| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 grudnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej (Dz. U. Nr 199, poz. 1321 oraz z 2013 r. poz. 1526) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) skreślenie z ewidencji wojskowej – odnotowanie tego faktu w księdze ewidencji, karcie ewidencyjnej albo indywidualnym zbiorze ewidencyjnym poszczególnej osoby, wyłączenie karty ewidencyjnej z kartoteki ewidencyjnej i przekazanie jej do archiwum wojskowej komendy uzupełnień albo wyłączenie indywidualnego zbioru ewidencyjnego tej osoby z informatycznej bazy ewidencyjnej i przeniesienie go do archiwum informatycznej bazy ewidencyjnej wojskowej komendy uzupełnień;”,

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) archiwum wojskowej komendy uzupełnień – wydzielone i zabezpieczone pomieszczenie w wojskowej komendzie uzupełnień, do którego nie stosuje się przepisów dotyczących archiwów tworzących państwową sieć archiwalną, przeznaczone do przechowywania dokumentów ewidencyjnych, dokumentów aktualizujących, teczek akt personalnych byłych żołnierzy zawodowych do stopnia pułkownika włącznie oraz ksiąg ewidencji w zakresie osób skreślonych z ewidencji wojskowej do czasu zniszczenia tych dokumentów lub ich przekazania do właściwego archiwum wojskowego;”;

2) w § 4:

a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, wobec których wydano ostateczną decyzję o zwolnieniu z tej służby.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu centralnym, wojewódzkim i terenowym przetwarza się dane osób, o których mowa w ust. 1 i 3.”;

3) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. Ewidencję wojskową żołnierzy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, prowadzi się na szczeblu terenowym według miejsca pobytu stałego.”;

4) użyty w § 13 w pkt 13, w § 35 w ust. 4 i 5, w § 38 w ust. 3, w § 42 w ust. 3, w § 47 w ust. 5, w § 56 w pkt 3 lit. a, w § 59, w § 60 i w § 70 w różnej liczbie i przypadku wyraz „unieważnienie” zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem „uchylenie”;

5) w § 13:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pkt 9 – w pełnym zakresie, w tym również datę zmiany miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące i adresu, a także datę wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy i powrotu z tego wyjazdu;”,

b) pkt 8–10 otrzymują brzmienie:

„8) pkt 13 – kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej, orzeczenia właściwych komisji lekarskich, w tym dotyczących zdolności do odbywania tej służby w poszczególnych rodzajach wojsk i służb oraz na poszczególnych stanowiskach służbowych i funkcjach wojskowych wymagających szczególnych predyspozycji zdrowotnych, odbywania tej służby poza granicami państwa, ustalenia związku choroby, ułomności i śmierci z czynną służbą wojskową, a także udzielenia urlopu zdrowotnego;

9) pkt 13a – informacje przekazane przez sądy, prokuratury, zakłady karne, areszty śledcze, Policję, szkoły, komisje lekarskie, żandarmerię wojskową, wojskowe pracownie psychologiczne, jednostki służby medycyny pracy, rektorów (dyrektorów) szkół, pracodawców lub inne uprawnione organy, podmioty lecznicze, pracownie psychologiczne, lekarza lub psychologa, dowódców jednostek wojskowych;

10) pkt 13b – dane z orzeczeń psychologicznych przekazanych przez wojskowe pracownie psychologiczne, jednostki służby medycyny pracy lub inny uprawniony organ, podmiot leczniczy, pracownię psychologiczną, lekarza lub psychologa;”,

c) w pkt 14 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w zakresie przebiegu czynnej służby wojskowej oraz zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej – datę rozpoczęcia (wcielenia) i zakończenia (zwolnienia) z tej służby, miejsce odbywania służby wojskowej, datę i miejsce złożenia przysięgi wojskowej, zajmowane stanowiska służbowe lub pełnione funkcje, ostatnią opinię służbową,”;

6) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ewidencji wojskowej dopuszcza się również prowadzenie innych dokumentów związanych ze spełnianiem powszechnego obowiązku obrony przez osoby, o których mowa w § 4 ust. 1, w tym rejestry osób podlegających kwalifikacji wojskowej powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w jednostce wojskowej, plan realizacji zadań w zakresie pokojowego uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych, zapotrzebowanie na uzupełnienie potrzeb mobilizacyjnych jednostki wojskowej w zakresie oficerów, podoficerów i szeregowych rezerwy, wykaz imienny żołnierzy rezerwy przewidzianych do powołania na kursy przeszkolenia kadr rezerwy, powiadomienie o możliwości nadania przydziału mobilizacyjnego żołnierzowi, wobec którego wydano ostateczną decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej.”;

7) w § 18 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, wobec których wydano ostateczną decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej.”;

8) w § 26 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 2,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nie zgłosiły faktu wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu;”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) nie zgłosiły zmiany miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące;”;

9) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komórki organizacyjno-ewidencyjne jednostki wojskowej, do której powołano osobę przeniesioną do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy na ćwiczenia wojskowe lub obowiązkowe ćwiczenia wojskowe, otrzymują wtórniki kart ewidencyjnych tych osób, co najmniej na trzy dni przed dniem ich stawienia się w tej jednostce wojskowej, a w przypadku powołania do służby przygotowawczej – niezwłocznie.”;

10) w § 31 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 2,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nie zgłosiły faktu wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu;”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) nie zgłosiły zmiany miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące;”;

11) po § 34 dodaje się § 34a i § 34b w brzmieniu:

„§ 34a. Przepisy § 33 i § 34 stosuje się odpowiednio do żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, wobec których wydano ostateczną decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej.

§ 34b. Ewidencję wojskową dla żołnierzy, o których mowa w § 34a, zakłada się na podstawie zawiadomienia dowódcy jednostki wojskowej o możliwości nadania tym żołnierzom przydziału mobilizacyjnego na podstawie art. 59a ust. 1a ustawy.”;

12) w § 37 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 2,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nie zgłosiły zmiany miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące;”,

c) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) nie zgłosiły faktu wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.”;

13) w § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Karty ewidencyjne lub indywidualne zbiory ewidencyjne prowadzi się dla żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, o których mowa w art. 59 pkt 1–5 i art. 59a ust. 1a ustawy.”;

14) w § 42 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do żołnierzy, wobec których wydano ostateczną decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej.”;

15) w § 50 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) rejestry osób objętych rejestracją oraz zawiadomienia wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), w tym meldunkowe, oraz dotyczące wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy i powrotu z tego wyjazdu oraz zawiadomienia innych organów administracji publicznej;

4) zawiadomienia dowódców jednostek wojskowych, kierowników jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji i zmilitaryzowanych, kierowników oddziałów formacji obrony cywilnej;”;

16) w § 56 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d, prowadzi się do czasu skreślenia z ewidencji wojskowej, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym osoby te kończą pięćdziesiąt lat życia;

5) osób posiadających nadane przez wojskowego komendanta uzupełnień przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek przewidzianych do militaryzacji, prowadzi się na szczeblu terenowym do czasu ukończenia przez te osoby sześćdziesiątego roku życia, natomiast po objęciu militaryzacją ustalonych jednostek organizacyjnych do czasu osiągnięcia wieku określonego w odpowiednich przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym.”;

17) w § 57 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) powołania do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej;”;

18) w § 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Karty ewidencyjne osób skreślonych z ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu terenowym przechowuje się w archiwum wojskowej komendy uzupełnień w układzie według roczników, w porządku alfabetycznym, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym osoby te kończą sto lat życia.”;

19) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Karty ewidencyjne przechowywane w archiwum wojskowej komendy uzupełnień lub indywidualne zbiory ewidencyjne przechowywane w archiwum informatycznej bazy ewidencyjnej wojskowej komendy uzupełnień, po upływie okresów ich przechowywania, niszczy się lub usuwa protokolarnie w terminie do końca następnego roku kalendarzowego.”;

20) w § 71:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku zgłoszenia zmiany przez osobę objętą ewidencją wojskową lub otrzymania informacji z organu prowadzącego ewidencję ludności, a także pozyskania danych z rejestru PESEL o zameldowaniu na pobyt stały w miejscu położonym poza terytorialnym zasięgiem działania wojskowej komendy uzupełnień, wojskowy komendant uzupełnień, którego ewidencją jest objęta dana osoba, przekazuje dokumenty ewidencyjne tej osoby wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu według nowego miejsca jej pobytu stałego, dokonując adnotacji w prowadzonej przez siebie ewidencji wojskowej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przekazanie dokumentów ewidencyjnych między wojskowymi komendami uzupełnień następuje również w przypadku otrzymania informacji z organu prowadzącego ewidencję ludności lub pozyskania informacji z rejestru PESEL o zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące w odniesieniu do osób i żołnierzy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, z wyjątkiem żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe lub okresową służbę wojskową albo czynną służbę wojskową pełnioną w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny.”;

21) § 72 otrzymuje brzmienie:

„§ 72. 1. Przekazywanie kart ewidencyjnych między wojskowymi komendantami uzupełnień odbywa się za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego przesyłką poleconą lub za pośrednictwem upoważnionego pracownika wojskowej komendy uzupełnień.

2. Przekazywanie danych z indywidualnego zbioru ewidencyjnego odbywa się na informatycznych nośnikach danych za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką poleconą lub za pośrednictwem upoważnionego pracownika wojskowej komendy uzupełnień albo drogą elektroniczną.”;

22) w § 73:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, niszczy się protokolarnie w terminie do końca roku kalendarzowego, w którym upłynął okres ich przechowywania.”;

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku zmiany przynależności ewidencyjnej osoby reklamowanej lub posiadającej przydział organizacyjno-mobilizacyjny przekazanie dokumentacji potwierdzającej reklamowanie lub wyrażenie zgody na nadanie przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego następuje jednocześnie z przekazaną ewidencją do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.”;

23) § 75 otrzymuje brzmienie:

„§ 75. W razie zaniechania przez osobę zobowiązaną do realizacji obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy, wojskowy komendant uzupełnień, niezwłocznie po uzyskaniu informacji w tej sprawie z rejestru PESEL lub innych źródeł, wszczyna postępowanie w celu ustalenia aktualnego miejsca pobytu tej osoby.”;

24) w § 76 uchyla się ust. 1;

25) w § 78 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Karty ewidencyjne osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz w pkt 2 i 3, a w przypadku osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b, jeżeli osoby te nie były wcześniej przeniesione do rezerwy, na szczeblu terenowym można prowadzić nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1220, 1224 i 1830.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »