| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb

Na podstawie art. 78 ust. 7a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa organizację i funkcjonowanie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb, o których mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu skróty i definicje oznaczają:

1) centra powiadamiania ratunkowego – centra powiadamiania ratunkowego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 1877 i 1915), zwanej dalej „ustawą o systemie powiadamiania ratunkowego”;

2) dane – dane, o których mowa w art. 161 ust. 2 pkt 4–6 oraz w art. 169 ust. 1 ustawy, dotyczące abonenta będącego konsumentem oraz dane, o których mowa w art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy, dotyczące abonenta niebędącego konsumentem;

3) certyfikat – elektroniczne zaświadczenie będące elementem infrastruktury klucza publicznego, służące zapewnieniu poufności przesyłanych danych i informacji oraz bezpieczeństwa procesu uwierzytelniania użytkownika, wydawane przez podmiot odpowiedzialny za tę infrastrukturę;

4) informacje o lokalizacji – określone w art. 78 ust. 3 ustawy informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego;

5) jednostki służb – jednostki służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, wymienione w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy;

6) PLI CBD – system, o którym mowa w art. 78 ust. 4 ustawy, funkcjonujący w formie systemu teleinformatycznego „Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych”;

7) sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numerów alarmowych – sieć teleinformatyczna, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.

§ 3. [Centralny punkt systemu powiadamiania ratunkowego]

1. Centralny punkt systemu powiadamiania ratunkowego, zwany dalej „CP SPR”, zapewnia dystrybucję informacji o lokalizacji i danych udostępnianych przez PLI CBD, w przypadku gdy właściwe służby nie posiadają własnych punktów centralnych, o których mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy, przez:

1) obsługę przekazania do PLI CBD zapytania o informacje o lokalizacji i dane z systemu teleinformatycznego powiadamiania ratunkowego, wspierającego obsługę zgłoszeń alarmowych i systemów teleinformatycznych jednostek służb;

2) obsługę przekazania z PLI CBD odpowiedzi z informacjami o lokalizacji i danymi do systemu teleinformatycznego powiadamiania ratunkowego, wspierającego obsługę zgłoszeń alarmowych i systemów teleinformatycznych jednostek służb;

3) obsługę przekazania do PLI CBD zapytań centrów powiadamiania ratunkowego i jednostek służb o informacje o lokalizacji i dane oraz odpowiedzi PLI CBD na te zapytania do centrów powiadamiania ratunkowego i jednostek służb, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTPS) w przypadku awarii systemów, o których mowa w pkt 1, lub ich braku;

4) gromadzenie i przetwarzanie danych o połączeniach, w tym:

a) rejestrację faktu przekazania zapytania o informacje o lokalizacji i dane z centrów powiadamiania ratunkowego i jednostek służb do CP SPR, wraz ze wskazaniem czasu tej rejestracji,

b) rejestrację faktu przekazania zapytania o informacje o lokalizacji i dane z CP SPR do PLI CBD wraz ze wskazaniem czasu tej rejestracji,

c) rejestrację faktu przekazania odpowiedzi z informacjami o lokalizacji i danymi z PLI CBD do CP SPR wraz ze wskazaniem czasu tej rejestracji,

d) rejestrację faktu przekazania odpowiedzi z informacjami o lokalizacji i danymi z CP SPR do centrów powiadamiania ratunkowego i jednostek służb wraz ze wskazaniem czasu tej rejestracji.

2. Dane o połączeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przechowuje się przez 12 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło połączenie.

§ 4. [Połączenia między CP SPR a centrami powiadamiania ratunkowego i jednostkami służb]

Połączenia między CP SPR a centrami powiadamiania ratunkowego i jednostkami służb są realizowane przez sieć teleinformatyczną na potrzeby obsługi numerów alarmowych w trybie bezpiecznego połączenia z wykorzystaniem certyfikatów.

§ 5. [Podmiot odpowiedzialny za obsługę, administrowanie oraz serwis techniczny sieci teleinformatycznej]

1. Podmiot odpowiedzialny za obsługę, administrowanie oraz serwis techniczny sieci teleinformatycznej, o której mowa w § 4, jest odpowiedzialny również za obsługę, administrowanie oraz serwis techniczny CP SPR oraz:

1) zapewnia gromadzenie i przechowywanie danych o połączeniach realizowanych przez CP SPR przez 12 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiły te połączenia, w celu zapewnienia kontroli obiegu informacji o lokalizacji i danych, statystyki oraz diagnostyki;

2) informuje użytkowników CP SPR o awariach uniemożliwiających przekazywanie przez CP SPR informacji o lokalizacji i danych oraz uniemożliwiających zapewnienie gromadzenia i przechowywania danych o połączeniach realizowanych przez CP SPR;

3) udostępnia użytkownikom CP SPR, na ich wniosek, dane o połączeniach, o których mowa w pkt 1.

2. Dane o połączeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie zawierają treści przesyłanych informacji o lokalizacji i danych, o których mowa w § 3. Dane o połączeniach obejmują datę przekazania, za pośrednictwem CP SPR, informacji o lokalizacji i danych między systemami teleinformatycznymi.

3. Zapytania i odpowiedzi, o których mowa w § 3, mają formę komunikatów zgodnych ze specyfikacją techniczną ETSI TS 102 164.

§ 6. [Lokalizacja CP SPR]

1. Lokalizacja CP SPR zapewnia w szczególności kontrolę dostępu, sygnalizację pożarową, klimatyzację, ochronę przepięciową i rezerwowe zasilanie.

2. Lokalizacja CP SPR zapewnia ciągłość działania CP SPR w przypadku braku zasilania w energię elektryczną, pożaru lub przerwania łączności, z uwzględnieniem przepisów w zakresie lokalizacji PLI CBD wydanych na podstawie art. 78 ust. 7 ustawy.

3. CP SPR jest wyposażony w rozwiązania architektoniczne i teleinformatyczne, które zapewniają w szczególności:

1) zachowanie ciągłości funkcjonowania CP SPR, w tym podczas prowadzenia prac serwisowych;

2) zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do jakiejkolwiek części CP SPR;

3) zabezpieczenie przed możliwymi atakami, również w przypadku ataku przez sieć teleinformatyczną.

§ 7. [Odpowiednie stosowanie przepisów]

Do organizacji i funkcjonowania punktów centralnych służb, o których mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy § 3–6.

§ 8. [Przepis przejściowy]

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Centralny Punkt Systemu Centrów Powiadamiania Ratunkowego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 78 ust. 7a ustawy, staje się centralnym punktem systemu powiadamiania ratunkowego w rozumieniu przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 1069, 1893 i 2281.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb (Dz. U. Nr 75, poz. 404), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 1877 i 1915).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »