| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 6 listopada 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 uchyla się pkt 5;

2) w § 12 uchyla się ust. 2;

3) w § 28 w ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kontury budynków i bloki budynków;”,

b) uchyla się pkt 7,

c) w pkt 8 po lit. e kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się litery f–h w brzmieniu:

„f) literowe oznaczenia funkcji budynków odpowiadających ich klasom według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, zwanej dalej „PKOB”, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),

g) numery najwyższych kondygnacji budynków naziemnych albo najniższych kondygnacji budynków podziemnych,

h) numery najwyższych kondygnacji bloków budynków nadziemnych lub numery najniższych kondygnacji bloków budynków podziemnych, jeżeli takie bloki zostały wyodrębnione.”;

4) w § 29 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wykaz działek ewidencyjnych;”;

5) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wykaz lokali jest spisem danych o liczbie i wartości lokali, stanowiących odrębne nieruchomości, znajdujących się w granicach jednostki ewidencyjnej, zestawionych według przynależności lokali do poszczególnych grup i podgrup rejestrowych z jednoczesnym podziałem na lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami niemieszkalnymi”.”;

6) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykaz działek ewidencyjnych jest spisem działek ewidencyjnych położonych w granicach jednego obrębu, zawierającym numery tych działek w kolejności wzrastającej oraz numery jednostek rejestrowych gruntów, do których działki ewidencyjne zostały przyporządkowane.”;

7) w § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. O czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca zawiadamia wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych tych działek, a także osoby władające tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania.”;

8) w § 39 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Integralną częścią protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych są szkice graniczne, sporządzone przez wykonawcę, które zawierają:

1) adres położenia działek, których granice są ustalane;

2) usytuowanie punktów granicznych w stosunku do szczegółów terenowych położonych na ustalanych granicach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, takich jak budynki, ogrodzenia, słupy oraz miedze, przedstawione w sposób graficzny i doprecyzowane opisem lub danymi określającymi odległości tych punktów do szczegółów terenowych;

3) numery działek ewidencyjnych;

4) podpisy osób biorących udział w czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic lub adnotację wykonawcy o odmowie złożenia podpisu;

5) podpis osoby, która sporządziła szkic graniczny.”;

9) w § 43 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bazy danych ewidencji oraz utworzonych na podstawie tej bazy raportów w postaci mapy ewidencyjnej, rejestrów i kartotek;”;

10) w § 46:

a) uchyla się ust. 1 i 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zmiany opisowych danych ewidencyjnych, dotyczące działek ewidencyjnych lub budynków, ustalone w trakcie wykonywania prac geodezyjnych utrwala się w wykazie zmian danych ewidencyjnych, który powinien zawierać:

1) identyfikatory jednostki ewidencyjnej i obrębu;

2) numer odpowiedniej jednostki rejestrowej gruntów lub pozycji kartoteki budynków;

3) numer księgi wieczystej;

4) oznaczenie obiektu bazy danych ewidencyjnych, którego dane ewidencyjne uległy zmianie;

5) dotychczasowe dane ewidencyjne oraz dane ustalone w wyniku wykonanych prac geodezyjnych;

6) datę sporządzenia wykazu;

7) imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy prac oraz podpis osoby reprezentującej wykonawcę;

8) imię i nazwisko oraz podpis osoby, która sporządziła dokument, oraz datę sporządzenia dokumentu;

9) imię i nazwisko oraz podpis kierownika prac geodezyjnych, jeśli został ustanowiony;

10) numer uprawnień zawodowych osoby, która sporządziła dokument, lub numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych.”;

11) w § 47:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.”,

b) uchyla się ust. 3;

12) w § 49:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 – w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialno-technicznej wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, i dotyczyła:

a) pola powierzchni działki ewidencyjnej,

b) rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych,

c) głównej funkcji budynku,

d) numeru działki ewidencyjnej;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do zawiadomienia adresowanego do wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego dołącza się odpowiedni wypis z rejestru gruntów, kartoteki budynków lub kartoteki lokali, jeżeli zmiana dotyczy danych opisowych działek ewidencyjnych, budynków lub lokali, a także wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli zmiana dotyczy również danych określających przebieg granic działek ewidencyjnych lub konturów budynków.”;

13) w § 51 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Schemat GML, o którym mowa w ust. 3, publikuje się w repozytorium interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).”;

14) w § 52:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wypisom z rejestru gruntów, rejestru budynków oraz z rejestru lokali, w treści których zostaną pominięte dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy, nadaje się odpowiednio tytuł: „Wypis z rejestru gruntów o niepełnej treści”, „Wypis z rejestru budynków o niepełnej treści”, „Wypis z rejestru lokali o niepełnej treści”.”,

b) w ust. 5 zdanie poprzedzające wyliczenie otrzymuje brzmienie:

„Wypisy z zestawień i wykazów, o których mowa w § 29, oprócz informacji zawartych w tych zestawieniach lub wykazach zawierają:”,

c) w ust. 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) informacje o danych ewidencyjnych przedstawionych na wyrysie, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych, oraz informacje o granicach działek ewidencyjnych lub odcinkach tych granic, które są przedmiotem sporu wykazanego w dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;”,

d) uchyla się ust. 8,

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W przypadku dokumentów w postaci nieelektronicznej, opatrzonych klauzulą, o której mowa w ust. 7, podpis, o którym mowa w ust. 2 pkt 11, ust. 4 pkt 11 oraz w ust. 6 pkt 11, umieszcza się bezpośrednio pod tą klauzulą.”;

15) w § 53 uchyla się ust. 2 i 3;

16) w § 54 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 1, podlegają usunięciu w drodze modernizacji ewidencji lub jej aktualizacji na podstawie posiadanych przez organ dokumentów, danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych oraz dokumentacji geodezyjnej, sporządzonej na zamówienie zainteresowanych podmiotów lub w drodze zamówienia publicznego, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.”;

17) w § 59 uchyla się pkt 7;

18) w § 62 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sposób obliczenia pola powierzchni działek ewidencyjnych z uwzględnieniem powierzchniowej poprawki odwzorowawczej jest określony w załączniku nr 5a do rozporządzenia.”;

19) w § 63:

a) w ust. 1:

– w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) budynek do rozbiórki,”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) klasa budynku według PKOB;”,

– po pkt 26 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 27 w brzmieniu:

„27) informacja o wyposażeniu w wewnątrzbudynkową infrastrukturę techniczną przystosowaną do szybkich łączy (budynek gotowy na szybki Internet).”,

b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. W przypadku gdy z powierzchnią terenu przecina się ściana fundamentowa budynku lub gdy budynek albo jego część posadowiona jest na filarach, konturem budynku lub częścią tego konturu jest odpowiednio linia wyznaczona przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą najniższych zewnętrznych krawędzi ścian kondygnacji budynku, które są oparte na tych ścianach fundamentowych lub na filarach, a w przypadku gdy na filarach oparty jest dach budynku – zewnętrznych krawędzi dachu.”,

c) ust. 1d otrzymuje brzmienie:

„1d. W przypadku gdy w budynku wielokondygnacyjnym prostokątne rzuty na płaszczyznę poziomą niektórych jego kondygnacji nie pokrywają się z konturem budynku albo gdy sąsiadujące budynki połączone są łącznikami nadziemnymi lub podziemnymi, te części kondygnacji budynku, które wystają poza kontur budynku lub stanowią jego część albo są łącznikami, wyróżnia się w bazie danych ewidencyjnych za pomocą numerycznego opisu jako bloki budynku.”,

d) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przez pole powierzchni zabudowy rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur budynku, o którym mowa w ust. 1a oraz 1b.”;

20) uchyla się § 69;

21) w § 70 uchyla się ust. 3;

22) w § 71:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dane ewidencyjne, dotyczące budynków, o których mowa w § 63 ust. 1 pkt 14 lit. a i pkt 15, oraz dane ewidencyjne dotyczące lokali, o których mowa w § 70 ust. 1, ujawnia się w ewidencji:

1) z urzędu – jeżeli taka informacja jest zawarta w doręczonych organowi dokumentach, o których mowa w art. 23 ust. 1–4 ustawy;

2) na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych lub osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, na podstawie doręczonego zaświadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892), i dokumentów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 5 i 6 tej ustawy.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Informację o wyposażeniu budynku w wewnątrzbudynkową infrastrukturę techniczną przystosowaną do szybkich łączy ujawnia się w ewidencji:

1) z urzędu – jeżeli taka informacja jest zawarta w doręczonych organowi dokumentach, o których mowa w art. 23 ust. 1–4 ustawy;

2) na wniosek właściciela budynku, trwałego zarządcy lub zarządcy nieruchomości – jeżeli do wniosku dołączone zostanie oświadczenie operatora telekomunikacyjnego potwierdzające takie wyposażenie.”;

23) w § 72:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Numeryczne opisy konturów budynków, konturów bloków budynków oraz konturów użytków gruntowych sporządza się na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych.”,

b) uchyla się ust. 2;

24) w § 73:

a) w pkt 1 po lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

„d) numer PESEL, jeżeli jest znany,

e) informacja, że osoba nie żyje, jeżeli wynika to z dokumentu doręczonego organowi;”,

b) w pkt 5 po lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) numer identyfikacyjny REGON.”;

25) w § 76 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Krajowe zestawienia zbiorcze Główny Geodeta Kraju sporządza w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku.”;

26) w § 78:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 528);”,

b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 4–8 w brzmieniu:

„4) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jeżeli łączna liczba tych wiat na działce nie przekracza dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;

5) wiat przystankowych, peronowych oraz innych wiat o podobnym przeznaczeniu;

6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;

7) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;

8) budynków służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272 i 1505) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów.”;

27) w § 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Główny Geodeta Kraju dokonuje corocznie oceny realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, i wyniki tej oceny przedkłada w terminie do dnia 30 kwietnia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.”;

28) w § 82a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do czasu ustalenia linii brzegu cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych na zasadach określonych w przepisach art. 15 oraz art. 15a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590 i 1642) przebieg granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi wykazuje się w ewidencji za pomocą danych ustalonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, przy wykonywaniu których identyfikacji przebiegu tej granicy dokonano zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.”;

29) w § 85 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumentacja geodezyjna, określająca dane ewidencyjne, przyjmowana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powinna spełniać wymagania rozporządzenia w zakresie formatu danych i standardów technicznych tych danych oraz zawierać wykaz zmian danych ewidencyjnych, o którym mowa w § 46 ust. 3.”;

30) w załączniku nr 1 do rozporządzenia uchyla się ust. 26 i 27;

31) załącznik nr 1a do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

32) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do podgrupy 1.3 zalicza się grunty Skarbu Państwa przekazane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w trwały zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz grunty, których właściciele nie są znani, znajdujące się we władaniu tych jednostek organizacyjnych na zasadach samoistnego posiadania, z wyłączeniem gruntów oddanych w trwały zarząd przez państwowe osoby prawne.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do podgrupy 1.4 zalicza się grunty wchodzące w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 1.3 i 1.7.”,

c) ust. 63 otrzymuje brzmienie:

„63. Przy sporządzaniu wykazów budynków i lokali ust. 59 stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że w wykazach tych liczbę budynków zaokrągla się do liczby całkowitej.”,

d) dodaje się ust. 64 w brzmieniu:

„64. W przypadku gdy budynek położony jest na wielu działkach ewidencyjnych wchodzących w skład różnych nieruchomości, przy sporządzaniu wykazu budynków zalicza się go do grupy lub podgrupy rejestrowej związanej z działką ewidencyjną o największym polu powierzchni zabudowy tym budynkiem.”;

33) załącznik nr 4a do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

34) załącznik nr 5a do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

35) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w tabeli zamieszczonej w ust. 1:

a) w wierszu poprzedzającym wiersze 1–9 wyrazy „Użytki rolne” zastępuje się wyrazami „Grunty rolne”,

b) w wierszu lp. 5 kolumna 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się grunty zajęte pod:

1) budynki przeznaczone do produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, w szczególności: spichlerze, przechowalnie owoców i warzyw, stodoły, budynki inwentarskie, budynki na sprzęt rolniczy, magazyny i sortownie ryb, wylęgarnie ryb, podchowalnie ryb, wędzarnie, przetwórnie, chłodnie, a także budowle i urządzenia rolnicze, w szczególności: zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, płyty do składowania obornika, silosy na kiszonki, silosy na zboże i pasze, komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego, a także instalacje służące do otrzymywania biogazu rolniczego, place składowe, place postojowe i manewrowe dla maszyn rolniczych;

2) budynki przeznaczone do przetwórstwa rolno-spożywczego, z wyłączeniem gruntów zajętych pod przemysłowe zakłady przetwórstwa rolniczego bazujących na surowcach pochodzących spoza gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą te budynki;

3) budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia, takie jak: komórki, garaże, szopy, kotłownie, podwórza, śmietniki, składowiska odpadów, jeżeli z gruntami, budynkami, budowlami lub urządzeniami, o których mowa w pkt 1 i 2, tworzą zorganizowaną całość gospodarczą i są położone w tej samej miejscowości lub w bezpośrednim sąsiedztwie w miejscowości sąsiedniej.

2. Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się także:

1) grunty położone między budynkami i urządzeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń, i niewykorzystywane na inny cel, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty, kwietniki, warzywniki;

2) grunty zajęte pod budynki, budowle i urządzenia, o których mowa w ust. 1, niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, jeżeli grunty te nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909, 1338 i 1695).

3. W przypadku gdy w skład siedliska usytuowanego na gruncie rolnym wchodzi wyłącznie budynek mieszkalny i urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, to grunt w granicach tego siedliska zalicza się do gruntów rolnych zabudowanych, jeżeli z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo z decyzji o warunkach zabudowy wydanej w związku z budową tego budynku wynika, że przeznaczony jest tylko pod zabudowę zagrodową, albo też z projektu budowlanego stanowiącego załącznik do ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy upoważniającego do rozpoczęcia budowy wynika, że na gruncie tym mogą być budowane budynki i urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.”,

c) w wierszu lp. 15 w kolumnie 3:

– w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na których została rozpoczęta, lecz nie została zakończona budowa, w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, powodująca wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;”,

– ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przy ustalaniu konturów zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie zabudowy bierze się pod uwagę postanowienia decyzji wydanych na podstawie art. 11 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz treść projektu zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, stosując odpowiednio zasady dotyczące ustalania konturów terenów mieszkaniowych, terenów przemysłowych oraz innych terenów zabudowanych.”,

d) w wierszu lp. 21 w kolumnie 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości lub uchwał o scaleniu i podziale nieruchomości, wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a także prawomocnych orzeczeń sądowych orzekających o podziale nieruchomości;”;

36) załączniki nr 7 i 8 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Administracji i Cyfryzacji: A. Halicki


1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 831, 1137 i 1433.

Załącznik 1. [SPECYFIKACJA POJĘCIOWEGO MODELU DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 6 listopada 2015 r. (poz. 2109)

Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA POJĘCIOWEGO MODELU DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [SCHEMAT APLIKACYJNY GML DANYCH EGIB]

Załącznik nr 2

SCHEMAT APLIKACYJNY GML DANYCH EGIB

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [SPOSÓB OBLICZENIA POLA POWIERZCHNI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM POWIERZCHNIOWEJ POPRAWKI ODWZOROWAWCZEJ]

Załącznik nr 3

SPOSÓB OBLICZENIA POLA POWIERZCHNI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM POWIERZCHNIOWEJ POPRAWKI ODWZOROWAWCZEJ

1. Pole powierzchni działek ewidencyjnych, obliczone ze współrzędnych prostokątnych płaskich w układzie PL-2000, podlega korekcie według wzoru:

P = PO – ∆PO,

przy czym

1) P – oznacza pole powierzchni obiektu ewidencyjnego jako fragmentu powierzchni elipsoidy GRS 80,

2) Po – oznacza pole powierzchni działki obliczone na podstawie współrzędnych prostokątnych płaskich w układzie PL-2000,

3) ∆Po – oznacza powierzchniową poprawkę odwzorowawczą.

2. Powierzchniową poprawkę odwzorowawczą oblicza się według wzoru:

∆Po = Po*(m2 – 1),

przy czym:

1) m – jest skalą zniekształcenia liniowego ustaloną dla PGK,

2) m2 – jest skalą zniekształcenia powierzchniowego ustaloną dla punktu określającego przybliżony środek ciężkości działki ewidencyjnej (PGK), obliczony jako średnia arytmetyczna współrzędnych punktów granicznych działki ewidencyjnej.

3. Skalę zniekształcenia liniowego oblicza się według wzoru:

m = σ*10-5 + 1,

przy czym:

σ – jest elementarnym zniekształceniem liniowym, obliczonym w PGK, wyrażonym w cm/km.

4. Wartość σ [cm/km] wyraża następujący wielomian: σ = σ0 + m0 * v2 * [q1 + q2 * u + q3 * u2 + q4 * v2], przy czym:

1) współczynniki q1, q2, q3, q4 mają wartości stałe:

q1 = 306,752873,

q2 = – 0,312616,

q3 = 0,006382,

q4 = 0,158591;

2) σo – jest elementarnym zniekształceniem liniowym na południku środkowym odwzorowania wyrażonym w cm/km; dla układów strefowych PL-2000;

σ0 = – 7,7cm/km;

3) m0 = 0,999923 – jest skalą zniekształcenia liniowego na południku środkowym każdej strefy układu PL-2000, która odpowiada elementarnemu zniekształceniu liniowemu – 7,7 cm/km;

4) u = (XGK – 5800000,0) * 2,0 * 10-6;

5) v = YGK * 2,0 * 10-6;

6) XGK, YGK – niemodyfikowane współrzędne PGK w odwzorowaniu Gaussa-Krügera.

Jeżeli współrzędne PGK w układzie PL-2000 mają wartość X2000, Y2000, to:

XGK = X2000/m0 ,

YGK = [Y2000 – (N*1000000 + 500000)] /m0,

przy czym N przyjmuje wartość:

5 – dla pasa odwzorowania z południkiem środkowym L0 = 15oE,

6 – dla pasa odwzorowania z południkiem środkowym L0 = 18oE,

7 – dla pasa odwzorowania z południkiem środkowym L0 = 21oE,

8 – dla pasa odwzorowania z południkiem środkowym L0 = 24oE.

Załącznik 4. [SPECYFIKACJA POJĘCIOWEGO MODELU DANYCH REJESTRU CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI]

Załącznik nr 4

SPECYFIKACJA POJĘCIOWEGO MODELU DANYCH REJESTRU CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [SCHEMAT APLIKACYJNY GML DANYCH RCIWN]

Załącznik nr 5

SCHEMAT APLIKACYJNY GML DANYCH RCIWN

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Gurbała

Specjalista z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników, właściciel firmy Nowe Modele Biznesowe – outsourcingu działu szkoleń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »