reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK (Dz. U. Nr 254, poz. 2550), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK (Dz. U. Nr 108, poz. 699);

2) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK (Dz. U. poz. 1769).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK (Dz. U. Nr 108, poz. 699), które stanowią:

„§ 2. Do przetargów i rokowań rozpoczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK (Dz. U. poz. 1769), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki
z dnia 10 listopada 2015 r. (poz. 2081)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
1)

z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK

Na podstawie art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zasady, warunki oraz sposób przeprowadzania przetargów i rokowań w celu wyłonienia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK, zwanej dalej „strefą”.

§ 2. 1. Celem przetargu i rokowań jest ustalenie przedsiębiorców, których planowane przedsięwzięcia gospodarcze na terenie strefy w największym stopniu przyczyniają się do realizacji planu rozwoju strefy określonego rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, zwanej dalej „ustawą”.

2. Przetargi i rokowania przeprowadza Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Sp. z o.o., zwana dalej „Zarządzającym”.

§ 3. 1. Przetargi i rokowania są podejmowane na podstawie publicznego zaproszenia.

2. W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o zezwolenie i nabycie prawa do nieruchomości lub innych składników majątkowych położonych na terenie strefy Zarządzający przeprowadza przetarg łączny.

3. W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o zezwolenie Zarządzający przeprowadza rokowania, w trakcie których ustala się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przedmiot działalności oraz minimalną wielkość nakładów inwestycyjnych i minimalną liczbę nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku tej inwestycji.

§ 4. 1. Zarządzający zaprasza do przetargu lub rokowań, zamieszczając ogłoszenie w codziennej prasie ogólnokrajowej oraz na stronie internetowej strefy w języku polskim oraz w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Zaproszenie może być ogłoszone w prasie zagranicznej.

2. Zaproszenie do przetargu lub rokowań zawiera w szczególności:

1) nazwę i siedzibę Zarządzającego oraz nazwę strefy;

2) określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków przetargu lub rokowań oraz cenę specyfikacji, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;

3) miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

3. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2, zaproszenie do przetargu zawiera również informację o nieruchomości lub innych składnikach majątkowych położonych na terenie strefy, które mają być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie strefy.

§ 5. 1. Specyfikacja, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, zawiera w szczególności:

1) tekst regulaminu strefy;

2) informacje o kryteriach oceny przedsięwzięć gospodarczych, o których mowa w § 11, planowanych na terenie strefy przez przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia;

3)2) opis sposobu przygotowania ofert, obejmujący w szczególności informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci;

4) istotne postanowienia umowy lub umów, które mają być zawarte z Zarządzającym, lub ogólne warunki albo wzór umowy, jeżeli Zarządzający wymaga od oferenta, żeby zawarł z nim umowę na takich warunkach;

5) opis sposobu udzielania przez Zarządzającego wyjaśnień dotyczących specyfikacji;

6) określenie położonego na terenie strefy mienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, które ma być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie strefy;

7) termin, do którego oferent będzie związany ofertą.

2. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2, specyfikacja zawiera również:

1) szczegółowy opis nieruchomości lub innych składników majątkowych będących przedmiotem przetargu;

2) informację co do sposobu nabycia praw do nieruchomości lub innych składników majątkowych będących przedmiotem przetargu i wysokości oferowanej opłaty z tego tytułu;

3) wymagania dotyczące wadium, jeżeli przewiduje się jego złożenie;

4) informację o uzyskaniu przez Zarządzającego zgody właściwego organu na zbycie praw do nieruchomości.

§ 6.3) 1. Oferta zawiera w szczególności:

1) wniosek o przyznanie inwestycyjnej pomocy regionalnej na przedsięwzięcie gospodarcze, realizowane na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, składany na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia;

2) wysokość oferowanej ceny z tytułu nabycia praw do nieruchomości lub innych składników majątkowych będących przedmiotem przetargu – w przypadku gdy specyfikacja zawiera informacje, o których mowa w § 5 ust. 2;

3) inne dokumenty wymagane w specyfikacji, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.

2. Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim.

§ 7. 1. Termin składania ofert, wyznaczony przez Zarządzającego, nie może być krótszy niż 21 dni, licząc od dnia zaproszenia do przetargu lub rokowań.

2. Ofertę odrzuca się, jeżeli nie odpowiada wymogom ustalonym w § 6. Zarządzający niezwłocznie zawiadamia oferenta o odrzuceniu jego oferty.

§ 8. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zarządzający:

1) zamieszcza na stronie internetowej strefy informację o wyborze oferty;

2) powiadamia pisemnie wyłonionego w drodze postępowania oferenta o warunkach realizacji ustaleń przetargu lub rokowań.

§ 9. 1. Zarządzający może unieważnić przetarg lub odstąpić od rokowań w przypadku, gdy:

1) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

2) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości.

2. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadamia pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 10. Zarządzający przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wyniki postępowania przetargowego lub rokowań w celu wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, o ile minister właściwy do spraw gospodarki nie powierzy Zarządzającemu wydawania zezwoleń.

§ 11. Ocena zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie strefy, powinna być dokonana na podstawie następujących kryteriów:

1) przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej oferenta prowadzonej dotychczas oraz działalności, której prowadzenie planuje na terenie strefy;

2) wartości i warunków realizacji przedsięwzięć gospodarczych, w tym inwestycji planowanych na terenie strefy;

3) udziału w tworzeniu i modernizacji infrastruktury gospodarczej w strefie;

4) udziału w powiązaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych, z przedsiębiorcami działającymi na terenie kraju;

5) zgodności przedsięwzięć gospodarczych planowanych na terenie strefy z celami rozwoju strefy oraz przedsięwzięciami gospodarczymi realizowanymi lub planowanymi na terenie strefy przez innych przedsiębiorców;

6) stopnia zagrożenia dla środowiska oraz planowanych przedsięwzięć w zakresie jego ochrony;

7) stopnia innowacyjności technologii przedsięwzięć i działalności planowanej na terenie strefy.

§ 12. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 13.

§ 13. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK (Dz. U. Nr 37, poz. 448).

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia4).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 15 listopada 2004 r.5)

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE INWESTYCYJNEJ POMOCY REGIONALNEJ NA PRZEDSIĘWZIĘCIE GOSPODARCZE, REALIZOWANE NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ, SKŁADANY W RAMACH OFERTY NA UDZIELENIE ZEZWOLENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Obecnie działem administracji rządowej – gospodarka kieruje Minister Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK (Dz. U. poz. 1769), które weszło w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30 listopada 2004 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Rozporządzenie utraci moc na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676), które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama