym mowa w ust. 1, oznacza, że w przypadku publikacji wieloautorskich, w których autorzy są pracownikami różnych jednostek naukowych, zwanych dalej publikacjami „wieloośrodkowymi”, za które jednostce przyznaje się punkty w wysokości niższej niż maksymalna liczba punktów przyznawana za publikację w danym czasopiśmie:

1) publikacja ta w liczbie osiągnięć naukowych i twórczych określonej zgodnie z ust. 1, 4 i 5, jest uwzględniana jako iloraz liczby punktów przyznanych jednostce naukowej za tę publikację do maksymalnej liczby punktów;

2) przy ocenie uwzględnia się dodatkowo inne publikacje wieloośrodkowe, aby uzupełnić liczbę osiągnięć naukowych i twórczych uwzględnianych przy ocenie jednostki naukowej do liczby całkowitej.

§ 16. [Grupy wspólnej oceny]

1. Kompleksową ocenę przeprowadza się w grupach wspólnej oceny, zwanych dalej „GWO”.

2. Komitet ustala skład poszczególnych GWO, przyporządkowując do nich jednostki naukowe, które złożyły ankiety w terminie określonym na podstawie § 2 ust. 2, z uwzględnieniem specyfiki każdej z grup nauk oraz wielkości, rodzaju i profilu naukowego jednostek naukowych, określonego w szczególności na podstawie analizy publikacji naukowych ich pracowników oraz uprawnień do nadawania stopni naukowych, a także dyscyplin naukowych lub dziedzin nauki, w których pracownicy jednostki naukowej uzyskali stopnie lub tytuły naukowe.

3. Do oceny niejednorodnych jednostek naukowych, zwanych dalej „NJN”, Komitet tworzy odrębne GWO, po jednej dla każdego rodzaju jednostek naukowych w każdej z grup nauk wymienionych w § 7.

4. Jednostki naukowe reprezentujące różne dziedziny nauki w ramach tego samego obszaru wiedzy nie mogą być uznane za NJN.

5. Komitet uznaje jednostkę naukową za NJN, jeżeli stopień niejednorodności określony jako udział pracowników prowadzących działalność naukową lub badawczo-rozwojową w obszarze wiedzy innym niż obszar wiedzy wiodący dla danej jednostki naukowej w ogólnej liczbie pracowników N, wynosi co najmniej 25%.

6. Projekt składów GWO jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

7. Komitet, na wniosek zespołu ewaluacji, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy, może zmienić przyporządkowanie jednostki naukowej do GWO, jeżeli przeprowadzona podczas kompleksowej oceny analiza informacji przedstawionych w ankiecie uzasadnia jej przyporządkowanie do innej GWO, ze względu na charakter osiągnięć naukowych lub twórczych oraz innych efektów działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej tej jednostki.

8. Jednostki naukowe mogą zgłaszać do Komitetu zastrzeżenia dotyczące ich przyporządkowania do danej GWO, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia projektu składów GWO. Po rozpatrzeniu przez Komitet zgłoszonych zastrzeżeń składy poszczególnych GWO są ogłaszane w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

§ 17. [Jednostki referencyjne]

1. Właściwa komisja Komitetu określa dla każdej GWO, z wyjątkiem GWO złożonych z NJN, po jednej jednostce referencyjnej dla kategorii naukowych A i B. Jednostka referencyjna oznacza zestaw czterech referencyjnych wartości ocen punktowych określonych dla każdego z kryteriów oceny, o których mowa w § 6, służących kwalifikacji jednostek naukowych do kategorii A, B lub C, przy zastosowaniu algorytmu porównania jednostki naukowej z jednostką referencyjną określonego w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

2. Wartości ocen powinny uwzględniać w szczególności osiągnięcia jednostek naukowych w danej GWO w zakresie poszczególnych kryteriów oceny, o których mowa w § 6, oraz pozycję nauki polskiej w skali międzynarodowej w dyscyplinach naukowych reprezentowanych przez jednostki naukowe w danej GWO, określoną na podstawie informacji z baz danych bibliometrycznych.

3. Komitet ustala dla każdej GWO propozycje wartości ocen, o których mowa w ust. 1. Przewodniczący Komitetu przedstawia te propozycje ministrowi do zatwierdzenia.

4. Zatwierdzone przez ministra wartości ocen dla poszczególnych GWO obowiązują do czasu kolejnej kompleksowej oceny przeprowadzonej w terminie określonym na podstawie § 2 ust. 2.

§ 18. [Ocena przyznawana jednostce naukowej przez zespół ewaluacji]

1. Zespół ewaluacji przyznaje jednostce naukowej odrębną ocenę w zakresie każdego z kryteriów kompleksowej oceny, o których mowa w § 6.

2. Zespół ewaluacji przyznaje jednostce naukowej oceny, o których mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania sprawy przez właściwą komisję Komitetu.

3. Zespół ewaluacji przedstawia wyniki kompleksowej oceny w karcie kompleksowej oceny jednostki naukowej. Zakresy informacji zawartych w karcie kompleksowej oceny dla poszczególnych grup nauk są określone w załącznikach nr 5–8 do rozporządzenia. Kartę kompleksowej oceny podpisuje przewodniczący zespołu ewaluacji i przekazuje właściwej komisji Komitetu.

4. Komisja Komitetu określa kategorię naukową proponowaną dla jednostki naukowej, na podstawie porównania ocen, o których mowa w ust. 1, z wartościami ocen jednostek referencyjnych właściwej GWO w zakresie każdego z kryteriów kompleksowej oceny, o których mowa w § 6, stosując algorytm określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

5. Komitet określa propozycję kategorii naukowej dla NJN na podstawie porównania ocen uzyskanych przez NJN w zakresie każdego z kryteriów kompleksowej oceny z odpowiadającymi im ocenami jednostek referencyjnych dla danej NJN – jednej dla kategorii naukowej A i jednej dla kategorii naukowej B.

6. Wartości ocen jednostek referencyjnych dla danej NJN wyznacza się jako średnie ważone ocen jednostek referencyjnych zatwierdzonych dla GWO utworzonych z jednostek naukowych tego samego rodzaju co oceniana NJN i prowadzących działalność w obszarach wiedzy właściwych dla działalności naukowej danej NJN.

7. Tryb oceny oraz sposób ustalania jednostek referencyjnych dla jednostek naukowych uznanych za NJN określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

8. Do porównywania ocen, o którym mowa w ust. 4 i 5, wykorzystuje się ważoną relację przewyższania, o której mowa w ust. 3 i 4 załącznika nr 10 do rozporządzenia.

9. Nieujemny wynik punktowy porównania ocenianej jednostki naukowej z jednostką referencyjną dla kategorii naukowej A obliczony według wzoru, o którym mowa w ust. 4 załącznika nr 10 do rozporządzenia, stanowi podstawę do zaliczenia tej jednostki do kategorii naukowej A. Ujemny wynik punktowy porównania ocenianej jednostki naukowej z jednostką referencyjną dla kategorii naukowej B stanowi podstawę do zaliczenia tej jednostki do kategorii naukowej C. Wynik punktowy porównania ocenianej jednostki naukowej z jednostkami referencyjnymi dla kategorii naukowej A i B niestanowiący podstawy do zaliczenia tej jednostki do kategorii naukowej A lub C stanowi podstawę do zaliczenia tej jednostki naukowej do kategorii naukowej B.

10. W celu wyłonienia jednostek naukowych kategorii naukowej A+ właściwa komisja Komitetu przeprowadza dodatkową, ekspercką ocenę działalności jednostek naukowych, których wynik punktowy porównania z jednostką referencyjną dla kategorii naukowej A w danej GWO stanowi podstawę do ich zaliczenia do kategorii naukowej A. Propozycja przyznania jednostce naukowej kategorii naukowej A+ wymaga uzasadnienia.

11. Kategoria naukowa A+ może być przyznana jednostce naukowej, która:

1) uzyskała w ramach kryterium, o którym mowa w § 6 pkt 1, ocenę o wartości nie mniejszej niż 70% najwyższej oceny według tego kryterium w jej GWO;

2) wyróżnia się spośród jednostek naukowych, o których mowa w ust. 10 i spełniających warunek wymieniony w pkt 1, jakością i efektami prowadzonych badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności artystycznej.

12. Przy ocenie, o której mowa w ust. 10, uwzględnia się odpowiednio w zależności od specyfiki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej lub działalności artystycznej w danej GWO, następujące kryteria:

1) znaczenie osiągnięć uwzględnianych w ramach kryterium, o którym mowa w § 6 pkt 1, dla rozwoju dyscypliny naukowej lub dziedziny nauki, w szczególności publikacji, a także monografii naukowych lub dzieł artystycznych wskazanych przez jednostkę naukową jako wybitne i mogących mieć wpływ na podejmowanie nowych kierunków badań naukowych lub działalności artystycznej, na podstawie następujących wskaźników:

a) średniej wartości ocen 25% osiągnięć jednostki naukowej, najwyżej ocenionych według kryterium, o którym mowa w § 6 pkt 1,

b) wartości zmodyfikowanego indeksu Hirscha (hm) obliczonego dla jednostki naukowej na podstawie cytowań publikacji pracowników jednostki naukowej (według bazy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 5), powstałych w okresie objętym oceną, określonego według wzoru hm = h/N0,4, gdzie h oznacza indeks Hirscha dla jednostki naukowej,

c) liczbę wysoko cytowanych publikacji, z okresu objętego kompleksową oceną, w których pierwszy autor lub autor korespondujący albo co najmniej połowa autorów są zatrudnieni w ocenianej jednostce naukowej;

2) udział w upowszechnianiu osiągnięć naukowych lub artystycznych, w szczególności w skali międzynarodowej, w tym działalność wydawnicza jednostki naukowej, obejmująca ważne dla dyscypliny naukowej lub dziedziny sztuki czasopisma naukowe i serie wydawnicze;

3) udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury badawczej;

4) znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju gospodarczego Polski, w szczególności zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki – przede wszystkim znaczące w skali międzynarodowej wynalazki i wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;

5) osiągnięcia naukowe i artystyczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju społecznego Polski, ochrony dziedzictwa narodowego lub rozwoju kultury i sztuki;

6) udział w realizacji międzynarodowych projektów badawczych uwzględnianych w ramach kryterium, o którym mowa w § 6 pkt 2, ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji projektów.

13. Stosując kryteria określone w ust. 12, Komisja przyznaje jednostce naukowej odrębne oceny według każdego z tych kryteriów w skali od 0 do 50 pkt. Komisja uzasadnia wysokość przyznanych ocen punktowych.

14. Liczba jednostek naukowych posiadających kategorię naukową A+ w danej GWO zależy od pozycji międzynarodowej Polski w dziedzinie lub dziedzinach nauki reprezentowanych przez jednostki naukowe oceniane w danej GWO.

15. Komisja Komitetu podejmuje uchwałę w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla ocenionych jednostek naukowych, którą niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu Komitetu.

§ 19. [Zespół ewaluacji przeprowadzający ocenę Polskiej Akademii Umiejętności]

1. Kompleksową ocenę Polskiej Akademii Umiejętności przeprowadza zespół ewaluacji powołany na wniosek Komisji do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych, uwzględniając kryteria określone w § 13.

2. Zespół ewaluacji przedstawia wyniki kompleksowej oceny Polskiej Akademii Umiejętności w karcie kompleksowej oceny. Zakres informacji zawartych w karcie kompleksowej oceny Polskiej Akademii Umiejętności jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia. Kartę kompleksowej oceny Polskiej Akademii Umiejętności podpisuje przewodniczący zespołu ewaluacji i przekazuje Komisji, o której mowa w ust. 1.

3. Komisja, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu Komitetu uchwałę w sprawie oceny końcowej i kategorii naukowej proponowanej dla Polskiej Akademii Umiejętności.

§ 20. [Etapy oceny jednostek naukowych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa]

1. Na podstawie informacji zamieszczonych w ankiecie kompleksową ocenę jednostek naukowych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przeprowadza się w dwóch etapach.

2. W pierwszym etapie jednostka naukowa, o której mowa w ust. 1, podlega ocenie na podstawie informacji zawartych w ankiecie, w trybie określonym w § 18 ust. 1–14.

3. W drugim etapie ocenia się efekty działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej na rzecz obronności i bezpieczeństwa, w szczególności na podstawie poziomu naukowego realizowanych przez tę jednostkę badań naukowych lub prac rozwojowych i osiągniętych wyników.

4. Ocenę, o której mowa w ust. 3, przeprowadza w siedzibie jednostki naukowej zespół ewaluacji, w skład którego wchodzą eksperci posiadający poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”, uzyskane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21 i 1224), w tym eksperci wskazani przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zespół ewaluacji przedstawia ustalenia z przeprowadzonej oceny w formie opinii, którą przekazuje właściwej komisji Komitetu.

5. Komisja Komitetu na podstawie oceny, o której mowa w ust. 2, i opinii, o której mowa w ust. 4, podejmuje uchwałę w sprawie kategorii naukowej proponowanej dla ocenianej jednostki naukowej, którą niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu Komitetu.

§ 21. [Przeprowadzenie kompleksowej oceny]

1. Komitet określa GWO, w ramach której przeprowadza się kompleksową ocenę jednostek naukowych, o których mowa w § 3 ust. 1 i 4.

2. Zespół ewaluacji dokonuje kompleksowej oceny zgodnie z § 18 ust. 1–3.

3. Do karty kompleksowej oceny jednostki naukowej, o której mowa w § 2 ust. 7, zespół ewaluacji dołącza ocenę efektów działań naprawczych lub restrukturyzacyjnych.

4. Do ustalenia kategorii naukowych jednostek naukowych, o których mowa w § 3 ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy § 18 ust. 4–15.

5. Komisja Komitetu ustala kategorię naukową jednostki naukowej, o której mowa w § 2 ust. 7, uwzględniając ocenę efektów działań naprawczych lub restrukturyzacyjnych.

§ 22. [Wezwanie do przedstawienia dokumentów]

W trakcie przeprowadzania kompleksowej oceny jednostki naukowej Komitet może wezwać jednostkę naukową do przedstawienia wskazanych dokumentów w postaci papierowej w celu ustalenia stanu faktycznego i potwierdzenia informacji przedstawionych przez jednostkę naukową w ankiecie.

§ 23. [Forma dokumentowania kompleksowej oceny]

1. Kompleksową ocenę dokumentuje się w postaci elektronicznej w systemie oraz w postaci papierowej.

2. W systemie dokumentuje się w szczególności:

1) karty kompleksowej oceny jednostek naukowych;

2) wyniki kwalifikacji formalnej oraz oceny dokonanej przez zespoły ewaluacji poszczególnych osiągnięć przedstawionych przez jednostkę naukową w ankiecie;

3) wyniki punktowe porównania wartości ocen przyznanych jednostkom naukowym z wartościami ocen jednostek referencyjnych właściwej GWO w zakresie każdego z kryteriów kompleksowej oceny w danej GWO;

4) kategorie naukowe proponowane dla jednostek naukowych przez komisje Komitetu;

5) kategorie naukowe przyznane jednostkom naukowym przez ministra;

6) wyniki rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 24.

3. W postaci papierowej dokumentuje się:

1) karty kompleksowej oceny jednostek naukowych;

2) oceny sprawozdań jednostek naukowych, które otrzymały kategorię C, sporządzone przez zespoły ewaluacji;

3) uchwały komisji Komitetu w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla jednostek naukowych;

4) uchwały Komitetu w sprawie opinii na temat wniosków, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy.

§ 24. [Wniosek składany przez jednostkę naukową niezadowoloną z decyzji w sprawie przyznania kategorii naukowej]

Jednostka naukowa niezadowolona z decyzji w sprawie przyznania kategorii naukowej składa w systemie wniosek, o którym mowa w art. 47 ust. 2 ustawy.

§ 25. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do postępowań w sprawie kompleksowej oceny wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 26. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126).

§ 27. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: L. Kolarska-Bobińska


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2012 r. poz. 1529.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 235, poz. 1551, z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 156, poz. 934, Nr 205, poz. 1204 i Nr 282, poz. 1660, z 2012 r. poz. 1136 oraz z 2013 r. poz. 771.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268, 1767 i 1923.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735.

Załącznik 1. [ANKIETA – WNIOSEK JEDNOSTKI NAUKOWEJ W SPRAWIE PRZYZNANIA KATEGORII NAUKOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 27 października 2015 (poz. 2015)

Załącznik nr 1

ANKIETA – WNIOSEK JEDNOSTKI NAUKOWEJ1)

W SPRAWIE PRZYZNANIA KATEGORII NAUKOWEJ

za okres: od .. .. .... do .. .. ....

/wszystkie kwoty jednostka naukowa podaje w zł/

A. DANE PODSTAWOWE

1. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ

1) nazwa;

2) adres:

- ulica,

- nr domu,

- nr lokalu,

- kod pocztowy,

- miejscowość,

- województwo;

3) strona www;

4) nr telefonu;

5) nr faksu;

6) adres poczty elektronicznej;

7) kod jednostki w systemie POL-on;

8) rodzaj jednostki – podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, inna jednostka organizacyjna w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

9) dyscypliny naukowe, dziedziny nauki i obszary wiedzy;

10) data utworzenia/założenia;

11) organ nadzorujący;

12) numer REGON i numer KRS;

13) kategoria naukowa.

2. INFORMACJA O KIEROWNIKU JEDNOSTKI NAUKOWEJ

1) imię i nazwisko;

2) stanowisko służbowe/pełnione funkcje;

3) nr telefonu służbowego;

4) adres poczty elektronicznej.

3. INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU W JEDNOSTCE NAUKOWEJ OBOWIĄZKOWEGO ZEWNĘTRZNEGO AUDYTU

Dotyczy jednostek naukowych, które w okresie 4 kolejnych lat przed rokiem przeprowadzenia audytu, otrzymały dotacje na utrzymanie potencjału badawczego w łącznej wysokości wyższej niż 1 000 000 zł.

Informacja zawiera: datę przeprowadzenia audytu, nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt, datę przekazania sprawozdania z audytu Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

4. WNIOSEK O PRZYZNANIE KATEGORII NAUKOWEJ

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 2015) wnoszę o przyznanie kategorii naukowej na podstawie informacji zawartych w ankiecie jednostki naukowej za okres od .. .. .... do .. .. .... .

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w ankiecie jednostki naukowej, przekazanej w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia, są zgodne ze stanem faktycznym i dokumentacją dostępną w jednostce naukowej.

Informacje dodatkowe:

Podpis i pieczęć

Kierownika jednostki naukowej

B. DANE DO KOMPLEKSOWEJ OCENY DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI NAUKOWEJ

1. ZATRUDNIENIE PRZY REALIZACJI BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH

Wykaz pracowników zatrudnionych w jednostce naukowej w poszczególnych latach objętych ankietą przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w odniesieniu do całorocznego okresu zatrudnienia, ustalony na podstawie corocznie składanych przez pracowników oświadczeń do celów ubiegania się o przyznanie środków na działalność statutową:

1) w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni – będących pracownikami, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz pracownikami naukowotechnicznymi i inżynieryjno-technicznymi, zatrudnionymi w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych;

2) w przypadku jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk – będących pracownikami, o których mowa w art. 87 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r. poz. 1082, 1268 i 1767);

3) w przypadku instytutów badawczych – będących pracownikami, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095 i 1767);

4) w przypadku pozostałych jednostek naukowych – będących pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach związanych z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wykaz zawiera: imiona i nazwisko osoby, stopień lub tytuł naukowy lub stopień lub tytuł w zakresie sztuki, datę uzyskania stopnia lub tytułu, obszar wiedzy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1767) w którym pracownik prowadzi działalność naukową lub badawczo-rozwojową, PESEL, wymiar czasu pracy, stanowisko, datę zatrudnienia oraz datę zakończenia zatrudnienia (jeżeli dotyczy) na danym stanowisku, informacje o złożeniu oświadczenia, liczbę cytowań publikacji w poszczególnych latach objętych ankietą uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym. W przypadku zatrudnienia w ramach stosunku pracy w więcej niż jednej jednostce naukowej, pracownik może złożyć oświadczenie tylko w jednej, wybranej przez siebie jednostce.

Na podstawie wykazu pracowników zatrudnionych w jednostce naukowej oraz informacji zawartych w ankiecie system teleinformatyczny, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia, określa liczby N i N0, o których mowa w § 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia.

3. PUBLIKACJE i MONOGRAFIE NAUKOWE

1) wykazy publikacji w czasopismach naukowych:

a) wymienionych w części A wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia,

b) wymienionych w części B wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia,

c) wymienionych w części C wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia,

d) określonych w § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia,

e) publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym;

2) wykazy:

a) monografii naukowych,

b) rozdziałów w monografiach naukowych;

3) wykaz monografii proponowanych do uznania za „dzieła wybitne”.

Wykaz publikacji w czasopismach naukowych zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów publikacji będących pracownikami jednostki naukowej i liczbę autorów niebędących pracownikami tej jednostki, nazwę czasopisma naukowego, numer ISSN lub eISSN, tytuł publikacji, język publikacji, rok wydania, tom, numery stron. Wykaz zawiera również imiona i nazwisko autora lub autorów publikacji niebędących pracownikami jednostki naukowej, jeżeli taka publikacja została zgłoszona do osiągnięć naukowych lub twórczych jednostki naukowej zgodnie z § 15 ust. 7 rozporządzenia oraz obszar wiedzy, w którym osoby te prowadzą działalność naukową lub badawczo-rozwojową. W wykazie, o którym mowa w pkt 1 lit. d, należy podać objętość publikacji w arkuszach wydawniczych.

Wykaz monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach naukowych zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów monografii naukowej będących pracownikami jednostki naukowej i liczbę autorów niebędących pracownikami tej jednostki, nazwę wydawcy, tytuł monografii naukowej, tytuł rozdziału, język publikacji, rok wydania, numer ISBN lub ISMN lub identyfikator DOI (Digital Object Identifier) objętość w arkuszach wydawniczych oraz imiona i nazwisko redaktora naukowego monografii naukowej będącego pracownikiem jednostki naukowej. Wykaz zawiera również imiona i nazwisko autora lub autorów monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach naukowych niebędących pracownikami jednostki naukowej, jeżeli taka monografia naukowa lub rozdział w monografii naukowej został zgłoszony do osiągnięć naukowych lub twórczych jednostki naukowej zgodnie z § 15 ust. 9 rozporządzenia oraz obszar wiedzy, w którym osoby te prowadzą działalność naukową lub badawczo-rozwojową.

Wykaz monografii proponowanych przez jednostkę naukową do uznania za „dzieła wybitne” zawiera: numer wykazu monografii (2a) lub wykazu rozdziałów monografii (2b), pozycję w wykazie monografii lub rozdziałów w monografii, tytuł monografii, nazwę organu lub instytucji przyznającej nagrodę, nazwę nagrody, rok przyznania nagrody.

4. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA

1) wykaz patentów na wynalazek udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielonych za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej, której pracownikiem jest twórca lub współtwórca wynalazku;

Wykaz zawiera: nazwę wynalazku, imiona, nazwisko twórcy lub współtwórcy wynalazku będących pracownikami jednostki naukowej, numer patentu, datę jego udzielenia, informację, czy wynalazek został wdrożony, miejsce wdrożenia, nazwę podmiotu, rok wdrożenia.

Wynalazek może być zgłoszony tylko raz.

2) wykaz patentów na wynalazek udzielonych za granicą lub udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu innego niż oceniana jednostka naukowa, której pracownikiem jest twórca lub współtwórca wynalazku;

Wykaz zawiera: nazwę wynalazku, imiona, nazwisko twórcy lub współtwórcy wynalazku będących pracownikami jednostki naukowej, numer patentu, datę jego udzielenia, nazwę podmiotu, któremu udzielono patentu na wynalazek, informację, czy wynalazek został wdrożony, miejsce wdrożenia, nazwę podmiotu, rok wdrożenia.

Wynalazek może być zgłoszony tylko raz.

3) wykaz praw ochronnych na wzór użytkowy lub znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielonych za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej, której pracownikiem jest ich twórca lub współtwórca;

Wykaz zawiera: nazwę prawa ochronnego, imiona, nazwisko twórcy lub współtwórcy będących pracownikami jednostki naukowej, numer prawa ochronnego, datę jego udzielenia, informację, czy wzór został wdrożony, miejsce wdrożenia, nazwę podmiotu, rok wdrożenia.

Prawo ochronne może być zgłoszone tylko raz.

4) wykaz wykorzystanych praw autorskich przysługujących jednostce naukowej lub jej pracownikom do utworu będącego wynikiem działalności twórczej w dyscyplinach naukowych architektura, urbanistyka oraz sztuki projektowe, także w obszarze architektury krajobrazu;

Wykaz zawiera: nazwę przysługujących praw autorskich, imiona i nazwisko autora lub autorów będących pracownikami jednostki naukowej, informację o miejscu i sposobie wykorzystania utworu – nazwę podmiotu, rok.

Prawo autorskie może być zgłoszone tylko raz.

5) wykaz wyłącznych praw do odmiany roślin udzielonych jednostce naukowej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub udzielonych za granicą;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów odmiany rośliny, będących pracownikami jednostki naukowej, nazwę rośliny, nazwę odmiany, rok uzyskania praw, jednostkę przyznającą prawo do odmiany rośliny.

Prawo do odmiany rośliny może być zgłoszone raz.

Do ankiety należy dołączyć skany następujących dokumentów:

1) potwierdzających uzyskanie patentu lub prawa ochronnego;

2) umowy wdrożeniowej z użytkownikiem wynalazku;

3) umowy dotyczącej zastosowania praw ochronnych lub praw autorskich.

5. DZIEŁA ARTYSTYCZNE

Dotyczy dzieł upowszechnionych po raz pierwszy w okresie objętym ankietą.

Każde dzieło artystyczne może być wykazane w ankiecie tylko raz.

1) autorstwo utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą (orkiestra symfoniczna, także z solistami, chórem lub elektroniką) o czasie trwania minimum 20 minut, (wykonanie, nagranie, wydanie); prawykonanie utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą (dyrygent, solista – z wyłączeniem partii solowych wykonywanych przez członków orkiestry i chóru); autorstwo dużej formy choreograficznej (minimum 40 minut); wiodąca rola w spektaklu operowym, operetkowym, musicalowym lub baletowym;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji, zakres rozpowszechniania: a) w Polsce; b) za granicą lub w Polsce na międzynarodowej imprezie artystycznej o najwyższym prestiżu.

2) autorstwo dzieła plastycznego upowszechnionego w przestrzeni publicznej, realizacji multimedialnej, cyklu prac plastycznych, dzieła konserwatorskiego wraz z projektem i dokumentacją; autorstwo znaczącego dzieła z zakresu sztuk projektowych lub dzieła nagrodzonego na prestiżowej wystawie lub w konkursie;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji, zakres rozpowszechniania: a) w Polsce; b) za granicą lub w Polsce na międzynarodowej imprezie artystycznej o najwyższym prestiżu.

3) reżyseria, autorstwo scenariusza, scenografii, zdjęć, montaż, pierwszoplanowa rola – w przypadku filmu trwającego minimum 70 minut, zaprezentowanego w obiegu kinowym, telewizyjnym lub galeryjnym; reżyseria, autorstwo scenografii, pierwszoplanowa rola – w przypadku widowiska teatralnego trwającego minimum 70 minut;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji, zakres rozpowszechniania: a) w Polsce; b) za granicą lub w Polsce na międzynarodowej imprezie artystycznej o najwyższym prestiżu.

4) autorstwo średniej lub małej formy muzycznej (utworu orkiestrowego, kameralnego, chóralnego, solowego lub realizowanego elektronicznie – wykonanie, lub nagranie, lub wydanie); autorstwo muzyki do filmu, mającego premierę w obiegu kinowym, telewizyjnym lub galeryjnym; autorstwo średniej lub małej formy choreograficznej o obsadzie kameralnej lub solowej (minimum 20 minut); prawykonanie średniej lub małej formy muzycznej (dyrygent, solista, zespół 2-4 wykonawców – z wyłączeniem partii solowych wykonywanych przez członków orkiestry i chóru); premierowy recital muzyczny; prowadzenie (dyrygent) premierowego koncertu symfonicznego, spektaklu operowego lub baletowego; nagranie autorskiej płyty lub albumu CD, DVD, BLU-RAY (dyrygent, solista, zespół 2-4 wykonawców, reżyser dźwięku) w renomowanej firmie producenckiej; autorstwo dźwięku form fonograficznych lub audiowizualnych (np. film, spektakl, słuchowisko, koncert, projekt multimedialny); autorstwo libretta-scenariusza spektaklu w zakresie rytmiki i tańca; drugoplanowa rola w spektaklu operowym, operetkowym, musicalowym lub baletowym;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji, zakres rozpowszechniania: a) w Polsce; b) za granicą.

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.

5) autorstwo dzieła plastycznego prezentowanego w obiegu galeryjnym; indywidualna autorska wystawa plastyczna, zorganizowana przez renomowany ośrodek artystyczny, instytucję kultury, uczelnię artystyczną (z wyłączeniem uczelni macierzystej); autorstwo dzieła z zakresu sztuk projektowych potwierdzone dowodem sprzedaży projektu, albo przedstawionego na wystawie lub konkursie; autorstwo mniejszych prac konserwatorskich; projekt konserwatorski; konserwacja i/lub rekonstrukcja zabytkowego instrumentu muzycznego;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji zakres rozpowszechniania: a) w Polsce; b) za granicą.

6) reżyseria, autorstwo scenariusza, scenografii, zdjęć, montaż, pierwszoplanowa rola – w przypadku filmu trwającego od 3 do 70 minut mającego premierę w obiegu kinowym, telewizyjnym lub galeryjnym (z wyłączeniem seriali telewizyjnych); reżyseria, autorstwo scenografii; pierwszoplanowa rola – w przypadku widowiska teatralnego trwającego do 70 minut; rola drugoplanowa (z wyłączeniem epizodów i statystów) w filmie pełnometrażowym lub spektaklu teatralnym;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji zakres rozpowszechniania: a) w Polsce; b) za granicą.

7) inne rodzaje dzieł artystycznych rozpowszechnionych w formie publikacji (np. katalogi wystaw o objętości minimum 3 arkuszy wydawniczych), nagrania, bądź publicznej prezentacji poza jednostką naukową; kierownictwo produkcji – w przypadku filmu trwającego nie krócej niż 3 minuty, mającego premierę w obiegu kinowym, telewizyjnym lub galeryjnym (z wyłączeniem seriali telewizyjnych); pełnienie funkcji kuratora wystawy;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji zakres rozpowszechniania: a) w Polsce; b) za granicą.

8) wykaz dzieł artystycznych proponowanych przez jednostkę naukową do uznania za „dzieła wybitne” (dotyczy dzieł artystycznych ujętych w wykazach, o których mowa w pkt 1 – 3)

Wykaz dzieł artystycznych proponowanych przez jednostkę naukową do uznania za „dzieła wybitne” zawiera: numer wykazu dzieł artystycznych (wykaz numer 1, 2 lub 3), pozycję w wykazie, tytuł dzieła, nazwę organu lub instytucji przyznającej nagrodę, nazwę nagrody, rok przyznania nagrody.

6. DZIEŁA ARCHITEKTONICZNE LUB WZORNICZE

Dotyczy wyłącznie dyscyplin naukowych architektura i urbanistyka oraz sztuki projektowe w grupie nauk ścisłych i inżynierskich.

1) Dzieła architektoniczne lub wzornicze z zakresu architektury, urbanistyki lub sztuk projektowych, wykorzystujące dorobek nauki: prace nagrodzone w konkursach międzynarodowych, projekt budowli o najwyższym stopniu skomplikowania funkcjonalnego, instalacyjnego i technologicznego, projekt budowli o charakterze obiektu użyteczności publicznej o dużym znaczeniu społecznym, plan zagospodarowania przestrzennego województwa;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.

2) Dzieła architektoniczne lub wzornicze z zakresu architektury, urbanistyki lub sztuk projektowych, wykorzystujące dorobek nauki: prace nagrodzone w konkursach krajowych, prace wyróżnione w konkursach międzynarodowych, projekt budowli wielofunkcyjnej oraz o bardzo złożonych wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i technologicznych, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (opracowanie obejmujące zwarty obszar nie mniejszy niż 10 ha), dzieła konserwatorskie wraz z dokumentacją, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zmiana całościowa lub częściowa obejmująca, co najmniej modyfikację 60% ustaleń na terenie gminy), studia regionalne o zasięgu, co najmniej gminnym, np. waloryzacyjne, dotyczące odnawialnych źródeł energii, ochrony dziedzictwa krajobrazowe;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.

3) Dzieła architektoniczne lub wzornicze z zakresu architektury, urbanistyki lub sztuk projektowych: prace nagrodzone w konkursach międzynarodowych lub krajowych, projekt budowli wymagającej szczególnych rozwiązań inżynierskich, np. projekt budynku wysokościowego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (opracowanie obejmujące zwarty obszar nie mniejszy niż 10 ha), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zmiana całościowa lub częściowa obejmująca, co najmniej modyfikację 60% ustaleń na terenie gminy);

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.

4) dzieła architektoniczne lub wzornicze z zakresu architektury, urbanistyki lub sztuk projektowych: prace wyróżnione w konkursach krajowych, projekt budowli o złożonych wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i technologicznych o średnim stopniu trudności, projekt budynku niskiego o małym stopniu trudności, o prostej jednorodnej funkcji, z podstawowym wyposażeniem instalacyjnym i technologicznym, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (opracowanie obejmujące zwarty obszar mniejszy niż 10ha), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (wyłącznie lokalna zmiana), studia regionalne o zasięgu, lokalnym lub gminnym – np. waloryzacyjne, dotyczące odnawialnych źródeł energii, ochrony dziedzictwa, krajobrazowe;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.

Uwaga: prace umieszczone w wykazach powinny być afiliowane w jednostce naukowej, w tym wskazane w oświadczeniu autora.

7. DZIEŁA ARCHITEKTONICZNE LUB WZORNICZE

Dotyczy wyłącznie dyscyplin naukowych architektura i urbanistyka oraz sztuki projektowe w zakresie architektury krajobrazu w grupie nauk o życiu.

1) dzieła architektoniczne lub wzornicze z zakresu architektury krajobrazu lub sztuk projektowych, wykorzystujące dorobek nauki: prace nagrodzone w konkursach międzynarodowych, projekt obiektu architektury krajobrazu o najwyższym stopniu skomplikowania funkcjonalnego i technologicznego, projekt obiektu architektury krajobrazu o charakterze obiektu użyteczności publicznej o dużym znaczeniu społecznym, studium krajobrazowe do planu zagospodarowania przestrzennego województwa, plan zagospodarowania przestrzennego województwa;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.

2) dzieła architektoniczne lub wzornicze z zakresu architektury krajobrazu, urbanistyki lub sztuk projektowych, wykorzystujące dorobek nauki: prace nagrodzone w konkursach krajowych, prace wyróżnione w konkursach międzynarodowych, projekt obiektu architektury krajobrazu o bardzo złożonych wymaganiach przyrodniczych, artystycznych, społecznych, funkcjonalnych i technologicznych, dzieła konserwatorskie wraz z dokumentacją, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren zieleni, studium krajobrazowe do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zmiana całościowa), studia regionalne o zasięgu, co najmniej gminnym – np. ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony dziedzictwa kulturowego, opracowanie ekofizjograficzne, studia krajobrazowe, prognoza oddziaływań na środowisko ustaleń planistycznych miejscowego planu lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowanie strategii rozwoju w skali co najmniej miasta lub gminy;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.

3) dzieła architektoniczne lub wzornicze z zakresu architektury krajobrazu lub sztuk projektowych: prace nagrodzone w konkursach międzynarodowych lub krajowych, projekt obiektu architektury krajobrazu wymagający szczególnych rozwiązań przyrodniczych, artystycznych, społecznych i inżynierskich, np. rozwiązania dotyczące zagospodarowania wód opadowych na terenach osiedli mieszkaniowych, w przestrzeniach publicznych, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny zieleni, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w obszarze jednostki krajobrazowej);

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.

4) dzieła architektoniczne lub wzornicze z zakresu architektury krajobrazu, urbanistyki lub sztuk projektowych: prace wyróżnione w konkursach krajowych, projekt niewielkiego obiektu architektury krajobrazu o małym stopniu trudności i prostej jednorodnej funkcji np. ogrodu przydomowego, wystawowego, tymczasowego, wspólnotowego, otoczenia obiektu użyteczności publicznej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zieleni (w obszarze części jednostki krajobrazowej), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (wyłącznie lokalna zmiana);

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.

Uwaga: prace umieszczone w wykazach powinny być afiliowane w jednostce naukowej, w tym wskazane w oświadczeniu autora.

8. UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH ORAZ STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI

1) wykaz uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki (na dzień złożenia ankiety);

2) wykaz uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki (na dzień złożenia ankiety).

Wykazy zawierają: nazwę uprawnienia, dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową lub dziedzinę i dyscyplinę sztuki oraz obszar wiedzy, liczbę postępowań przeprowadzonych na podstawie każdego uprawnienia w okresie objętym ankietą, nawet jeśli nie zakończyły się one nadaniem stopnia naukowego.

9. ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ

1) wykaz pracowników jednostki naukowej, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki w tej jednostce naukowej;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko, datę uzyskania stopnia, dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową lub dziedzinę i dyscyplinę sztuki oraz obszar wiedzy.

2) wykaz pracowników jednostki naukowej, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki w innej jednostce naukowej;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko, datę uzyskania stopnia naukowego, nazwę jednostki naukowej, w której uzyskano stopień naukowy, dziedzinę i dyscyplinę nauki lub dziedzinę i dyscyplinę sztuki oraz obszar wiedzy.

3) wykaz przewodów doktorskich osób niebędących pracownikami jednostki naukowej, w tym będących uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę naukową i zakończonych uchwałą w sprawie nadania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki, w okresie objętym ankietą;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko, datę uzyskania stopnia naukowego, dziedzinę i dyscyplinę nauki lub sztuki oraz obszar wiedzy.

4) wykaz pracowników jednostki naukowej, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki w tej jednostce naukowej;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko, datę uzyskania stopnia naukowego, wiek w dniu uzyskania stopnia, dziedzinę i dyscyplinę nauki lub dziedzinę i dyscyplinę sztuki oraz obszar wiedzy.

5) wykaz pracowników jednostki naukowej, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki w innej jednostce naukowej;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko, datę uzyskania stopnia naukowego, wiek w dniu uzyskania stopnia, nazwę jednostki naukowej, w której uzyskano stopień, dziedzinę i dyscyplinę nauki lub dziedzinę i dyscyplinę sztuki oraz obszar wiedzy.

6) wykaz postępowań habilitacyjnych osób niebędących pracownikami jednostki naukowej, przeprowadzonych w jednostce naukowej i zakończonych uchwałą w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki w okresie objętym ankietą;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko, datę uzyskania stopnia naukowego, wiek w dniu uzyskania stopnia, dziedzinę i dyscyplinę nauki lub sztuki oraz obszar wiedzy.

7) wykaz pracowników jednostki naukowej, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko, datę uzyskania tytułu naukowego, wiek w dniu uzyskania tytułu, dziedzinę nauki lub sztuki oraz obszar wiedzy.

8) wykaz postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki osobom niebędącym pracownikami jednostki naukowej, przeprowadzonych w jednostce naukowej i zakończonych nadaniem tytułu profesora w okresie objętym ankietą;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko, datę uzyskania tytułu naukowego, wiek w dniu uzyskania tytułu, dziedzinę nauki lub sztuki oraz obszar wiedzy.

10. MOBILNOŚĆ NAUKOWCÓW

1) wykaz pracowników jednostki naukowej biorących udział w badaniach naukowych lub działalności artystycznej przez okres co najmniej 3 miesięcy w ośrodku zagranicznym, innym niż określone w pkt 2, w jednostce naukowej kategorii A+ lub A, lub w podmiocie wdrażającym wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, jeśli zakończenie pobytu nastąpiło w okresie objętym ankietą;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko, stopień naukowy, tytuł naukowy lub tytuł, nazwę i adres podmiotu zagranicznego lub innej jednostki naukowej lub nazwa podmiotu wdrażającego wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w którym miał miejsce pobyt, kategoria naukowa (jeśli dotyczy), daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu.

2) wykaz pracowników jednostki naukowej biorących udział w badaniach naukowych lub działalności artystycznej przez okres co najmniej 3 miesięcy w uczelni notowanej w Academic Ranking of World Universities lub w renomowanym ośrodku naukowym lub artystycznym niebędącym uczelnią (np. Max-Planck Institut, CNRS, Frauhofer Institut, Julliard School of Music), w tym w ramach prestiżowego stypendium (np. Fulbright, Humboldt, Marie Curie), jeśli zakończenie pobytu nastąpiło w okresie objętym ankietą;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko, stopień naukowy, tytuł naukowy lub tytuł zawodowy, nazwę i adres podmiotu, w którym miał miejsce pobyt, daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu.

3) wykaz osób, które przebywały w jednostce naukowej przez okres co najmniej 3 miesięcy w celu prowadzenia badań naukowych lub działalności artystycznej, a stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki uzyskały w innej jednostce naukowej w okresie nie dłuższym niż 5 lat przed przybyciem do jednostki naukowej, jeśli zakończenie pobytu nastąpiło w okresie objętym ankietą;

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko, uprawianą dziedzinę i dyscyplinę nauki lub sztuki oraz obszar wiedzy, nazwę i adres jednostki naukowej, w której został nadany stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, data nadania stopnia doktora, daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu.

4) wykaz osób, zatrudnionych w jednostce naukowej w ramach stosunku pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w celu prowadzenia badań naukowych lub działalności artystycznej, a stopień doktora uzyskały w innej jednostce naukowej w okresie nie dłuższym niż 5 lat przed przybyciem do jednostki naukowej, jeśli zakończenie pobytu nastąpiło w okresie objętym ankietą.

Wykaz zawiera: imiona, nazwisko, uprawianą dziedzinę i dyscyplinę nauki lub sztuki oraz obszar wiedzy, nazwę, adres i kategorię naukową jednostki naukowej (jeśli dotyczy) lub nazwę i adres uczelni notowanej w Academic Ranking of World Universities, w której został nadany stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, data nadania tego stopnia, daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu.

11. MIĘDZYNARODOWE i KRAJOWE PROJEKTY OBEJMUJĄCE BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE

Wykaz projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe (rodzaje projektów określa załącznik nr 3 do roporządzenia) realizowanych w jednostce naukowej w okresie objętym oceną

Wykaz zawiera:

1) numer projektu; 2) tytuł projektu lub tytuł zadania badawczego realizowanego w ramach projektu;3) środki finansowe ogółem przyznane na realizację projektu (suma środków przyznanych jednostkom współrealizującym); 4) dane kierownika projektu lub zadania badawczego oraz okres kierowania tym projektem lub zadaniem; 5) środki finansowe przyznane jednostce naukowej na poszczególne lata realizacji projektu; 6) numer umowy; 7) data zawarcia umowy; 8) data zakończenia umowy; 9) środki finansowe wydatkowane przez jednostkę naukową na realizację projektu w okresie, którego dotyczy ankieta; 10) data rozpoczęcia realizacji projektu; 11) termin zakończenia realizacji projektu; 12) nazwa instytucji finansującej; 13) nazwa programu lub przedsięwzięcia w ramach, którego projekt jest finansowany; 14) instytucje/jednostki współrealizujące projekt; 15) status projektu (zakończony/zrealizowany, zakończony/niezrealizowany, w trakcie realizacji); 16) obszar wiedzy, dziedzina naukowa, dyscyplina naukowa, w ramach, której projekt jest realizowany; 17) rola jednostki naukowej w zarządzaniu projektem.

12. CZŁONKOSTWO WE WŁADZACH I PEŁNIONE FUNKCJE W ZAGRANICZNYCH LUB MIĘDZYNARODOWYCH TOWARZYSTWACH, ORGANIZACJACH I INSTYTUCJACH NAUKOWYCH, PEŁNIENIE FUNKCJI REDAKTORA NACZELNEGO CZASOPISMA NAUKOWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA LIŚCIE JCR ORAZ CZŁONKOSTWO W ZESPOŁACH EKSPERCKICH

1) członkostwo we władzach i funkcje pełnione przez pracowników jednostki naukowej w zagranicznych lub międzynarodowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw;

Wykaz zawiera: imiona i nazwisko osoby, nazwę organizacji, funkcję pełnioną w okresie objętym ankietą, rok wyboru.

2) pełniona przez pracownika jednostki naukowej funkcja redaktora naczelnego czasopisma naukowego, wymienionego w części A wykazu, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;

Wykaz zawiera: imiona i nazwisko osoby pełniącej funkcję redaktora naczelnego, nazwę czasopisma naukowego, współczynnik wpływu, rok powierzenia funkcji.

3) członkostwo pracowników jednostki naukowej w zespołach eksperckich powołanych przez organy lub instytucje państwowe oraz organy i instytucje zagraniczne lub międzynarodowe;

Wykaz zawiera: imiona i nazwisko osoby, nazwę zespołu eksperckiego, nazwę instytucji powołującej, rok powołania, opis zadań ekspertów – do 250 znaków.

4) udział w jury konkursu lub festiwalu z dziedziny sztuk muzycznych, plastycznych (sztuk pięknych, sztuk projektowych, konserwacji dzieł sztuki), filmowych lub teatralnych, zorganizowanego poza jednostką naukową przez renomowany ośrodek artystyczny, instytucję kultury lub uczelnię artystyczną.

Wykaz zawiera: imiona i nazwisko osoby oraz funkcję w jury, nazwę i miejsce oraz rok organizacji konkursu, festiwalu, wystawy.

13. LABORATORIA BADAWCZE Z POŚWIADCZENIEM UPRAWNIEŃ I WDROŻONE MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY JAKOŚCI

1. Laboratoria badawcze:

1) nazwa;

2) profil działalności oraz obszar wiedzy;

3) organizacja potwierdzająca kompetencje – (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji, akredytacja zagranicznej jednostki akredytacyjnej, notyfikacja lub certyfikacja);

4) data przyznania uprawnień, zakres uprawnień;

5) numer identyfikacyjny laboratorium notyfikowanego, data nadania;

6) wykaz procedur i ich zakres;

7) certyfikat wydany na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U z 2015 r. poz. 1203).

2. Wdrożone międzynarodowe systemy jakości:

Liczba i nazwy wdrożonych międzynarodowych systemów jakości (systemy zgodne z normami serii ISO 9000, ISO 14000, PN(OHSAS) 18000 i inne).

14. UDZIAŁ W TWORZENIU STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

Wykaz zawiera: nazwę strategicznej infrastruktury badawczej, charakterystykę przedsięwzięcia (do 900 znaków ze spacjami).

15. PRAKTYCZNE EFEKTY BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

1) wykaz nowych technologii, materiałów, wyrobów, metod, procedur, oprogramowania oraz odmian roślin opracowanych na rzecz podmiotów innych niż oceniana jednostka naukowa, na podstawie umów zawartych z tym podmiotem;

Wykaz zawiera: nazwę produktu, obszar wiedzy, w ramach którego opracowano produkt, nazwę zamawiającego, numer umowy, opis produktu (do 250 znaków ze spacjami każdy), przychody jednostki naukowej/uczelni, w skład której wchodzi jednostka naukowa/spółki celowej z tego tytułu w zł.

2) ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania artystyczne opracowane na rzecz podmiotów innych niż oceniana jednostka naukowa – z wyłączeniem certyfikatów i orzeczeń w sprawie jakości;

Wykaz zawiera: nazwę ekspertyzy, opracowania lub dzieła, obszar wiedzy, w ramach którego przygotowano ekspertyzę, opracowanie lub dzieło, nazwę zamawiającego, numer umowy, opis zlecenia (do 250 znaków ze spacjami każdy), przychody jednostki naukowej z tego tytułu w zł.

3) środki finansowe uzyskane z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;

Wykaz zawiera: obszar wiedzy, w ramach którego opracowano rozwiązania będące podstawą komercjalizacji lub know-how, nazwę odbiorcy, numer umowy, opis sposobu komercjalizacji (do 250 znaków ze spacjami każdy), przychody jednostki naukowej/uczelni, w skład której wchodzi jednostka naukowa/spółki celowej z tego tytułu w zł.

16. INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘCIACH JEDNOSTKI w OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY ANKIETA W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ LUB DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE SZTUKI

Wykaz zawiera nie więcej niż 10 najważniejszych osiągnięć jednostki naukowej: nazwę osiągnięcia, opis (do 900 znaków ze spacjami każdy), obszar wiedzy właściwego dla danego osiągnięcia.

Mogą to być wyłącznie osiągnięcia ściśle związane z działalnością naukową i twórczą. W przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni nie mogą to być osiągnięcia o charakterze wyłącznie dydaktycznym.

17. WYKAZ WYDAWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ NAUKOWĄ CZASOPISM NAUKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W CZĘŚCI A LUB C WYKAZU MINISTRA, O KTÓRYCH MOWA W § 14 UST. 2 PKT 1 i 3 ROZPORZĄDZENIA.

Wykaz zawiera: tytuł czasopisma naukowego, język, w jakim jest wydawane czasopismo, nakład oraz obszar wiedzy, którego dotyczy tematyka publikacji w czasopiśmie.

18. WDROŻENIA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH

1. Przychody jednostki naukowej z tytułu wdrożenia produktów (innowacja, w szczególności: produktowa, procesowa, systemowa, organizacyjna, społeczna, w tym: wyrób, technologia, metoda, procedura, oprogramowanie, odmiana roślin) będących wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w jednostce naukowej dokonanych przez inne podmioty.

Wykaz zawiera: nazwę zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt oraz obszar wiedzy właściwy dla zadania badawczego, nazwę produktu (np. wyrób, strategia, scenariusz, plan, program, technologia, metoda, procedura, oprogramowanie, odmiana roślin), opis wdrożenia produktu (do 100 wyrazów), nazwę i adres podmiotu potwierdzającego wdrożenie produktu (z zaznaczeniem, czy jest to podmiot krajowy czy zagraniczny) oraz odpowiednio jego następujące dane: numer identyfikacji skarbowej (w Polsce NIP), numer indentyfikacyjny producenta rolnego lub gospodarstwa rolnego (w Polsce nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) albo numer identyfikacji statystycznej (w Polsce REGON), przychody (w zł) jednostki naukowej w okresie objętym ankietą, będące efektem wdrożenia produktu przez podmiot potwierdzający, data i forma prawna przekazania produktu (umowa wdrożeniowa, umowa licencji, umowa sprzedaży majątkowych praw autorskich lub udostępnienia własności intelektualnej).

Każde wdrożenie produktu wymaga potwierdzenia przez podmiot wdrażający na KARCIE WDROŻENIA PRODUKTU. Skany KARTY WDROŻENIA PRODUKTU oraz umowy należy dołączyć do ankiety.

KARTA WDROŻENIA PRODUKTU

infoRgrafika

infoRgrafika

2. Przychody jednostki naukowej z tytułu wdrożenia w tej jednostce produktów (innowacja, w szczególności: produktowa, procesowa, systemowa, organizacyjna, społeczna, w tym: wyrób, technologia, metoda, procedura, oprogramowanie, odmiana roślin) będących efektem zrealizowanych przez nią badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wykaz zawiera: nazwę zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt oraz obszar wiedzy właściwy dla zadania badawczego, nazwę produktu (np. wyrób, strategia, scenariusz, plan, program, technologia, metoda, procedura, oprogramowanie, odmiana roślin), opis wdrożenia produktu (do 100 wyrazów), przychody (w zł) jednostki naukowej w okresie objętym ankietą, będące efektem wdrożenia produktu w jednostce naukowe.

19. APLIKACJE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH DOKONANE PRZEZ INNE PODMIOTY

Wykaz aplikacji produktów będących wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w jednostce naukowej.

Wykaz zawiera: nazwę zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt oraz obszar wiedzy właściwy dla zadania badawczego, nazwę produktu, opis aplikacji produktu (do 100 wyrazów – z odniesieniem do takich elementów, jak: oryginalność, twórcza zmiana w funkcjonowaniu podmiotu korzystającego z aplikacji i powtarzalność lub okres tego wykorzystania), nazwę i adres podmiotu potwierdzającego aplikację produktu (z zaznaczeniem, czy jest to podmiot krajowy czy zagraniczny) oraz odpowiednio jego następujące dane: numer identyfikacji skarbowej (w Polsce NIP), numer indentyfikacyjny producenta rolnego lub gospodarstwa rolnego (w Polsce nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) albo numer identyfikacji statystycznej (w Polsce REGON), zasięg oddziaływania aplikacji produktu w okresie objętym ankietą, data i forma prawna przekazania produktu (rodzaj umowy).

Każda aplikacja produktu wymaga potwierdzenia na KARCIE APLIKACJI PRODUKTU.

Skany umowy oraz KARTY APLIKACJI PRODUKTU należy dołączyć do ankiety.

KARTA APLIKACJI PRODUKTU

infoRgrafika

* W przypadku gdy nie można wskazać podmiotu, który zastosował aplikację.

20. INFORMACJA O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE ANKIETY

1) imię i nazwisko;

2) stanowisko służbowe;

3) nr telefonu;

4) nr faksu;

5) adres poczty elektronicznej.


1) Przez pojęcie jednostki naukowej należy rozumieć także uczelnię, o której mowa w art. 42 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.).

Załącznik 2. [ZAKRES INFORMACJI O POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI]

Załącznik nr 2

ZAKRES INFORMACJI O POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

za lata: ...... – ......

1. INFORMACJE O POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

1) REGON;

2) data założenia;

3) ulica;

4) nr domu;

5) kod pocztowy;

6) miejscowość;

7) nr telefonu;

8) nr faksu;

9) adres poczty elektronicznej;

10) kategoria naukowa.

2. INFORMACJE O KIEROWNIKU POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

1) imię i nazwisko;

2) stanowisko służbowe/pełniona funkcja;

3) nr telefonu służbowego;

4) adres poczty elektronicznej.

3. INFORMACJE O POTENCJALE NAUKOWYM

1) liczba członków, w tym:

a) liczba czynnych członków,

b) liczba członków korespondentów,

c) liczba członków zagranicznych;

2) liczba wydziałów i liczba ich członków;

3) liczba komisji przy wydziałach i liczba ich członków, w tym spoza Polskiej Akademii Umiejętności;

4) liczba komisji międzywydziałowych i liczba ich członków, w tym spoza Polskiej Akademii Umiejętności;

5) liczba realizowanych projektów badawczych.

4. INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWYCH I TWÓRCZYCH

1) informacje o działalności wydawniczej

a) wydawane czasopisma naukowe, serie wydawnicze, monografie naukowe,

b) wydawnictwa źródłowe;

2) informacje o innych efektach działalności naukowej:

a) środki finansowe pozyskane na działalność naukową ze źródeł innych niż środki finansowe na naukę,

b) wykaz zorganizowanych konferencji naukowych,

c) informacja o upowszechnianiu osiągnięć nauki,

d) informacja o współpracy zagranicznej w zakresie prowadzonych badań naukowych lub działalności upowszechniającej naukę,

e) informacja o współpracy krajowej w zakresie prowadzonych badań naukowych lub działalności upowszechniającej naukę,

f) liczba przyznanych stypendiów na realizację badań naukowych,

g) liczba przyznanych nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne,

h) informacja o wspieraniu społecznego ruchu naukowego w Polsce,

i) informacja o innych ważnych efektach działalności Polskiej Akademii Umiejętności.

W pkt 2 lit. b–i należy przedstawić opisy (do 300 znaków ze spacjami każdy) nie więcej niż 5 najważniejszych osiągnięć w okresie objętym ankietą.

5. INFORMACJA O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE INFORMACJI O POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

1) imię i nazwisko;

2) stanowisko służbowe/pełniona funkcja;

3) nr telefonu;

4) nr faksu;

5) adres poczty elektronicznej.

Załącznik 3. [OCENA AKTYWNOŚCI JEDNOSTKI NAUKOWEJ W POZYSKIWANIU, KOORDYNOWANIU I REALIZACJI PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH]

Załącznik nr 3

OCENA AKTYWNOŚCI JEDNOSTKI NAUKOWEJ W POZYSKIWANIU, KOORDYNOWANIU I REALIZACJI PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH

1. Rodzaje projektów

r1) projekty programów ramowych Unii Europejskiej, realizowane w ramach: Programu Horyzont 2020 (ERC, działania Research & Innovation Action, Innovation Action i równoważne), 7-go Programu Ramowego, Funduszu Badawczego Węgla i Stali, Knowledge and Innovation Community KIC, National Aeronautics and Space Administration NASA, Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN;

r2) projekty międzynarodowe współfinansowane w ramach: inicjatyw związanych z programami ramowymi, Programu Culture Programme, Programu CIP Unii Europejskiej na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności, Programu COST European Cooperation in Science and Technology, Programu COSME (programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises), Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, Programu LIFE, Programu Humanities in the European Research Area HERA, Funduszu Szwajcarskiego, Programu Clean Sky, programu Eurostatu (Eurostat Grants Programme) oraz projekty realizowane wspólnie z instytucjami badawczymi w krajach członkowskich Organization for Economic Cooperation and Development OECD;

r3) projekty naukowe finansowane przez: Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz odpowiadające tym agencjom zagraniczne instytucje publiczne w krajach OECD (np. National Science Foundation NSF w USA, Natural Sciences and Engineering Research of Canada NSERC w Kanadzie, Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG i Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD w Niemczech, Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR we Włoszech, French National Research Agency ANR we Francji), Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) i inne fundacje polskie i zagraniczne, przyznające środki finansowe na realizację badań naukowych i prac rozwojowych w trybie konkursowym, Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego NATO, Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności DARPA, Department of Defence USA oraz inne agendy rządowe USA, w tym przez The National Institutes of Health (NIH), agencje Unii Europejskiej, w tym przez EURATOM, European Institute of Innvation and Technology EiT, European Defence Agency (EDA), Consumers oraz Health and Food Executive Agency CHAFEA, European Space Agency (ESA), a także przez Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju;

r4) projekty o charakterze badawczym realizowane w ramach programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka i Inteligentny Rozwój oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, projekty naukowe i badawczo-rozwojowe międzynarodowe niewspółfinansowane, realizowane w ramach programów bilateralnych ministra, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, projekty strategiczne i sektorowe oraz inne projekty krajowe realizowane, uzyskane w konkursach na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych ogłaszanych przez ministra właściwego do spraw nauki, innych ministrów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez Narodowy Bank Polski, inne badania naukowe lub prace rozwojowe realizowane w Polsce na zlecenie krajowych bądź międzynarodowych podmiotów gospodarczych (w tym projekty, na realizację których środki przyznane zostały w innym trybie niż konkursowy) oraz projekty finansowane w ramach europejskich i krajowych Platform Technologicznych.

2. Rola jednostki naukowej w zarządzaniu projektem

z1) koordynacja realizacji projektu co najmniej z dwoma wykonawcami zagranicznymi;

z2) koordynacja realizacji projektu z wykonawcą zagranicznym lub wykonawcami krajowymi lub kierowanie pakietem zadaniowym;

z3) wykonawca projektu w ramach konsorcjum lub projektu indywidualnego.

3. Obliczanie oceny

Wynik punktowy (P) jest obliczany, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, według wzoru:

P = m * K

gdzie:

m – mnożnik dla projektu z tabeli 1;

K – środki finansowe w milionach zł, przyznane jednostce naukowej na realizację projektów w okresie objętym oceną (nie wlicza się środków wydatkowanych przez partnerów koordynowanego projektu).

Za jeden projekt jednostka naukowa może uzyskać maksymalnie 100 pkt, a za wszystkie realizowane w okresie objętym oceną maksymalnie 400 punktów.

Tabela nr 1. Mnożniki do obliczania oceny

Tabela zawiera mnożniki m, zależne od rodzaju projektu (r1-r4) oraz roli jednostki naukowej w zarządzaniu z1 – z3.

 

z1

z2

z3

r1

10

8

6

r2

8

7

5

r3

6

5

4

r4

X

4

3

 

X – nie odnosi się do kategorii projektów r4.

Załącznik 4. [KRYTERIA I TRYB OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH ORAZ SPOSÓB USTALANIA LICZBY PUNKTÓW ZA ZAMIESZCZONE W NICH PUBLIKACJE]

Załącznik nr 4

KRYTERIA I TRYB OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH
ORAZ SPOSÓB USTALANIA LICZBY PUNKTÓW
ZA ZAMIESZCZONE W NICH PUBLIKACJE

1. Ocenę czasopism przeprowadza się odrębnie dla następujących grup czasopism naukowych:

1) umieszczanych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia;

2) umieszczanych w części B wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia;

3) umieszczanych w części C wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia.

2. Zespół, o którym mowa w § 14 ust. 3 rozporządzenia, dokonuje oceny czasopism naukowych oraz przedstawia ministrowi właściwemu do spraw nauki, zwanemu dalej „ministrem”, propozycje liczby punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach objętych wykazem określonym w § 14 ust. 1, zwanym dalej „wykazem”. Proces oceny czasopism naukowych ewidencjonowany jest w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia.

3. Zespół określa wykaz baz czasopism naukowych uwzględnianych przy ocenie jednostek naukowych oraz stanowiących podstawę do umieszczenia czasopisma naukowego w wykazie, biorąc pod uwagę:

1) liczbę czasopism ujętych w bazie czasopism naukowych;

2) uznawalność bazy czasopism naukowych w międzynarodowym środowisku naukowym;

3) sposób kwalifikowania czasopism naukowych do umieszczenia w bazie czasopism naukowych;

4) wskaźniki bibliometryczne określone dla czasopism naukowych ujętych w bazie czasopism naukowych.

4. Zespół przedstawia ministrowi proponowany wykaz baz czasopism naukowych, wraz z uzasadnieniem. Po zasięgnięciu opinii Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych minister ogłasza w formie komunikatu na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, wykaz baz czasopism naukowych uwzględnianych przy ocenie jednostek naukowych.

5. W części A wykazu czasopism naukowych:

1) uwzględnia się czasopisma naukowe umieszczone w bazach czasopism naukowych wskazanych w komunikacie, o którym mowa w ust. 4, posiadające obliczony pięcioletni lub dwuletni współczynnik wpływu;

2) liczbę punktów za publikację w danym czasopiśmie naukowym określa się odrębnie dla poszczególnych grup tematycznych czasopism naukowych oraz dla poszczególnych baz czasopism naukowych w zależności od wartości współczynnika wpływu, o którym mowa w pkt 1;

3) przy ustalaniu liczby punktów za publikację w czasopiśmie naukowym umieszczonym w więcej niż jednej bazie czasopism naukowych uwzględnia się najwyższą wartość określoną dla poszczególnych baz zgodnie z pkt 2.

6. W części B wykazu czasopism naukowych:

1) uwzględnia się krajowe czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu. Za krajowe czasopismo naukowe uznaje się czasopismo, którego aktualny adres redakcji lub adres wydawcy znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2) czasopisma naukowe są oceniane na podstawie informacji zawartych w ankiecie czasopisma naukowego, zwanej dalej „ankietą”, złożonej przez osobę upoważnioną do reprezentowania redakcji lub wydawcy tego czasopisma. Zakres informacji zawartej w ankiecie określa ust. 8;

3) ankiety składa się w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) oraz w terminie wskazanym przez ministra na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra;

4) ocenie są poddawane krajowe czasopisma naukowe, których pierwszy numer ukazał się nie później niż 2 lata przed rokiem złożenia ankiety;

5) ocenie są poddawane czasopisma wydawane w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej. W przypadku czasopism naukowych wydawanych w postaci papierowej i postaci elektronicznej, obie postacie tych czasopism muszą być tożsame. Wersję elektroniczną ocenia się, jeżeli posiada numer eISSN i jest udostępniona pod wskazanym adresem internetowym stanowiącym część czasopisma on-line, w ramach jego struktury formalnej (rocznik, tom, wolumin, numer ) lub posiada Digital Object Identifier (DOI)1) oraz rok wydania;

6) czasopisma naukowe są oceniane w trzech grupach nauk: w grupie nauk humanistycznych, grupie nauk społecznych oraz w grupie nauk ścisłych, technicznych, medycznych i przyrodniczych;

7) czasopisma naukowe znajdujące się w bazach czasopism naukowych, o których mowa w ust. 4, nieuwzględnione w części A lub C wykazu, są umieszczone w części B wykazu. Za publikacje w tych czasopismach przyznaje się nie mniej niż 10 pkt, nie dłużej jednak niż przez 2 kolejne lata;

8) ocenę czasopism naukowych przeprowadza się w dwóch etapach:

a) w pierwszym etapie oceny dokonuje się według następujących kryteriów:

- udostępnianie listy recenzentów publikacji na stronie internetowej czasopisma naukowego lub w numerze wydrukowanym, nie rzadziej niż raz w roku,

- stosowanie, opublikowanej na stronie internetowej czasopisma naukowego lub w postaci papierowej procedury recenzowania publikacji, uwzględniającej poniższe zasady:

- - do oceny każdej publikacji powoływanych jest co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,

- - recenzentowi nie ujawnia się autora lub autorów recenzowanej publikacji (double-blind review process) lub recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem, a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,

- - pisemna recenzja publikacji zawiera wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia publikacji do wydania lub jej odrzucenia,

- - kryteria oceny publikacji i formularz recenzji są udostępnione na stronie internetowej czasopisma naukowego lub w każdym jego numerze,

- posiadanie przez czasopismo naukowe aktywnej strony internetowej zawierającej w szczególności: tytuł, numer ISSN, skład rady naukowej, informacje dotyczące kryteriów oceny publikacji i procedur ich kwalifikowania do druku, skład redakcji czasopisma oraz spisy treści wydanych numerów lub zeszytów w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia ankiety,

- co najmniej 50% recenzentów oceniających publikacje naukowe stanowią recenzenci zewnętrzni, tj. osoby niebędące członkami rady naukowej czasopisma naukowego, niezatrudnione w redakcji czasopisma lub w podmiocie, w którym afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma,

- zamieszczanie w każdej publikacji w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia ankiety co najmniej tytułu i streszczenia w języku angielskim,

- stabilność wydawnicza w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia ankiety, potwierdzona ciągłością wydawania czasopisma (brak opóźnień większych niż 6 miesięcy);

b) do drugiego etapu oceny są kwalifikowane czasopisma naukowe spełniające co najmniej 5 kryteriów określonych w lit. a. W drugim etapie oceny dokonuje się według następujących kryteriów:

- cytowania czasopisma naukowego określone na podstawie danych gromadzonych w bazach czasopism naukowych wskazanych w komunikacie, o którym mowa w ust. 4,

- wartość polskiego współczynnika wpływu (PWW),

- procentowy udział autorów publikacji zatrudnionych w zagranicznych jednostkach naukowych w stosunku do całkowitej liczby autorów publikacji,

- sklasyfikowanie czasopisma naukowego w co najmniej dwóch bazach czasopism naukowych wskazanych w komunikacie, o którym mowa w ust. 4,

- liczba publikacji naukowych w czasopiśmie naukowym w roku poprzedzającym rok złożenia ankiety,

- stopień umiędzynarodowienia procesu recenzowania – określony procentowo udział recenzentów zatrudnionych w zagranicznych jednostkach naukowych w stosunku do całkowitej liczby recenzentów,

- częstotliwość wydawania czasopisma naukowego,

- procentowy udział publikacji w pełnej wersji w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim w stosunku do ogólnej liczby publikacji,

- umiędzynarodowienie rady naukowej procentowy udział członków rady naukowej czasopisma naukowego zatrudnionych w zagranicznych jednostkach naukowych lub dydaktycznych w stosunku do całkowitej liczby członków rady naukowej,

- udostępnianie wszystkich bieżących publikacji w wersji on-line,

- okres nieprzerwanego wydawania czasopisma naukowego2) do roku poprzedzającego rok złożenia ankiety,

- wprowadzanie danych do bazy cytowań POL-index3) – wprowadzenie do systemu POL-index danych zawierających pełne rekordy bibliograficzne każdej publikacji z okresu dwóch lub z okresu sześciu lat poprzedzających rok złożenia ankiety,

- znaczenie czasopisma naukowego dla rozwoju nauki polskiej i popularyzacji osiągnięć naukowych w Polsce oraz za granicą;

9) podstawę do ustalenia liczby punktów za publikację w czasopiśmie naukowym stanowi suma punktów przyznanych za kryteria, o których mowa w pkt 8 lit. b;

10) liczba punktów za publikacje naukowe w czasopismach naukowych umieszczonych w części B wykazu wynosi nie więcej niż 15 pkt;

11) Zespół przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia szczegółowe zasady przyznawania punktów za kryteria określone w pkt 8 lit. b dla poszczególnych grup nauk. Zatwierdzone zasady są publikowane w formie komunikatu na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

7. W części C wykazu czasopism naukowych:

1) uwzględnia się czasopisma naukowe znajdujące się w indeksowanych międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, właściwych dla nauk humanistycznych i społecznych;

2) liczba punktów za publikacje naukowe w czasopismach naukowych umieszczonych w części C wykazu wynosi nie więcej niż 25 pkt i nie mniej niż 10 pkt;

3) kryterium służącym do ustalenia liczby punktów za publikacje w czasopismach naukowych są wskaźniki bibliometryczne, o których mowa w ust. 3 pkt 4;

4) przy ustalaniu liczby punktów za publikację w czasopiśmie naukowym umieszczonym w więcej niż jednej bazie czasopism naukowych uwzględnia się najwyższą wartość określoną dla poszczególnych baz zgodnie z ust. 4;

5) dla czasopisma naukowego ujętego w bazie czasopism naukowych uwzględnianej przy ocenie, niezawierającej współczynników bibliometrycznych stanowiących podstawę do ustalenia wykazu czasopism naukowych, za publikacje w takim czasopiśmie przyznaje się 10 pkt.

8. Ankieta obejmuje następujące informacje:

1) tytuł czasopisma w języku oryginalnym;

2) tytuł czasopisma w języku angielskim;

3) historia czasopisma naukowego (tytuł czasopisma, wydawca, ISSN, eISSN, okres wydawania czasopisma naukowego w latach od – do);ISSN;

4) eISSN;

5) identyfikator DOI;

6) adres strony internetowej czasopisma naukowego;

7) rok ukazania się pierwszego numeru czasopisma naukowego;

8) grupy nauk do jakich należy czasopismo naukowe:

a) nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne i techniczne,

b) nauki humanistyczne,

c) nauki społeczne;

10) dyscypliny nauki (wyznaczenie maksymalnie dwóch podstawowych dyscyplin nauki oraz maksymalnie trzech pozostałych dyscyplin nauki zgodnie z przepisami dotyczącymi obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych);

11) dziedziny nauki (wyznaczenie podstawowej dziedziny nauki oraz maksymalnie dwóch pozostałych dziedzin nauki zgodnie z przepisami dotyczącymi obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych);

12) grupa lub grupy tematyczne czasopism naukowych, odrębnie dla poszczególnych baz czasopism naukowych (maksymalnie pięć najważniejszych kategorii);

13) język lub języki publikacji w czasopiśmie naukowym wraz z informacją o liczbie publikacji w danym języku w okresie czterech lat poprzedzających rok złożenia ankiety (w rozbiciu na poszczególne lata);

14) redaktor naczelny:

a) imię (imiona),

b) nazwisko,

c) stopień lub tytuł naukowy albo stopień lub tytuł w zakresie sztuki,

d) afiliacja,

e) kraj afiliacji,

f) e-mail;

15) adres redakcji:

a) instytucja/firma,

b) jednostka organizacyjna instytucji lub firmy,

c) ulica/nr/lokal,

d) kod pocztowy/skrytka pocztowa/poczta,

e) miasto,

f) województwo,

g) kraj,

h) telefon kontaktowy,

i) faks,

j) e-mail,

k) adres strony internetowej czasopisma naukowego;

16) główny wydawca:

a) instytucja/firma,

b) jednostka organizacyjna,

c) ulica/nr/lokal,

d) kod pocztowy/skrytka pocztowa/poczta,

e) miasto,

f) województwo,

g) kraj,

h) telefon kontaktowy,

i) faks,

j) e-mail,

k) adres strony internetowej oficyny wydawniczej,

l) osoba wskazana do kontaktu;

17) pozostali wydawcy (tylko nazwa instytucji);

18) afiliacja czasopisma (jeżeli występuje);

19) informacje dotyczące kryteriów wstępnych:

- stosowanie procedury recenzowania szczegółowo opisanej na stronie internetowej czasopisma naukowego lub w wersji drukowanej,

- posiadanie przez czasopismo naukowe aktywnej strony internetowej,

- procentowy udział osób recenzujących publikacje w czasopiśmie naukowym w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia ankiety, zatrudnionych w zagranicznych jednostkach naukowych w stosunku do całkowitej liczby recenzentów,

- procent publikacji w czasopiśmie naukowym w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety zawierających tytuł i streszczenie w języku angielskim do ogólnej liczby publikacji w czasopiśmie naukowym,

- liczba numerów łączonych czasopisma naukowego wydanych w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety,

- informacja o wystąpieniu w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety opóźnienia wydawniczego wynoszącego 6 lub więcej miesięcy,

- liczba numerów czasopisma naukowego wydanych w każdym roku w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety.

20) informacje uwzględniane przy ocenie czasopisma naukowego:

- wykaz baz czasopism naukowych, w których czasopismo naukowe jest uwzględnione,

- procentowy udział autorów publikacji w czasopiśmie naukowym w okresie dwóch lat poprzedzających rok wypełnienia ankiety, zatrudnionych w zagranicznych jednostkach naukowych w stosunku do całkowitej liczby autorów,

- liczba publikacji w czasopiśmie naukowym z okresu czterech lat poprzedzających rok złożenia ankiety, w rozbiciu na poszczególne lata,

- procentowy udział osób recenzujących publikacje w czasopiśmie naukowym w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia ankiety, zatrudnionych w zagranicznych jednostkach naukowych w stosunku do całkowitej liczby recenzentów,

- częstotliwość wydawania czasopisma naukowego,

- procentowy udział publikacji wydawanych w językach innych niż polski w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia ankiety, w stosunku do ogólnej liczby publikacji w tych latach,

- liczba członków rady naukowej czasopisma naukowego zatrudnionych w zagranicznych jednostkach naukowych lub dydaktycznych (według stanu na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia ankiety),

- liczba członków rady naukowej czasopisma naukowego zatrudnionych w Polsce (według stanu na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego rok wypełnienia ankiety),

- procentowy udział publikacji w okresie dwóch lat poprzedzających ocenę czasopisma naukowego, dostępnych w pełnej wersji w Internecie, w stosunku do ogólnej liczby publikacji w tych latach,

- rok, od którego czasopismo naukowe jest nieprzerwanie wydawane,

- informacje dodatkowe, w szczególności wyjaśnienie powodów wydania w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających ocenę czasopisma naukowego numerów łączonych czasopisma naukowego.


1) DOI – Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego.

2) Warunek nieprzerwanego okresu wydawania czasopisma naukowego jest spełniony, jeżeli w każdym roku ukazało się co najmniej jedno wydanie czasopisma naukowego, a dla czasopism naukowych wydawanych w trybie on-line – ukazało się co najmniej 6 artykułów naukowych w każdym roku.

3) POL-index – baza cytowań powstała jako element systemu POL-on, odpowiedzialna za gromadzenie informacji o cytowaniach celem wyznaczenia Polskiego Współczynnika Wpływu (PWW). Szczegółowe informacje techniczne, w tym specyfikacje, formaty plików wymiany znajdują się w formie elektronicznej na stronach internetowych systemu POL-index.

Załącznik 5. [KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ DLA GRUPY NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH]

Załącznik nr 5

KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ
dla grupy nauk humanistycznych i społecznych

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ DLA GRUPY NAUK ŚCISŁYCH I INŻYNIERSKICH]

Załącznik nr 6

KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ
dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ DLA GRUPY NAUK O ŻYCIU]

Załącznik nr 7

KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ
dla grupy nauk o życiu

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ DLA GRUPY NAUK O SZTUCE I TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ]

Załącznik nr 8

KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ
dla grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [TRYB OCENY ORAZ SPOSÓB USTALANIA JEDNOSTEK REFERENCYJNYCH DLA JEDNOSTEK NAUKOWYCH UZNANYCH ZA NJN]

Załącznik nr 9

TRYB OCENY
ORAZ SPOSÓB USTALANIA JEDNOSTEK REFERENCYJNYCH
DLA JEDNOSTEK NAUKOWYCH UZNANYCH ZA NJN

1. Ocenę jednostki naukowej uznanej za niejednorodną, zwaną dalej „NJN” przeprowadzają odrębnie Zespoły ewaluacji, o których mowa w § 18 ust. 1 rozporządzenia, właściwe dla rodzaju jednostki naukowej oraz obszarów wiedzy, w ramach których prowadzą działalność naukową lub badawczo-rozwojową pracownicy jednostki naukowej.

2. Jeżeli pracownicy jednostki naukowej prowadzą działalność naukową lub badawczo-rozwojową w więcej niż dwóch różnych obszarach wiedzy określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1767) odrębną ocenę przeprowadza się w zakresie tych obszarów wiedzy, dla których udział procentowy pracowników prowadzących działalność naukową lub badawczo-rozwojową w danym obszarze wiedzy w stosunku do ogólnej liczby pracowników jednostki naukowej wynosi co najmniej 10%.

3. Do oceny stosuje się odpowiednio przepisy § 18 ust. 2 i 3 rozporządzenia.

4. Ocena jednostki naukowej NJN, w ramach kryteriów, o których mowa w § 6 rozporządzenia, jest ustalana w następujący sposób:

1) Kryterium I „Osiągnięcia naukowe i twórcze”

infoRgrafika

gdzie:

OI – Ocena za kryterium I „Osiągnięcia naukowe i twórcze”

OIj – Ocena za kryterium I „Osiągnięcia naukowe i twórcze” ustalona w poszczególnych obszarach wiedzy

Nj – liczba pracowników prowadzących działalność naukową lub badawczo-rozwojową w poszczególnych obszarach wiedzy

wj – udział procentowy pracowników prowadzących działalność naukową lub badawczo-rozwojową w danym obszarze wiedzy w stosunku do ogólnej liczby pracowników jednostki naukowej

j – obszary wiedzy w jakich działalność naukową prowadzą pracownicy jednostki naukowej NJN

2) Kryterium II „Potencjał naukowy”:

infoRgrafika

gdzie:

OII – Ocena za kryterium II „Potencjał naukowy”

OIIj – Ocena za kryterium II „Potencjał naukowy” ustalona w poszczególnych obszarach wiedzy

wj – udział procentowy pracowników prowadzących działalność naukową lub badawczo-rozwojową w danym obszarze wiedzy w stosunku do ogólnej liczby pracowników jednostki naukowej

j – obszary wiedzy w jakich działalność naukową prowadzą pracownicy jednostki naukowej NJN

3) Kryterium III „Praktyczne efekty działalności naukowej”

infoRgrafika

gdzie:

OIII – Ocena za kryterium III „Praktyczne efekty działalności naukowej”

OIIIj – Ocena za kryterium III „Praktyczne efekty działalności naukowej” ustalona w poszczególnych obszarach wiedzy

Nj – liczba pracowników prowadzących działalność naukową lub badawczo-rozwojową w poszczególnych obszarach wiedzy

wj – udział procentowy pracowników prowadzących działalność naukową lub badawczo-rozwojową w danym obszarze wiedzy w stosunku do ogólnej liczby pracowników jednostki naukowej

j – obszary wiedzy w jakich działalność naukową lub badawczo-rozwojową prowadzą pracownicy jednostki naukowej NJN

4) Kryterium IV „Pozostałe efekty działalności naukowej”:

infoRgrafika

gdzie:

OIV – Ocena za kryterium IV „Pozostałe efekty działalności naukowej”

OIVj – Ocena za kryterium IV „Pozostałe efekty działalności naukowej” ustalona w poszczególnych obszarach wiedzy

wj – udział procentowy pracowników prowadzących działalność naukową lub badawczo-rozwojową w danym obszarze wiedzy w stosunku do ogólnej liczby pracowników jednostki naukowej

j – obszary wiedzy w jakich działalność prowadzą pracownicy jednostki naukowej NJN

5. Wartości ocen jednostek referencyjnych dla kategorii naukowej A i B dla jednostek naukowych NJN dla poszczególnych kryteriów są ustalane według następującego wzoru:

infoRgrafika

infoRgrafika

gdzie:

OI-IV,REFA – ocena jednostki referencyjnej dla kategorii naukowej A dla jednostki naukowej NJN, odpowiednio w ramach kryteriów I, II,III i IV

OI-IVREFB – ocena jednostki referencyjnej dla kategorii naukowej B dla jednostki naukowej NJN, odpowiednio w ramach kryteriów I, II,III i IV

OI-IV,REFA,j, OI-IV,REFB,j – ocena jednostki naukowej referencyjnej dla kategorii naukowej A lub B, odpowiednio w ramach kryteriów I-IV, ustalona dla poszczególnych GWO właściwych pod względem rodzaju jednostek naukowych oraz obszarów wiedzy, stanowiących podstawę do uznania jednostki naukowej za NJN

6. Wyniki obliczeń według wzorów określonych w ust. 4 i 5 podaje się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Załącznik 10. [ALGORYTM PORÓWNANIA JEDNOSTKI NAUKOWEJ Z JEDNOSTKĄ REFERENCYJNĄ]

Załącznik nr 10

ALGORYTM PORÓWNANIA JEDNOSTKI NAUKOWEJ
Z JEDNOSTKĄ REFERENCYJNĄ

1. Podstawę do określenia kategorii naukowej proponowanej dla jednostki naukowej metodą porównań parami, wykorzystującą ważoną relację przewyższania, stanowią:

1) cztery odrębne oceny według każdego z kryteriów kompleksowej oceny, o których mowa w § 6 rozporządzenia, przyznane jednostce naukowej przez zespół ewaluacji;

2) wartości czterech ocen według każdego z kryteriów kompleksowej oceny, ustalone przez Komitet i zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla jednostek referencyjnych dla kategorii naukowej A i dla kategorii naukowej B, w każdej GWO.

2. Każda jednostka naukowa jest porównywana z jedną lub dwiema jednostkami referencyjnymi ustalonymi dla tej GWO, do której została przypisana, a w przypadku jednostki naukowej niejednorodnej NJN z jedną lub dwiema jednostkami referencyjnymi ustalonymi zgodnie z ust. 5 załącznika nr 9 do rozporządzenia. Porównanie jednostek przeprowadza się odrębnie w zakresie każdego z czterech kryteriów kompleksowej oceny.

3. W wyniku porównania jednostki naukowej z jednostką referencyjną w ramach danego kryterium, jednostkom tym są przyznawane punkty według następujących zasad:

1) do porównania jednostek w ramach każdego kryterium stosuje się dwie wartości progowe:

a) próg nierozróżnialności D, wynoszący nie więcej niż 10% oceny przyznanej niżej ocenionej jednostce (naukowej lub referencyjnej) według i-tego kryterium,

b) próg pełnego przewyższania G, wynoszący nie mniej niż 30% oceny przyznanej niżej ocenionej jednostce (naukowej lub referencyjnej) według i-tego kryterium,

c) wartości D i G ustala Komitet;

2) jeżeli różnica wartości oceny uzyskanej przez jednostkę naukową oraz ustaloną dla jednostki referencyjnej według i-tego kryterium nie przekracza założonego progu nierozróżnialności D, to jednostki w zakresie tego kryterium są traktowane jako równorzędne, a wynik punktowy ich porównania Pi wynosi 0 punktów;

3) jeżeli różnica wartości oceny uzyskanej przez jednostkę naukową oraz ustaloną dla jednostki referencyjnej według i-tego kryterium przekracza próg pełnego przewyższania G, to wynik punktowy ich porównania Pi dla jednostki o wyższej ocenie j wynosi +1 punkt, a wynik punktowy ich porównania Pi dla jednostki o niższej ocenie wynosi –1 punkt;

4) jeżeli różnica wartości oceny uzyskanej przez jednostkę naukową oraz ustaloną dla jednostki referencyjnej według i-tego kryterium znajduje się między wartościami progowymi, o których mowa w pkt 1, to wynik punktowy ich porównania Pi jest:

a) dodatni – dla jednostki, która w zakresie danego kryterium została oceniona wyżej,

b) ujemny – dla jednostki, która w zakresie danego kryterium została oceniona niżej,

i jest obliczany jako stosunek dodatniej różnicy ocen obu jednostek ∆O, pomniejszonej o D, do różnicy progu pełnego przewyższania G i progu nierozróżnialności D, zgodnie z tabelą nr 1,

Tabela nr 1

Założenia i symbole:

Oi (X) – ocena jednostki X według i-tego kryterium

Oi (R) – referencyjna wartość oceny punktowej według i-tego kryterium ustalona dla jednostki referencyjnej

Pi(X,R) – wynik porównania jednostki naukowej (X) z jednostką referencyjną (R) według i-tego kryterium (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku)

Możliwe przypadki
(zgodnie z ust. 2-4)

Pi (X,R)
Oi (X) ≥ Oi (R)
O = Oi (X) – Oi (R)

Pi (X,R)
Oi (X) < Oi (R)
O = Oi (R) – Oi (X)

OG

1

- 1

G > ∆O > D

(ΔO – D)/(G – D)

- (∆O – D)/(G – D)

OD

0

0

 

4. Całkowity wynik punktowy V(X,R) porównania jednostki naukowej X z jednostką referencyjną R jest ważoną sumą wyników porównań względem poszczególnych kryteriów, z uwzględnieniem wag dla tych kryteriów, zdefiniowanych odrębnie dla każdej grupy dziedzin nauki i rodzaju jednostek naukowych, według wzoru (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku):

V(X,R) = W1 × P1 (X,R) + W2 × P2 (X,R) + W3 × P3 (X,R) + W4 × P4 (X,R)

gdzie:

V(X,R) – całkowity wynik punktowy porównania jednostki naukowej (X) z jednostką referencyjną (R),

P1(X,R) ÷ P4(X,R) – wynik punktowy porównania jednostki naukowej (X) z jednostką referencyjną (R) w ramach poszczególnych kryteriów kompleksowej oceny, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2-4 (–1 ≤ Pi (X,R) ≤ 1),

W1 ÷ W4 – wagi przypisane poszczególnym kryteriom kompleksowej oceny zgodnie z tabelą nr 2.

5. W przypadku jednostki niejednorodnej NJN wagi poszczególnych kryteriów przyjmuje się zgodnie z tabelą 2, uwzględniając rodzaj jednostki naukowej oraz grupę nauk właściwą dla obszaru wiedzy wiodącego dla danej jednostki naukowej.

Tabela nr 2

Kryterium oceny

Waga kryterium

Podstawowe jednostki
organizacyjne
uczelni/uczelnia

Jednostki naukowe
Polskiej Akademii Nauk
i międzynarodowe
instytuty badawcze

Instytuty badawcze
i inne

Nauki humanistyczne i społeczne

1. Osiągnięcia naukowe i twórcze

65

65

65

2. Potencjał naukowy

15

15

15

3. Materialne efekty działalności naukowej

5

5

5

4. Pozostałe efekty działalności naukowej

15

15

15

Nauki o Życiu

1. Osiągnięcia naukowe i twórcze

65

70

60

2. Potencjał naukowy

10

10

10

3. Materialne efekty działalności naukowej

15

10

20

4. Pozostałe efekty działalności naukowej

10

10

10

Nauki ścisłe i inżynierskie

1. Osiągnięcia naukowe i twórcze

65

65

40

2. Potencjał naukowy

10

10

10

3. Materialne efekty działalności naukowej

15

15

40

4. Pozostałe efekty działalności naukowej

10

10

10

Nauki o sztuce i twórczości artystycznej

1. Osiągnięcia naukowe i twórcze

65

65

65

2. Potencjał naukowy

15

15

15

3. Materialne efekty działalności naukowej

5

5

5

4. Pozostałe efekty działalności naukowej

15

15

15

 

Załącznik 11. [KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI]

Załącznik nr 11

KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY
 POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Styczyński

Doradca podatkowy, prawnik, ekspert w dziedzinie podatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama