| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie rejestru związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian

Na podstawie art. 72b ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach:

a) rejestracji związku powiatowo-gminnego,

b) rejestracji zmiany statutu związku powiatowo-gminnego,

c) wykreślenia związku powiatowo-gminnego z rejestru związków powiatowo-gminnych, zwanego dalej „rejestrem”;

2) wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku powiatowo-gminnego;

3) wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku powiatowo-gminnego;

4) wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku powiatowo-gminnego z rejestru związków powiatowo-gminnych;

5) dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszeń, o których mowa w pkt 2–4;

6) sposób prowadzenia rejestru związków powiatowo-gminnych, w tym sposób dokonywania wpisów w tym rejestrze;

7) zakres danych podlegających wpisowi do rejestru;

8) tryb ogłaszania statutu związku powiatowo-gminnego, zmiany tego statutu oraz informacji o wykreśleniu związku powiatowo-gminnego z rejestru.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

1) wojewoda – wojewodę właściwego ze względu na siedzibę związku powiatowo-gminnego;

2) starosta – starostę upoważnionego przez starostów powiatów i wójtów gmin zamierzających utworzyć związek powiatowo-gminny;

3) wójt – wójta (burmistrza, prezydenta miasta) upoważnionego przez starostów powiatów i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin zamierzających utworzyć związek powiatowo-gminny;

4) zgromadzenie – zgromadzenie związku powiatowo-gminnego.

Rozdział 2

Postępowanie w sprawie rejestracji związku powiatowo-gminnego

§ 3. [Informacja o utworzeniu związku powiatowo-gminnego]

1. Starosta albo wójt informuje wojewodę o utworzeniu związku powiatowo-gminnego po podjęciu przez wszystkie rady powiatów i rady gmin tworzących związek uchwał o utworzeniu związku powiatowo-gminnego oraz o przyjęciu jego statutu zgodnego z projektem statutu uzgodnionego z wojewodą w trybie art. 72a ust. 2 w związku z art. 67 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zwanej dalej „ustawą”.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera oznaczenie uchwał rad powiatów i rad gmin o utworzeniu związku powiatowo-gminnego oraz o przyjęciu jego statutu.

3. Do informacji, o której mowa w ust. 1, dołącza się wyciągi z protokołów posiedzeń rad powiatów i rad gmin w części dotyczącej trybu podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 2.

4. Jeżeli informacja o utworzeniu związku powiatowo-gminnego nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1–3, wojewoda wzywa starostę albo wójta do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje wstrzymanie przekazania zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, do organu prowadzącego rejestr, do czasu ich uzupełnienia.

§ 4. [Zgłoszenie w sprawie rejestracji związku powiatowo-gminnego]

1. Wojewoda, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od starosty albo wójta informacji, o której mowa w § 3 ust. 1, przekazuje do organu prowadzącego rejestr zgłoszenie w sprawie rejestracji związku powiatowo-gminnego.

2. Skierowanie przez wojewodę do starosty albo wójta wezwania, o którym mowa w § 3 ust. 4, zawiesza bieg terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku powiatowo-gminnego, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszenia stanowią:

1) informacja o utworzeniu związku powiatowo-gminnego, o której mowa w § 3 ust. 1;

2) uchwały rad powiatów i rad gmin o utworzeniu związku powiatowo-gminnego;

3) uchwały rad powiatów i rad gmin o przyjęciu statutu związku powiatowo-gminnego;

4) statut związku powiatowo-gminnego;

5) stanowisko wojewody w sprawie uzgodnienia projektu statutu związku powiatowo-gminnego;

6) wyciągi z protokołów posiedzeń rad powiatów i rad gmin, w części dotyczącej trybu podejmowania uchwał, o których mowa w pkt 2 i 3.

§ 5. [Termin zawiadomienia o rejestracji związku powiatowo-gminnego]

Organ prowadzący rejestr, w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu w rejestrze, zawiadamia wojewodę, starostę albo wójta oraz właściwą miejscowo regionalną izbę obrachunkową o rejestracji związku powiatowo-gminnego.

§ 6. [Ogłoszenie statutu związku powiatowo-gminnego]

1. Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 5, ogłasza statut związku powiatowo-gminnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

2. Wojewoda, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia statutu, przekazuje do organu prowadzącego rejestr informację o ogłoszeniu statutu.

Rozdział 3

Postępowanie w sprawie rejestracji zmiany statutu związku powiatowo-gminnego

§ 7. [Informacja o zmianie statutu związku powiatowo-gminnego]

1. Przewodniczący zgromadzenia informuje wojewodę o zmianie statutu związku powiatowo-gminnego po uchwaleniu zmiany statutu, zgodnie z jej projektem uzgodnionym z wojewodą w trybie art. 72a ust. 2 w związku z art. 67 ust. 1a ustawy, oraz po stwierdzeniu braku sprzeciwu rady gminy albo rady powiatu w stosunku do uchwały zmieniającej statut związku powiatowo-gminnego.

2. W przypadku przystępowania powiatu albo gminy do związku powiatowo-gminnego informację, o której mowa w ust. 1, przewodniczący zgromadzenia przekazuje wojewodzie po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 oraz po przyjęciu przez radę powiatu albo radę gminy przystępującej do związku powiatowo-gminnego obowiązującego statutu związku powiatowo-gminnego.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie uchwały zgromadzenia o zmianie statutu związku powiatowo-gminnego;

2) potwierdzenie braku sprzeciwu, o którym mowa w art. 67a ust. 3 ustawy;

3) w przypadku przystępowania powiatu albo gminy do związku powiatowo-gminnego – oznaczenie uchwały o przyjęciu jego statutu;

4) w przypadku występowania powiatu albo gminy ze związku powiatowo-gminnego – oznaczenie uchwały o wystąpieniu ze związku powiatowo-gminnego lub oznaczenie innej uchwały skutkującej utratą uczestnictwa w związku powiatowo-gminnym.

4. Do informacji, o której mowa w ust. 1, dołącza się wyciąg z protokołu posiedzenia zgromadzenia oraz wyciągi z protokołów posiedzeń rad powiatów i rad gmin, w części dotyczącej trybu podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 4.

5. Jeżeli informacja o zmianie statutu związku powiatowo-gminnego nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1–4, wojewoda wzywa przewodniczącego zgromadzenia do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje wstrzymanie przekazania zgłoszenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, do organu prowadzącego rejestr, do czasu ich uzupełnienia.

§ 8. [Termin przekazania rejestru zgłoszenia w sprawie rejestracji zmiany statutu związku powiatowo-gminnego]

1. Wojewoda, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od przewodniczącego zgromadzenia informacji, o której mowa w § 7 ust. 1, przekazuje do organu prowadzącego rejestr zgłoszenie w sprawie rejestracji zmiany statutu związku powiatowo-gminnego.

2. Skierowanie przez wojewodę do wójta wezwania, o którym mowa w § 7 ust. 5, zawiesza bieg terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku powiatowo-gminnego, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszenia stanowią:

1) informacja o zmianie statutu związku powiatowo-gminnego, o której mowa w § 7 ust. 1;

2) uchwała zgromadzenia o zmianie statutu związku powiatowo-gminnego;

3) uchwały rad powiatów i rad gmin o przyjęciu statutu związku powiatowo-gminnego;

4) uchwały rad powiatów i rad gmin o wystąpieniu ze związku powiatowo-gminnego lub inne uchwały skutkujące utratą uczestnictwa w związku powiatowo-gminnym;

5) stanowisko wojewody w sprawie uzgodnienia zmiany statutu związku powiatowo-gminnego;

6) wyciąg z protokołu posiedzenia zgromadzenia oraz wyciągi z protokołów posiedzeń rad powiatów i rad gmin, w części dotyczącej trybu podejmowania uchwał, o których mowa w pkt 2–4.

§ 9. [Zawiadomienie o rejestracji zmiany statutu związku powiatowo-gminnego]

Organ prowadzący rejestr, w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu w rejestrze, zawiadamia wojewodę oraz przewodniczącego zgromadzenia związku o rejestracji zmiany statutu związku powiatowo-gminnego.

§ 10. [Ogłoszenie zmiany statutu związku powiatowo-gminnego]

1. Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 9, ogłasza zmianę statutu związku powiatowo-gminnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

2. Wojewoda, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zmiany statutu, przekazuje do organu prowadzącego rejestr informację o ogłoszeniu zmiany statutu.

Rozdział 4

Postępowanie w sprawie wykreślenia związku powiatowo-gminnego z rejestru związków powiatowo-gminnych

§ 11. [Wniosek o wykreślenie związku powiatowo-gminnego z rejestru]

1. Związek przekazuje wojewodzie wniosek o wykreślenie związku powiatowo-gminnego z rejestru po zakończeniu likwidacji związku powiatowo-gminnego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie uchwał zgromadzenia podjętych w związku z likwidacją;

2) oznaczenie uchwał rad powiatów i rad gmin podjętych w związku z likwidacją;

3) w przypadku wystąpienia powiatu albo gminy ze związku powiatowo-gminnego – oznaczenie uchwały o wystąpieniu ze związku powiatowo-gminnego lub oznaczenie innej uchwały skutkującej utratą uczestnictwa w związku powiatowo-gminnym.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wyciągi z protokołów posiedzeń zgromadzenia oraz wyciągi z protokołów posiedzeń rad powiatów i rad gmin, w części dotyczącej trybu podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 2, oraz informację o zakończeniu likwidacji związku powiatowo-gminnego.

4. Jeżeli wniosek o wykreślenie związku powiatowo-gminnego z rejestru nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1–3, wojewoda wzywa związek powiatowo-gminny do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje wstrzymanie przekazania zgłoszenia, o którym mowa w § 12 ust. 1, do organu prowadzącego rejestr, do czasu ich uzupełnienia.

§ 12. [Termin przekazania zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku powiatowo-gminnego z rejestru]

1. Wojewoda, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 1, przekazuje do organu prowadzącego rejestr zgłoszenie w sprawie wykreślenia związku powiatowo-gminnego z rejestru.

2. Skierowanie przez wojewodę do wójta wezwania, o którym mowa w § 11 ust. 4, zawiesza bieg terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku powiatowo-gminnego z rejestru związków powiatowo-gminnych, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszenia stanowią:

1) wniosek związku powiatowo-gminnego o wykreślenie związku powiatowo-gminnego z rejestru;

2) informacja o zakończeniu likwidacji związku powiatowo-gminnego;

3) uchwały zgromadzenia, podjęte w związku z likwidacją;

4) uchwały rad powiatów i rad gmin, podjęte w związku z likwidacją;

5) uchwały rad powiatów i rad gmin o wystąpieniu ze związku powiatów lub inne uchwały skutkujące utratą uczestnictwa w związku powiatowo-gminnym;

6) wyciągi z protokołów posiedzeń zgromadzenia oraz wyciągi z protokołów posiedzeń rad powiatów i rad gmin, w części dotyczącej trybu podejmowania uchwał, o których mowa w pkt 3–5.

§ 13. [Zawiadomienie o wykreśleniu związku powiatowo-gminnego z rejestru]

O wykreśleniu związku powiatowo-gminnego z rejestru organ prowadzący rejestr, w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu w rejestrze, zawiadamia wojewodę, powiaty i gminy uczestniczące w związku powiatowo-gminnym oraz właściwą miejscowo regionalną izbę obrachunkową.

§ 14. [Ogłoszenie obwieszczenia o wykreśleniu związku powiatowo-gminnego z rejestru w wojewódzkim dzienniku urzędowym]

1. Wojewoda, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 13, ogłasza obwieszczenie o wykreśleniu związku powiatowo-gminnego z rejestru w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

2. Wojewoda, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia o wykreśleniu związku powiatowo-gminnego z rejestru, przekazuje do organu prowadzącego rejestr informację o ogłoszeniu obwieszczenia.

Rozdział 5

Rejestr związków powiatowo-gminnych

§ 15. [Forma prowadzenia rejestru]

Rejestr jest prowadzony w postaci elektronicznej.

§ 16. [Informacje wpisywane w rejestrze]

W rejestrze wpisuje się w oddzielnych rubrykach:

1) kolejny numer związku powiatowo-gminnego w rejestrze;

2) nazwę związku powiatowo-gminnego i jego siedzibę;

3) oznaczenie powiatów i gmin uczestniczących w związku powiatowo-gminnym;

4) zadania związku powiatowo-gminnego;

5) czas trwania związku powiatowo-gminnego;

6) datę rejestracji związku powiatowo-gminnego;

7) datę ogłoszenia statutu związku powiatowo-gminnego oraz jego zmian;

8) datę likwidacji albo przekształcenia związku powiatowo-gminnego.

§ 17. [Termin dokonania wpisu w rejestrze]

Wpisu w rejestrze dokonuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wojewody.

§ 18. [Publikacja rejestru]

Rejestr jest jawny i publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 19. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

Załącznik 1. [WZÓR ZGŁOSZENIA W SPRAWIE REJESTRACJI ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 grudnia 2015 r. (poz. 2282)

Załącznik nr 1

WZÓR ZGŁOSZENIA W SPRAWIE REJESTRACJI ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ZGŁOSZENIA W SPRAWIE ZMIANY STATUTU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR ZGŁOSZENIA W SPRAWIE ZMIANY STATUTU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR ZGŁOSZENIA W SPRAWIE WYKREŚLENIA ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO Z REJESTRU ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH]

Załącznik nr 3

WZÓR ZGŁOSZENIA W SPRAWIE WYKREŚLENIA ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO Z REJESTRU ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »