| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 21 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 929 oraz z 2018 r. poz. 1074) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty”;

2) w § 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunki i tryb jej wypłaty, zwanej dalej „pomocą”, w tym:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) formę i tryb składania wniosków o płatność;”,

c) uchyla się pkt 2,

d) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o płatność;”,

e) uchyla się pkt 5;

3) w § 3:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 skreśla się wyrazy „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”,

– pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) dysponuje odpowiednią kadrą dydaktyczną na potrzeby realizacji operacji, która posiada kwalifikacje odpowiednie do zakresu operacji oraz regularnie je podnosi;

4) dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową na potrzeby realizacji operacji, wyposażoną w sprzęt niezbędny do realizacji operacji, oraz miejscami, w których będą odbywać się zajęcia praktyczne, jeżeli program działań szkoleniowych lub demonstracji, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9, przewiduje realizację takich zajęć;”,

b) uchyla się ust. 4–7;

4) w § 5:

a) w ust. 1:

– uchyla się pkt 6,

– w pkt 7 skreśla się wyrazy „określonych w warunkach konkursu”,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) która zostanie zrealizowana nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.;”,

– dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) która będzie realizowana na podstawie programu działań szkoleniowych lub demonstracji obejmującego w szczególności:

a) temat operacji, z uwzględnieniem zagadnień określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, oraz szczegółowy zakres jej realizacji,

b) termin przeprowadzenia działań szkoleniowych lub demonstracji,

c) liczbę i wymiar godzinowy działań szkoleniowych lub demonstracji,

d) liczbę ostatecznych odbiorców operacji i liczebność pojedynczej grupy szkoleniowej,

e) formę i metody przeprowadzanych działań szkoleniowych lub demonstracji,

f) wskazanie wyposażenia bazy dydaktyczno-lokalowej, w tym miejsc, w których będą odbywać się zajęcia praktyczne, jeżeli program działań szkoleniowych lub demonstracji przewiduje realizację takich zajęć w ramach operacji – w odniesieniu do każdego z zakresów tematycznych działań szkoleniowych lub demonstracji.”,

b) uchyla się ust. 2;

5) uchyla się § 6–11;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Pomoc przyznaje się przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, które odpowiadają kryteriom oceny ofert określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53).

2. Pomoc przyznaje się podmiotowi, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.”;

7) uchyla się § 13 i § 14;

8) w § 15 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Umowa, poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „ustawą”, zawiera inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zrealizowania operacji i terminu złożenia wniosku o płatność końcową;”,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) terminu osiągnięcia celu operacji;”,

d) w pkt 6 wyraz „Agencji” zastępuje się wyrazami „Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”,”,

e) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10–14 w brzmieniu:

„10) warunków uczestnictwa wykładowców biorących udział w realizacji operacji polegających na tym, że w przypadku gdy w szkoleniu lub demonstracji realizowanym w ramach operacji będą także uczestniczyć wykładowcy biorący udział w realizacji operacji, nie mogą być oni kwalifikowani jako ostateczny odbiorca szkoleń lub demonstracji;

11) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;

12) zachowania w trakcie realizacji operacji tych kryteriów wyboru operacji, za które zostały przyznane punkty;

13) przedkładania Agencji sprawozdań częściowych oraz sprawozdania końcowego z realizacji operacji na formularzu udostępnionym przez Agencję;

14) zrealizowania operacji bez pobierania żadnych opłat od ostatecznych odbiorców.”;

9) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane na warunkach określonych w umowie, jeżeli:

1) beneficjent zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach mających zastosowanie do operacji:

a) od dnia, w którym została zawarta umowa, i nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową określonego w umowie,

b) zgodnie z programem działań szkoleniowych lub demonstracji, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9;

2) beneficjent zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3) beneficjent udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu;

4) koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

2. Przez wniosek o płatność końcową rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu całej operacji.”;

10) w § 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o płatność:

1) zawiera dane niezbędne do dokonania płatności, w szczególności:

a) dane beneficjenta:

– imię i nazwisko albo nazwę,

– miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres,

– numer identyfikacyjny,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany,

– numer z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli został nadany,

– numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany,

– dane osób upoważnionych do reprezentowania beneficjenta, w szczególności imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), a jeżeli osoba upoważniona do reprezentowania beneficjenta nie posiada numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość,

b) numer rachunku bankowego lub numer rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który należy dokonać płatności,

c) wskazanie działań szkoleniowych lub demonstracji zrealizowanych zgodnie z umową,

d) oświadczenia beneficjenta związane z otrzymaniem płatności,

e) informacje o załącznikach;

2) składa się w Centrali Agencji.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku złożenia wniosku o płatność osobiście albo za pośrednictwem innej osoby w Centrali Agencji z chwilą złożenia wniosku Agencja wydaje potwierdzenie jego złożenia zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku nadania wniosku o płatność przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku o płatność dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające zrealizowanie operacji lub jej etapu;

2) sprawozdanie z realizacji operacji;

3) kopię dokumentu potwierdzającego sposób reprezentacji beneficjenta;

4) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.”,

e) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem, z tym że kopia, o której mowa w ust. 3 pkt 3, może być potwierdzona przez beneficjenta.”,

f) uchyla się ust. 8;

11) w § 19 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości wypłaty pomocy, termin, o którym mowa w ust. 1, wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub do wyjaśnienia tych wątpliwości, o czym Agencja informuje na piśmie beneficjenta.”;

12) uchyla się § 20;

13) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. W razie śmierci beneficjenta, rozwiązania, połączenia lub podziału beneficjenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, albo w razie zbycia całości lub części przedsiębiorstwa beneficjenta, następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części pomoc jest przyznawana, na jego wniosek, jeżeli:

1) są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy;

2) na następcę prawnego beneficjenta albo nabywcę przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji operacji oraz inne jego prawa niezbędne do jej zrealizowania.

2. Wniosek następcy prawnego beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem następcy”, składa się w Centrali Agencji, w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego albo nabycia przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części.

4. Jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca beneficjenta dołącza do wniosku następcy zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca beneficjenta przekazuje Agencji odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek następcy, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.

7. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy.

8. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku następcy w terminie, o którym mowa w ust. 8, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 2 miesiące.”;

14) po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:

„§ 21a. 1. Wysokość pomocy przyznanej następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części nie może przekraczać kwoty, która nie została wypłacona temu beneficjentowi, oraz kwoty wynikającej z oferty.

2. Umowa zawarta z następcą prawnym beneficjenta albo nabywcą przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części określa warunki kontynuowania realizacji operacji.

3. W przypadku beneficjentów wspólnie realizujących operację pomoc może być przyznana następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części, jeżeli zgodę na to wyrażą pozostali beneficjenci realizujący tę operację.

4. Do wniosku o płatność złożonego przez następcę prawnego beneficjenta albo nabywcę przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części i trybu jego rozpatrywania przepisy § 18 stosuje się odpowiednio.”;

15) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie o wypłatę środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do umów o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na podstawie umów o przyznaniu tej pomocy zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »