| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 27ab ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zadania, na które przeznaczane są środki Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, zwanego dalej „Funduszem”;

2) szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu.

§ 2. [Przeznaczenie środków Funduszu]

Środki Funduszu przeznacza się na następujące zadania:

1) wyrównywanie szans rozwoju organizacji pożytku publicznego;

2) wzmocnienie organizacji pożytku publicznego działających lokalnie;

3) rozwój wolontariatu w organizacjach pożytku publicznego;

4) wzrost kompetencji organizacji pożytku publicznego, w szczególności przez podnoszenie wiedzy i umiejętności osób działających w organizacjach pożytku publicznego;

5) wzmocnienie infrastruktury organizacji pożytku publicznego.

§ 3. [Obsługa finansowo-księgowa środków Funduszu]

Obsługę finansowo-księgową środków Funduszu prowadzi urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, zwanego dalej „dysponentem Funduszu”.

§ 4. [Projekt planu finansowego]

1. Projekt planu finansowego stanowi podstawę gospodarki finansowej Funduszu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia ustalenia planu finansowego Funduszu w ustawie budżetowej.

2. Dysponent Funduszu zapewnia zgodność projektu planu finansowego z projektem ustawy budżetowej.

3. Projekt planu finansowego i plan finansowy Funduszu sporządza się w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)).

§ 5. [Termin zatwierdzenia planu finansowego Funduszu]

W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dysponent Funduszu zatwierdza plan finansowy Funduszu.

§ 6. [Wolne środki finansowe Funduszu]

Wolne środki finansowe Funduszu są przekazywane w zarządzanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 78g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 7. [Koszty]

1. Koszty realizacji zadań ujętych w rocznym planie finansowym Funduszu są ponoszone w granicach kwot określonych w planie.

2. Koszty obsługi Funduszu obciążają Fundusz.

§ 8. [Realizacja zadań publicznych zlecanych przez dysponenta Funduszu organizacjom pożytku publicznego]

1. Do realizacji zadań publicznych zlecanych przez dysponenta Funduszu organizacjom pożytku publicznego stosuje się przepisy art. 13–18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy wydane na podstawie art. 19 tej ustawy.

2. Zatwierdzenie przez dysponenta Funduszu rozliczenia dotacji przedstawionego przez organizację pożytku publicznego następuje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

3. Do terminu określonego w ust. 2 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonej czynności, okresów kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy organizacji pożytku publicznego albo z przyczyn niezależnych od dysponenta Funduszu.

4. Dysponent Funduszu, w przypadku stwierdzenia istotnych błędów w rozliczeniu lub jeżeli rozliczenie jest niekompletne, wzywa organizację pożytku publicznego do ich usunięcia i wyznacza termin przekazania prawidłowego rozliczenia.

§ 9. [Niewykorzystanie dotacji w terminie]

1. W przypadku niewykorzystania dotacji w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacja podlega zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu w terminie 15 dni od dnia upływu terminu zakończenia zadania.

2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania dotacji w nadmiernej wysokości lub nienależnie oraz obowiązku zwrotu niewykorzystanej dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.

§ 10. [Sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu]

Dysponent Funduszu sporządza sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339 i 1777.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

V4 Legal

V4 Legal to nowoczesna kancelaria działająca na terenie Słowacji, Czech, Polski oraz Węgier.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »