REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 312

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 lutego 2016 r.

w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

DZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób zakładania oraz prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) księdze wieczystej – należy przez to rozumieć księgę wieczystą prowadzoną w systemie teleinformatycznym;

2) dotychczasowej księdze wieczystej – należy przez to rozumieć księgę wieczystą, której treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym;

3) księdze wieczystej dawnej – należy przez to rozumieć księgę hipoteczną (gruntową, wieczystą) założoną przed dniem 1 stycznia 1947 r.;

4) adnotacji – należy przez to rozumieć: wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o skardze kasacyjnej, wzmiankę o wszczęciu postępowania z urzędu, wykonanie orzeczenia sądu w wyniku rozpoznania środka zaskarżenia oraz inne zapisy o charakterze czynności technicznej;

5) wniosku o wpis – należy przez to rozumieć także zawiadomienie syndyka, sędziego-komisarza i inne przewidziane w przepisach szczególnych;

6) EGIB – należy przez to rozumieć ewidencję gruntów i budynków;

7) RZHLZ – należy przez to rozumieć rejestr zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych.

DZIAŁ II

Oznaczenie i struktura księgi wieczystej

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 3. [Struktura księgi wieczystej]

1. Księga wieczysta zawiera cztery działy, podzielone na rubryki i pola. Rubryki i pola mogą być podzielone odpowiednio na podrubryki i podpola.

2. Pole księgi wieczystej oznacza się niepowtarzalnym numerem składającym się z czterech części określających odpowiednio: dział księgi wieczystej, rubrykę, podrubrykę i numer kolejny pola w ramach podrubryki. Jeżeli dana rubryka nie jest podzielona na podrubryki, trzecią częścią numeru jest cyfra „0”.

3. Podpola danego pola oznacza się kolejnymi literami alfabetu.

4. W takiej samej strukturze przechowuje się w systemie teleinformatycznym także dane dotyczące oznaczenia księgi wieczystej.

§ 4. [Zasady wpisywania w pojedynczym polu więcej niż jednego elementu wpisu lub adnotacji]

1. W przypadku gdy zachodzi potrzeba wpisania w pojedynczym polu więcej niż jednego elementu wpisu lub adnotacji, pole to powtarza się w strukturze księgi wieczystej tyle razy, ile jest elementów wpisu lub adnotacji, tak aby każdy z tych elementów został wpisany w osobnym polu.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy zachodzi potrzeba wpisania w strukturę księgi wieczystej więcej niż jednego elementu wpisu lub adnotacji, dla których przewidziano w tej strukturze odrębne pole.

3. Pola, w których nie dokonuje się wpisu, pozostawia się niewypełnione.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do rubryk, podrubryk i podpól, z tym że w przypadku działów III i IV w strukturze księgi wieczystej powtarza się zestaw rubryk składających się na strukturę działu księgi wieczystej.

§ 5. [Wzmianki w księdze wieczystej]

Każdy dział księgi wieczystej zawiera rubrykę „wzmianka w księdze wieczystej”, oznaczoną odpowiednio: 1.1 w dziale I-O, 1.10 w dziale I-Sp, 2.1 w dziale II, 3.1 w dziale III i 4.1 w dziale IV, obejmującą odpowiednio pola:

1) „wzmianka”: 1.1.0.1 w dziale I-O, 1.10.0.1 w dziale I-Sp, 2.1.0.1 w dziale II, 3.1.0.1 w dziale III, 4.1.0.1 w dziale IV – wzmianka o: wniosku, skardze na orzeczenie referendarza sądowego, apelacji, skardze kasacyjnej lub wszczęciu postępowania z urzędu, zawierające w odpowiednich podpolach:

A: „numer wzmianki”: dane, o których mowa w § 71, a w przypadku wzmianki o wniosku składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego także dane, o których mowa w § 68 ust. 2,

B: „opis wzmianki”: informację o rodzaju żądania;

2) „chwila zamieszczenia”: 1.1.0.2 w dziale I-O, 1.10.0.2 w dziale I-Sp, 2.1.0.2 w dziale II, 3.1.0.2 w dziale III, 4.1.0.2 w dziale IV – data, godzina, minuta i sekunda zamieszczenia wzmianki w księdze wieczystej;

3) „chwila wykreślenia”: 1.1.0.3 w dziale I-O, 1.10.0.3 w dziale I-Sp, 2.1.0.3 w dziale II, 3.1.0.3 w dziale III, 4.1.0.3 w dziale IV – data, godzina, minuta i sekunda wykreślenia wzmianki w księdze wieczystej;

4) „omówienie wykreślenia”: 1.1.0.4 w dziale I-O, 1.10.0.4 w dziale I-Sp, 2.1.0.4 w dziale II, 3.1.0.4 w dziale III, 4.1.0.4 w dziale IV – podstawa wykreślenia lub przyczyna usunięcia wzmianki w księdze wieczystej.

§ 6. [Więcej niż jeden element w odniesieniu do rubryk: 1.1, 1.10, 2.1, 3.1, 4.1]

Dopuszczalne jest zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 4 ust. 1 i 4, w odniesieniu do rubryk: 1.1, 1.10, 2.1, 3.1, 4.1.

§ 7. [Rubryka komentarz w działach: I-O, I-Sp, III i IV księgi wieczystej, której treść została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym]

1. Działy: I-O, I-Sp, III i IV księgi wieczystej, której treść została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym, zawierają rubrykę „komentarz”, oznaczoną odpowiednio: 1.9 w dziale I-O, 1.14 w dziale I-Sp, 3.7 w dziale III i 4.7 w dziale IV, składającą się z jednego pola „komentarz do migracji”, odpowiednio: 1.9.0.1 w dziale I-O, 1.14.0.1 w dziale I-Sp, 3.7.0.1 w dziale III i 4.7.0.1 w dziale IV – zawierającego w odpowiednich podpolach:

A: wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, a także projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej,

B: ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale w dotychczasowej księdze wieczystej, której treść została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym.

2. Dział II księgi wieczystej zawiera rubrykę 2.8 „komentarz”, składającą się z jednego pola 2.8.0.1 „komentarz do migracji” zawierającego w podpolu A: wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, a także projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej.

Rozdział 2

Oznaczenie księgi wieczystej

§ 8. [Podział oznaczenia księgi wieczystej na rubryki]

Oznaczenie księgi wieczystej jest podzielone na rubryki: (0.1) – informacje podstawowe, (0.2) – dane o założeniu księgi wieczystej, (0.3) – dane o zamknięciu księgi wieczystej, (0.4) – podstawa zmiany.

§ 9. [Rubryka 0.1 „informacje podstawowe”]

1. Rubryka 0.1 „informacje podstawowe” obejmuje następujące pola:

1) 0.1.0.1 „numer księgi” – numer księgi wieczystej, na który składają się: czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona, numer według repertorium ksiąg wieczystych oraz cyfra kontrolna; poszczególne elementy numeru oddziela się znakiem „/”;

2) 0.1.0.2 „oznaczenie wydziału” – oznaczenie wydziału właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, podane w odpowiednich podpolach:

A: nazwa sądu,

B: siedziba sądu,

C: kod wydziału,

D: numer wydziału,

E: nazwa wydziału;

3) 0.1.0.3 „typ księgi” – napis wskazujący na rodzaj nieruchomości lub prawa, dla którego jest prowadzona księga wieczysta:

a) dla nieruchomości gruntowej odpowiednio: „nieruchomość gruntowa”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste i urządzenie stanowiące odrębny przedmiot własności”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek stanowiący odrębną nieruchomość i urządzenie stanowiące odrębny przedmiot własności”,

b) dla nieruchomości budynkowej: „budynek stanowiący odrębną nieruchomość”,

c) dla nieruchomości lokalowej: „lokal stanowiący odrębną nieruchomość”,

d) dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu”.

2. Oznaczenia kodów wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 10. [Rubryka 0.2 „dane o założeniu księgi wieczystej”]

Rubryka 0.2 „dane o założeniu księgi wieczystej” obejmuje następujące pola:

1) 0.2.0.1 „stan w czasie założenia” – wskazanie, że założenie księgi wieczystej następuje:

– dla nieruchomości, dla której nie była prowadzona księga wieczysta,

– dla nieruchomości, dla której był prowadzony zbiór dokumentów,

– dla nieruchomości, dla której prowadzona była księga wieczysta dawna,

– dla nieruchomości, dla której prowadzona była dotychczasowa księga wieczysta, która zaginęła lub uległa zniszczeniu,

– w wyniku odłączenia części nieruchomości z innej księgi wieczystej,

– w wyniku wyodrębnienia lokalu.

Przepis stosuje się odpowiednio do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) 0.2.0.2 „chwila zapisania księgi” – data, godzina i minuta pierwszego zapisu księgi wieczystej w urządzeniach centralnej bazy danych ksiąg wieczystych;

3) 0.2.0.3 „chwila ujawnienia księgi” – data, godzina i minuta pierwszego ujawnienia treści księgi wieczystej po zakończeniu migracji; dla księgi wieczystej założonej w systemie teleinformatycznym chwila ujawnienia księgi wieczystej jest zgodna z chwilą zapisania księgi wieczystej wpisaną w polu 0.2.0.2 „chwila zapisania księgi”;

4) 0.2.0.4 „data założenia dotychczasowej księgi wieczystej” – data założenia księgi wieczystej, której treść została przeniesiona z dotychczas ustalonych wzorów do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym.

§ 11. [Rubryka 0.3 „dane o zamknięciu księgi wieczystej”]

Rubryka 0.3 „dane o zamknięciu księgi wieczystej” obejmuje następujące pola:

1) 0.3.0.1 „chwila zamknięcia księgi” – data, godzina i minuta zapisu zamknięcia księgi wieczystej, w przypadku odłączenia całości nieruchomości do innej księgi wieczystej, zgodna z datą przyłączenia nieruchomości do tej księgi;

2) 0.3.0.2 „podstawa zamknięcia księgi” – przyczyna zamknięcia księgi wieczystej.

§ 12. [Rubryka 0.4 „podstawa zmiany”]

Rubryka 0.4 „podstawa zmiany” obejmuje jedno pole 0.4.0.1 „podstawa zmiany”, przeznaczone na wskazanie przyczyny dokonania zmiany w polach odpowiednio: 0.1.0.3 „typ księgi”, 0.2.0.1 „stan w czasie założenia” i 0.2.0.4 „data założenia dotychczasowej księgi wieczystej”, składających się na oznaczenie księgi wieczystej.

§ 13. [Więcej niż jeden element w rubryce 0.4 „podstawa zmiany”]

W rubryce 0.4 „podstawa zmiany” w polu 0.4.0.1 „podstawa zmiany” jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 4 ust. 1 i 4.

Rozdział 3

Struktura działu I księgi wieczystej

§ 14. [Dział I księgi wieczystej]

Dział I księgi wieczystej składa się z działu I-O „Oznaczenie nieruchomości” i działu I-Sp „Spis praw związanych z własnością”.

§ 15. [Rubryki działu I-O księgi wieczystej]

1. Dział I-O księgi wieczystej jest podzielony na rubryki: (1.2) – numer nieruchomości, (1.3) – położenie, (1.4) – oznaczenie, (1.5) – obszar, (1.6) – zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków.

2. Rubryka 1.4 „oznaczenie” jest podzielona na podrubryki: 1.4.1 – działka ewidencyjna, 1.4.2 – budynek, 1.4.3 – urządzenie, 1.4.4 – lokal.

§ 16. [Rubryka 1.2 „numer nieruchomości”]

Rubryka 1.2 „numer nieruchomości” obejmuje jedno pole 1.2.0.1 „numer bieżący nieruchomości”, w którym wpisuje się kolejny numer nieruchomości ujawnianej w księdze wieczystej. Zmiana numeru bieżącego nieruchomości następuje tylko w przypadku odłączania lub przyłączania części nieruchomości.

§ 17. [Wpisy w rubryce 1.3 „położenie”]

W rubryce 1.3 „położenie” wpisuje się dane określające położenie nieruchomości gruntowej, budynkowej, lokalowej oraz dane o położeniu lokalu lub budynku, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 18. [Pola w rubryce 1.3 „położenie”]

Rubryka 1.3 „położenie” obejmuje następujące pola:

1) 1.3.0.1 „numer porządkowy” – kolejny numer położenia nieruchomości;

2) 1.3.0.2 „województwo” – nazwa województwa, w którym jest położona nieruchomość lub w którym jest położony lokal lub budynek, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) 1.3.0.3 „powiat” – nazwa powiatu, w którym jest położona nieruchomość lub w którym jest położony lokal lub budynek, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; w gminie mającej status miasta na prawach powiatu pole pozostawia się niewypełnione;

4) 1.3.0.4 „gmina” – nazwa gminy lub gminy mającej status miasta na prawach powiatu, w której jest położona nieruchomość lub w której jest położony lokal lub budynek, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

5) 1.3.0.5 „miejscowość” – nazwa miejscowości, w której jest położona nieruchomość lub w której jest położony lokal lub budynek, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

6) 1.3.0.6 „dzielnica” – nazwa dzielnicy, w której jest położona nieruchomość lub w której jest położony lokal lub budynek, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 19. [Wpisy w rubryce 1.4 „oznaczenie”]

W rubryce 1.4 „oznaczenie” wpisuje się:

1) w podrubryce 1.4.1 dane o oznaczeniu działek ewidencyjnych składających się na nieruchomość;

2) w podrubryce 1.4.2 dane o oznaczeniu usytuowanych na nieruchomości budynków: budynków stanowiących odrębną nieruchomość albo budynków, z których wyodrębniono lokale stanowiące odrębną nieruchomość, albo budynków, w których znajdują się lokale, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo budynków, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) w podrubryce 1.4.3 dane o oznaczeniu usytuowanych na nieruchomości urządzeń stanowiących odrębną własność;

4) w podrubryce 1.4.4 dane o oznaczeniu lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 20. [Rubryka 1.4 „oznaczenie”]

Rubryka 1.4 „oznaczenie” obejmuje:

1) w podrubryce 1.4.1 „działka ewidencyjna” następujące pola:

a) 1.4.1.1 „identyfikator działki” – identyfikator obiektów bazy danych ewidencyjnych, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542 i 2109),

b) 1.4.1.2 „numer działki” – numer działki ewidencyjnej zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

c) 1.4.1.3 „obręb ewidencyjny” – podane w odpowiednich podpolach:

A: numer obrębu lub

B: nazwa obrębu,

w którym jest położona działka ewidencyjna zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

d) 1.4.1.4 „położenie” – wskazanie numeru porządkowego położenia zapisanego w polu 1.3.0.1 „numer porządkowy”, odpowiedniego dla położenia działki ewidencyjnej,

e) 1.4.1.5 „ulica” – nazwa ulicy (alei, placu), przy której jest położona działka ewidencyjna w miejscowościach, w których ulice (aleje, place) są oznaczone nazwami, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

f) 1.4.1.6 „sposób korzystania” – oznaczenie rodzaju użytku gruntowego dla działki ewidencyjnej; jeżeli w skład działki wchodzą użytki z grupy użytków gruntowych „grunty zabudowane i zurbanizowane”, wpisuje się właściwy rodzaj użytku, a w pozostałych przypadkach wpisuje się użytek gruntowy o największej powierzchni,

g) 1.4.1.7 „odłączenie” – podane w odpowiednich podpolach:

A: numer księgi wieczystej, do której została przyłączona działka ewidencyjna odłączona z danej księgi wieczystej,

B: obszar działki podlegającej odłączeniu,

h) 1.4.1.8 „przyłączenie” – podane w odpowiednich podpolach:

A: numer księgi wieczystej, z której została odłączona działka ewidencyjna do danej księgi wieczystej,

B: obszar działki podlegającej przyłączeniu, także w przypadku, gdy podpole A nie zostało wypełnione,

i) 1.4.1.9 „numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów” – podane w odpowiednich podpolach:

A: numer księgi zaginionej,

B: numer księgi zniszczonej,

C: numer księgi dawnej, która utraciła moc prawną,

D: oznaczenie zbioru dokumentów;

2) w podrubryce 1.4.2 „budynek” następujące pola:

a) 1.4.2.1 „identyfikator budynku” – identyfikator obiektu bazy danych ewidencyjnych określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

b) 1.4.2.2 „identyfikator działki” – identyfikator działki ewidencyjnej, wskazany w polu 1.4.1.1 „identyfikator działki”, na której jest usytuowany budynek,

c) 1.4.2.3 „położenie” – wskazanie numeru porządkowego położenia zapisanego w polu 1.3.0.1 „numer porządkowy”, odpowiedniego dla położenia budynku,

d) 1.4.2.4 „dane adresowe” – podane w odpowiednich podpolach:

A: nazwa ulicy (alei, placu), przy której jest usytuowany budynek, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

B: numer porządkowy, którym został oznaczony budynek, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

e) 1.4.2.5 „liczba kondygnacji” – łączna liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych w budynku, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, a jeżeli różne części budynku mają różną liczbę kondygnacji, wpisuje się najwyższą liczbę kondygnacji danego rodzaju,

f) 1.4.2.6 „liczba samodzielnych lokali” – liczba samodzielnych lokali w budynku, z którego mają być wyodrębnione,

g) 1.4.2.7 „powierzchnia użytkowa budynku” – łączne pole powierzchni użytkowej lokali w budynku wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokali,

h) 1.4.2.8 „przeznaczenie budynku” – rodzaj budynku według Klasyfikacji Środków Trwałych zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

i) 1.4.2.9 „dalszy opis budynku” – w przypadku gdy budynek jest usytuowany na więcej niż jednej nieruchomości – numery wszystkich ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości,

j) 1.4.2.10 „nieruchomość, na której jest usytuowany budynek” – jeżeli budynek jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności, innym niż związany z użytkowaniem wieczystym gruntu, lub do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, podane w odpowiednich podpolach:

A: numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której jest usytuowany budynek, lub

B: w razie braku takiej księgi – numer obrębu,

C: w razie braku takiej księgi – numer działki ewidencyjnej, na której jest położony budynek,

k) 1.4.2.11 „odrębność” – wskazanie, czy budynek stanowi odrębną nieruchomość, czy część składową nieruchomości, dla której jest prowadzona księga wieczysta,

l) 1.4.2.12 „odłączenie” – numer księgi wieczystej, do której został przyłączony budynek odłączony z danej księgi wieczystej, zgodnie z danymi zapisanymi w polu 1.4.1.7 „odłączenie”,

m) 1.4.2.13 „przyłączenie” – numer księgi wieczystej, z której został odłączony budynek do danej księgi wieczystej, zgodnie z danymi zapisanymi w polu 1.4.1.8 „przyłączenie”,

n) 1.4.2.14 „informacja o wyodrębnionych lokalach” – podane w odpowiednich podpolach:

A: numer lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,

B: numer księgi wieczystej założonej dla wyodrębnionego lokalu,

o) 1.4.2.15 „części wspólne po wyodrębnieniu lokali” – części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;

3) w podrubryce 1.4.3 „urządzenie” następujące pola:

a) 1.4.3.1 „identyfikator działki” – identyfikator działki ewidencyjnej, wskazany w polu 1.4.1.1 „identyfikator działki”, na której jest usytuowane urządzenie,

b) 1.4.3.2 „położenie” – wskazanie numeru porządkowego położenia zapisanego w polu 1.3.0.1 „numer porządkowy”, odpowiedniego dla położenia urządzenia,

c) 1.4.3.3 „opis” – opis urządzenia ujawnionego w księdze wieczystej,

d) 1.4.3.4 „odłączenie” – numer księgi wieczystej, do której zostało przyłączone urządzenie odłączone z danej księgi wieczystej, zgodnie z danymi zapisanymi w polu 1.4.1.7 „odłączenie”,

e) 1.4.3.5 „przyłączenie” – numer księgi wieczystej, z której zostało odłączone urządzenie do danej księgi wieczystej, zgodnie z danymi zapisanymi w polu 1.4.1.8 „przyłączenie”;

4) w podrubryce 1.4.4 „lokal” następujące pola:

a) 1.4.4.1 „identyfikator lokalu” – identyfikator obiektu bazy danych ewidencyjnych określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

b) 1.4.4.2 „ulica” – nazwa ulicy (alei, placu), przy której jest usytuowany budynek, w którym jest położony lokal, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

c) 1.4.4.3 „numer budynku” – numer porządkowy, którym został oznaczony budynek, w którym jest położony lokal, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

d) 1.4.4.4 „numer lokalu” – numer porządkowy, którym został oznaczony lokal, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

e) 1.4.4.5 „przeznaczenie lokalu” – oznaczenie funkcji użytkowej lokalu, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

f) 1.4.4.6 „opis lokalu” – podane w odpowiednich podpolach:

A: rodzaj izby,

B: liczba izb wchodzących w skład lokalu,

g) 1.4.4.7 „opis pomieszczeń przynależnych” – podane w odpowiednich podpolach:

A: rodzaj pomieszczenia,

B: liczba pomieszczeń przynależnych do lokalu,

h) 1.4.4.8 „kondygnacja” – oznaczenie kondygnacji, na której jest usytuowane główne wejście do lokalu,

i) 1.4.4.9 „przyłączenie” – numer księgi wieczystej, z której lokal został wyodrębniony do danej księgi wieczystej,

j) 1.4.4.10 „nieruchomość zabudowana budynkiem” – dla lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, podane w odpowiednich podpolach:

A: numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem stanowiącym własność spółdzielni lub

B: w razie braku takiej księgi – numer obrębu,

C: w razie braku takiej księgi – numer działki ewidencyjnej, na której jest położony budynek,

k) 1.4.4.11 „odrębność” – wskazanie, czy lokal stanowi odrębną nieruchomość, czy stanowi przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

§ 21. [Rubryka 1.5 „obszar”]

Rubryka 1.5 „obszar” obejmuje jedno pole 1.5.0.1 „obszar”, w którym wpisuje się odpowiednio obszar nieruchomości gruntowej stanowiący sumę pól powierzchni działek ewidencyjnych albo pole powierzchni użytkowej lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, albo pole powierzchni użytkowej lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych.

§ 22. [Wpisy w rubryce 1.6 „zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków”]

W rubryce 1.6 „zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków” wpisuje się wynik badania zgodności danych zapisanych w księdze wieczystej z danymi ewidencji gruntów i budynków.

§ 23. [Rubryka 1.6 „zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków”]

Rubryka 1.6 „zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków” obejmuje następujące pola:

1) 1.6.0.1 „zgodność” – znacznik weryfikacji danych wpisanych w dziale I-O księgi wieczystej z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków (Z – zgodny, N – niezgodny, B – brak możliwości sprawdzenia zgodności);

2) 1.6.0.2 „chwila sprawdzenia” – data, godzina i minuta ostatniego sprawdzenia zgodności danych zawartych w księdze wieczystej z danymi ewidencji gruntów i budynków;

3) 1.6.0.3 „wersja bazy EGiB” – data ostatniej aktualizacji stanu bazy danych EGiB, z którą jest dokonywana weryfikacja danych wpisanych w dziale I-O.

§ 24. [Więcej niż jeden element w dziale I-O]

W dziale I-O jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 4 ust. 1 i 4, w odniesieniu do:

1) rubryki: 1.3;

2) podrubryk: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3;

3) pól: 1.4.1.4, 1.4.1.5, 1.4.2.2, 1.4.2.3, 1.4.2.4, 1.4.2.9, 1.4.2.10, 1.4.2.13, 1.4.2.14, 1.4.3.1, 1.4.3.2, 1.4.3.5, 1.4.4.6, 1.4.4.7, 1.4.4.9, 1.4.4.10;

4) podpól: 1.4.1.9A, 1.4.1.9B, 1.4.1.9C, 1.4.1.9D.

§ 25. [Dział I-Sp „Spis praw związanych z własnością”]

1. Dział I-Sp „Spis praw związanych z własnością” składa się z rubryki (1.11) – spis praw.

2. Rubryka 1.11 „spis praw” jest podzielona na podrubryki: 1.11.1 – spis praw związanych z własnością, 1.11.2 – prawo użytkowania wieczystego, 1.11.3 – opis spółdzielni mieszkaniowej.

§ 26. [Podrubryka 1.11.1 „spis praw związanych z własnością”]

Podrubryka 1.11.1 „spis praw związanych z własnością” obejmuje pola:

1) 1.11.1.1 „numer prawa” – kolejny numer prawa ujawnianego w dziale I-Sp księgi wieczystej;

2) 1.11.1.2 „napis” – napis w brzmieniu:

a) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego”,

b) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość”,

c) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”,

d) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”;

3) 1.11.1.3 „rodzaj prawa” – rodzaj ujawnianego prawa związanego z własnością nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego lub spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu;

4) 1.11.1.4 „treść prawa” – treść prawa, o którym mowa w pkt 3, innego niż własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, chyba że treść prawa została ujawniona w polu 3.4.1.2 „treść wpisu” księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości obciążonej prawem;

5) 1.11.1.5 „księga powiązana” – dla prawa związanego z własnością nieruchomości ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej, podane w odpowiednich podpolach:

A: numer tej księgi wieczystej,

B: kolejny numer wpisu, pod którym w polu 3.2.0.1 „numer wpisu” księgi wieczystej wskazanej w podpolu A zostało ujawnione prawo;

6) 1.11.1.6 „udział związany” – jeżeli prawem, o którym mowa w pkt 3, jest własność lub prawo użytkowania wieczystego innej nieruchomości, ujawnia się w odpowiednich podpolach:

A: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, lub

B: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,

C: numer księgi wieczystej, w której ujawniono udział,

D: numer udziału w prawie, pod którym w polu 2.3.0.1 „numer udziału w prawie” księgi wieczystej, wskazanej w podpolu C, został ujawniony udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej;

7) 1.11.1.7 „rodzaj zmiany” – opisanie zmian dokonanych we wpisie prawa z powołaniem pól, których zmiana dotyczy.

§ 27. [Podrubryka 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego”]

Podrubryka 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego” obejmuje następujące pola:

1) 1.11.2.1 „okres użytkowania” – termin, do kiedy zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego;

2) 1.11.2.2 „sposób korzystania” – sposób korzystania z nieruchomości wynikający z umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

§ 28. [Podrubryka 1.11.3 „opis spółdzielni mieszkaniowej”]

Podrubryka 1.11.3 „opis spółdzielni mieszkaniowej” obejmuje następujące pola:

1) pole: 1.11.3.1 „nazwa spółdzielni mieszkaniowej” – nazwa spółdzielni mieszkaniowej, w której jest ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

2) pole: 1.11.3.2 „siedziba spółdzielni mieszkaniowej” – siedziba spółdzielni mieszkaniowej, w której jest ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) pole: 1.11.3.3 „REGON spółdzielni mieszkaniowej” – numer identyfikacyjny REGON spółdzielni mieszkaniowej, w której jest ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 29. [Więcej niż jeden element w dziale I-Sp]

W dziale I-Sp jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 4 ust. 1 i 4, w odniesieniu do:

1) podrubryki: 1.11.1;

2) pól: 1.11.1.5, 1.11.1.6, 1.11.1.7.

Rozdział 4

Struktura działu II księgi wieczystej

§ 30. [Dział II „Własność”]

1. Dział II „Własność” jest podzielony na rubryki: (2.2) – właściciel, (2.3) – właściciel wyodrębnionego lokalu, (2.4) – użytkownik wieczysty, (2.5) – uprawniony.

2. Rubryka 2.2 „właściciel” jest podzielona na podrubryki: 2.2.1 – udział, 2.2.2 – Skarb Państwa, 2.2.3 – jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 2.2.4 – inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 2.2.5 – osoba fizyczna.

3. Rubryka 2.4 „użytkownik wieczysty” jest podzielona na podrubryki: 2.4.1 – napis, 2.4.2 – udział, 2.4.3 – Skarb Państwa, 2.4.4 – jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 2.4.5 – inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 2.4.6 – osoba fizyczna.

4. Rubryka 2.5 „uprawniony” jest podzielona na podrubryki: 2.5.1 – udział, 2.5.2 – Skarb Państwa, 2.5.3 – jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 2.5.4 – inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 2.5.5 – osoba fizyczna.

§ 31. [Oznaczenie udziału w prawie do nieruchomości lub udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu]

W podrubrykach odpowiednio: 2.2.1, 2.4.2, 2.5.1 „udział” oznacza się udział w prawie do nieruchomości lub udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

§ 32. [Wpisy w rubryce 2.2 „właściciel”]

W rubryce 2.2 „właściciel” wpisuje się osobę właściciela lub współwłaściciela.

§ 33. [Rubryka 2.2 „właściciel”]

Rubryka 2.2 „właściciel” obejmuje:

1) w podrubryce 2.2.1 „udział” następujące pola:

a) 2.2.1.1 „numer udziału w prawie” – kolejny numer udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości,

b) 2.2.1.2 „wielkość udziału” – wielkość udziału Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku międzygminnego, innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną lub osoby fizycznej w prawie własności (współwłasności) nieruchomości,

c) 2.2.1.3 „rodzaj wspólności” – jeżeli prawo przysługuje kilku podmiotom wspólnie – rodzaj wspólności, w której udziały nie są oznaczone;

2) w podrubryce 2.2.2 „Skarb Państwa” następujące pola:

szczegółowe dane identyfikujące organ reprezentujący Skarb Państwa, osobę prawną, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwową jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd:

a) 2.2.2.1 „udział w prawie” – wskazanie udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości, określonego w polu 2.2.1.1 „numer udziału w prawie”,

b) 2.2.2.2 „nazwa” – nazwa organu reprezentującego Skarb Państwa, osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

c) 2.2.2.3 „siedziba” – siedziba osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

d) 2.2.2.4 „REGON” – numer identyfikacyjny REGON osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

e) 2.2.2.5 „rola instytucji” – wskazanie roli instytucji przez wpisanie: organ reprezentujący Skarb Państwa, osoba prawna, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowa jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

f) 2.2.2.6 „KRS” – numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli organ reprezentujący Skarb Państwa, osoba prawna, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowa jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd, zostały wpisane do tego rejestru;

3) w podrubryce 2.2.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)” następujące pola:

szczegółowe dane identyfikujące jednostkę samorządu terytorialnego lub związek międzygminny:

a) 2.2.3.1 „udział w prawie” – wskazanie udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości, określonego w polu 2.2.1.1 „numer udziału w prawie”,

b) 2.2.3.2 „nazwa” – nazwa jednostki samorządu terytorialnego lub jej związku,

c) 2.2.3.3 „siedziba” – siedziba jednostki samorządu terytorialnego lub jej związku,

d) 2.2.3.4 „REGON” – numer identyfikacyjny REGON jednostki samorządu terytorialnego lub jej związku,

szczegółowe dane identyfikujące samorządową jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której oddano nieruchomość w trwały zarząd:

e) 2.2.3.5 „nazwa uprawnionego” – nazwa samorządowej jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której oddano nieruchomość w trwały zarząd,

f) 2.2.3.6 „siedziba uprawnionego” – siedziba samorządowej jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której oddano nieruchomość w trwały zarząd,

g) 2.2.3.7 „REGON uprawnionego” – numer identyfikacyjny REGON samorządowej jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której oddano nieruchomość w trwały zarząd;

4) w podrubryce 2.2.4 „inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną” następujące pola:

szczegółowe dane identyfikujące osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną:

a) 2.2.4.1 „udział w prawie” – wskazanie udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości, określonego w polu 2.2.1.1 „numer udziału w prawie”,

b) 2.2.4.2 „nazwa” – nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a w przypadku przedsiębiorcy – firma,

c) 2.2.4.3 „siedziba” – siedziba osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną,

d) 2.2.4.4 „REGON” – numer identyfikacyjny REGON osoby prawnej, jeżeli przepisy odrębne przewidują nadanie jej numeru,

e) 2.2.4.5 „stan przejściowy” – w upadłości, w likwidacji lub w organizacji,

f) 2.2.4.6 „KRS” – numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną zostały wpisane do tego rejestru;

5) w podrubryce 2.2.5 „osoba fizyczna” następujące pola:

szczegółowe dane identyfikujące osobę fizyczną:

a) 2.2.5.1 „udział w prawie” – wskazanie udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości, określonego w polu 2.2.1.1 „numer udziału w prawie”,

b) 2.2.5.2 „imię pierwsze” – pierwsze imię,

c) 2.2.5.3 „imię drugie” – drugie imię,

d) 2.2.5.4 „nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego” – nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego,

e) 2.2.5.5 „drugi człon nazwiska złożonego” – drugi człon nazwiska złożonego,

f) 2.2.5.6 „imię ojca” – imię ojca,

g) 2.2.5.7 „imię matki” – imię matki,

h) 2.2.5.8 „PESEL” – numer ewidencyjny PESEL osoby fizycznej, chyba że odrębne przepisy nie przewidują nadawania tego numeru.

§ 34. [Wpisy w rubryce 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu”]

W rubryce 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu” wpisuje się właściciela lub współwłaściciela lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość.

§ 35. [Rubryka 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu”]

Rubryka 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu” jest podzielona na pola:

1) 2.3.0.1 „numer udziału w prawie” – kolejny numer udziału właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej;

2) 2.3.0.2 „napis” – odpowiednio jak w polu: 2.4.1.1 „napis”;

3) 2.3.0.3 „wielkość udziału” – podana w odpowiednim podpolu:

A: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, lub

B: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;

4) 2.3.0.4 „numer księgi” – numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość;

5) 2.3.0.5 „numer lokalu” – numer wpisany w polu 1.4.4.4 księgi wieczystej, o której mowa w pkt 4.

§ 36. [Wpisy w rubryce 2.4 „użytkownik wieczysty”]

W rubryce 2.4 „użytkownik wieczysty” wpisuje się osobę użytkownika wieczystego lub współużytkownika wieczystego.

§ 37. [Podrubryka 2.4.1 „napis”]

1. Przy dokonywaniu wpisów w rubryce 2.4 „użytkownik wieczysty” użytkownika wieczystego (współużytkownika wieczystego) ujawnia się w polach odpowiednich do pól rubryki 2.2 „właściciel”, o których mowa w § 33, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Podrubryka 2.4.1 „napis” obejmuje jedno pole 2.4.1.1 „napis” – napis w brzmieniu:

1) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego”;

2) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość”;

3) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”;

4) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”.

§ 38. [Wpisy w rubryce 2.5 „uprawniony”]

W rubryce 2.5 „uprawniony” wpisuje się osobę uprawnionego lub współuprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

§ 39. [Wpisy w rubryce 2.5 „uprawniony”, wpisy w polach analogicznych]

Przy dokonywaniu wpisów w rubryce 2.5 „uprawniony” uprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól rubryki 2.2 „właściciel”, o których mowa w § 33.

§ 40. [Więcej niż jeden element w dziale II]

W dziale II jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 4 ust. 1 i 4, w odniesieniu do:

1) rubryki: 2.3;

2) podrubryk: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5;

3) pól: 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1, 2.2.5.1, 2.4.3.1, 2.4.4.1, 2.4.5.1, 2.4.6.1, 2.5.2.1, 2.5.3.1, 2.5.4.1, 2.5.5.1.

Rozdział 5

Struktura działu III księgi wieczystej

§ 41. [Dział III „Prawa, roszczenia i ograniczenia”]

1. Dział III „Prawa, roszczenia i ograniczenia” jest podzielony na rubryki: (3.2) – numer wpisu, (3.3) – napis, (3.4) – treść wpisu.

2. Rubryka 3.4 „treść wpisu” jest podzielona na podrubryki: 3.4.1 – treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia, 3.4.2 – Skarb Państwa, 3.4.3 – jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 3.4.4 – inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 3.4.5 – osoba fizyczna, 3.4.6 – wskazanie innej nieruchomości.

§ 42. [Rubryka 3.2 „numer wpisu”]

Rubryka 3.2 „numer wpisu” obejmuje jedno pole 3.2.0.1 „numer wpisu”, w którym wpisuje się oznaczenie kolejnego wpisu w dziale III księgi wieczystej.

§ 43. [Rubryka 3.3 „napis”]

Rubryka 3.3 „napis” obejmuje jedno pole 3.3.0.1 „napis”, w którym ujawnia się napis w brzmieniu:

1) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego”;

2) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość”;

3) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”;

4) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”;

5) „wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym”.

§ 44. [Wpis w rubryce 3.4 „treść wpisu”]

W rubryce 3.4 „treść wpisu” wpisuje się treść praw, roszczeń, ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, osoby uprawnione według treści prawa lub roszczenia oraz treść ostrzeżeń i osoby, których roszczenie zostało przez wpis ostrzeżenia zabezpieczone.

§ 45. [Zawartość rubryki 3.4 „treść wpisu”]

Rubryka 3.4 „treść wpisu” obejmuje:

1) w podrubryce 3.4.1 „treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia” następujące pola:

a) 3.4.1.1 „rodzaj wpisu” – wskazanie rodzaju dokonywanego wpisu poprzez wpisanie: ograniczone prawo rzeczowe, ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, prawo osobiste, roszczenie, ostrzeżenie, ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością, inny wpis,

b) 3.4.1.2 „treść wpisu”:

– przy wpisie ograniczonego prawa rzeczowego – ujawnia się rodzaj prawa oraz sposób i zakres wykonywania ograniczonego prawa rzeczowego,

– przy wpisie ostrzeżenia o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym – wymienia się prawo, przeciwko któremu jest ono skierowane, oraz osobę, której roszczenie zostało przez wpis ostrzeżenia zabezpieczone,

– przy wpisie ostrzeżenia – ujawnia się rodzaj ostrzeżenia określony w postanowieniu sądu lub prokuratora,

– przy wpisie roszczenia – ujawnia się treść roszczenia i wskazanie prawa, którego roszczenie dotyczy,

– przy wpisie prawa osobistego – ujawnia się rodzaj ujawnianego prawa oraz treść prawa,

– przy wpisie ograniczenia w rozporządzeniu nieruchomością – ujawnia się rodzaj ograniczenia i sposób ograniczenia,

– przy innym wpisie – wymienia się rodzaj ujawnianych danych,

c) 3.4.1.3 „przedmiot wykonywania” – jeżeli wykonywanie prawa ograniczono do części nieruchomości lub ujawnione roszczenie lub ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością dotyczy tylko części nieruchomości – wskazanie tej części; w przypadku nieruchomości gruntowej – według danych ewidencji gruntów i budynków,

d) 3.4.1.4 „pierwszeństwo” – wskazanie, że właściciel lub użytkownik wieczysty dokonał zastrzeżenia pierwszeństwa przed tym prawem lub roszczeniem wyższego lub równego z tym prawem lub roszczeniem dla innego prawa lub roszczenia,

e) 3.4.1.5 „prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa” – numer lub numery prawa lub roszczenia, dla którego dokonano zastrzeżenia pierwszeństwa, wpisywane z urzędu z chwilą ujawnienia tego prawa w księdze wieczystej,

f) 3.4.1.6 „nieruchomość współobciążona” – podane w odpowiednich podpolach:

A: numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej, do której przeniesiono prawo, roszczenie, ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością lub ostrzeżenie,

B: numer wpisu, pod którym w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej prawem, roszczeniem, ograniczeniem lub ostrzeżeniem ujawniono to prawo, roszczenie, ograniczenie lub ostrzeżenie,

g) 3.4.1.7 „rodzaj zmiany” – opisanie zmian dokonanych we wpisie prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia z powołaniem pól, których zmiana dotyczy;

2) w podrubryce: 3.4.2 – „Skarb Państwa”, 3.4.3 – „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)”, 3.4.4 – „inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną”, 3.4.5 – „osoba fizyczna”:

przy dokonywaniu wpisów w powyższych podrubrykach osobę uprawnioną według treści prawa lub roszczenia lub osobę, której roszczenie zostało przez wpis ostrzeżenia zabezpieczone, ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu II „własność” rubryki 2.2 „właściciel”, o których mowa w § 33, z pominięciem pól odpowiednio: 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1, 2.2.5.1 „udział w prawie”;

3) w podrubryce 3.4.6 „wskazanie innej nieruchomości” następujące pola:

a) 3.4.6.1 „numer księgi” – numer księgi, w której ujawniono nieruchomość władnącą,

b) 3.4.6.2 „inne informacje” – inne istotne informacje o nieruchomości wskazanej w polu 3.4.6.1 „numer księgi”.

§ 46. [Więcej niż jeden element w dziale III]

W dziale III jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 4 ust. 1 i 4, w odniesieniu do:

1) zestawu rubryk: 3.2, 3.3, 3.4;

2) podrubryk: 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6;

3) pól: 3.4.1.6, 3.4.1.7.

Rozdział 6

Struktura działu IV księgi wieczystej

§ 47. [Dział IV „Hipoteka”]

1. Dział IV „Hipoteka” jest podzielony na rubryki: (4.2) – numer hipoteki (roszczenia), (4.3) – napis, (4.4) – treść wpisu, (4.8) – uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.

2. Rubryka 4.4 „treść wpisu” jest podzielona na podrubryki: 4.4.1 – treść hipoteki (roszczenia), 4.4.2 – Skarb Państwa, 4.4.3 – jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 4.4.4 – inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 4.4.5 – osoba fizyczna.

§ 48. [Rubryka 4.2 „numer hipoteki (roszczenia)”]

Rubryka 4.2 „numer hipoteki (roszczenia)” obejmuje jedno pole 4.2.0.1 „numer hipoteki (roszczenia)”, w którym wpisuje się kolejny numer hipoteki (roszczenia) ujawnianej w księdze wieczystej.

§ 49. [Rubryka 4.3 „napis”]

Rubryka 4.3 „napis” obejmuje jedno pole 4.3.0.1 „napis” – napis w brzmieniu:

1) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego”;

2) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość”;

3) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”;

4) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”;

5) „wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym”.

§ 50. [Wpis w rubryce 4.4 „treść wpisu”]

W rubryce 4.4 „treść wpisu” wpisuje się dane dotyczące hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki oraz dane dotyczące wierzyciela hipotecznego lub dane dotyczące administratora hipoteki.

§ 51. [Rubryka 4.4 „treść wpisu”]

Rubryka 4.4 „treść wpisu” obejmuje:

1) w podrubryce 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)” następujące pola:

a) 4.4.1.1 „rodzaj hipoteki (roszczenia)” – wskazanie rodzaju hipoteki ujawnianej w księdze wieczystej; w przypadku roszczenia o ustanowienie hipoteki – treść roszczenia co do rodzaju hipoteki, której dotyczy roszczenie,

b) 4.4.1.2 „suma” – wyrażona cyframi arabskimi oznaczona suma hipoteki lub suma hipoteki, która ma być ustanowiona według treści roszczenia,

c) 4.4.1.3 „suma słownie” – wyrażona słownie suma hipoteki,

d) 4.4.1.4 „waluta sumy” – oznaczenie pieniądza, w jakim jest wyrażona hipoteka,

e) 4.4.1.5 „odsetki” – określenie w odpowiednich podpolach:

A: rodzaju odsetek,

B: wysokości odsetek,

f) 4.4.1.6 „udział” – jeżeli przedmiotem zabezpieczenia hipoteką jest udział w prawie – wskazanie numeru udziału w prawie ujawnionego w dziale II,

g) 4.4.1.7 „hipoteka na wierzytelności hipotecznej” – jeżeli przedmiotem zabezpieczenia hipoteką jest wierzytelność hipoteczna – wskazanie numeru hipoteki zabezpieczającej tę wierzytelność hipoteczną,

h) 4.4.1.8 „oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego” – oznaczenie wierzytelności zabezpieczonych hipoteką wynikających z określonych stosunków prawnych, określane w odpowiednich podpolach:

A: „numer wierzytelności” – kolejny numer wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,

B: „wierzytelność” – oznaczenie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,

C: „stosunek prawny” – oznaczenie stosunku prawnego, z którego wynika wierzytelność zabezpieczona hipoteką,

i) 4.4.1.9 „termin zapłaty” – termin zapłaty zabezpieczonej wierzytelności, w przypadku kredytu – termin spłaty kredytu,

j) 4.4.1.10 „pierwszeństwo” – wskazanie, że:

– właściciel, użytkownik wieczysty lub uprawniony dokonał zastrzeżenia pierwszeństwa przed hipoteką lub roszczeniem wyższego lub równego z tą hipoteką lub roszczeniem dla innego prawa lub roszczenia,

– hipotece zabezpieczającej przelaną wierzytelność przysługuje pierwszeństwo hipoteki, która zabezpieczała wierzytelność przed przelewem, ze wskazaniem numeru tej hipoteki,

– hipoteka powstała w wyniku podziału hipoteki i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki podlegającej podziałowi ze wskazaniem numeru tej hipoteki,

– hipoteka została przeniesiona na opróżnione miejsce hipoteczne i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki, której opróżnionym miejscem hipotecznym rozporządzono, ze wskazaniem numeru tej hipoteki,

– hipoteka została ustanowiona na opróżnionym miejscu hipotecznym i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki, której opróżnionym miejscem hipotecznym rozporządzono, ze wskazaniem numeru tej hipoteki,

– wierzycielowi hipotecznemu przysługuje roszczenie o przeniesienie jego hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę ze wskazaniem numeru hipoteki, której miejsca hipotecznego dotyczy roszczenie,

k) 4.4.1.11 „hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa” – numer lub numery prawa lub roszczenia, dla którego dokonano zastrzeżenia pierwszeństwa, wpisywane z urzędu z chwilą ujawnienia tego prawa w księdze wieczystej,

l) 4.4.1.12 „księga współobciążona” – podane w odpowiednich podpolach:

A: numer księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej hipoteką ujawnianą w księdze wieczystej,

B: numer, pod którym w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej hipoteką ujawniono tę hipotekę,

m) 4.4.1.13 „inne informacje”:

– informacja o numerze księgi wieczystej prowadzonej przez inny wydział ksiąg wieczystych dla nieruchomości współobciążonej hipoteką łączną oraz nazwa i siedziba sądu prowadzącego tę księgę wieczystą,

– informacje o zajęciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,

– informacje o wpisaniu hipoteki do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych,

– informacje o zakresie zabezpieczenia poszczególnych wierzytelności w przypadku ustanowienia hipoteki na rzecz administratora hipoteki,

– informacje o sposobie podziału hipoteki w razie podziału nieruchomości polegającego na ustanowieniu odrębnej własności lokalu lub wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości odrębnej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym,

– informacje o przelewie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w przypadku przelewu jednej z kilku wierzytelności zabezpieczonych hipoteką,

– inne istotne informacje o treści hipoteki lub roszczenia lub wierzytelności zabezpieczonej hipoteką lub roszczeniem, niewymienione w żadnym z powyższych podpól i pól,

n) 4.4.1.14 „numer hipoteki w RZHLZ” – jeżeli hipoteka zabezpieczająca wierzytelność banku hipotecznego została wpisana do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych – numer, pod jakim hipoteka została wpisana w rejestrze,

o) 4.4.1.15 „rodzaj zmiany” – opisanie zmian dokonanych we wpisie hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki z powołaniem pól, których zmiana dotyczy;

2) w podrubryce: 4.4.2 – Skarb Państwa, 4.4.3 – jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 4.4.4 – inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 4.4.5 – osoba fizyczna:

przy dokonywaniu wpisów w powyższych podrubrykach dane dotyczące wierzyciela hipotecznego lub administratora hipoteki ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu II „własność”, rubryki 2.2 „właściciel”, o których mowa w § 33, z pominięciem pól odpowiednio: 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1, 2.2.5.1 „udział w prawie”, a w przypadku hipoteki zabezpieczającej wierzytelność banku w polu 4.4.4.1 „nazwa” wpisuje się firmę banku i określenie oddziału, w przypadku zaś hipoteki zabezpieczającej wierzytelność spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – nazwę SKOK; w przypadku ujawnienia administratora hipoteki dodatkowo w polach 4.4.2.5, 4.4.3.7, 4.4.4.5, 4.4.5.8 „administrator hipoteki” wpisuje się informację „administrator hipoteki”.

§ 52. [Rubryka 4.8 „uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym”]

Rubryka 4.8 „uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym” obejmuje jedno pole 4.8.0.1 „uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym”, w którym wpisuje się uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym ze wskazaniem numeru hipoteki, której miejsca uprawnienie dotyczy; w przypadku częściowego opróżnienia miejsca hipotecznego dodatkowo ujawnia się część, w jakiej właścicielowi przysługuje uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.

§ 53. [Więcej niż jeden element w dziale IV]

W dziale IV jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 4 ust. 1 i 4, w odniesieniu do:

1) zestawu rubryk: 4.2, 4.3, 4.4;

2) podrubryk: 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5;

3) pól: 4.4.1.6, 4.4.1.7, 4.4.1.8, 4.4.1.10, 4.4.1.12, 4.4.1.15, 4.8.0.1.

DZIAŁ III

Struktura informacji o wniosku, podstawie wpisu i adnotacji w księdze wieczystej

Rozdział 1

Struktura danych o wniosku i wpisie w księdze wieczystej

§ 54. [Rubryka „dane o wniosku i chwili wpisu”]

1. Struktura danych o wniosku i chwili wpisu lub adnotacji w księdze wieczystej składa się z jednej rubryki „dane o wniosku i chwili wpisu” – odpowiednio: 1.8 w dziale I-O, 1.13 w dziale I-Sp, 2.7 w dziale II, 3.6 w dziale III i 4.6 w dziale IV.

2. Rubryka „dane o wniosku i chwili wpisu” jest podzielona na podrubryki: „dane o wniosku” – odpowiednio 1.8.1 w dziale I-O, 1.13.1 w dziale I-Sp, 2.7.1 w dziale II, 3.6.1 w dziale III i 4.6.1 w dziale IV oraz „chwila wpisu” – odpowiednio 1.8.2 w dziale I-O, 1.13.2 w dziale I-Sp, 2.7.2 w dziale II, 3.6.2 w dziale III i 4.6.2 w dziale IV.

§ 55. [Wpisy w rubryce „dane o wniosku i chwili wpisu”]

W rubryce „dane o wniosku i chwili wpisu” wpisuje się dane o wniosku lub postępowaniu wszczętym z urzędu na skutek zawiadomienia sądu, organu administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki prowadzącej ewidencję gruntów i budynków lub notariusza sporządzającego akt poświadczenia dziedziczenia oraz ujawnia się chwilę wpisu.

§ 56. [Zawartość rubryki „dane o wniosku i chwili wpisu”]

Rubryka „dane o wniosku i chwili wpisu” odpowiednio: 1.8 w dziale I-O, 1.13 w dziale I-Sp, 2.7 w dziale II, 3.6 w dziale III, 4.6 w dziale IV – obejmuje:

1) w podrubryce „dane o wniosku” odpowiednio: 1.8.1 w dziale I-O, 1.13.1 w dziale I-Sp, 2.7.1 w dziale II, 3.6.1 w dziale III, 4.6.1 w dziale IV następujące pola:

a) 1.8.1.1, 1.13.1.1, 2.7.1.1, 3.6.1.1, 4.6.1.1 „chwila wpływu” – data, godzina i minuta, a w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego także sekunda wpływu wniosku lub wszczęcia postępowania z urzędu,

b) 1.8.1.2, 1.13.1.2, 2.7.1.2, 3.6.1.2, 4.6.1.2 „rodzaj dziennika” – rodzaj dziennika, w którym zarejestrowano wniosek o wpis lub w którym odnotowano wszczęcie postępowania z urzędu,

c) 1.8.1.3, 1.13.1.3, 2.7.1.3, 3.6.1.3, 4.6.1.3 „numer dziennika” – numer wniosku z chwili dokonywania wpisu lub numer nadany postępowaniu wszczętemu z urzędu; jeżeli numer ulegał zmianie – wskazanie ostatniego numeru, pod którym było prowadzone postępowanie,

d) 1.8.1.4, 1.13.1.4, 2.7.1.4, 3.6.1.4, 4.6.1.4 „czy z urzędu” – wskazanie, czy numer dziennika jest numerem nadanym postępowaniu wszczętemu z urzędu,

e) 1.8.1.5, 1.13.1.5, 2.7.1.5, 3.6.1.5, 4.6.1.5 „numer karty akt” – numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod którymi znajduje się wniosek albo wydruk wniosku,

f) 1.8.1.6, 1.13.1.6, 2.7.1.6, 3.6.1.6, 4.6.1.6 „numer księgi” – numer księgi wieczystej, jeżeli wniosek albo wydruk wniosku dołączono do akt innej księgi wieczystej;

2) w podrubryce „chwila wpisu” odpowiednio: 1.8.2 w dziale I-O, 1.13.2 w dziale I-Sp, 2.7.2 w dziale II, 3.6.2 w dziale III, 4.6.2 w dziale IV pola: 1.8.2.1, 1.13.2.1, 2.7.2.1, 3.6.2.1, 4.6.2.1 „chwila wpisu” – data lub chwila dokonania wpisu, przeniesiona podczas migracji, lub data, godzina i minuta wprowadzana w momencie dokonania wpisu.

Rozdział 2

Struktura informacji o podstawie wpisu w dziale I-O księgi wieczystej

§ 57. [Rubryka (1.7) – podstawa oznaczenia lub sprostowania oznaczenia]

Informacja o podstawie oznaczenia lub sprostowania oznaczenia w dziale I-O składa się z jednej rubryki (1.7) – podstawa oznaczenia (sprostowania), podzielonej na pola:

1) 1.7.0.1 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” – rodzaj dokumentu ewidencji gruntów i budynków lub spółdzielni mieszkaniowej, stanowiący podstawę oznaczenia lub sprostowania oznaczenia nieruchomości w dziale I-O;

2) 1.7.0.2 „data sporządzenia” – data sporządzenia dokumentu będącego podstawą dokonania wpisu lub data bezpośredniego sprawdzenia;

3) 1.7.0.3 „nazwa organu” – nazwa organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków lub nazwa spółdzielni mieszkaniowej;

4) 1.7.0.4 „siedziba organu” – siedziba organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków lub spółdzielni mieszkaniowej;

5) 1.7.0.5 „numer karty akt” – numer lub numery karty akt, pod którymi znajduje się dokument stanowiący podstawę oznaczenia nieruchomości lub sprostowania oznaczenia nieruchomości w dziale I-O albo jego wydruk;

6) 1.7.0.6 „numer księgi” – numer księgi wieczystej, jeżeli dokument stanowiący podstawę oznaczenia nieruchomości lub sprostowania oznaczenia nieruchomości w dziale I-O dołączono do akt innej księgi wieczystej albo jego wydruk.

§ 58. [Więcej niż jeden element w rubryce 1.7]

Dopuszczalne jest zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 4 ust. 1 i 4, w odniesieniu do rubryki 1.7.

Rozdział 3

Struktura informacji o podstawie wpisu w działach I-Sp, II, III i IV księgi wieczystej

§ 59. [Rubryka 1.12 „podstawa wpisu”]

1. Informacja o podstawie wpisu w dziale I-Sp składa się z jednej rubryki (1.12) – podstawa wpisu.

2. Rubryka 1.12 „podstawa wpisu” jest podzielona na podrubryki: 1.12.1 – akt notarialny, 1.12.2 – decyzja administracyjna, 1.12.3 – orzeczenie sądu, 1.12.4 – inna podstawa.

§ 60. [Zawartość rubryki 1.12 „podstawa wpisu”]

Rubryka 1.12 „podstawa wpisu” obejmuje:

1) w podrubryce 1.12.1 „akt notarialny” następujące pola:

a) 1.12.1.1 „tytuł aktu” – tytuł aktu notarialnego,

b) 1.12.1.2 „numer rep A” – numer repertorium A prowadzonego przez notariusza,

c) 1.12.1.3 „data sporządzenia” – data sporządzenia aktu notarialnego,

d) 1.12.1.4 „imię pierwsze” – imię pierwsze notariusza (zastępcy notariusza),

e) 1.12.1.5 „imię drugie” – imię drugie notariusza (zastępcy notariusza),

f) 1.12.1.6 „nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego” – nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego notariusza (zastępcy notariusza),

g) 1.12.1.7 „drugi człon nazwiska złożonego” – drugi człon nazwiska złożonego notariusza (zastępcy notariusza), h) 1.12.1.8 „siedziba” – siedziba kancelarii notarialnej,

i) 1.12.1.9 „numer karty akt” – numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod którymi znajduje się akt notarialny,

j) 1.12.1.10 „numer księgi” – numer księgi wieczystej, jeżeli dokument dołączono do akt innej księgi wieczystej;

2) w podrubryce 1.12.2 „decyzja administracyjna” następujące pola:

a) 1.12.2.1 „przedmiot decyzji” – określenie rodzaju decyzji, wynikającej z podstawy prawnej jej wydania,

b) 1.12.2.2 „numer decyzji” – numer decyzji,

c) 1.12.2.3 „data wydania decyzji” – data wydania decyzji,

d) 1.12.2.4 „oznaczenie organu” – oznaczenie organu, który wydał decyzję,

e) 1.12.2.5 „siedziba organu” – siedziba organu, który wydał decyzję,

f) 1.12.2.6 „numer karty akt” – numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod którymi znajduje się decyzja administracyjna albo wydruk decyzji administracyjnej,

g) 1.12.2.7 „numer księgi” – numer księgi wieczystej, jeżeli decyzję administracyjną albo wydruk decyzji administracyjnej dołączono do akt innej księgi wieczystej;

3) w podrubryce 1.12.3 „orzeczenie sądu” następujące pola:

a) 1.12.3.1 „rodzaj i przedmiot orzeczenia” – określenie rodzaju i przedmiotu orzeczenia,

b) 1.12.3.2 „sygnatura akt” – określenie sygnatury akt,

c) 1.12.3.3 „data wydania orzeczenia” – data wydania orzeczenia,

d) 1.12.3.4 „nazwa sądu” – wskazanie sądu, który wydał orzeczenie, wraz z określeniem nazwy i numeru wydziału,

e) 1.12.3.5 „siedziba sądu” – siedziba sądu, który wydał orzeczenie,

f) 1.12.3.6 „numer karty akt” – numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod którymi znajduje się orzeczenie sądu albo dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego,

g) 1.12.3.7 „numer księgi” – numer księgi wieczystej, jeżeli orzeczenie sądu albo dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego dołączono do akt innej księgi wieczystej;

4) w podrubryce 1.12.4 „inna podstawa” następujące pola:

a) 1.12.4.1 „wskazanie podstawy” – szczegółowy opis dokumentu, obejmujący dane o jego treści, a jeżeli podstawą jest przepis prawa stanowiący podstawę wpisu – rodzaj i tytuł aktu prawnego oraz wskazanie miejsca ogłoszenia,

b) 1.12.4.2 „sygnatura” – jeżeli podstawą wpisu jest dokument opatrzony sygnaturą – wskazanie tej sygnatury, zaś w przypadku gdy podstawą wpisu jest akt prawny – powołanie numeru jednostki redakcyjnej tego aktu,

c) 1.12.4.3 „data wydania” – data wystawienia dokumentu, a jeżeli podstawą wpisu jest akt prawny – wskazanie daty jego uchwalenia lub wydania,

d) 1.12.4.4 „wystawca” – jeżeli podstawą wpisu jest dokument – wskazanie jego wystawcy, zaś w przypadku gdy podstawą wpisu jest akt prawny niebędący ustawą – wskazanie organu, który wydał ten akt,

e) 1.12.4.5 „numer karty akt” – jeżeli podstawą wpisu jest dokument – wskazanie numeru lub numerów karty akt księgi wieczystej, pod którymi znajduje się ten dokument albo wydruk dokumentu,

f) 1.12.4.6 „numer księgi” – jeżeli podstawą wpisu jest dokument – wskazanie numeru księgi wieczystej, jeżeli dokument albo wydruk dokumentu dołączono do akt innej księgi wieczystej.

§ 61. [Rubryka 2.6 „podstawa nabycia”]

1. Informacja o podstawie nabycia w dziale II składa się z jednej rubryki (2.6) – podstawa nabycia.

2. Rubryka 2.6 „podstawa nabycia” jest podzielona na podrubryki: 2.6.1 – akt notarialny, 2.6.2 – decyzja administracyjna, 2.6.3 – orzeczenie sądu, 2.6.4 – inna podstawa.

§ 62. [Wpisy w dziale II w rubryce „podstawa nabycia”, wpisy w polach analogicznych]

Przy dokonywaniu wpisów w dziale II w rubryce „podstawa nabycia” podstawę ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu I-Sp „spis praw związanych z własnością”, rubryki 1.12 „podstawa wpisu”, o których mowa w § 60.

§ 63. [Rubryka 3.5 „podstawa wpisu”]

1. Informacja o podstawie wpisu w dziale III składa się z jednej rubryki (3.5) – podstawa wpisu.

2. Rubryka 3.5 „podstawa wpisu” jest podzielona na podrubryki: 3.5.1 – akt notarialny, 3.5.2 – decyzja administracyjna, 3.5.3 – orzeczenie sądu, 3.5.4 – inna podstawa.

§ 64. [Wpisy w dziale III w rubryce „podstawa wpisu”, wpisy w polach analogicznych]

Przy dokonywaniu wpisów w dziale III w rubryce „podstawa wpisu” podstawę ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu I-Sp „spis praw związanych z własnością”, rubryki 1.12 „podstawa wpisu”, o których mowa w § 60.

§ 65. [Rubryka 4.5 „podstawa wpisu”]

1. Informacja o podstawie wpisu w dziale IV składa się z jednej rubryki (4.5) – podstawa wpisu.

2. Rubryka 4.5 „podstawa wpisu” jest podzielona na podrubryki: 4.5.1 – akt notarialny, 4.5.2 – decyzja administracyjna, 4.5.3 – orzeczenie sądu, 4.5.4 – inna podstawa.

§ 66. [Wpisy w dziale IV w rubryce „podstawa wpisu”, wpisy w polach analogicznych]

Przy dokonywaniu wpisów w dziale IV w rubryce „podstawa wpisu” podstawę ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu I-Sp „spis praw związanych z własnością”, rubryki 1.12 „podstawa wpisu”, o których mowa w § 60.

§ 67. [Więcej niż jeden element w odniesieniu do rubryk: 1.12, 2.6, 3.5, 4.5]

Dopuszczalne jest zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 4 ust. 1 i 4, w odniesieniu do rubryk: 1.12, 2.6, 3.5, 4.5.

DZIAŁ IV

Operacje na księgach wieczystych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 68. [Wzmianka o wniosku]

1. Wzmianka o wniosku złożonym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, obejmująca numer wzmianki, umieszczana jest automatycznie w księdze wieczystej wskazanej we wniosku, odpowiednio w podpolach: 1.1.0.1A, 1.10.0.1A, 2.1.0.1A, 3.1.0.1A, 4.1.0.1A „numer wzmianki”, z chwilą zarejestrowania wniosku w centralnym repertorium wniosków elektronicznych.

2. Numer wzmianki o wniosku, o której mowa w ust. 1, składa się z oznaczenia centralnego repertorium wniosków elektronicznych (REP.C), czteroznakowego kodu podmiotu składającego wniosek, kolejnego numeru w centralnym repertorium wniosków elektronicznych, którym został oznaczony wniosek, z dodaniem dwóch końcowych cyfr danego roku.

3. Określa się następujące czteroznakowe kody podmiotów:

1) NOTA – dla notariuszy;

2) KOMO – dla komorników;

3) USKA – dla naczelników urzędów skarbowych działających jako administracyjne organy egzekucyjne.

§ 69. [Umieszczanie wzmianki o wniosku]

Niezależnie od liczby żądań zawartych we wniosku złożonym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w danym dziale księgi wieczystej system teleinformatyczny umieszcza jedną wzmiankę o wniosku, o której mowa w § 68 ust. 1.

§ 70. [Zamieszczenie wzmianki o wniosku w odpowiednim dziale księgi wieczystej]

Umieszczenie wzmianki o wniosku, o której mowa w § 68 ust. 1, przez system teleinformatyczny nie wyłącza obowiązku zamieszczenia wzmianki o wniosku w odpowiednim dziale księgi wieczystej niezwłocznie po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych.

§ 71. [Numer wzmianki o wniosku]

Numer wzmianki o wniosku zamieszczanej po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych składa się z kodu wydziału, kolejnego numeru dziennika ksiąg wieczystych (dz. kw.), którym został oznaczony wniosek, z dodaniem dwóch końcowych cyfr danego roku i numeru żądania.

§ 72. [Zamieszczanie numeru wzmianki o wniosku]

1. Po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych, z chwilą zarejestrowania żądania wniosku w dziale, którego dotyczy żądanie, odpowiednio w podpolach: 1.1.0.1A, 1.10.0.1A, 2.1.0.1A, 3.1.0.1A, 4.1.0.1A „numer wzmianki” zamieszcza się numer wzmianki o wniosku, o którym mowa w § 71, oraz odpowiednio w podpolach: 1.1.0.1B, 1.10.0.1B, 2.1.0.1B, 3.1.0.1B, 4.1.0.1B „opis wzmianki” zamieszcza się opis wzmianki.

2. Jeżeli wniosek zawiera więcej niż jedno żądanie, zamieszcza się tyle wzmianek i ich opisów, ile żądań zawiera wniosek.

3. Wzmiankę o wniosku o odłączenie części lub całości nieruchomości lub wyodrębnienie lokalu zamieszcza się w podpolu 1.1.0.1A „numer wzmianki” oraz w podpolu 1.1.0.1B „opis wzmianki” księgi, której dotyczy wniosek, a w przypadku żądania przyłączenia odłączonej części lub całości nieruchomości do już istniejącej księgi – także w podpolu 1.1.0.1A „numer wzmianki” oraz w podpolu 1.1.0.1B „opis wzmianki” tej księgi.

§ 73. [Wykreślanie wzmianki o wniosku]

Umieszczona automatycznie wzmianka o wniosku, o której mowa w § 68 ust. 1, wykreślana jest automatycznie przez system teleinformatyczny z chwilą wykreślenia ostatniej w danym dziale księgi wieczystej wzmianki o wniosku zamieszczonej po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych.

§ 74. [Informacja o podstawie wykreślenia wzmianki]

1. Informację o podstawie wykreślenia wzmianki zamieszcza się odpowiednio w polach: 1.1.0.4, 1.10.0.4, 2.1.0.4, 3.1.0.4, 4.1.0.4 „omówienie wykreślenia”.

2. Omyłkowo zamieszczoną wzmiankę o wniosku usuwa się ze wskazaniem odpowiednio w polu, o którym mowa w ust. 1, informacji o przyczynie jej usunięcia. W razie potrzeby wzmiankę o wniosku zamieszcza się w sposób, o którym mowa w § 72.

§ 75. [Data, godzina, minuta i sekunda zamieszczenia wzmianki]

W księdze wieczystej wraz z zamieszczeniem lub wykreśleniem wzmianki o wniosku system teleinformatyczny automatycznie zapisuje datę, godzinę, minutę i sekundę jej zamieszczenia w polach odpowiednio: 1.1.0.2, 1.10.0.2, 2.1.0.2, 3.1.0.2, 4.1.0.2 lub wykreślenia w polach odpowiednio: 1.1.0.3, 1.10.0.3, 2.1.0.3, 3.1.0.3, 4.1.0.3.

§ 76. [Odpowiednie stosowanie przepisów § 71 i § 72 oraz § 74 i § 75 do wzmianki o wszczęciu postępowania z urzędu, o apelacji, o skardze kasacyjnej i o skardze na orzeczenie referendarza sądowego]

Przepisy § 71 i § 72 oraz § 74 i § 75 stosuje się odpowiednio do wzmianki o wszczęciu postępowania z urzędu, o apelacji, o skardze kasacyjnej i o skardze na orzeczenie referendarza sądowego.

§ 77. [Sposoby dokonywania wpisów lub adnotacji w księdze wieczystej]

1. Wpisów lub adnotacji w księdze wieczystej dokonuje się wielkimi literami.

2. Wpisów lub adnotacji w księdze wieczystej dokonuje się z użyciem znaków pisarskich dopuszczalnych w systemie teleinformatycznym.

3. Przy dokonywaniu wpisów można posługiwać się jedynie skrótami przyjętymi w systemie teleinformatycznym ksiąg wieczystych.

4. Wykaz znaków pisarskich dopuszczalnych w systemie teleinformatycznym oraz zasady wpisu danych w przypadku wystąpienia znaku pisarskiego niewystępującego w tablicy są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 78. [Wpisy danych dotyczących nieruchomości gruntowych i budynkowych]

1. Dane dotyczące nieruchomości gruntowych i budynkowych wpisuje się w księdze wieczystej na podstawie wypisu z rejestru gruntów, wypisu z rejestru budynków lub wypisu z kartoteki budynków, a także wyrysu z mapy ewidencyjnej, sporządzonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

2. Jeżeli zmiana oznaczenia nieruchomości, o których mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie położenia nieruchomości, numeracji działek ewidencyjnych, obrębu ewidencyjnego lub sposobu korzystania z nieruchomości, podstawę wpisu w księdze wieczystej stanowi wypis z rejestru gruntów.

3. Dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 stanowią podstawę wpisu w księdze wieczystej, jeżeli zostały opatrzone klauzulą właściwego organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków stwierdzającą, że są przeznaczone do dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

4. Oznaczenia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste dokonuje się na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.

5. Jeżeli odrębna własność budynku powstała jednocześnie z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, podstawę oznaczenia budynku stanowi umowa użytkowania wieczystego i sprzedaży budynku lub decyzja administracyjna właściwego organu.

6. W przypadku gdy odrębna własność budynku i innego urządzenia powstała po oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste, podstawę ich oznaczenia stanowią wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków lub wypis z kartoteki budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, zawierający usytuowanie budynku na gruncie, a także oświadczenie wnioskodawcy obejmujące dane o budynku dotyczące liczby kondygnacji, powierzchni użytkowej oraz dane dotyczące przeznaczenia budynku, o ile z powyższych dokumentów te dane nie wynikają.

§ 79. [Oznaczenie lokalu będącego przedmiotem odrębnej własności]

Lokal będący przedmiotem odrębnej własności oznacza się na podstawie aktu notarialnego lub orzeczenia sądu, a także wypisu z rejestru gruntów, wypisu z rejestru lokali lub wypisu z kartoteki lokali.

§ 80. [Podstawy oznaczenia lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, oraz domu jednorodzinnego]

1. Podstawą oznaczenia lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest zaświadczenie o powierzchni i położeniu lokalu, wydane przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową.

2. Podstawą oznaczenia domu jednorodzinnego, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest zaświadczenie o powierzchni i położeniu domu jednorodzinnego, wydane przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową, oraz wypis z rejestru gruntów.

§ 81. [Stosowane jednostki miary]

Obszar nieruchomości gruntowej, powierzchnię użytkową budynku, powierzchnię użytkową lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wyraża się w jednostce miary określonej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

§ 82. [Sprostowanie oznaczenia nieruchomości]

Sprostowanie oznaczenia nieruchomości nie wymaga wprowadzenia zmian w rubrykach obejmujących dane o podstawie oznaczenia nieruchomości i dane o wniosku.

§ 83. [Budynek lub urządzenie mające być przedmiotem ujawnienia w księdze wieczystej położone na więcej niż jednej nieruchomości]

Jeżeli budynek lub urządzenie, które mają być przedmiotem ujawnienia w księdze wieczystej, są położone na więcej niż jednej nieruchomości, dla których są prowadzone księgi wieczyste, ujawnienia dokonuje się w każdej z ksiąg przez wypełnienie odpowiednio pól 1.4.2.10 lub 1.4.3.3.

§ 84. [Adnotacje w dziale I-O w rubryce 1.6 „zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków”]

W dziale I-O w rubryce 1.6 „zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków” odnotowuje się wynik sprawdzenia danych wskazanych we wniosku i ujawnionego w księdze wieczystej oznaczenia nieruchomości z danymi ewidencji gruntów i budynków.

§ 85. [Wpis zmiany imion i nazwisk, firm oraz nazw i siedzib podmiotów ujawnionych w działach II, III i IV]

Wpisu zmiany imion i nazwisk, firm oraz nazw i siedzib podmiotów ujawnionych w działach II, III i IV księgi wieczystej dokonuje się na podstawie dokumentów urzędowych.

§ 86. [Wpis w księdze wieczystej na podstawie danych zawartych we wniosku i załączonych do niego dokumentach]

Dokonując wpisu w księdze wieczystej, na podstawie danych zawartych we wniosku i załączonych do niego dokumentach, uzupełnia się dane podmiotów ujawnionych w poszczególnych działach księgi wieczystej, w polach podrubryk „Skarb Państwa”, „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)”, „inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną” lub „osoba fizyczna”.

§ 87. [Użytkowanie wieczyste]

1. Przy dokonywaniu wpisu prawa użytkowania wieczystego wpisy właściciela nieruchomości nie ulegają zmianie.

2. W przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wykreśla się wpis w dziale I-Sp w podrubryce 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego” oraz wszystkie wpisy ujawnione w dziale II „własność” i w tym dziale w rubryce „właściciel” ujawnia się nowego właściciela pod kolejnym numerem udziału w prawie.

3. W przypadku wygaśnięcia użytkowania wieczystego wykreśla się wpis w dziale I-Sp w podrubryce 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego” oraz wszystkie wpisy ujawnione w dziale II „własność”, które dotyczą użytkownika wieczystego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, we wszystkich działach księgi wieczystej usuwa się też napisy, które były zamieszczone w związku z wykreślanym wpisem.

§ 88. [Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego]

1. W przypadku dokonywania wpisu prawa użytkowania wieczystego w działach księgi wieczystej, w których jest dokonywany wpis, z wyjątkiem działu I-O, ujawnia się napis „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego” odpowiednio w polach: 1.11.1.2, 2.3.0.2, 2.4.1.1, 3.3.0.1, 4.3.0.1.

2. W przypadku ujawnienia budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, napis, o którym mowa w ust. 1, uzupełnia się przez dodanie wyrazów: „i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość”.

3. W przypadku ujawnienia urządzenia stanowiącego odrębną własność napis, o którym mowa w ust. 1, uzupełnia się przez dodanie wyrazów: „i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”.

§ 89. [Wpis podstaw nabycia w dziale II „własność”]

W dziale II „własność” w kolejnych rubrykach „podstawa nabycia” wpisuje się wszystkie podstawy nabycia odnoszące się do ujawnienia przejścia prawa po ostatniej osobie ujawnionej.

§ 90. [Wymienianie we wpisie udziału każdego ze współuprawnionych]

Jeżeli prawo przysługuje kilku osobom wspólnie, wymienia się we wpisie udział każdego ze współuprawnionych wyrażony ułamkiem zwykłym, a przy dokonywaniu kolejnego wpisu wielkość udziału w prawie przelicza się przez sprowadzenie do wspólnego mianownika.

§ 91. [Wpis dotyczący sposobu wykonywania zarządu nieruchomością wspólną oraz oznaczenia osoby zarządcy]

Wpisu dotyczącego sposobu wykonywania zarządu nieruchomością wspólną oraz oznaczenia osoby zarządcy dokonuje się w dziale III „prawa, roszczenia i ograniczenia” w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z której wyodrębniono lokale.

§ 92. [Wpis służebności gruntowej w dziale III „prawa, roszczenia i ograniczenia”, wpis w dziale I-Sp „spis praw związanych z własnością”]

W przypadku dokonywania wpisu służebności gruntowej w dziale III „prawa, roszczenia i ograniczenia” księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości obciążonej, dokonuje się równocześnie wpisu w dziale I-Sp „spis praw związanych z własnością” księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości władnącej.

§ 93. [Współobciążenie]

1. Jeżeli prawo, roszczenie, inny ciężar lub ograniczenie obciąża dwie albo więcej nieruchomości, przy każdym wpisie zaznacza się to z urzędu, wymieniając wszystkie nieruchomości obciążone.

2. W przypadku założenia nowej księgi wieczystej dla części obciążonej nieruchomości bądź przeniesienia części obciążonej nieruchomości do innej księgi wieczystej sąd z urzędu przenosi do współobciążenia wszystkie prawa, roszczenia, inne ciężary lub ograniczenia ciążące na nieruchomości.

3. W przypadku wykreślenia prawa, roszczenia, innego ciężaru lub ograniczenia, które wygasło względem jednej nieruchomości i zostało z niej wykreślone, sąd z urzędu ujawnia ten fakt w pozostałych księgach wieczystych prowadzonych dla współobciążonych nieruchomości.

4. Prawa, roszczenia, inne ciężary lub ograniczenia, które wygasły względem wszystkich nieruchomości obciążonych, wykreśla się z urzędu we wszystkich księgach wieczystych nieruchomości współobciążonych, mimo że został złożony wniosek o wykreślenie tylko w jednej księdze wieczystej.

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

§ 94. [Przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości kolejnego wierzyciela - zmiana wpisu]

W przypadku przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości kolejnego wierzyciela dokonuje się zmiany wpisu w dziale III księgi wieczystej w sposób określony w § 98 ust. 1.

§ 95. [Wpisy hipotek powstałych po dniu 19 lutego 2011 r.]

Dokonując wpisów hipotek powstałych po dniu 19 lutego 2011 r., nie wypełnia się pól 4.4.1.5 „odsetki” oraz 4.4.1.9 „termin zapłaty”.

§ 96. [Hipoteka umowna łączna]

1. Jeżeli hipoteka umowna łączna została ustanowiona na nieruchomościach, dla których księgi wieczyste prowadzi więcej niż jeden sąd rejonowy, każdy z tych sądów zawiadamia pozostałe o dokonanym wpisie lub o innym sposobie załatwienia wniosku.

2. Sąd, który otrzymał zawiadomienie o dokonanym wpisie hipoteki umownej łącznej w księdze wieczystej, do której prowadzenia jest właściwy inny sąd rejonowy, zamieszcza w księdze wieczystej, do której prowadzenia jest właściwy, numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości współobciążonych oraz nazwę i siedzibę sądu.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wydziałów ksiąg wieczystych, o ile jest ich więcej niż jeden w danym sądzie rejonowym.

§ 97. [Sprostowania usterek wpisu]

Sprostowania usterek wpisu, o których mowa w art. 62613 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.2)), dokonuje się niezwłocznie po ich dostrzeżeniu. Jednocześnie z wydaniem postanowienia o sprostowaniu usterek wpisu wprowadza się odpowiednie zmiany w polach oraz jeżeli sprostowanie usterek wpisu jest dokonywane w działach I-Sp, III lub IV, wskazuje się pola, których sprostowanie dotyczy, i ujawnia się, że jest to sprostowanie w polu „rodzaj zmiany”: 1.11.1.7 w dziale I-Sp, 3.4.1.7 w dziale III lub 4.4.1.15 w dziale IV.

§ 98. [Zmiana wpisu]

1. Zmiany wpisu dokonuje się przez odpowiednie zmiany w polach oraz jeżeli zmiana jest dokonywana w działach I-Sp, III lub IV, przez wskazanie pól, których zmiana dotyczy, i ich opisanie w polu „rodzaj zmiany”: 1.11.1.7 w dziale I-Sp, 3.4.1.7 w dziale III lub 4.4.1.15 w dziale IV. Numery praw (dział I-Sp), udziałów w prawie (dział II), wpisów (dział III), hipotek (roszczeń) (dział IV) nie ulegają zmianie.

2. W przypadku częściowego wykreślenia sumy hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki, pod tym samym numerem, w polu 4.4.1.2 „suma”, wpisuje się sumę hipoteki pozostałą po odliczeniu kwoty podlegającej wykreśleniu oraz zamieszcza się w polu 4.4.1.15 „rodzaj zmiany” opis zmiany ze wskazaniem pola, którego zmiana dotyczy.

§ 99. [Wykreślenie części wpisu]

1. Wykreślenia części wpisu dokonuje się przez zamieszczenie odpowiednio w polu „rodzaj zmiany”: 1.11.1.7 w dziale I-Sp, 3.4.1.7 w dziale III, 4.4.1.15 w dziale IV opisu wykreślenia ze wskazaniem pól, których wykreślenie dotyczy. Numery praw (dział I-Sp), udziałów w prawie (dział II), wpisów (dział III), hipotek (roszczeń) (dział IV) nie ulegają zmianie.

2. Wykreślenie wpisu polega na wykreśleniu wszystkich jego elementów z rubryk, podrubryk, pól i podpól oznaczonych numerem danego wpisu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, usuwa się też napisy, które były zamieszczone w związku z wykreślanym wpisem.

§ 100. [Przelew wierzytelności zabezpieczonych hipoteką]

1. W przypadku przelewu jednej z kilku wierzytelności zabezpieczonych hipoteką wykreśla się częściowo sumę hipoteki, wpisując w podrubryce 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)” w polu 4.4.1.2 „suma” sumę hipoteki pozostałą po odliczeniu kwoty podlegającej wykreśleniu, oraz ujawnia się w polu „inne informacje” hipotekę, której suma podlega częściowemu wykreśleniu, informację o przelewie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, zamieszczając w polu 4.4.1.15 „rodzaj zmiany” opis zmiany ze wskazaniem pól, których zmiana dotyczy.

2. Hipotekę zabezpieczającą przelaną wierzytelność wpisuje się pod kolejnym numerem hipoteki, ujawniając w podrubryce 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)” w polu 4.4.1.10 „pierwszeństwo” informację, że hipotece przysługuje pierwszeństwo hipoteki, która zabezpieczała wierzytelność przed przelewem, ze wskazaniem numeru tej hipoteki.

§ 101. [Podział hipoteki zabezpieczającej kilka wierzytelności]

W przypadku podziału hipoteki zabezpieczającej kilka wierzytelności wykreśla się istniejący wpis hipoteki oraz wpisuje się pod kolejnymi numerami hipotek hipoteki powstałe w wyniku podziału. W podrubrykach 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)” w polach 4.4.1.10 „pierwszeństwo” wpisywanych hipotek ujawnia się informację, że hipoteki powstały w wyniku podziału hipoteki i przysługuje im pierwszeństwo hipoteki podlegającej podziałowi, ze wskazaniem numeru tej hipoteki.

§ 102. [Przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne]

W przypadku przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne w podrubryce 4.4.1. „treść hipoteki (roszczenia)” hipoteki podlegającej przeniesieniu w polu 4.4.1.10 „pierwszeństwo” ujawnia się informację, że hipoteka została przeniesiona na opróżnione miejsce hipoteczne i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki, której opróżnionym miejscem hipotecznym rozporządzono, ze wskazaniem numeru tej hipoteki oraz zamieszcza się w polu 4.4.1.15 „rodzaj zmiany” opis zmiany ze wskazaniem pola, którego zmiana dotyczy.

§ 103. [Ustanowienie hipoteki na opróżnionym miejscu hipotecznym]

W przypadku ustanowienia hipoteki na opróżnionym miejscu hipotecznym wpisuje się hipotekę pod kolejnym numerem hipoteki. W podrubryce 4.4.1. „treść hipoteki (roszczenia)” ustanawianej hipoteki w polu 4.4.1.10 „pierwszeństwo” ujawnia się informację, że hipoteka została ustanowiona na opróżnionym miejscu hipotecznym i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki, której opróżnionym miejscem hipotecznym rozporządzono, ze wskazaniem numeru tej hipoteki.

§ 104. [Zmiana zaskarżonego wpisu niebędącego wykreśleniem]

1. Sąd prowadzący księgę wieczystą, w drodze adnotacji, wykonuje orzeczenie sądu odwoławczego uchylającego w całości lub w części zaskarżony wpis niebędący wykreśleniem przez wykreślenie treści ujawnionych w odpowiednich polach opisanych w dziale II, a jeżeli zaskarżony wpis jest wykreśleniem – przez przywrócenie treści ujawnionych w tych polach, które zostały wykreślone zaskarżonym wpisem.

2. W przypadku zmiany zaskarżonego wpisu niebędącego wykreśleniem sąd prowadzący księgę wieczystą, w drodze adnotacji, wykonuje orzeczenie sądu odwoławczego przez wykreślenie treści ujawnionych w odpowiednich polach opisanych w dziale II i zastąpienie ich treścią zgodną z orzeczeniem sądu odwoławczego, a jeżeli zaskarżony wpis jest wykreśleniem – przez przywrócenie poprzedniej treści ujawnionej w tych polach, które zostały zmienione, i zastąpienie jej treścią wynikającą z orzeczenia sądu odwoławczego.

3. Do orzeczeń wydanych na skutek rozpoznania skargi na wpis dokonany przez referendarza sądowego przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 2

Zakładanie księgi wieczystej

§ 105. [Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości]

1. Założenia księgi wieczystej dla nieruchomości dokonuje się na wniosek zawierający:

1) oznaczenie nieruchomości, miejsca jej położenia, obszaru oraz sposobu korzystania z nieruchomości;

2) wymienienie wszystkich uprawnionych, na których rzecz ma być wpisana własność, w sposób określony w § 33, oraz wskazanie ich adresów;

3) powołanie tytułu własności nieruchomości;

4) wyszczególnienie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość lub ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń.

2. Jeżeli nieruchomość była już wpisana do dotychczasowej księgi wieczystej, a księga ta zaginęła lub uległa zniszczeniu, we wniosku wskazuje się numer tej księgi.

3. Jeżeli dla nieruchomości był prowadzony zbiór dokumentów, we wniosku wskazuje się numer tego zbioru.

4. Jeżeli nieruchomość nie miała księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, wniosek zawiera odpowiednie oświadczenie w tej sprawie.

§ 106. [Dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości, dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości]

1. Do wniosku, o którym mowa w § 105, dołącza się dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości.

2. Jeżeli dokument stwierdzający nabycie własności zaginął lub uległ zniszczeniu, a wnioskodawca nie ma urzędowo poświadczonego odpisu tego dokumentu, powinien powołać inne dowody stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku.

3. Obowiązek dołączenia dokumentów stwierdzających nabycie własności nieruchomości nie dotyczy osób, których prawa zostały ujawnione w zbiorze dokumentów.

§ 107. [Założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu]

1. Założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dokonuje się na wniosek zawierający:

1) oznaczenie miejsca położenia i powierzchni lokalu lub domu jednorodzinnego;

2) wymienienie osoby, której przysługuje to prawo, w sposób określony w § 33;

3) powołanie tytułu nabycia tego prawa;

4) wyszczególnienie ograniczonych praw rzeczowych obciążających to prawo lub ograniczeń w rozporządzaniu tym prawem albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń.

2. Do wniosku dołącza się dokumenty stwierdzające nabycie prawa wymienionego w ust. 1 oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia lokalu lub domu jednorodzinnego, a także dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości, z którą dom jednorodzinny jest związany.

§ 108. [Odpowiednie stosowanie przepisów § 105 i § 106]

Przepisy § 105 i § 106 stosuje się odpowiednio do wniosku o założenie księgi wieczystej: dla odłączanych części nieruchomości gruntowych, dla nieruchomości gruntowych, które nie miały księgi wieczystej albo dla których dotychczasowa księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, przyłączanych do prowadzonej księgi wieczystej, oraz dla nieruchomości lokalowych wyodrębnianych z księgi wieczystej.

§ 109. [Zakładanie księgi wieczystej dla nieruchomości, która nie miała księgi wieczystej albo której dotychczasowa księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu]

1. Przy zakładaniu księgi wieczystej dla nieruchomości, która nie miała księgi wieczystej albo której dotychczasowa księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, bierze się z urzędu pod uwagę w szczególności zbiory dokumentów, dokumenty należące do zaginionej lub zniszczonej dotychczasowej księgi wieczystej oraz zachowane części takiej księgi, a także dane z ewidencji gruntów i budynków.

2. Jeżeli zbiór dokumentów jest prowadzony przez sąd, który nie jest właściwy do założenia księgi wieczystej, sąd właściwy niezwłocznie zażąda nadesłania tego zbioru.

§ 110. [Obwieszczenie publiczne]

1. Zarządzone przez sąd obwieszczenie publiczne, w przypadku gdy zakładana jest księga wieczysta, a prawo własności tego, kto ma być wpisany, nie zostało dostatecznie wykazane, powinno zawierać:

1) oznaczenie nieruchomości w sposób określony w § 105 ust. 1 pkt 1 i ust. 2–4;

2) wymienienie osób przypisujących sobie prawo własności, w sposób określony w § 33;

3) wezwanie wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzania nieruchomością, żeby w terminie wymienionym w obwieszczeniu zgłosili w sądzie swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich praw w zakładanej księdze wieczystej.

2. Termin wymieniony w obwieszczeniu nie może być krótszy niż jeden miesiąc i nie może być dłuższy niż trzy miesiące.

3. Obwieszczenie wywiesza się w budynku, w którym znajduje się sąd właściwy do założenia księgi wieczystej, oraz w budynku urzędu gminy, na której obszarze jest położona nieruchomość.

4. Obwieszczenie może ponadto być podane do wiadomości publicznej w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

§ 111. [Wyłączenie dotyczące obwieszczeń]

1. Nie dokonuje się obwieszczeń w przypadku nieruchomości, dla której był prowadzony zbiór dokumentów określony w art. 2 i 4 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. poz. 410 oraz z 1998 r. poz. 668).

2. W przypadku określonym w ust. 1 założenie księgi wieczystej następuje przez wpisanie oznaczenia w dziale I-O na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz przez wpisanie wszystkich praw ujawnionych w takim zbiorze.

§ 112. [Wpisy przy zakładaniu księgi wieczystej]

Przy zakładaniu księgi wieczystej wypełnia się rubryki: 0.1 „informacje podstawowe” i 0.2 „dane o założeniu księgi wieczystej” oraz dokonuje się wpisów:

1) dla księgi wieczystej zakładanej dla nieruchomości gruntowej i budynkowej, w działach:

a) w dziale I-O: w rubryce 1.2 „numer nieruchomości”, w rubryce 1.3 „położenie”, w rubryce 1.4 „oznaczenie”: w razie potrzeby w podrubryce 1.4.1 „działka ewidencyjna”, 1.4.2 „budynek”, 1.4.3 „urządzenie” (z wyłączeniem pól: 1.4.1.7, 1.4.1.8, 1.4.2.12–1.4.2.15, 1.4.3.4, 1.4.3.5), w rubryce 1.5 „obszar”, w rubryce 1.6 „zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków” oraz w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”,

b) w dziale I-Sp: dla nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego” oraz w rubrykach 1.12 „podstawa wpisu” i 1.13 „dane o wniosku i chwili wpisu”,

c) w dziale II: w rubryce 2.2 „właściciel”, a dla nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste w rubrykach 2.2 „właściciel” i 2.4 „użytkownik wieczysty” oraz w każdym z powyższych przypadków w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”;

2) dla księgi wieczystej zakładanej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w działach:

a) w dziale I-O: w rubryce 1.2 „numer nieruchomości”, w rubryce 1.3 „położenie”, w rubryce 1.4 „oznaczenie”: w miarę potrzeby w podrubryce 1.4.2 „budynek” lub 1.4.4 „lokal” (z wyłączeniem pól: 1.4.2.6, 1.4.2.12–1.4.2.15, 1.4.4.9), w rubryce 1.5 „obszar” oraz w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”,

b) w dziale I-Sp: w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.3 „opis spółdzielni mieszkaniowej” oraz w rubrykach 1.12 „podstawa wpisu” i 1.13 „dane o wniosku i chwili wpisu”,

c) w dziale II: w rubryce 2.5 „uprawniony” oraz w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”;

3) dla księgi wieczystej zakładanej dla nieruchomości lokalowej – zgodnie z przepisami § 120 i § 121.

§ 113. [Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej przez przyłączenie tej nieruchomości do istniejącej księgi wieczystej]

Jeżeli założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, następuje przez przyłączenie tej nieruchomości do istniejącej księgi wieczystej, wówczas:

1) pod nowym numerem bieżącym nieruchomości dokonuje się połączenia nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej z częścią przyłączoną;

2) w dziale I-O księgi wieczystej, do której następuje przyłączenie nieruchomości, uzupełnia się wpisy w rubryce 1.3 „położenie”, w rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubryce 1.4.1 „działka ewidencyjna” (z wyłączeniem pól 1.4.1.7 i 1.4.1.8 podpole A), dokonuje się sprostowania powierzchni nieruchomości w rubryce 1.5 „obszar”, weryfikuje się wpisy w rubryce 1.6 „zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków” oraz dokonuje się wpisów w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”;

3) w dziale II księgi wieczystej, do której nastąpiło przyłączenie nieruchomości, dokonuje się wpisów w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”, odnoszących się do rubryki 2.2 „właściciel”.

Rozdział 3

Przyłączanie i odłączanie nieruchomości i ich części

§ 114. [Warunki odłączenia części nieruchomości]

Część nieruchomości może być odłączona tylko wtedy, gdy zostaną przedstawione dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości zarówno co do części odłączonej, jak i co do części pozostałej. Nie narusza to ograniczeń podziału nieruchomości określonych w przepisach szczególnych.

§ 115. [Odłączenie części nieruchomości, z której wyodrębniono lokale]

Jeżeli odłącza się część nieruchomości, z której wyodrębniono lokale, w polu 1.4.4.9 „przyłączenie” księgi wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu dokonuje się sprostowania numeru księgi wieczystej.

§ 116. [Wskazanie części nieruchomości podlegających odłączeniu]

1. W księdze wieczystej, z której jest odłączana część nieruchomości, wskazuje się części nieruchomości podlegające odłączeniu, wpisane w dziale I-O w rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubrykach: 1.4.1 „działka ewidencyjna”, 1.4.2 „budynek”, 1.4.3 „urządzenie”, i jednocześnie przenosi się dane wpisane we wskazanych podrubrykach oraz w rubryce 1.3 „położenie” do działu I-O zakładanej księgi wieczystej.

2. Pozostałe dane w zakładanej księdze wieczystej wpisuje się zgodnie z § 112 pkt 1.

3. W księgach wieczystych, o których mowa w ust. 1, uzupełnia się informacje o odłączeniu lub przyłączeniu w polach odpowiednio: 1.4.1.7, 1.4.1.8, 1.4.2.12, 1.4.2.13, 1.4.3.4, 1.4.3.5 oraz dokonuje się sprostowania powierzchni nieruchomości w rubryce 1.5 „obszar”.

§ 117. [Wskazanie w księdze prowadzonej dla nieruchomości, z której następuje odłączenie części nieruchomości podlegających odłączeniu]

1. Jeżeli odłączana część nieruchomości zostaje przyłączona do nieruchomości, dla której jest prowadzona księga wieczysta, przyłączenia dokonuje się poprzez wskazanie w księdze prowadzonej dla nieruchomości, z której następuje odłączenie części nieruchomości podlegających odłączeniu, wpisanych w dziale I-O w rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubrykach: 1.4.1 „działka ewidencyjna”, 1.4.2 „budynek”, 1.4.3 „urządzenie”.

2. Pod nowym numerem bieżącym nieruchomości dokonuje się połączenia nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej z częścią przyłączoną.

3. W księgach, z których odłącza się część nieruchomości, dokonuje się w dziale I-O wpisów w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”. Dodatkowo uzupełnia się dane ujawnione w tych księgach o informacje o odłączeniu lub przyłączeniu w polach odpowiednio: 1.4.1.7, 1.4.1.8, 1.4.2.12, 1.4.2.13, 1.4.3.4, 1.4.3.5.

4. W dziale I-Sp księgi wieczystej, do której nastąpiło przyłączenie części nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, wpisów dokonuje się w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego” oraz w rubrykach 1.12 „podstawa wpisu” i 1.13 „dane o wniosku i chwili wpisu”.

5. W dziale II księgi wieczystej, do której nastąpiło przyłączenie części nieruchomości, wpisów dokonuje się tylko w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”, odnoszących się do rubryki 2.2 „właściciel”, a dla nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste do rubryk 2.2 „właściciel” i 2.4 „użytkownik wieczysty”.

§ 118. [Wpis pod nowym numerem bieżącym pozostałej w księdze części nieruchomości]

Jednocześnie z odłączeniem części nieruchomości w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z której następuje odłączenie, wpisuje się pod nowym numerem bieżącym nieruchomości pozostałą w tej księdze część nieruchomości.

§ 119. [Wpis przy zakładaniu nowej księgi wieczystej dla części obciążonej nieruchomości lub przy przeniesieniu części obciążonej nieruchomości do innej księgi wieczystej]

1. Przy zakładaniu nowej księgi wieczystej dla części obciążonej nieruchomości lub przy przeniesieniu części obciążonej nieruchomości do innej księgi wieczystej dokonuje się wpisów w polach 3.4.1.6 lub 4.4.1.12.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przeniesienia praw związanych z własnością nieruchomości ujawnionych w dziale I-Sp.

§ 120. [Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej]

Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej następuje przez wpisanie danych o oznaczeniu księgi wieczystej w rubrykach 0.1 „informacje podstawowe” i 0.2 „dane o założeniu księgi” oraz dokonanie wpisów:

1) w dziale I-O: w rubryce 1.2 „numer nieruchomości”, w rubryce 1.3 „położenie”, w rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubryce 1.4.4 „lokal”, w rubryce 1.5 „obszar” oraz rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”;

2) w dziale I-Sp: w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.1 „spis praw związanych z własnością” oraz w rubrykach 1.12 „podstawa wpisu” i 1.13 „dane o wniosku i chwili wpisu”;

3) w dziale II: w rubryce 2.2 „właściciel” oraz w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”.

§ 121. [Wpisy w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której jest położony budynek, w którym jest ustanowiona odrębna własność lokalu]

1. Jednocześnie z wyodrębnieniem lokalu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której jest położony budynek, w którym jest ustanowiona odrębna własność lokalu, dokonuje się wpisów:

1) w dziale I-O: w podrubryce 1.4.2 „budynek” w polu 1.4.2.14 „informacja o wyodrębnionych lokalach”, w polu 1.4.2.15 „części wspólne po wyodrębnieniu lokali” oraz w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”,

2) w dziale II: w rubryce 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu” w odniesieniu do właściciela wyodrębnionego lokalu oraz w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”

oraz zamieszcza się napisy w działach III i IV w polach odpowiednio 3.3.0.1 i 4.3.0.1: „wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym”.

2. Napisy, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w chwili dokonywania wpisu w tych działach.

§ 122. [Wpisy w księgach wieczystych poszczególnych lokali]

Wszelkich wpisów dotyczących wyodrębnionego lokalu i praw na tym lokalu dokonuje się wyłącznie w księgach wieczystych poszczególnych lokali.

§ 123. [Połączenie dwu lub więcej nieruchomości lokalowych, podział nieruchomości lokalowych]

1. Jeżeli w drodze czynności prawnej lub orzeczenia sądu nastąpi połączenie dwu lub więcej nieruchomości lokalowych w jeden lokal stanowiący odrębną nieruchomość, księgi wieczyste prowadzone dotychczas dla tych lokali zamyka się. Z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z której lokale zostały wyodrębnione, wykreśla się wpisy dotyczące tych lokali i wyodrębnia się z niej nowo utworzony lokal, dla którego zakłada się nową księgę wieczystą.

2. Jeżeli w drodze czynności prawnej lub orzeczenia sądu nastąpi podział nieruchomości lokalowej na dwa lub więcej samodzielnych lokali, księgę wieczystą prowadzoną dla tej nieruchomości lokalowej zamyka się. Z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z której lokal był wyodrębniony, wykreśla się wpisy dotyczące nieruchomości lokalowej, która została podzielona, i wyodrębnia się z tej księgi lokale powstałe w wyniku podziału, dla których zakłada się księgi wieczyste.

Rozdział 4

Zmiana oznaczenia księgi wieczystej

§ 124. [Zmiana danych o oznaczeniu księgi wieczystej przy ujawnianiu prawa użytkowania wieczystego]

1. Przy ujawnianiu prawa użytkowania wieczystego zmienia się dane o oznaczeniu księgi wieczystej w rubryce 0.1 „informacje podstawowe” w polu 0.1.0.3 „typ księgi” oraz dokonuje się odpowiednich wpisów w dziale I-Sp w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego”, w dziale II w rubryce 2.4 „użytkownik wieczysty”. Oznaczenie nieruchomości nie ulega zmianie.

2. Jednocześnie ze zmianą typu księgi dokonuje się odpowiednich zmian w polach 1.11.1.2, 2.3.0.2, 2.4.1.1, 3.3.0.1, 4.3.0.1 „napis”.

§ 125. [Zmiana danych przy ujawnianiu budynku lub urządzenia na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste]

1. Przy ujawnianiu budynku lub urządzenia na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste w księdze wieczystej zmienia się dane o oznaczeniu księgi wieczystej w rubryce 0.1 „informacje podstawowe” w polu 0.1.0.3 „typ księgi” oraz dokonuje się wpisów w rubrykach 1.4.2 „budynek” lub 1.4.3 „urządzenie”, pozostawiając bez zmian wpisy w rubryce „działka ewidencyjna”.

2. Jednocześnie ze zmianą typu księgi dokonuje się odpowiednich zmian w polach: 1.11.1.2, 2.3.0.2, 2.4.1.1, 3.3.0.1, 4.3.0.1 „napis”.

§ 126. [Zmiana danych przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu w prawo odrębnej własności lokalu]

Przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu w prawo odrębnej własności lokalu w księdze wieczystej zmienia się dane o oznaczeniu w rubryce 0.1 „informacje podstawowe” w polu 0.1.0.3 „typ księgi” oraz dokonuje się w tej księdze wpisów:

1) w dziale I-O: w rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubryce 1.4.4 „lokal” w polach: 1.4.4.9 „przyłączenie” i 1.4.4.11 „odrębność” oraz w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowanie)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”;

2) w dziale I-Sp: w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.1 „spis praw związanych z własnością”, w rubrykach 1.12 „podstawa wpisu” i 1.13 „dane o wniosku i chwili wpisu” oraz wykreślenia wpisów w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.3 „opis spółdzielni mieszkaniowej”;

3) w dziale II: wykreślenie wpisów w rubryce 2.5 „uprawniony” i dokonanie wpisu w rubryce 2.2 „właściciel” oraz w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”.

§ 127. [Wpisy przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu w prawo odrębnej własności w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z której wyodrębniono lokal]

Przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu w prawo odrębnej własności w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z której wyodrębniono lokal, dokonuje się wpisów:

1) w dziale I-O: w podrubryce 1.4.2 „budynek” w polu 1.4.2.14 „informacja o wyodrębnionych lokalach”, w polu 1.4.2.15 „części wspólne po wyodrębnieniu lokali” oraz w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”,

2) w dziale II: w rubryce 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu” w odniesieniu do właściciela wyodrębnionego lokalu oraz w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”

oraz zamieszcza się napisy w działach III i IV w polach odpowiednio 3.3.0.1 i 4.3.0.1: „wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym”.

§ 128. [Zmiana typu księgi wieczystej]

Przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego domu jednorodzinnego w prawo własności nieruchomości księga wieczysta prowadzona dla tego prawa staje się księgą wieczystą dla nieruchomości – zmiana typu księgi wieczystej następuje przez wpisanie nowych danych o oznaczeniu księgi wieczystej w rubryce 0.1 „informacje podstawowe” w polu 0.1.0.3 „typ księgi” oraz dokonanie w tej księdze wpisów:

1) w dziale I-O: w rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubryce 1.4.1 „działka ewidencyjna” w sposób określony w przepisach § 117 i § 118, w podrubryce 1.4.2 w polu 1.4.2.11 „odrębność” oraz w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”;

2) w dziale I-Sp: wykreślenie wpisów w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.3 „opis spółdzielni mieszkaniowej”;

3) w dziale II: wykreślenie wpisów w rubryce 2.5 „uprawniony” i dokonanie wpisu w rubryce 2.3 „właściciel” oraz w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”.

Rozdział 5

Zamykanie księgi wieczystej

§ 129. [Przesłanki zamknięcia księgi wieczystej]

1. Zamknięcia księgi wieczystej dokonuje się w przypadku:

1) całkowitego przeniesienia nieruchomości do innej księgi wieczystej;

2) gdy jej prowadzenie stało się bezprzedmiotowe;

3) gdy wynika to z orzeczenia sądu;

4) gdy przepisy odrębne tak stanowią.

2. Akta księgi wieczystej zamkniętej przechowuje się w archiwum dotychczasowych ksiąg wieczystych w oddzielnej części pomieszczenia.

3. Wydanie zarządzenia o usunięciu zamkniętych ksiąg wieczystych z systemu teleinformatycznego lub zniszczeniu akt tych ksiąg jest niedopuszczalne.

§ 130. [Zamknięcie księgi wieczystej w formie zapisu o charakterze czynności technicznej]

Zamknięcie księgi wieczystej następuje w formie zapisu o charakterze czynności technicznej przez wypełnienie pól 0.3.0.1 i 0.3.0.2.

§ 131. [Wyłączenie możliwości dokonania wpisu lub adnotacji w jakimkolwiek polu zamkniętej księgi wieczystej]

Z chwilą zamknięcia księgi wieczystej zostaje wyłączona możliwość dokonania wpisu lub adnotacji w jakimkolwiek polu zamkniętej księgi wieczystej.

DZIAŁ V

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 132. [Pierwszy wpis w księdze wieczystej po przeniesieniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym]

1. Dokonując pierwszego wpisu w księdze wieczystej po przeniesieniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym, wraz z zawiadomieniem o wpisie doręcza się właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub uprawnionemu informację, że wpisy lub części wpisów, zamieszczone w toku migracji w rubryce „komentarz”, zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej.

2. Dane w rubryce „komentarz”, które dotyczą oznaczenia nieruchomości, podlegają wykreśleniu z chwilą pierwszego sprostowania oznaczenia nieruchomości.

3. W przypadku wykreślenia lub przeniesienia do struktury księgi wieczystej wpisu lub części wpisu z podpola A w polu „komentarz do migracji” w tym samym polu sąd wpisuje adnotację o wykreśleniu lub przeniesieniu, zawierającą datę, podstawę wykreślenia lub przeniesienia oraz informację, czy nastąpiła ona z urzędu, czy na wniosek.

§ 133. [Zmiana typu księgi na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu]

Przy dokonywaniu wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej wpisuje się zmianę typu księgi na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Informację o zmianie typu księgi doręcza się uprawnionemu wraz z zawiadomieniem o dokonanym wpisie.

§ 134. [Założenie księgi wieczystej dla budynku odpowiadającego warunkom przewidzianym w art. 5 dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy]

1. Do założenia księgi wieczystej dla budynku odpowiadającego warunkom przewidzianym w art. 5 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) jest niezbędne stwierdzenie właściwego organu, że budynek takim warunkom odpowiada.

2. Podstawę oznaczenia budynku, o którym mowa w ust. 1, stanowi wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków lub wypis z kartoteki budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, zawierający usytuowanie budynku na gruncie, a także oświadczenie wnioskodawcy obejmujące dane budynku dotyczące liczby kondygnacji, powierzchni użytkowej oraz dane dotyczące przeznaczenia budynku, o ile z powyższych dokumentów te dane nie wynikają.

3. Po oddaniu właścicielowi budynku gruntu, na którym ten budynek się znajduje, w użytkowanie wieczyste księgę wieczystą prowadzoną dla budynku zamyka się, a wszystkie wpisy przenosi się do księgi wieczystej dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. W razie odmowy oddania w użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem zamyka się dotychczasową księgę wieczystą.

§ 135. [Zamknięcie ksiąg wieczystych założonych lub urządzonych dla budynków stanowiących odrębne nieruchomości na podstawie przepisów o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych]

Księgi wieczyste założone lub urządzone dla budynków stanowiących odrębne nieruchomości na podstawie przepisów o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych zamyka się przy pierwszym wniosku o wpis, a wszystkie wpisy w dotychczasowej księdze wieczystej przenosi się do księgi wieczystej dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste.

§ 136. [Wejście w życie]

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.3)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 830, 941 i 1289 oraz z 2015 r. poz. 218, 978 i 1433.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924, z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978, 1062, 1137, 1199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567, 1587, 1595, 1634, 1635, 1830 i 1854, oraz z 2016 r. poz. 195.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. poz. 1411, z 2014 r. poz. 1400 i 1696 oraz z 2015 r. poz. 1613 i 2128), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218 i 1311).

Załącznik 1. [OZNACZENIA KODÓW WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDÓW REJONOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 15 lutego 2016 r. (poz. 312)

Załącznik nr 1

OZNACZENIA KODÓW WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDÓW REJONOWYCH

Lp.

Sąd apelacyjny

Sąd okręgowy

Kod sądu okręgowego

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego

Kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego

1

Sąd Apelacyjny

w Białymstoku

Sąd Okręgowy

w Białymstoku

BI

w Białymstoku

BI1B

2

w Bielsku Podlaskim

BI1P

3

w Bielsku Podlaskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Hajnówce

BI2P

4

w Bielsku Podlaskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Siemiatyczach

BI3P

5

w Sokółce

BI1S

6

Sąd Okręgowy

w Łomży

LM

w Grajewie

LM1G

7

w Łomży

LM1L

8

w Wysokiem Mazowieckiem

LM1W

9

w Zambrowie

LM1Z

10

Sąd Okręgowy

w Olsztynie

OL

w Bartoszycach

OL1Y

11

w Biskupcu

OL1B

12

w Giżycku

OL1G

13

w Giżycku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Węgorzewie

OL2G

14

w Kętrzynie

OL1K

15

w Lidzbarku Warmińskim

OL1L

16

w Mrągowie

OL1M

17

w Nidzicy

OL1N

18

w Olsztynie

OL1O

19

w Piszu

OL1P

20

w Szczytnie

OL1S

21

Sąd Okręgowy

w Ostrołęce

OS

w Ostrołęce

OS1O

22

w Ostrowi Mazowieckiej

OS1M

23

w Przasnyszu

OS1P

24

w Pułtusku

OS1U

25

w Wyszkowie

OS1W

26

Sąd Okręgowy

w Suwałkach

SU

w Augustowie

SU1A

27

w Augustowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sejnach

SU1N

28

w Ełku

OL1E

29

w Olecku

OL1C

30

w Suwałkach

SU1S

31

Sąd Apelacyjny

w Gdańsku

Sąd Okręgowy

w Bydgoszczy

BY

w Bydgoszczy

BY1B

32

w Inowrocławiu

BY1I

33

w Mogilnie

BY1M

34

w Nakle nad Notecią

BY1N

35

w Szubinie

BY1U

36

w Świeciu

BY1S

37

w Tucholi

BY1T

38

w Tucholi – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim

BY2T

39

w Żninie

BY1Z

40

Sąd Okręgowy

w Elblągu

EL

w Braniewie

EL1B

41

w Działdowie

EL1D

42

w Elblągu

EL1E

43

w Iławie

EL1I

44

w Nowym Mieście Lubawskim

EL1N

45

w Ostródzie

EL1O

46

w Ostródzie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Morągu

EL2O

47

Sąd Okręgowy

w Gdańsku

GD

Gdańsk-Północ w Gdańsku

GD1G

48

w Gdyni

GD1Y

49

w Kartuzach

GD1R

50

w Kościerzynie

GD1E

51

w Kwidzynie

GD1I

52

 

 

 

w Kwidzynie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sztumie

GD21

53

w Malborku

GD1M

54

w Malborku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim

GD2M

55

w Sopocie

GD1S

56

w Starogardzie Gdańskim

GD1A

57

w Tczewie

GD1T

58

w Wejherowie

GD1W

59

w Wejherowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pucku

GD2W

60

Sąd Okręgowy

w Słupsku

SL

w Bytowie

SL1B

61

w Chojnicach

SL1C

62

w Człuchowie

SL1Z

63

w Lęborku

SL1L

64

w Miastku

SL1M

65

w Słupsku

SL1S

66

Sąd Okręgowy

w Toruniu

TO

w Brodnicy

TO1B

67

w Chełmnie

TO1C

68

w Golubiu-Dobrzyniu

TO1G

69

w Grudziądzu

TO1U

70

w Toruniu

TO1T

71

w Wąbrzeźnie

TO1W

72

Sąd Okręgowy

we Włocławku

WL

w Aleksandrowie Kujawskim

WL1A

73

w Lipnie

WL1L

74

w Radziejowie

WL1R

75

w Rypinie

WL1Y

76

we Włocławku

WL1W

77

Sąd Apelacyjny

w Katowicach

Sąd Okręgowy

w Bielsku-Białej

BB

w Bielsku-Białej

BB1B

78

w Cieszynie

BB1C

79

w Żywcu

BB1Z

80

Sąd Okręgowy

w Częstochowie

CZ

w Częstochowie

CZ1C

81

w Częstochowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kłobucku

CZ2C

82

w Lublińcu

CZ1L

83

w Myszkowie

CZ1M

84

w Zawierciu

CZ1Z

85

Sąd Okręgowy

w Gliwicach

GL

w Gliwicach

GL1G

86

w Jastrzębiu-Zdroju

GL1J

87

w Raciborzu

GL1R

88

w Rudzie Śląskiej

GL1S

89

w Rybniku

GL1Y

90

w Tarnowskich Górach

GL1T

91

w Wodzisławiu Śląskim

GL1W

92

w Zabrzu

GL1Z

93

w Żorach

GL1X

94

Sąd Okręgowy

w Katowicach

KA

w Będzinie

KA1B

95

w Bytomiu

KA1Y

96

w Chorzowie

KA1C

97

w Dąbrowie Górniczej

KA1D

98

w Jaworznie

KA1J

99

Katowice-Wschód w Katowicach

KA1K

100

w Mikołowie

KA1M

101

w Mysłowicach

KA1L

102

w Pszczynie

KA1P

103

w Siemianowicach Śląskich

KA1I

104

w Sosnowcu

KA1S

105

w Tychach

KA1T

106

Sąd Apelacyjny

w Krakowie

Sąd Okręgowy

w Kielcach

KI

w Busku-Zdroju

KI1B

107

w Busku-Zdroju – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej

KI1I

108

w Jędrzejowie

KI1J

109

w Kielcach

KI1L

110

w Końskich

KI1K

111

w Opatowie

KI1T

112

w Ostrowcu Świętokrzyskim

KI1O

113

w Pińczowie

KI1P

114

w Sandomierzu

KI1S

115

 

 

 

w Skarżysku-Kamiennej

KI1R

116

w Starachowicach

KI1H

117

w Staszowie

KI1A

118

we Włoszczowie

KI1W

119

Sąd Okręgowy

w Krakowie

KR

w Chrzanowie

KR1C

120

dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Czernichowie

KR1K

121

dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Krzeszowicach

KR2K

122

dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Proszowicach

KR1H

123

dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

KR1P

124

dla Krakowa-Podgórza w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Skale

KR2P

125

w Miechowie

KR1M

126

w Miechowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Słomnikach

KR1S

127

w Myślenicach

KR1Y

128

w Myślenicach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Dobczycach

KR2Y

129

w Olkuszu

KR1O

130

w Oświęcimiu

KR1E

131

w Oświęcimiu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kętach

KR2E

132

w Suchej Beskidzkiej

KR1B

133

w Wadowicach

KR1W

134

w Wieliczce

KR1I

135

w Wieliczce – wydział zamiejscowy z siedzibą w Niepołomicach

KR2I

136

w Wieliczce – wydział zamiejscowy z siedzibą w Skawinie

KR3I

137

Sąd Okręgowy

w Nowym Sączu

NS

w Gorlicach

NS1G

138

w Limanowej

NS1L

139

w Limanowej – wydział zamiejscowy z siedzibą w Mszanie Dolnej

NS2L

140

w Nowym Sączu

NS1S

141

w Nowym Sączu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Muszynie

NS1M

142

w Nowym Targu

NS1T

143

w Zakopanem

NS1Z

144

Sąd Okręgowy

w Tarnowie

TR

w Bochni

TR1O

145

w Brzesku

TR1B

146

w Dąbrowie Tarnowskiej

TR1D

147

w Tarnowie

TR1T

148

w Tarnowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Tuchowie

TR2T

149

Sąd Apelacyjny

w Lublinie

Sąd Okręgowy

w Lublinie

LU

w Białej Podlaskiej

LU1B

150

w Chełmie

LU1C

151

w Kraśniku

LU1K

152

w Lubartowie

LU1A

153

Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

LU1S

154

Lublin-Zachód w Lublinie

LU1I

155

w Łukowie

LU1U

156

w Opolu Lubelskim

LU1O

157

w Puławach

LU1P

158

w Radzyniu Podlaskim

LU1R

159

w Rykach

LU1Y

160

we Włodawie

LU1W

161

Sąd Okręgowy

w Radomiu

RA

w Grójcu

RA1G

162

w Grójcu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Białobrzegach

RA2G

163

w Kozienicach

RA1K

164

w Lipsku

RA1L

165

w Przysusze

RA1P

166

w Radomiu

RA1R

167

w Szydłowcu

RA1S

168

w Zwoleniu

RA1Z

169

w Zwoleniu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pionkach

RA2Z

170

 

Sąd Okręgowy

w Siedlcach

SI

w Garwolinie

SI1G

171

w Mińsku Mazowieckim

SI1M

172

w Siedlcach

SI1S

173

w Siedlcach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Łosicach

SI2S

174

w Sokołowie Podlaskim

SI1P

175

w Węgrowie

SI1W

176

Sąd Okręgowy

w Zamościu

ZA

w Biłgoraju

ZA1B

177

w Hrubieszowie

ZA1H

178

w Janowie Lubelskim

ZA1J

179

w Krasnymstawie

ZA1K

180

w Tomaszowie Lubelskim

ZA1T

181

w Zamościu

ZAIZ

182

Sąd Apelacyjny

w Łodzi

Sąd Okręgowy

w Kaliszu

KZ

w Jarocinie

KZ1J

183

w Kaliszu

KZ1A

184

w Kępnie

KZ1E

185

w Krotoszynie

KZ1R

186

w Ostrowie Wielkopolskim

KZ1W

187

w Ostrzeszowie

KZ1O

188

w Pleszewie

KZ1P

189

Sąd Okręgowy

w Łodzi

LD

w Brzezinach

LD1B

190

w Kutnie

LD1K

191

w Łęczycy

LD1Y

192

dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LD1M

193

w Łowiczu

LD1O

194

w Pabianicach

LD1P

195

w Rawie Mazowieckiej

LD1R

196

w Skierniewicach

LD1H

197

w Zgierzu

LD1G

198

Sąd Okręgowy

w Piotrkowie Trybunalskim

PT

w Bełchatowie

PT1B

199

w Opocznie

PT1O

200

w Piotrkowie Trybunalskim

PT1P

201

w Radomsku

PT1R

202

w Tomaszowie Mazowieckim

PT1T

203

Sąd Okręgowy

w Płocku

PL

w Ciechanowie

PL1C

204

w Gostyninie

PL1G

205

w Mławie

PL1M

206

w Mławie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Żurominie

PL2M

207

w Płocku

PL1P

208

w Płońsku

PL1L

209

w Sierpcu

PL1E

210

w Sochaczewie

PL1O

211

w Żyrardowie

PL1Z

212

Sąd Okręgowy

w Sieradzu

SR

w Łasku

SR1L

213

w Łasku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Poddębicach

SR2L

214

w Sieradzu

SR1S

215

w Wieluniu

SR1W

216

w Wieluniu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pajęcznie

SR2W

217

w Zduńskiej Woli

SR1Z

218

Sąd Apelacyjny

w Poznaniu

Sąd Okręgowy

w Koninie

KN

w Kole

KN1K

219

w Koninie

KN1N

220

w Słupcy

KN1S

221

w Turku

KN1T

222

Sąd Okręgowy

w Poznaniu

PO

w Chodzieży

PO1H

223

w Chodzieży – wydział zamiejscowy z siedzibą w Wyrzysku

PO2H

224

w Gnieźnie

PO1G

225

w Gostyniu

PO1Y

226

w Grodzisku Wielkopolskim

PO1S

227

w Kościanie

PO1K

228

w Lesznie

PO1L

229

w Nowym Tomyślu

PO1N

230

w Obornikach

PO1O

231

w Pile

PO1I

232

 

 

 

Poznań-Stare Miasto w Poznaniu – dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Grunwald, Jeżyce i Stare Miasto oraz gmin: Czerwonak, Dopiewo, Murowana Goślina, Suchy Las i Tarnowo Podgórne

PO1P

233

Poznań-Stare Miasto w Poznaniu – dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Nowe Miasto i Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Komorniki i Swarzędz

PO2P

234

w Rawiczu

PO1R

235

w Szamotułach

PO1A

236

w Szamotułach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Międzychodzie

PO2A

237

w Śremie

PO1M

238

w Środzie Wielkopolskiej

PO1D

239

w Trzciance

PO1T

240

w Trzciance – wydział zamiejscowy z siedzibą w Czarnkowie

PO2T

241

w Wągrowcu

PO1B

242

w Wolsztynie

PO1E

243

we Wrześni

PO1F

244

w Złotowie

PO1Z

245

Sąd Okręgowy

w Zielonej Górze

ZG

w Krośnie Odrzańskim

ZG1K

246

w Krośnie Odrzańskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Gubinie

ZG2K

247

w Nowej Soli

ZG1N

248

w Świebodzinie

ZG1S

249

w Świebodzinie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sulechowie

ZG2S

250

we Wschowie

ZG1W

251

w Zielonej Górze

ZG1E

252

w Żaganiu

ZG1G

253

w Żarach

ZG1R

254

Sąd Apelacyjny

w Rzeszowie

Sąd Okręgowy

w Krośnie

KS

w Brzozowie

KS1B

255

w Jaśle

KS1J

256

w Krośnie

KS1K

257

w Lesku

KS1E

258

w Lesku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Ustrzykach Dolnych

KS2E

259

w Sanoku

KS1S

260

Sąd Okręgowy

w Przemyślu

PR

w Jarosławiu

PR1J

261

w Lubaczowie

PR1L

262

w Przemyślu

PR1P

263

w Przeworsku

PR1R

264

w Przeworsku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sieniawie

PR2R

265

Sąd Okręgowy

w Rzeszowie

RZ

w Dębicy

RZ1D

266

w Leżajsku

RZ1E

267

w Łańcucie

RZ1A

268

w Ropczycach

RZ1R

269

w Rzeszowie

RZ1Z

270

w Rzeszowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Tyczynie

RZ2Z

271

w Strzyżowie

RZ1S

272

Sąd Okręgowy

w Tarnobrzegu

TB

w Kolbuszowej

TB1K

273

w Mielcu

TB1M

274

w Nisku

TB1N

275

w Stalowej Woli

TB1S

276

w Tarnobrzegu

TB1T

277

Sąd Apelacyjny

w Szczecinie

Sąd Okręgowy

w Gorzowie Wielkopolskim

GW

w Gorzowie Wielkopolskim

GW1G

278

w Międzyrzeczu

GW1M

279

w Słubicach

GW1S

280

w Strzelcach Krajeńskich

GW1K

281

w Sulęcinie

GW1U

282

Sąd Okręgowy

w Koszalinie

KO

w Białogardzie

KO1B

283

w Białogardzie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Świdwinie

KO2B

284

w Drawsku Pomorskim

KO1D

285

 

 

 

w Kołobrzegu

KO1L

286

w Koszalinie

KO1K

287

w Sławnie

KO1E

288

w Szczecinku

KO1I

289

w Wałczu

KO1W

290

Sąd Okręgowy

w Szczecinie

SZ

w Choszcznie

SZ1C

291

w Goleniowie

SZ1O

292

w Gryficach

SZ1G

293

w Kamieniu Pomorskim

SZ1K

294

w Łobzie

SZ1L

295

w Gryfinie

SZ1Y

296

w Myśliborzu

SZ1M

297

w Stargardzie

SZ1T

298

w Stargardzie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pyrzycach

SZ2T

299

Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

SZ1S

300

Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Policach

SZ2S

301

w Świnoujściu

SZ1W

302

Sąd Apelacyjny

w Warszawie

Sąd Okręgowy

w Warszawie

WA

w Grodzisku Mazowieckim

WA1G

303

w Piasecznie

WA1I

304

w Pruszkowie

WA1P

305

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Ochota i Żoliborz oraz gminy Izabelin

WA1M

306

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów

WA2M

307

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Białołęka, Praga-Północ, Targówek

WA3M

308

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Śródmieście i Wola oraz gminy Łomianki

WA4M

309

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ursus, Ursynów i Włochy

WA5M

310

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła

WA6M

311

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga

w Warszawie

WP

w Legionowie

WA1L

312

w Nowym Dworze Mazowieckim

WA1N

313

w Otwocku

WA1O

314

w Wołominie

WA1W

315

Sąd Apelacyjny

we Wrocławiu

Sąd Okręgowy

w Jeleniej Górze

JG

w Bolesławcu

JG1B

316

w Jeleniej Górze

JG1J

317

w Kamiennej Górze

JG1K

318

w Lubaniu

JG1L

319

w Lwówku Śląskim

JG1S

320

w Zgorzelcu

JG1Z

321

Sąd Okręgowy

w Legnicy

LE

w Głogowie

LE1G

322

w Jaworze

LE1J

323

w Legnicy

LE1L

324

w Lubinie

LE1U

325

w Złotoryi

LE1Z

326

Sąd Okręgowy

w Opolu

OP

w Brzegu

OP1B

327

w Głubczycach

OP1G

328

w Kędzierzynie-Koźlu

OP1K

329

w Kluczborku

OP1U

330

w Nysie

OP1N

331

w Oleśnie

OP1L

332

w Opolu

OP1O

333

w Prudniku

OP1P

334

w Strzelcach Opolskich

OP1S

335

 

Sąd Okręgowy

w Świdnicy

SW

w Dzierżoniowie

SW1D

336

w Kłodzku

SW1K

337

w Kłodzku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowej Rudzie

SW2K

338

w Świdnicy

SW1S

339

w Wałbrzychu

SW1W

340

w Ząbkowicach Śląskich

SW1Z

341

Sąd Okręgowy

we Wrocławiu

WR

w Miliczu

WR1M

342

w Oleśnicy

WR1E

343

w Oławie

WR1O

344

w Strzelinie

WR1T

345

w Środzie Śląskiej

WR1S

346

w Trzebnicy

WR1W

347

w Wołowie

WR1L

348

dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

WR1K

 

Załącznik 2. [WYKAZ ZNAKÓW PISARSKICH DOPUSZCZALNYCH W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM]

Załącznik nr 2

WYKAZ ZNAKÓW PISARSKICH DOPUSZCZALNYCH W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM

~

'

!

@

#

$

%

^

&

*

(

)

_

-

+

=

{

}

[

]

|

\

:

;

"

'

,

.

?

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ą

 

Ć

 

Ę

 

 

§

 

 

 

Ł

 

Ń

Ó

 

 

 

Ś

 

 

 

 

 

Ź

Ż

Á

Â

Ă

Ä

Ç

Č

Ď

Ð

Ë

É

Ě

Î

Í

ź

Ĺ

Ň

Ö

Ô

Ő

Ř

Ŕ

Š

Ş

Ţ

Ť

Ű

Ü

Ú

Ů

Ý

Ž

β

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady wpisu danych w razie wystąpienia znaku pisarskiego niewystępującego w powyższej tabeli

W przypadku wystąpienia znaku pisarskiego niewystępującego w powyższej tabeli w danych podlegających wpisowi do systemu teleinformatycznego stosuje się następujące zasady:

1. Pomija się wszystkie znaki diakrytyczne występujące w danej literze, z wyjątkiem liter ze znakami diakrytycznymi wymienionych w powyższej tabeli.

2. W przypadku dyftongów wpisujemy pierwszą literę tworzącą dyftong (np. AE = A).

3. W przypadku wystąpienia innego znaku, nienależącego do grupy znaków, o których mowa w pkt 1 i 2, w miejsce tego znaku wpisuje się znak *.

4. Apostrof w nazwiskach osób fizycznych i nazwach podmiotów innych niż osoby fizyczne piszemy zgodnie z pisownią oryginału, z zastosowaniem znaku dostępnego w powyższej tabeli.

5. W przypadku wystąpienia cudzysłowów:

– cudzysłów otwierający („) zamienia się na cudzysłów zamykający (”),

– cudzysłów («) oraz (») zastępuje się cudzysłowem zamykającym (”).

6. W przypadku wystąpienia znaku pisarskiego przesuniętego w stosunku do linii tekstu (indeks górny lub dolny) sprowadza się ten znak do linii tekstu (np. m2 = m2, x3 = x3). W przypadku równoczesnego wystąpienia obu indeksów indeks górny poprzedza indeks dolny przy wpisie danych do księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym.

[1] § 136 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. poz. 410). Zmiana weszła w życie 1 kwietnia 2016 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-11
  • Data wejścia w życie: 2016-07-01
  • Data obowiązywania: 2023-04-05
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA