| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624 i 892) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”, w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „pomocą”, w tym:

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy;

3) kryteria wyboru operacji;

4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, zwana dalej „umową”;

5) przypadki, w których następca prawny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy albo nabywca przedsiębiorstwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub części tego przedsiębiorstwa może, na swój wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania;

6) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub części tego przedsiębiorstwa jest przyznawana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.

§ 2. [Obszar wdrażania działania]

Działanie, o którym mowa w § 1, jest wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. [Podmioty, którym przyznawana jest pomoc]

1. Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która spełnia następujące warunki:

1) przedmiotem lub celem prowadzonej przez nią działalności jest prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności szkoleniowej;

2) posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji działań transferu wiedzy dla rolników lub właścicieli lasów;

3) dysponuje odpowiednią kadrą dydaktyczną na potrzeby realizacji operacji;

4) dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową na potrzeby realizacji operacji;

5) dysponuje odpowiednią osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu projektem szkoleniowym;

6) posiada prawo dysponowania nieruchomością do celów realizacji operacji;

7) nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa, leśnictwa i przemysłu rolno-spożywczego;

8) posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”.

2. Przepisu ust. 1 pkt 7 nie stosuje się do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz jednostek doradztwa rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356 i 1176 oraz z 2017 r. poz. 60 i 624).

3. Za działania transferu wiedzy uznaje się działania mające na celu przekazanie wiedzy i umiejętności, w szczególności szkolenia, warsztaty, kursy, demonstracje, konferencje lub seminaria.

4. Za odpowiednie doświadczenie w organizacji działań transferu wiedzy dla rolników lub właścicieli lasów uznaje się co najmniej 5 lat aktywności związanej z przekazywaniem wiedzy i umiejętności dla rolników lub właścicieli lasów w okresie ostatnich 7 lat liczonych od dnia ogłoszenia o konkursie, przy czym:

1) za aktywność w organizacji działań transferu wiedzy uznaje się udokumentowaną realizację co najmniej 6 działań w roku o charakterze porównywalnym z planowaną do realizacji operacją w ramach danego konkursu, przy czym czas trwania każdego z działań wynosił co najmniej 5 godzin;

2) za działanie o charakterze porównywalnym z planowaną do realizacji operacją w ramach danego konkursu uznaje się działanie adresowane do rolników lub właścicieli lasów, którego tematyka była zbliżona do określonej w danym konkursie.

5. Za odpowiednią kadrę dydaktyczną na potrzeby realizacji operacji uznaje się zapewnienie minimalnej liczby wykładowców posiadających wykształcenie wyższe odpowiadające tematyce określonej w konkursie i doświadczenie w prowadzeniu działań transferu wiedzy oraz regularnie podnoszących swoje kwalifikacje, przy czym:

1) za minimalną liczbę wykładowców uznaje się zapewnienie dwóch wykładowców dla operacji;

2) za wykształcenie wyższe uznaje się ukończenie kierunku studiów lub ukończenie studiów podyplomowych, lub uzyskanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego profesora, lub stanowiska profesora, w zakresie dziedziny wskazanej w ogłoszeniu o konkursie;

3) za doświadczenie wykładowcy w prowadzeniu działań transferu wiedzy uznaje się przeprowadzenie co najmniej 6 działań z zakresu zbliżonego do tematyki konkursu w okresie ostatnich 5 lat liczonych od dnia ogłoszenia o konkursie, przy czym czas trwania każdego z działań wynosił co najmniej 3 godziny;

4) za regularne podnoszenie kwalifikacji uznaje się w szczególności udział w szkoleniu, kursie lub stażu, co najmniej 2 razy w okresie ostatnich 5 lat liczonych od dnia ogłoszenia o konkursie, w tym także uzyskanie stopnia naukowego, tytułu naukowego profesora lub stanowiska profesora w tym okresie.

6. Za odpowiednią bazę dydaktyczno-lokalową na potrzeby realizacji operacji uznaje się obiekty i pomieszczenia dydaktyczne, które:

1) są dostosowane do potrzeb i liczby uczestników operacji;

2) spełniają inne wymagania niezbędne do realizacji operacji określone w ogłoszeniu o konkursie.

7. Za odpowiednią osobę, która posiada doświadczenie w kierowaniu projektem szkoleniowym, uznaje się osobę, która w okresie ostatnich 7 lat od dnia ogłoszenia o konkursie zarządzała co najmniej jednym projektem szkoleniowym, przy czym wysokość budżetu tego projektu odpowiadała co najmniej 50% wysokości środków finansowych określonych w ogłoszeniu o konkursie.

§ 4. [Pozostałe podmioty, którym może być przyznana pomoc]

1. Pomoc może być także przyznana:

1) wspólnikom spółki cywilnej, którzy na podstawie umowy spółki cywilnej zawartej w formie pisemnej zamierzają wspólnie realizować operację, jeżeli:

a) każdy ze wspólników spełnia warunki określone w § 3 ust. 1 pkt 1 i 7,

b) przynajmniej jeden ze wspólników spełnia warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2–6,

c) spółka spełnia warunek, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 8;

2) podmiotom, które na podstawie umowy innej niż umowa spółki cywilnej zawartej w formie pisemnej zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegają się o przyznanie pomocy, zwanym dalej „konsorcjum”, jeżeli:

a) każdy z tych podmiotów spełnia warunki określone w § 3 ust. 1 pkt 1 i 7,

b) przynajmniej jeden z tych podmiotów spełnia warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2–6,

c) podmiot upoważniony do reprezentowania konsorcjum w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy spełnia warunek, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 8.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1:

1) określa się podział zadań zaplanowanych w ramach operacji odpowiednio między wspólników spółki cywilnej lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum;

2) wskazuje się odpowiednio wspólnika spółki cywilnej lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum:

a) upoważniony do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy,

b) odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej;

3) określa się miejsce przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą.

§ 5. [Operacje, na realizację których przyznawana jest pomoc]

1. Pomoc jest przyznawana na realizację operacji:

1) która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;

2) która nie zastępuje zajęć edukacyjnych przewidzianych programem nauczania obowiązującego w szkołach ponadgimnazjalnych lub programem kształcenia dla poszczególnych kierunków na uczelniach;

3) w której udział jest bezpłatny dla uczestniczących w niej ostatecznych odbiorców, którymi mogą być:

a) rolnik,

b) domownik rolnika,

c) małżonek rolnika,

d) osoba zatrudniona w rolnictwie,

e) właściciel lasu,

f) wnioskodawca lub beneficjent operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

4) która spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi do niej zastosowanie;

5) która może być realizowana w jednym albo w więcej niż jednym etapie, przy czym jeżeli operacja jest realizowana w więcej niż jednym etapie, żaden z etapów nie może trwać krócej niż 2 miesiące;

6) która uzyskała co najmniej 55 punktów na podstawie kryteriów wyboru operacji, o których mowa w § 12 ust. 1;

7) która polega na realizacji działań szkoleniowych lub demonstracji określonych w warunkach konkursu;

8) której wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi w terminie określonym w warunkach konkursu, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

2. Realizacji operacji lub jej etapu nie powierza się podwykonawcy.

§ 6. [Koszty objęte pomocą]

1. Pomocą mogą być objęte koszty niezbędne do realizacji operacji, obejmujące:

1) bezpośrednie koszty operacji, do których zalicza się koszty:

a) naboru ostatecznych odbiorców,

b) zakupu artykułów biurowo-kancelaryjnych i papierniczych do realizacji operacji,

c) opracowania, powielania i drukowania materiałów szkoleniowych oraz nabycia innych materiałów związanych z realizacją operacji, w tym – w przypadku operacji polegającej na demonstracji – zakupu surowców przeznaczonych do dalszego przerobu,

d) najmu pomieszczeń na potrzeby realizacji operacji,

e) udostępnienia na potrzeby realizacji operacji sprzętu, maszyn lub urządzeń, budynków lub ich części i innych obiektów, a także gruntów, przeznaczonych do prowadzenia działalności rolniczej lub leśnej, z wyłączeniem kosztu marży,

f) najmu niezbędnego sprzętu, maszyn lub urządzeń,

g) zakupu lub konserwacji odzieży ochronnej dla kadry dydaktycznej oraz ostatecznych odbiorców,

h) wynagrodzenia kadry dydaktycznej,

i) wynagrodzenia nie więcej niż dwóch osób pełniących funkcje związane z kierowaniem operacją oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonywaną pracą wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, płaconymi przez pracodawcę, oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpowiadające procentowemu zaangażowaniu czasu pracy tych osób poświęconego na zadania związane z realizacją operacji, lecz nie więcej niż dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

j) dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia kadry dydaktycznej oraz ostatecznych odbiorców,

k) tłumaczeń ustnych i pisemnych, których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania operacji,

l) związanych z realizacją operacji podróży służbowych pracowników,

m) zakupu lub opracowania, lub rozwoju oprogramowania komputerowego lub zakupu patentów, licencji i praw autorskich – w przypadku operacji polegającej na demonstracji;

2) pośrednie koszty operacji, do których zalicza się koszty:

a) najmu powierzchni biurowych,

b) energii elektrycznej,

c) usług telekomunikacyjnych,

d) usług księgowych,

e) usług pocztowych,

f) usług prawnych.

2. Koszty pośrednie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być objęte pomocą w wysokości nieprzekraczającej:

1) 15% sumy bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – w przypadku operacji o wartości kosztów kwalifikowalnych do 2 mln złotych;

2) 10% sumy bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – w przypadku operacji o wartości kosztów kwalifikowalnych powyżej 2 mln złotych.

3. W przypadku gdy wysokość bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, określonych w ust. 1 pkt 1, przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, o której mowa w art. 48 ust. 2 lit. e rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.2)), przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

§ 7. [Forma przyznawania pomocy]

1. Pomoc jest przyznawana w formie:

1) refundacji kosztów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, będących kosztami kwalifikowalnymi;

2) ryczałtu – w przypadku kosztów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.

2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.3)).

3. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów poniesionych w związku z udziałem wykładowcy będącego członkiem kadry dydaktycznej dla danej operacji, jako ostatecznego odbiorcy w poszczególnym szkoleniu albo demonstracji, realizowanych w ramach tej operacji.

§ 8. [Konkurs, warunki konkursu]

1. Pomoc jest przyznawana na operację wybraną w drodze konkursu, którego warunki ustala minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) temat operacji, z uwzględnieniem zagadnień określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, oraz szczegółowy program szkolenia, z uwzględnieniem czasu wymaganego na realizację poszczególnych zagadnień;

2) formę, metody i warunki przeprowadzenia operacji;

3) liczbę ostatecznych odbiorców operacji;

4) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację operacji;

5) termin realizacji operacji;

6) zasięg terytorialny operacji.

3. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, ogłasza konkurs i podaje informację o tym konkursie do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

4. Ogłoszenie o konkursie, oprócz informacji wymienionych w ust. 2, zawiera także informację o poddziałaniu, w którego ramach jest realizowana operacja, termin składania wniosków o przyznanie pomocy, który nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 45 dni, oraz określenie miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy.

§ 9. [Termin składania wniosku o przyznanie pomocy]

1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 4.

2. Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Agencji.

3. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio w Centrali Agencji, z chwilą złożenia wniosku Agencja wydaje potwierdzenie jego złożenia.

§ 10. [Dane we wniosku o przyznanie pomocy]

1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w szczególności:

1) numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o przyznanie pomocy, o których mowa w § 4 ust. 1:

a) pkt 1 – numer identyfikacyjny spółki,

b) pkt 2 – numer identyfikacyjny podmiotu upoważnionego do reprezentowania konsorcjum;

2) dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres,

c) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany,

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli zostały nadane;

3) opis planowanej operacji, w tym określenie zasięgu terytorialnego jej realizacji, zakresu, celów i kosztów;

4) kwotę wnioskowanej pomocy;

5) oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy związane z pomocą;

6) informację o załącznikach.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

1) oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w organizacji działań transferu wiedzy dla rolników lub właścicieli lasów;

2) oświadczenie o wykształceniu, doświadczeniu i kwalifikacjach kadry dydaktycznej, jaką podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada lub będzie posiadał do dnia zawarcia umowy oraz w trakcie trwania operacji na potrzeby jej realizacji;

3) oświadczenie o bazie dydaktyczno-lokalowej, jaką podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada lub będzie posiadał do dnia zawarcia umowy oraz w trakcie trwania operacji na potrzeby jej realizacji;

4) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dysponuje lub będzie dysponował do dnia zawarcia umowy oraz w trakcie trwania operacji odpowiednią osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu projektem szkoleniowym;

5) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada lub będzie posiadał do dnia zawarcia umowy oraz w trakcie trwania operacji prawo do dysponowania nieruchomością do celów realizacji operacji;

6) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa, leśnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – w przypadku podmiotów innych niż wymienione w § 3 ust. 2;

7) szczegółowy program szkolenia realizowanego w ramach operacji;

8) harmonogram realizacji operacji;

9) wyliczenie kosztu osobogodziny szkolenia realizowanego w ramach operacji;

10) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

11) opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji;

12) oświadczenie o kwalifikowalności VAT;

13) kopie dokumentów stanowiących podstawę utworzenia i funkcjonowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;

14) dokument wskazujący sposób reprezentacji podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy – jeżeli dotyczy;

15) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie został nadany numer identyfikacyjny;

16) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy.

3. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, albo w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem, z tym że kopia, o której mowa w ust. 2 pkt 13, może być potwierdzona przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub – w przypadku określonym w § 4 ust. 1 – podmiot upoważniony do reprezentowania odpowiednio wspólników spółki cywilnej lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum.

4. Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy nie później niż od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie.

5. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy informuje Agencję, w formie pisemnej, o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem oraz dokumentów dołączanych do tego wniosku, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

§ 11. [Pozostawienie wniosku bez rozpoznania]

1. Jeżeli:

1) wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 4, lub

2) we wniosku o przyznanie pomocy nie wskazano adresu podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i adresu tego nie można ustalić na podstawie posiadanych danych, lub

3) podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy pisemnie poinformował o rezygnacji z ubiegania się o pomoc

– wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

2. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie spełnia wymagań innych niż określone w ust. 1 lub został wypełniony nieprawidłowo, Agencja wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.

3. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy mimo wezwania nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie ten podmiot, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy mimo powtórnego wezwania nie usunął wszystkich braków, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „ustawą”, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.

5. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem zmian wynikających z wezwań Agencji.

§ 12. [Ocena wniosków o przyznanie pomocy]

1. Agencja dokonuje oceny wniosków o przyznanie pomocy, rozpatrzonych zgodnie z trybem określonym w § 11, przyznając planowanej operacji punkty według następujących kryteriów wyboru:

1) doświadczenie wykładowców określone liczbą prowadzonych działań transferu wiedzy w okresie ostatnich 5 lat liczonych od dnia ogłoszenia o konkursie, gdzie:

a) każdemu z wykładowców spełniającemu warunek określony w § 3 ust. 5 pkt 3 przyznaje się punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w zależności od liczby przeprowadzonych przez niego w tym okresie działań z zakresu zbliżonego do tematyki konkursu, zgodnie z poniższą tabelą:

Liczba działań transferu wiedzy
przeprowadzonych przez poszczególnego wykładowcę:

Liczba przyznanych punktów dla
poszczególnego wykładowcy
obliczanych według wzoru:

7

0,2 x 42/n

8

0,4 x 42/n

9

0,6 x 42/n

10

0,8 x 42/n

11 i więcej

1 x 42/n

 

przy czym n oznacza liczbę zgłoszonych wykładowców spełniających warunek określony w § 3 ust. 5 pkt 3,

b) punkty przyznawane poszczególnym wykładowcom zgodnie z lit. a są sumowane,

c) łącznie za kryterium dotyczące doświadczenia wykładowców przyznaje się najwyżej 42 punkty;

2) doświadczenie osoby kierującej operacją szkoleniową zdobyte w okresie ostatnich 7 lat liczonych od dnia ogłoszenia o konkursie, mierzone liczbą przeprowadzonych projektów szkoleniowych, przy czym wysokość budżetu projektu szkoleniowego, którym kierowała taka osoba, odpowiadała co najmniej 50% wysokości środków finansowych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4:

a) przeprowadzenie 2 projektów szkoleniowych – przyznaje się 3 punkty,

b) przeprowadzenie 3 projektów szkoleniowych – przyznaje się 5 punktów,

c) przeprowadzenie 4 projektów szkoleniowych – przyznaje się 7 punktów,

d) przeprowadzenie 5 projektów szkoleniowych – przyznaje się 9 punktów,

e) przeprowadzenie co najmniej 6 projektów szkoleniowych – przyznaje się 12 punktów;

3) koszt operacji, za który przyznaje się najwyżej 35 punktów, przy czym liczbę punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

4) posiadanie certyfikatu lub akredytacji, lub standardu jakości usług szkoleniowych, wystawionych przez podmiot uprawniony do poświadczania tej jakości, ważnych na dzień ogłoszenia o konkursie – przyznaje się 5 punktów;

5) dostosowanie obiektu i wyposażenia pomieszczeń, w których będzie realizowana operacja, w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy i nauki:

a) klimatyzacja – przyznaje się 3 punkty,

b) zabezpieczenie przed dostępem promieni słonecznych – przyznaje się 3 punkty.

2. Punkty według kryteriów wyboru operacji określonych w ust. 1 przyznaje się na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz w dokumentach złożonych wraz z tym wnioskiem.

3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium.

4. Pomoc przyznaje się na operację, która uzyskała najwyższą liczbę punktów określoną według kryteriów wyboru operacji określonych w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 5 i 6 oraz § 5 ust. 1 pkt 6.

5. W przypadku operacji, które uzyskały tę samą łączną liczbę punktów, o przyznaniu pomocy decyduje wyższa liczba punktów przyznana za doświadczenie wykładowców.

6. W przypadku operacji, które uzyskały tę samą łączną liczbę punktów i tę samą liczbę punktów uzyskanych za doświadczenie wykładowców, o przyznaniu pomocy decyduje wyższa liczba punktów uzyskana za koszt operacji.

7. Agencja ustala wyniki oceny poszczególnych operacji oraz sporządza na ich podstawie listę operacji w kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów uzyskanych według kryteriów wyboru operacji określonych w ust. 1 oraz z uwzględnieniem ust. 5 i 6, wraz z podaniem liczby punktów przyznanych każdej operacji.

§ 13. [Podanie do publicznej wiadomości listy operacji]

1. Prezes Agencji, w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję listę operacji, o której mowa w § 12 ust. 7, oraz informuje o tym, na piśmie, podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy, których prawidłowo wypełnione wnioski były przedmiotem oceny.

2. Agencja, od dnia podania do publicznej wiadomości listy operacji na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, wzywa niezwłocznie, na piśmie, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, którego operacja uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryteriów wyboru określonych w § 12 ust. 1 z uwzględnieniem ust. 5 i 6 oraz § 5 ust. 1 pkt 6, do złożenia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2–6, wyznaczając termin na złożenie tych dokumentów nie dłuższy niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Przepis § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. Agencja, w terminie 5 dni od dnia złożenia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy kopii dokumentów, o których mowa w ust. 2, wzywa na piśmie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, którego operacja uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryteriów wyboru określonych w § 12 ust. 1 z uwzględnieniem ust. 5 i 6 oraz § 5 ust. 1 pkt 6, do zawarcia umowy, wyznaczając termin jej zawarcia nie dłuższy niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

4. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie złożył kopii dokumentów, o których mowa w ust. 2, albo nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy, albo odmówił jej podpisania, Agencja nie przyznaje pomocy, chyba że podmiot ten zawarł umowę w innym terminie:

1) uzgodnionym z Agencją przed upływem terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3, nie dłuższym niż 7 dni, albo

2) wyznaczonym przez Agencję, nie dłuższym niż 7 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3.

5. W przypadku gdy nie została zawarta umowa z podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy, którego operacja uzyskała najwyższą liczbę punktów, Agencja może zawrzeć umowę z podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy, którego operacja uzyskała następną w kolejności najwyższą liczbę punktów. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

6. Wezwanie przez Agencję podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy wydłuża termin, o którym mowa w ust. 1, o czas wykonania przez ten podmiot tych czynności.

§ 14. [Uchybienie terminu oraz jego przywrócenie]

1. W razie uchybienia terminu wykonania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy Agencja, na prośbę tego podmiotu, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli podmiot ten:

1) wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;

2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin;

3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.

§ 15. [Inne postanowienia umowy]

1. Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:

1) zrealizowania operacji i złożenia wniosku o płatność końcową w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;

2) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych;

3) osiągnięcia celu operacji w terminie określonym w umowie;

4) sposobu lub miejsca realizacji operacji;

5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej;

6) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej;

7) przestrzegania obowiązków beneficjenta, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.4));

8) uwzględnienia wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo korzystania do ich identyfikacji z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.5));

9) warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa.

2. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia wymienionego w ust. 1 pkt 8, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez Agencję, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3. Beneficjent będący osobą fizyczną składa w dniu zawarcia umowy:

1) oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo oświadczenie o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej;

2) oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa, a w przypadku gdy współwłaścicielem albo współwłaścicielami przedsiębiorstwa są osoby fizyczne – również ich małżonków – o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo oświadczenie o ustanowionej rozdzielności majątkowej.

§ 16. [Zabezpieczenie należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań umownych]

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, beneficjent podpisuje w obecności upoważnionego pracownika Agencji. Weksel wraz z deklaracją wekslową składa się w Centrali Agencji w dniu zawarcia umowy.

§ 17. [Warunki wypłacania beneficjentowi środków finansowych z tytułu pomocy]

1. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane na warunkach określonych w umowie, jeżeli beneficjent:

1) zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach mających zastosowanie do operacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.

2. Koszty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, podlegają refundacji, jeżeli zostały:

1) poniesione:

a) od dnia, w którym została zawarta umowa, oraz jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu,

b) w formie rozliczenia bezgotówkowego,

c) zgodnie z przepisami:

– o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

– ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie;

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo jeżeli do ich identyfikacji korzystano z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia wymienionego w § 15 ust. 1 pkt 8.

3. Koszty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, podlegają refundacji w wysokości do 100% tych kosztów.

4. Koszty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, uznaje się za koszty poniesione, które nie wymagają udokumentowania.

§ 18. [Wniosek o płatność]

1. Wniosek o płatność:

1) powinien spełniać wymagania określone w umowie;

2) składa się w Centrali Agencji;

2. Do wniosku o płatność przepisy § 9 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

3. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.

4. Jeżeli wniosek o płatność nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów lub wniosek lub dołączone do niego dokumenty nie spełniają innych wymagań, Agencja wzywa beneficjenta, na piśmie, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Jeżeli beneficjent mimo wezwania nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie beneficjenta, na piśmie, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

6. Jeżeli beneficjent mimo powtórnego wezwania nie usunął braków, Agencja rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.

7. Agencja, w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność, może wzywać beneficjenta, na piśmie, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

8. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność przepisy § 14 stosuje się odpowiednio.

§ 19. [Wypłata środków finansowych z tytułu pomocy]

1. Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie 90 dni od dnia jego złożenia.

2. Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie o wypłatę pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez beneficjenta określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni.

§ 20. [Wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pomocy]

1. W razie śmierci, rozwiązania lub przekształcenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, połączenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy z innym podmiotem lub innego zdarzenia, w wyniku którego zaistnieje następstwo prawne, albo nabycia całości lub części przedsiębiorstwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy przez inny podmiot, przed zawarciem umowy, następca prawny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy albo nabywca całości albo części przedsiębiorstwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, zwany dalej „następcą podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy”, może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli:

1) zostały spełnione warunki określone w art. 43 ust. 1 ustawy;

2) zostały spełnione warunki przyznania pomocy określone w niniejszym rozporządzeniu;

3) na następcę podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy przeszły prawa i obowiązki niezbędne do zrealizowania operacji;

4) następca podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy złoży wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

2. Wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pomocy następca podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy składa w Centrali Agencji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

3. Do wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pomocy następca podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy dołącza dokument potwierdzający zaistnienie zdarzenia określonego w ust. 1.

4. W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy dołącza do wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pomocy:

1) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

2) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika, będącego radcą prawnym lub adwokatem, albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika, będącego radcą prawnym lub adwokatem, albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca przekazuje do Agencji odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pomocy, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.

7. Wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pomocy pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli:

1) został złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, lub

2) nie zawiera adresu następcy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i adresu tego nie można ustalić na podstawie posiadanych danych.

8. Wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pomocy w terminie, o którym mowa w ust. 8, Agencja zawiadamia podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 30 dni.

10. Do wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pomocy i trybu jego rozpatrywania przepisy § 9, § 10 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 i ust. 2–5 oraz § 11 ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.

§ 21. [Wniosek następcy o przyznanie pomocy]

1. W razie śmierci, rozwiązania lub przekształcenia beneficjenta, połączenia beneficjenta z innym podmiotem lub innego zdarzenia, w wyniku którego zaistnieje następstwo prawne, albo nabycia całości lub części przedsiębiorstwa beneficjenta przez inny podmiot, następcy prawnemu beneficjenta lub nabywcy całości lub części przedsiębiorstwa beneficjenta, zwanym dalej „następcą”, może być przyznana pomoc na operację, którą realizował beneficjent, jeżeli:

1) są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy;

2) na następcę beneficjenta przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji tej operacji oraz inne jego prawa niezbędne do jej zrealizowania.

2. Wniosek o przyznanie pomocy następca składa w Centrali Agencji w terminie 60 dni od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

3. Do wniosku o przyznanie pomocy następca dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego.

4. W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta, przepisy § 20 ust. 4–6 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku złożenia przez następcę wniosku o przyznanie pomocy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, lub niezawierającego adresu wnioskodawcy, jeżeli nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

6. Wniosek o przyznanie pomocy złożony przez następcę rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego złożenia.

7. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy w terminie, o którym mowa w ust. 6, Agencja zawiadamia podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 30 dni.

8. Do wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez następcę i trybu jego rozpatrywania przepisy § 9, § 10 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 i ust. 2–5 oraz § 11 ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.

9. Umowa zawarta przez Prezesa Agencji z następcą określa warunki kontynuacji realizowanej operacji.

10. Agencja niezwłocznie wzywa na piśmie następcę, wyznaczając termin do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 9, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

11. Do umowy, o której mowa w ust. 9, w tym do warunków kontynuacji realizowanej operacji, stosuje się odpowiednio przepisy § 3 lub § 4, § 5, § 13 ust. 4, § 15 oraz § 17.

12. Wysokość pomocy przyznanej następcy nie może przekraczać niewypłaconej części pomocy.

13. Do wniosku o płatność złożonego przez następcę i trybu jego rozpatrywania przepisy § 18 stosuje się odpowiednio.

§ 22. [Obliczanie i oznaczanie terminów]

1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy i wypłatę środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo złożone w polskim urzędzie konsularnym, z wyłączeniem czynności złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz czynności złożenia wniosku o płatność.

§ 23. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 1 i Dz. Urz. UE L 225 z 19.08.2016, str. 50.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79 i Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 115 z 29.04.2016, str. 33 i Dz. Urz. UE L 308 z 16.11.2016, str. 5.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1 i Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Mosór

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »