| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej2)

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres:

a) informacji o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach,

b) informacji o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach,

c) informacji o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „ustawą”,

d) informacji o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom,

e) informacji o kontrolach planowych w terenie,

f) informacji o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego – na 30 dni przed jego przyjęciem,

g) informacji o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 oraz art. 264d ust. 1 ustawy,

h) instrukcji postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii,

i) informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, aktualizowanym corocznie, wykazu substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku,

j) uzasadnienia odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego;

2) formę udostępniania informacji, o których mowa w pkt 1;

3) właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej obowiązane do ich udostępniania.

§ 2. [Udostępnianie informacji przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej]

Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1, w przypadku zakładu o dużym ryzyku, udostępnia komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy miejscowo ze względu na lokalizację zakładu o dużym ryzyku, którego dotyczą te informacje.

§ 3. [Udostępnianie informacji przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej]

Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c–e, g i h, w przypadku zakładu o zwiększonym ryzyku, udostępnia komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej właściwy miejscowo ze względu na lokalizację zakładu o zwiększonym ryzyku, którego dotyczą te informacje.

§ 4. [Zakres informacji o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach]

Zakres informacji o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach obejmuje:

1) oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu/faksu i adres e-mail;

2) nazwę, siedzibę, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail;

3) datę i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie;

4) datę i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie.

§ 5. [Zakres informacji o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach]

Zakres informacji o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach obejmuje:

1) oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu/faksu i adres e-mail;

2) nazwę, siedzibę, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail;

3) datę przyjęcia planu operacyjno-ratowniczego lub jego zmiany.

§ 6. [Zakres informacji o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku]

Zakres informacji o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku obejmuje:

1) nazwę powiatu, na terenie którego znajduje się zakład;

2) oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu/faksu i adres e-mail;

3) nazwę, siedzibę, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail;

4) datę przedłożenia zgłoszenia zakładu.

§ 7. [Zakres informacji o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom]

Zakres informacji o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom obejmuje:

1) nazwę powiatu, na terenie którego znajduje się zakład;

2) oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu/faksu i adres e-mail;

3) nazwę, siedzibę, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail;

4) datę złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmian.

§ 8. [Zakres informacji o kontrolach planowych w terenie]

Zakres informacji o kontrolach planowych w terenie obejmuje:

1) nazwę powiatu, na terenie którego znajduje się zakład;

2) nazwę, siedzibę i adres strony internetowej zakładu ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku czy zakład o zwiększonym ryzyku;

3) nazwę organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie;

4) datę ostatniej kontroli na terenie zakładu;

5) wskazanie, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu.

§ 9. [Zakres informacji o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu]

Zakres informacji o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, obejmuje:

1) nazwę organu sporządzającego zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy;

2) dane teleadresowe organu sporządzającego zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy;

3) nazwę, siedzibę, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail;

4) termin udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

§ 10. [Zakres informacji o decyzjach wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska]

Zakres informacji o decyzjach wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy obejmuje:

1) nazwę powiatu, na terenie którego znajdują się zakłady;

2) datę i numer decyzji komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;

3) oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu/faksu i adres e-mail;

4) nazwę, siedzibę, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku czy zakład o zwiększonym ryzyku lub inny zakład sąsiadujący.

§ 11. [Zakres informacji o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska]

Zakres informacji o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy obejmuje:

1) nazwę powiatu, na terenie którego znajduje się zakład;

2) datę i numer decyzji właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej;

3) oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu/faksu i adres e-mail;

4) nazwę, siedzibę, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku czy zakład o zwiększonym ryzyku lub inny zakład sąsiadujący.

§ 12. [Zakres informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, aktualizowanym corocznie, wykazu substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku]

Zakres informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, aktualizowanym corocznie, wykazu substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku obejmuje:

1) datę zamieszczenia informacji i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie;

2) oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu/faksu i adres e-mail;

3) nazwę, siedzibę, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail;

4) datę ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład.

§ 13. [Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego]

Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego obejmuje:

1) oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu/faksu i adres e-mail;

2) nazwę, siedzibę, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail;

3) datę odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego;

4) wskazanie przyczyn odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

§ 14. [Udostępnianie informacji w formie tabelarycznej]

Informacje, o których mowa w § 3–13, udostępnia się w formie tabelarycznej.

§ 15. [Instrukcja o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii]

1. Instrukcja o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) rodzajów zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładach o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku;

2) sposobów powiadamiania i alarmowania mieszkańców, właściwych dla każdego rodzaju zagrożenia, o którym mowa w pkt 1;

3) sposobów zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;

4) wykazu telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych;

5) innych kwestii, ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców.

2. Instrukcję, o której mowa w ust. 1, sporządza się w zwartej i czytelnej formie opisowej z wykorzystaniem tabel i rysunków.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje, w zakresie swojej regulacji, wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniającej, a następnie uchylającej dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, str. 1).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688 i 1936.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 78, poz. 712), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1434).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »