reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 marca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 655) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) wykazanych w ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.2)) jako grunty rolne, z wyłączeniem trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1307/2013”;

2) które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu – gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku tego planu oraz tego studium – gdy grunty te zostały przeznaczone do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;”;

2) w § 5:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) obejmować grunty graniczące ze sobą, tworzące jeden kompleks gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną, stanowiących zwartą powierzchnię powiązaną gospodarczo lub przyrodniczo, mogących zawierać elementy krajobrazu i powierzchnie nieuprawnione do płatności wskazane w planie zalesienia, w szczególności:

a) powierzchnie pod liniami przesyłowymi, których zalesienie nie zostało uzgodnione z właściwymi jednostkami zarządzającymi tymi liniami,

b) śródlądowe wody powierzchniowe, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, oraz stawy na gruntach rolnych,

c) uprawy leśne lub inne istniejące lasy, dla których nie został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich oraz wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zalesianie lub wniosek o wypłatę w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,

d) kamieniołomy, żwirownie lub wyrobiska po wykopie piasku, gliny lub torfu,

e) elementy krajobrazu, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 1551), jeżeli szerokość tych elementów przekracza szerokości określone w tych przepisach

– położone w obrębie działek przeznaczonych do zalesienia;”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, a w przypadku braku tego planu – zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku tego planu oraz tego studium – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określająca grunty przeznaczone do zalesienia;”;

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość wsparcia na zalesienie ustala się jako iloczyn stawek wsparcia na zalesienie oraz powierzchni gruntu, do którego przysługuje wsparcie na zalesienie, z tym że w przypadku wsparcia na zalesienie z tytułu wykonania ogrodzenia gruntu – jako iloczyn stawek wsparcia na zalesienie oraz długości tego ogrodzenia, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności.”;

4) w § 8 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Rolnik może dokonać zmiany złożonego wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie:

1) w wyniku której nastąpi zwiększenie pomocy lub która wpłynie na spełnienie kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, najpóźniej 21 dni przed terminem podania do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informacji o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie, o którym mowa w § 9 ust. 4, lub

2) do dnia poprzedzającego dzień, w którym został on powiadomiony przez Agencję o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu, o której mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia nr 1306/2013, lub wizyty, o której mowa w art. 48 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.).”;

5) w § 9:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie są spełnione warunki określone w § 3 ust. 1 pkt 1 lub 2 lit. a, lub pkt 3, lub ust. 2, lub 7 lub”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezes Agencji w dniu 1 października roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie.”,

c) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) są spełnione warunki określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i pkt 3 oraz ust. 2 i 7,”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Postanowienie, o którym mowa w ust. 5, zawiera pouczenie o warunkach dotyczących formy, sposobu i terminu poinformowania Agencji o wykonanym zalesieniu oraz informację o obowiązku, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 808/2014”.”,

e) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Ustalając powstanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014, szacowaną kwotę wsparcia na zalesienie przelicza się na euro według kursu walutowego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

8. Tablicę informacyjną, o której mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014, umieszcza się w widocznym miejscu w terminie 30 dni od dnia wykonania zalesienia.”;

6) w § 10 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Podmiot, który wykonał zalesienie, przechowuje dowody zakupu sadzonek przeznaczonych do wykonania zalesienia wraz z etykietą dostawcy zarejestrowanego w rejestrze dostawców, o którym mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1092 i 1893), w tym dowody zakupu sadzonek mikoryzowanych zawierające adnotację sprzedawcy, że są to sadzonki mikoryzowane, do dnia wypłaty:”;

7) w § 13:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) przy użyciu co najmniej minimalnej liczby sadzonek drzew na hektar określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia lub ustalonej w sposób określony w tym załączniku, z tolerancją do 10%, lub”,

b) w ust. 2 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) przy użyciu co najmniej minimalnej liczby sadzonek drzew na hektar określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia lub ustalonej w sposób określony w tym załączniku, z tolerancją do 10%,”;

8) w § 14:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jeżeli wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej obejmuje grunty, dla których sporządzono różne plany zalesienia, to dla gruntów tych prowadzi się odrębne postępowania w sprawie przyznania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.”,

b) w ust. 4 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) granice zalesionego gruntu lub gruntu z sukcesją naturalną”,

c) w ust. 6:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku przyznawania pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia, kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania tej premii, jeżeli:”,

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie są spełnione warunki określone w § 3 ust. 1 pkt 1 lub 2 lit. b, lub ust. 2, lub 7 lub”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Do przyznawania pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia, przepisy § 9 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”;

9) w § 21 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) umowę sprzedaży lub inną umowę, w wyniku której została na niego przeniesiona własność gruntów objętych zobowiązaniem, o którym mowa odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c, podjętym przez rolnika, albo kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.”;

10) w § 23:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli w odniesieniu do niezgodności, o której mowa w ust. 1, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, premia pielęgnacyjna jest zmniejszana dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby ta niezgodność nie wystąpiła, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobną niezgodność, przy czym całkowita wielkość zmniejszenia nie może być większa niż 100% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby ta niezgodność nie wystąpiła.”,

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Jeżeli zostanie stwierdzone, że obowiązek, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014, nie został spełniony, wsparcie na zalesienie przysługuje w danym roku w wysokości zmniejszonej o 1%.”;

11) w załączniku nr 2 do rozporządzenia odnośnik 1 otrzymuje brzmienie:

1) W przypadku sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanych liczba sadzonek na 1 ha może ulec zmniejszeniu o 30%, a w przypadku zalesień wykonywanych na gruntach erozyjnych – o 50%.”;

12) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w części A w ust. 5 uchyla się pkt 4,

b) w części B dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Informacje dotyczące ochrony uprawy leśnej przed zwierzętami, w tym:

1) sposobu grodzenia, długości ogrodzenia oraz terminu jego utrzymania, z tym że ogrodzenie wykonuje się niezwłocznie po wykonaniu zalesienia i utrzymuje do terminu wskazanego w planie zalesienia;

2) sposobu stosowania repelentów, powierzchni, na której przewidziano ich zastosowanie, i terminu ich zastosowania;

3) sposobu wykonania zabezpieczenia drzewek 3 palikami, powierzchni, oraz terminu jego utrzymania, z tym że zabezpieczenie drzewek 3 palikami wykonuje się niezwłocznie po założeniu uprawy leśnej i utrzymuje do terminu wskazanego w planie zalesienia.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Do postępowań w sprawach dotyczących przyznania wsparcia na zalesienie w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

1) wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) zakończonych decyzją ostateczną wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów, które zostały wznowione od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia

– stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, z wyłączeniem § 10 ust. 4 tego rozporządzenia, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2016 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 831, 1137, 1433 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 65.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama