REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 422

USTAWA

z dnia 11 marca 2016 r.

o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o lasach]

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 5a dodaje się art. 5b w brzmieniu:

„Art. 5b. Minister właściwy do spraw środowiska może podjąć działania zmierzające do opracowania narodowego programu leśnego, jako strategicznego programu rozwoju leśnictwa w Polsce.”;

2) w art. 57 w ust. 2 wyrazy „w zarządzie parków narodowych,” zastępuje się wyrazami „w użytkowaniu wieczystym parków narodowych,”;

3) w art. 58:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Środki funduszu leśnego przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji zadań:

1) gospodarki leśnej;

2) dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa.”,

b) w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) ochronę przyrody w lasach realizowaną metodami gospodarki leśnej;”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2, przeznacza się na zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, realizację zadrzewień na tych gruntach i inne prace związane z usuwaniem skutków klęsk i prowadzeniem gospodarki w lasach niepaństwowych oraz na cele określone w ust. 2 pkt 2, 3, 5a i 6 na gruntach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych, a także na cele określone w art. 13a ust. 1.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2, mogą być przeznaczone na:

1) działania niezbędne do ochrony przyrody realizowanej metodami gospodarki leśnej polegające na:

a) wykupie przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w granicach parku,

b) tworzeniu infrastruktury;

2) sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2.”.

Art. 2. [Ustawa o ochronie przyrody]

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8h w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, przeznaczone na cele, o których mowa w art. 58 ust. 3 i 3a tej ustawy.”;

2) w art. 96:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Państwowa Rada Ochrony Przyrody liczy od 20 do 40 członków.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:

„1a. Skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody ustala minister właściwy do spraw środowiska.

1b. Minister właściwy do spraw środowiska powołuje członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych.

1c. Ustanie członkostwa w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody następuje w przypadku:

1) odwołania członka przez ministra właściwego do spraw środowiska;

2) ograniczenia albo utraty przez członka zdolności do czynności prawnych;

3) pisemnej rezygnacji członka;

4) śmierci członka.”.

Art. 3. [Członkowie Państwowej Rady Ochrony Przyrody]

Do członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody powołanych na podstawie przepisów dotychczasowych stosuje się przepis art. 96 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 2.

Art. 4. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-31
  • Data wejścia w życie: 2016-04-15
  • Data obowiązywania: 2016-04-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA