Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 9 września 2016 r.

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r.]

Od dnia 1 stycznia 2017 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2000 zł.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-13
  • Data wejścia w życie: 2017-01-01
  • Data obowiązywania: 2017-01-01
  • Dokument traci ważność: 2017-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw