Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „pomocą”, w tym:

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność;

3) kryteria wyboru operacji;

4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, zwana dalej „umową”;

5) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta jest przyznawana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.

§ 2. [Pomoc na operacje]

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:

1) budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury;

2) kształtowania przestrzeni publicznej;

3) odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.

§ 3. [Adresat pomocy]

Pomoc może zostać przyznana:

1) gminie w zakresie, o którym mowa w § 2;

2) instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, w zakresie, o którym mowa w § 2 pkt 1 i 3.

§ 4. [Warunki dotyczące operacji]

Pomoc jest przyznawana na operację, która spełnia następujące warunki:

1) koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego;

2) będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach – 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.;

3) będzie realizowana na obszarze należącym do:

a) gminy wiejskiej lub

b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców, lub

c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców;

4) będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub na nieruchomości, do której posiada on prawo do dysponowania nią przez okres realizacji operacji oraz co najmniej przez okres trwałości operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;

5) będzie wynikać z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony dla obszaru, na którym będzie realizowana operacja, albo z decyzji ostatecznej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w przypadku operacji dotyczącej zagospodarowania terenu;

6) będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym jest planowana realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;

7) po zrealizowaniu operacji obiekt budowlany będący jej przedmiotem będzie ogólnodostępny, w tym dostępny dla osób niepełnosprawnych;

8) suma kosztów całkowitych operacji nie przekroczy dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

9) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

10) dla operacji wydano decyzję ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;

11) obiekt budowlany będący przedmiotem operacji na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków – w przypadku operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”;

12) zakres operacji nie jest uwzględniony w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia nr 1303/2013, obejmującej obszar, na którym jest planowana realizacja operacji;

13) w przypadku instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, planowana do realizacji operacja została zaakceptowana przez tę jednostkę.

§ 5. [Refundacja części kosztów kwalifikowalnych]

Pomoc na realizację operacji jest przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.3)), zwane dalej „kosztami ogólnymi”,

2) budowy lub przebudowy obiektów budowlanych lub prac konserwatorskich lub restauratorskich,

3) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 pkt 3 – również wyposażenia stanowiącego eksponaty,

4) zakupu obiektów budowlanych – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 pkt 3,

5) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 3 i 4, w tym materiałów i roślin wieloletnich oraz roślin użytkowych utrzymywanych w ramach ochrony ex situ – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 pkt 2,

6) zakupu usług,

7) podatku od towarów i usług (VAT), który jest kwalifikowalny zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

– które są uzasadnione zakresem operacji oraz niezbędne do osiągnięcia jej celu.

§ 6. [Pomoc w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych]

1. Pomoc jest przyznawana w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

2. Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, łącznie na wszystkie zakresy wymienione w § 2, wynosi 500 000 zł na miejscowość.

3. Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje i kwot pomocy przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze zakończona.

4. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, o której mowa w art. 48 ust. 2 lit. e rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.4)), przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

5. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

6. Koszty związane z budową mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 1213 i 1593), zwanej dalej „mikroinstalacją”, nie mogą przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych, z wyłączeniem kosztów ogólnych.

§ 7. [Kolejność]

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji.

§ 8. [Przesłanki kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”]

1. O kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:

1) operacja przewiduje, że po jej zrealizowaniu w obiekcie budowlanym będącym jej przedmiotem będą prowadzone zajęcia artystyczne, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które będą miały charakter stały lub będą się odbywały cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/2013 – 4 punkty;

2) podstawowy dochód podatkowy gminy, w której będzie realizowana operacja, w przeliczeniu na mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, opublikowany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do stosowania w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, kształtuje się na poziomie:

a) nie więcej niż 50% średniej krajowej – 3 punkty,

b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej – 2 punkty,

c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej – 1 punkt;

3) operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyjne co najmniej w skali województwa, w tym rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, które zapewnią warunki dla tworzenia wysokiej jakości oferty kulturalnej dostępnej dla zróżnicowanych grup odbiorców – 3 punkty;

4) operacja uwzględnia wyposażenie obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji w mikroinstalację, która będzie zapewniała pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną, albo obiekt budowlany będący przedmiotem operacji jest wyposażony w mikroinstalację, która zapewnia pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną – 3 punkty;

5) operacja przewiduje powstanie i utrzymanie przez okres trwałości operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/2013, albo utrzymanie przez ten okres:

a) co najmniej dwóch miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne – 3 punkty,

b) jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne – 2 punkty,

c) miejsca pracy w wymiarze 0,5 etatu w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne – 1 punkt;

6) operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia ustalona według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej wynosi:

a) co najmniej 60 osób/km2 – 2 punkty,

b) co najmniej 25 osób/km2 i mniej niż 60 osób/km2 – 1 punkt;

7) średnia stopa bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy była wyższa albo równa średniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie – 1 punkt;

8) operacja będzie realizowana w gminie, w której na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody określona w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.5)) – 1 punkt.

2. W przypadku gdy operacja jest realizowana na obszarze gminy województwa:

1) dolnośląskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) operacja będzie realizowana w:

– sołectwie, które na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy przystąpiło do realizacji inicjatywy Odnowa Wsi na podstawie uchwały nr XXXVI/598/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczącego realizacji działań z zakresu Odnowy Wsi na terenie województwa dolnośląskiego, a w przypadku gdy operacja obejmuje kilka sołectw – co najmniej 50% z nich, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, przystąpiło do realizacji tej inicjatywy – 4 punkty,

– gminie, która na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy przystąpiła do realizacji inicjatywy Odnowa Wsi na podstawie uchwały nr XXXVI/598/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczącego realizacji działań z zakresu Odnowy Wsi na terenie województwa dolnośląskiego – 2 punkty,

b) w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, funkcjonują:

– co najmniej trzy organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne, które swą działalność rozpoczęły co najmniej rok przed ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy – 4 punkty,

– jedna albo dwie organizacje pozarządowe lub jedna albo dwie grupy nieformalne, które swą działalność rozpoczęły co najmniej rok przed ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy – 2 punkty,

c) w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, nie była realizowana operacja z zakresu inwestycji dotyczących obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 lub działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego tym programem, która odpowiadała warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego tym programem – 2 punkty,

d) w obiekcie budowlanym będącym przedmiotem operacji będzie zapewniony dostęp do sieci Internet osobom korzystającym z tego obiektu – 2 punkty;

2) kujawsko-pomorskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) operacja dotyczy jednego obiektu budowlanego – 4 punkty,

b) koszt zakupu wyposażenia obiektu budowlanego stanowi:

– 100% kosztów kwalifikowalnych operacji – 4 punkty,

– mniej niż 100% i więcej niż 75% kosztów kwalifikowalnych operacji – 2 punkty,

– nie więcej niż 75% i nie mniej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji – 1 punkt,

c) liczba organizacji pozarządowych, które mają siedzibę w gminie, w której będzie realizowana operacja, i które swą działalność rozpoczęły co najmniej rok przed ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz są wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, wynosi w przeliczeniu na 1000 mieszkańców:

– co najmniej 3 – 4 punkty,

– 2 – 2 punkty,

– 1 – 1 punkt;

3) lubelskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, funkcjonuje co najmniej jedna organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna, która swą działalność rozpoczęła co najmniej rok przed ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, a jej celem statutowym jest działalność artystyczna – 4 punkty,

b) w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, nie były realizowane projekt i operacja z zakresu inwestycji dotyczących obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne w ramach odpowiednio Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – 4 punkty,

c) obiekt budowlany będący przedmiotem operacji będzie czynny co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie – 4 punkty;

4) lubuskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) operacja dotyczy budowy lub przebudowy obiektu budowlanego – 4 punkty,

b) w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, nie była realizowana operacja z zakresu inwestycji dotyczących obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – 4 punkty,

c) liczba osób zamieszkałych w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– co najmniej 301 – 4 punkty,

– 201–300 – 3 punkty,

– 100–200 – 2 punkty;

5) łódzkiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) operacja dotyczy utworzenia domu kultury w gminie, w której na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy nie ma domu kultury – 6 punktów,

b) operacja dotyczy ogólnodostępnego obiektu budowlanego, w którym zgodnie z jego regulaminem zostanie zapewniona możliwość nieodpłatnego korzystania przez społeczność lokalną z co najmniej 3 stanowisk komputerowych z dostępem do sieci Internet, co najmniej 5 dni w tygodniu:

– co najmniej 8 godzin dziennie – 4 punkty,

– mniej niż 8 godzin dziennie i nie mniej niż 4 godziny dziennie – 2 punkty,

c) operacja przewiduje w obiekcie budowlanym będącym przedmiotem operacji stałą obecność ogólnodostępnej ekspozycji poświęconej historii lub kulturze regionu łódzkiego lub obszaru realizacji operacji oraz promocję znaku „Łódzkie Promuje”, którego wzór graficzny został określony w dokumencie pn. „Księga Identyfikacji Wizualnej Województwa Łódzkiego”, która stanowi załącznik nr 3 do uchwały nr 326/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu o nazwie „Program kreacji i promocji marki województwa łódzkiego z planem wdrożenia w latach 2012–2016” – 2 punkty;

6) małopolskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) liczba instytucji kultury działających w gminie, w której ma być realizowana operacja, ustalona według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej wynosi:

– co najmniej 11 – 6 punktów,

– 5–10 – 4 punkty,

– 2–4 – 2 punkty,

– 1 – 1 punkt,

b) wysokość wydatków gminy, w której ma być realizowana operacja, z rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w przeliczeniu na mieszkańca w latach 2012–2014 według danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wyniosła:

– powyżej 125% średniej wydatków gmin, o których mowa w § 4 pkt 3, z tego rozdziału – 4 punkty,

– powyżej 100% i nie więcej niż 125% średniej wydatków gmin, o których mowa w § 4 pkt 3, z tego rozdziału – 3 punkty,

– powyżej 75% i nie więcej niż 100% średniej wydatków gmin, o których mowa w § 4 pkt 3, z tego rozdziału – 2 punkty,

– powyżej 50% i nie więcej niż 75% średniej wydatków gmin, o których mowa w § 4 pkt 3, z tego rozdziału – 1 punkt,

c) w 2013 r. lub 2014 r. w gminie, w której będzie realizowana operacja, według wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, została zorganizowana co najmniej jedna impreza masowa – 2 punkty;

7) mazowieckiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) liczba miejscowości w gminie, w której będzie realizowana operacja, ustalona według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej wynosi:

– co najmniej 21 – 4 punkty,

– 15–20 – 2 punkty,

– 10–14 – 1 punkt,

b) liczba osób zamieszkałych w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– co najmniej 200 – 4 punkty,

– 100–199 – 2 punkty,

c) w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, znajduje się siedziba organizacji pozarządowej, która swą działalność rozpoczęła co najmniej rok przed ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy i jest wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – 4 punkty;

8) opolskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) w obiekcie budowlanym będącym przedmiotem operacji będzie zapewniony dostęp do sieci Internet osobom korzystającym z tego obiektu – 4 punkty,

b) w obiekcie budowlanym będącym przedmiotem operacji będą prowadzone zajęcia w zakresie regionalnej lub lokalnej edukacji kulturalnej lub edukacji mniejszości narodowych i etnicznych, które będą miały charakter stały lub będą odbywały się cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/2013, przy czym nie będzie to jedyna inicjatywa społeczna realizowana w tym obiekcie – 4 punkty,

c) realizacja operacji przyczyni się do wprowadzenia nowych funkcji w obiekcie budowlanym pełniącym funkcje kulturalne – 4 punkty;

9) podkarpackiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) operacja dotyczy:

– wyłącznie wyposażenia obiektu budowlanego – 5 punktów,

– budowy obiektu budowlanego – 3 punkty,

– przebudowy obiektu budowlanego – 2 punkty,

b) operacja będzie realizowana w gminie, która na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy należy do obszarów o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe, o których mowa w opracowaniu pn. „Obszary Funkcjonalne w Województwie Podkarpackim”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 86/1977/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia opracowania pn. „Obszary funkcjonalne w województwie podkarpackim” w celu przedstawienia do zaopiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego – 5 punktów,

c) w gminie, w której będzie realizowana operacja, nie była realizowana przez podmiot wymieniony w § 3 inwestycja w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 lub działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego tym programem w ramach operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego tym programem w zakresie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 501 oraz z 2014 r. poz. 665) – 2 punkty;

10) podlaskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) operacja dotyczy budowy lub przebudowy obiektu budowlanego, w którym siedzibę ma:

– instytucja kultury, która posiada co najmniej jedną filię utworzoną na podstawie statutu tej instytucji – 8 punktów,

– filia instytucji kultury, o której mowa w tiret pierwszym – 4 punkty,

– instytucja kultury, która nie posiada filii – 2 punkty,

b) w obiekcie budowlanym będącym przedmiotem operacji jest lub będzie zapewniony dostęp do sieci Internet osobom korzystającym z tego obiektu – 2 punkty,

c) w wyniku realizacji operacji obiekt budowlany będzie posiadał pełne zaplecze sanitarne, w tym łazienkę oraz toaletę z doprowadzoną bieżącą wodą oraz możliwość odprowadzenia ścieków komunalnych do sieci ogólnodostępnej lub indywidualnej oczyszczalni ścieków, lub bezodpływowych, szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe – 2 punkty;

11) pomorskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) operacja dotyczy przebudowy lub wyposażenia obiektu budowlanego – 4 punkty,

b) liczba osób zamieszkałych w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi nie więcej niż 500 osób – 4 punkty,

c) operacja przewiduje, że po jej zrealizowaniu w obiekcie budowlanym będącym jej przedmiotem będą prowadzone zajęcia artystyczne, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne adresowane do co najmniej trzech grup docelowych o zróżnicowanych potrzebach i zainteresowaniach, które będą miały charakter stały lub będą odbywały się cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/2013 – 4 punkty;

12) śląskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) liczba osób zamieszkałych w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– co najmniej 1001 – 4 punkty,

– 601–1000 – 3 punkty,

– 300–600 – 2 punkty,

b) liczba organizacji pozarządowych, które mają siedzibę w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, i które swą działalność rozpoczęły co najmniej rok przed ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz są wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, wynosi:

– co najmniej 2 – 4 punkty,

– 1 – 2 punkty,

c) operacja dotyczy przebudowy lub wyposażenia obiektu budowlanego – 4 punkty;

13) świętokrzyskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) operacja dotyczy:

– przebudowy obiektu budowlanego i zakupu wyposażenia – 4 punkty,

– wyłącznie zakupu wyposażenia – 2 punkty,

b) liczba osób zamieszkałych w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– nie więcej niż 500 – 4 punkty,

– 501–1000 – 3 punkty,

– 1001–2000 – 2 punkty,

c) liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, wynosi:

– co najmniej 3 – 4 punkty,

– nie więcej niż 2 – 2 punkty;

14) warmińsko-mazurskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) w gminie, w której będzie realizowana operacja, funkcjonuje co najmniej jedno stowarzyszenie wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym, którego cele statutowe są związane z kulturą i które rozpoczęło swą działalność co najmniej rok przed ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy – 4 punkty,

b) operacja dotyczy przebudowy obiektu budowlanego – 4 punkty,

c) co najmniej jedno sołectwo wymienione w załączniku nr 1 do uchwały nr 57/748/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: zakwalifikowania sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...” lub w załączniku nr 1 do uchwały nr 27/327/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie: zakwalifikowania sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...” w 2014 r. jest jednostką pomocniczą gminy, w której będzie realizowana operacja – 4 punkty;

15) wielkopolskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) w miejscowości, w której będzie realizowana operacja:

– nie była realizowana operacja z zakresu inwestycji dotyczących obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 lub działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego tym programem, która odpowiadała warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego tym programem – 4 punkty,

– była realizowana jedna operacja spełniająca warunki określone w tiret pierwszym – 3 punkty,

– były realizowane dwie operacje spełniające warunki określone w tiret pierwszym – 2 punkty,

– były realizowane co najmniej trzy operacje spełniające warunki określone w tiret pierwszym – 1 punkt,

b) operacja przewiduje:

– zagospodarowanie otoczenia obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne – 1 punkt,

– że po jej zrealizowaniu w obiekcie budowlanym będącym jej przedmiotem będą prowadzone zajęcia lub inicjatywy skierowane do osób w wieku nieprzekraczającym 30 lat, które będą miały charakter stały lub będą realizowane cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/2013 – 1 punkt,

– że po jej zrealizowaniu w obiekcie budowlanym będącym jej przedmiotem będą prowadzone zajęcia lub inicjatywy skierowane do osób w wieku przekraczającym 50 lat, które będą miały charakter stały lub będą realizowane cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/2013 – 1 punkt,

c) liczba osób zamieszkałych w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– nie więcej niż 1000 – 5 punktów,

– 1001–2000 – 4 punkty,

– 2001–3000 – 3 punkty,

– 3001–4000 – 2 punkty,

– 4001–5000 – 1 punkt;

16) zachodniopomorskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) wartość syntetycznego miernika potencjału gospodarczego gminy, w której będzie realizowana operacja, określonego w dokumencie pn. „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych” przyjętym uchwałą nr 653/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych”, wynosi:

– od 0 do 0,2 – 4 punkty,

– powyżej 0,2 do 0,4 – 2 punkty,

b) wartość syntetycznego miernika dostępności do usług publicznych gminy, w której będzie realizowana operacja, określonego w dokumencie pn. „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych” przyjętym uchwałą nr 653/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych”, wynosi:

– od 0 do 0,4 – 4 punkty,

– powyżej 0,4 do 0,6 – 2 punkty,

c) liczba sołectw w gminie, w której będzie realizowana operacja, jest równa albo wyższa od średniej liczby sołectw w gminach województwa zachodniopomorskiego, obliczonej na podstawie najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej – 4 punkty.

§ 9. [Przesłanki kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”]

1. O kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:

1) operacja jest uzupełnieniem zrealizowanej albo będącej w trakcie realizacji na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy inwestycji finansowanej z udziałem środków publicznych:

a) operacja jest uzupełnieniem co najmniej trzech takich inwestycji w tej samej miejscowości – 3 punkty,

b) operacja jest uzupełnieniem dwóch takich inwestycji w tej samej miejscowości – 2 punkty,

c) operacja jest uzupełnieniem jednej takiej inwestycji w tej samej miejscowości – 1 punkt;

2) operacja będzie realizowana w powiecie, w którym na 1000 zamieszkałych osób według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej przypada:

a) co najmniej 100 noclegów udzielonych turystom – 3 punkty,

b) mniej niż 100 i co najmniej 50 noclegów udzielonych turystom – 2 punkty,

c) mniej niż 50 i co najmniej 10 noclegów udzielonych turystom – 1 punkt;

3) operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyjne co najmniej w skali województwa, w tym rozwiązań architektonicznych, technicznych lub technologicznych – 3 punkty;

4) operacja uwzględnia wyposażenie obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji w mikroinstalację, która będzie zapewniała pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną, albo obiekt budowlany będący przedmiotem operacji jest wyposażony w mikroinstalację, która zapewnia pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną – 3 punkty;

5) opracowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-urbanistycznej, lub urbanistycznej dotyczącej przedmiotu operacji zostało wyłonione w wyniku konkursu ogłoszonego przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy – 3 punkty;

6) układ urbanistyczny lub ruralistyczny, którego dotyczy operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków – 2 punkty;

7) operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia ustalona według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej wynosi:

a) co najmniej 60 osób/km2 – 2 punkty,

b) co najmniej 25 osób/km2 i mniej niż 60 osób/km2 – 1 punkt;

8) operacja będzie realizowana w gminie, w której na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody określona w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – 1 punkt.

2. W przypadku gdy operacja jest realizowana na obszarze gminy województwa:

1) dolnośląskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) operacja przewiduje tworzenie lub rewitalizację terenów zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – 4 punkty,

b) w wyniku realizacji operacji przestrzeń publiczna zostanie wzbogacona o nową infrastrukturę pełniącą funkcje:

– kulturalne – 4 punkty,

– rekreacyjno-sportowe – 3 punkty, chyba że przyznano punkty zgodnie z tiret pierwszym,

– edukacyjne – 2 punkty, chyba że przyznano punkty zgodnie z tiret pierwszym albo drugim,

c) w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, nie była realizowana operacja z zakresu inwestycji dotyczących kształtowania obszarów przestrzeni publicznej w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 lub działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego tym programem, która odpowiadała warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego tym programem – 4 punkty;

2) kujawsko-pomorskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) operacja dotyczy kształtowania przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem tworzenia miejsc rekreacji i aktywności fizycznej, przez budowę ogólnodostępnych obiektów budowlanych skierowanych do osób w wieku przekraczającym 50 lat, z wyłączeniem ścieżek rowerowych – 5 punktów,

b) opracowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-urbanistycznej, lub urbanistycznej dotyczącej przedmiotu operacji zostało wyłonione w wyniku przeprowadzonego wśród mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowana operacja, plebiscytu na najciekawszy projekt na kształtowanie przestrzeni publicznej – 4 punkty,

c) liczba organizacji pozarządowych, które mają siedzibę w gminie, w której będzie realizowana operacja, i które swą działalność rozpoczęły co najmniej rok przed ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz są wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, wynosi w przeliczeniu na 1000 mieszkańców:

– co najmniej 3 – 3 punkty,

– 2 – 2 punkty,

– 1 – 1 punkt;

3) lubelskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) w wyniku realizacji operacji zostanie zrealizowany kompleksowy projekt zakładający powstanie miejsc aktywnej rekreacji w połączeniu z infrastrukturą służącą wypoczynkowi – 4 punkty,

b) liczba osób zamieszkałych w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– co najmniej 401 – 4 punkty,

– 301–400 – 3 punkty,

– 201–300 – 2 punkty,

c) w wyniku realizacji operacji zostanie zagospodarowana przestrzeń publiczna wokół szkoły, żłobka, przedszkola, urzędu gminy, biblioteki gminnej lub gminnego ośrodka kultury – 4 punkty;

4) lubuskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) w wyniku realizacji operacji zostanie zagospodarowana przestrzeń publiczna wokół szkoły, żłobka, przedszkola, urzędu gminy, biblioteki publicznej lub gminnego ośrodka kultury – 4 punkty,

b) operacja będzie realizowana w miejscowości, przez którą na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy przebiega co najmniej jeden oznakowany szlak turystyczny – 4 punkty,

c) operacja przewiduje budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego, które w wyniku jej zrealizowania będzie zasilane wyłącznie energią pochodzącą z odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii i będzie jedynym oświetleniem przestrzeni publicznej objętej operacją – 4 punkty;

5) łódzkiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) podstawowy dochód podatkowy gminy, w której będzie realizowana operacja, w przeliczeniu na mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, opublikowany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do stosowania w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, kształtuje się na poziomie:

– nie więcej niż 50% średniej w województwie łódzkim – 6 punktów,

– powyżej 50% średniej w województwie łódzkim i nie więcej niż 75% średniej w województwie łódzkim – 4 punkty,

– powyżej 75% średniej w województwie łódzkim i nie więcej niż 100% średniej w województwie łódzkim – 2 punkty,

b) operacja będzie realizowana na obszarach turystycznych dolin rzecznych Pilicy, Warty i Bzury, stanowiących obszary strategicznej interwencji wynikającej z polityki rozwoju województwa łódzkiego wyznaczonej w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, stanowiącej załącznik do uchwały nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007–2020 i zmiany jej nazwy na Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 – 4 punkty,

c) operacja będzie realizowana w miejscowości, w której na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy znajdują się co najmniej trzy budynki użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) – 2 punkty;

6) małopolskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) w 2013 r. w gminie, w której będzie realizowana operacja, według aktualnego na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego opracowanego na podstawie art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęte było:

– co najmniej 96% obszaru gminy – 4 punkty,

– więcej niż 50% i mniej niż 96% obszaru gminy – 3 punkty,

– co najmniej 6% i nie więcej niż 50% obszaru gminy – 1 punkt,

b) operacja będzie realizowana w miejscowości, przez którą na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy przebiega co najmniej jeden oznakowany szlak turystyczny – 3 punkty,

c) operacja będzie realizowana:

– w całości na obszarze, dla którego, według aktualnego na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego opracowanego na podstawie art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – 2 punkty,

– w części na obszarze, dla którego, według aktualnego na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego opracowanego na podstawie art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – 1 punkt,

d) operacja będzie realizowana w powiecie, przez który na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy przebiega co najmniej 50 oznakowanych szlaków turystycznych – 1 punkt,

e) operacja będzie realizowana w gminie, w której:

– syntetyczny wskaźnik funkcji turystycznej w 2011 r., według wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, kształtuje się na poziomie wysokim, średnim albo niskim – 1 punkt,

– na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy znajduje się co najmniej jeden obiekt, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553), wpisany do ewidencji prowadzonej na podstawie art. 38 ust. 3 tej ustawy – 1 punkt;

7) mazowieckiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) liczba miejscowości w gminie, w której będzie realizowana operacja, ustalona według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej wynosi:

– co najmniej 21 – 5 punktów,

– 15–20 – 3 punkty,

– 10–14 – 1 punkt,

b) liczba gospodarstw rolnych, w których są świadczone usługi hotelarskie, o których mowa w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, znajdujących się w gminie, w której będzie realizowana operacja, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– co najmniej 5 – 4 punkty,

– 4 – 3 punkty,

– 3 – 2 punkty,

– 2 – 1 punkt,

c) liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się w gminie, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– co najmniej 3 – 3 punkty,

– 2 – 2 punkty,

– 1 – 1 punkt;

8) opolskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) operacja dotyczy historycznego układu urbanistycznego lub ruralistycznego wpisanego do rejestru zabytków lub objętego ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo otoczenia zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków, lub gminnej ewidencji zabytków – 4 punkty,

b) operacja dotyczy rewitalizacji terenów zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszaru zdegradowanego wyznaczonego na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566) – 4 punkty,

c) operacja będzie realizowana na obszarze, dla którego na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – 4 punkty;

9) podkarpackiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) operacja będzie realizowana w gminie województwa podkarpackiego, która przystąpiła do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011–2016 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 96/2207/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011–2016” – 6 punktów,

b) operacja dotyczy kształtowania terenów zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz terenów rekreacyjnych – 4 punkty,

c) w gminie, w której będzie realizowana operacja, nie była realizowana przez podmiot wymieniony w § 3 inwestycja w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 lub działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego tym programem w ramach operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego tym programem w zakresie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – 2 punkty;

10) podlaskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również kryteria wyboru operacji:

a) liczba obiektów, w których są świadczone usługi turystyczne, znajdujących się w gminie, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– co najmniej 21 – 5 punktów,

– 11–20 – 4 punkty,

– 1–10 – 3 punkty,

b) operacja dotyczy zagospodarowania dóbr kultury współczesnej w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub otoczenia zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków – 5 punktów,

c) w wyniku realizacji operacji część przestrzeni publicznej objętej operacją będzie wykorzystywana do świadczenia usług turystycznych – 2 punkty;

11) pomorskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) operacja dotyczy zabytków nieruchomych wpisanych, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków, stanowiących układ ruralistyczny, park, ogród, inną formę zaprojektowanej zieleni lub miejsce upamiętniające wydarzenia historyczne – 4 punkty,

b) liczba osób zamieszkałych w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi nie więcej niż 500 osób – 4 punkty,

c) operacja dotyczy wyłącznie kompleksowego zagospodarowania obszaru przestrzeni publicznej w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 4 punkty;

12) śląskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) w ramach operacji przestrzeń publiczna zostanie wyposażona w infrastrukturę pełniącą funkcje:

– kulturalne – 6 punktów,

– rekreacyjno-sportowe – 4 punkty, chyba że przyznano punkty zgodnie z tiret pierwszym,

– edukacyjne – 3 punkty, chyba że przyznano punkty zgodnie z tiret pierwszym albo drugim,

b) liczba osób zamieszkałych w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– nie więcej niż 600 – 6 punktów,

– 601–1000 – 4 punkty,

– 1001–2000 – 3 punkty;

13) świętokrzyskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) operacja dotyczy:

– kompleksowego zagospodarowania obszaru przestrzeni publicznej w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 4 punkty,

– kompleksowego kształtowania przestrzeni publicznej poza obszarem przestrzeni publicznej w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 2 punkty,

b) liczba osób zamieszkałych w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– nie więcej niż 500 – 4 punkty,

– 501–1000 – 3 punkty,

– 1001–2000 – 2 punkty,

c) liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, wynosi:

– co najmniej 3 – 4 punkty,

– nie więcej niż 2 – 2 punkty;

14) warmińsko-mazurskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) operacja dotyczy urządzania lub porządkowania terenów zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – 4 punkty,

b) operacja będzie realizowana w miejscowości, w której na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy znajdują się co najmniej trzy budynki użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 4 punkty,

c) co najmniej jedno sołectwo wymienione w załączniku nr 1 do uchwały nr 57/748/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: zakwalifikowania sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...” lub w załączniku nr 1 do uchwały nr 27/327/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie: zakwalifikowania sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...” w 2014 r. jest jednostką pomocniczą gminy, w której będzie realizowana operacja – 4 punkty;

15) wielkopolskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) w miejscowości, w której będzie realizowana operacja:

– nie była realizowana przez podmiot wymieniony w § 3 inwestycja w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 lub działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego tym programem w ramach operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego tym programem w zakresie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – 4 punkty,

– była realizowana jedna operacja spełniająca warunki określone w tiret pierwszym – 3 punkty,

– były realizowane dwie operacje spełniające warunki określone w tiret pierwszym – 2 punkty,

– były realizowane co najmniej trzy operacje spełniające warunki określone w tiret pierwszym – 1 punkt,

b) operacja przewiduje budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego, które w wyniku jej zrealizowania będzie zasilane wyłącznie energią pochodzącą z odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii i będzie jedynym oświetleniem przestrzeni publicznej objętej operacją – 4 punkty,

c) operacja przewiduje budowę lub przebudowę chodników lub ciągów komunikacyjnych pieszo-rowerowych – 3 punkty,

d) operacja przewiduje utworzenie lub zagospodarowanie, lub zrewitalizowanie skwerów lub terenów zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub miejsc wypoczynku – 1 punkt;

16) zachodniopomorskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) gmina, w której będzie realizowana operacja, została zakwalifikowana do specjalnej strefy włączenia na podstawie obowiązującego w dniu ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy dokumentu pn. „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych” przyjętego uchwałą nr 653/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych” – 6 punktów,

b) wartość syntetycznego miernika potencjału gospodarczego gminy, w której będzie realizowana operacja, określonego w dokumencie pn. „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych” przyjętym uchwałą nr 653/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych”, wynosi:

– od 0 do 0,2 – 4 punkty,

– powyżej 0,2 do 0,4 – 2 punkty,

c) operacja będzie realizowana w miejscowości, przez którą na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy przebiega co najmniej jeden oznakowany szlak turystyczny – 2 punkty.

§ 10. [Przesłanki kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”]

1. O kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:

1) do wniosku o przyznanie pomocy załączono opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków o złym stanie technicznym zabytku i konieczności natychmiastowego podjęcia prac o charakterze interwencyjnym – 5 punktów;

2) w wyniku realizacji operacji:

a) więcej niż 50% dotychczas używanej powierzchni obiektu budowlanego będącego jej przedmiotem uzyska nowe przeznaczenie i będzie służyło celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu – 4 punkty,

b) nie więcej niż 50% i nie mniej niż 30% powierzchni obiektu budowlanego będącego jej przedmiotem uzyska nowe przeznaczenie i będzie służyło celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu – 3 punkty,

c) mniej niż 30% i nie mniej niż 20% powierzchni obiektu budowlanego będącego jej przedmiotem uzyska nowe przeznaczenie i będzie służyło celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym danego regionu – 1 punkt;

3) obiekt budowlany będący przedmiotem operacji na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany:

a) do rejestru zabytków – 4 punkty,

b) do wojewódzkiej ewidencji zabytków – 2 punkty;

4) operacja będzie realizowana w powiecie, w którym na 1000 zamieszkałych osób według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej przypada:

a) co najmniej 100 noclegów udzielonych turystom – 3 punkty,

b) mniej niż 100 i co najmniej 50 noclegów udzielonych turystom – 2 punkty,

c) mniej niż 50 i co najmniej 10 noclegów udzielonych turystom – 1 punkt;

5) operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyjne co najmniej w skali województwa, w tym rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, które zapewnią warunki dla tworzenia wysokiej jakości oferty turystycznej, edukacyjnej lub kulturalnej – 3 punkty;

6) operacja będzie realizowana w gminie, w której na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody określona w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – 1 punkt.

2. W przypadku gdy operacja jest realizowana na obszarze gminy województwa:

1) dolnośląskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) obiekt budowlany będący przedmiotem operacji na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy znajduje się w:

– miejscowości wymienionej w co najmniej jednym załączniku do uchwały nr 3893/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia listy szlaków turystycznych o znaczeniu regionalnym dla Województwa Dolnośląskiego – 6 punktów,

– gminie, w której występuje zabytek wymieniony w co najmniej jednym załączniku do uchwały nr 3893/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia listy szlaków turystycznych o znaczeniu regionalnym dla Województwa Dolnośląskiego – 3 punkty,

b) w gminie, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy znajduje się co najmniej 10 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków – 6 punktów;

2) kujawsko-pomorskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) w gminie, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy znajduje się co najmniej 5 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków – 4 punkty,

b) w ramach operacji będą wykonywane:

– prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub roboty budowlane dotyczące dachu zabytku nieruchomego – 3 punkty,

– prace dotyczące odwodnienia zabytku nieruchomego – 2 punkty,

– prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub roboty budowlane przy ścianach zewnętrznych zabytku nieruchomego – 1 punkt,

c) podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy realizował inwestycję w zakresie dotyczącym rewitalizacji zabytków, a inwestycja ta była finansowana w ramach konkursów organizowanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub z innych środków będących w dyspozycji właściwych ministrów przyznających dotację w tym zakresie – 3 punkty,

d) obiekt budowlany będący przedmiotem operacji jest w stanie zagrożenia:

– katastrofą budowlaną, zgodnie z decyzją organu nadzoru budowlanego – 2 punkty,

– w stanie zagrożenia zniszczeniem lub istotnego uszkodzenia, zgodnie z opinią wojewódzkiego konserwatora zabytków – 1 punkt;

3) lubelskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) obiekt budowlany będący przedmiotem operacji pełni lub będzie pełnił funkcje ekspozycyjne, wystawiennicze lub muzealne – 4 punkty,

b) operacja będzie realizowana w miejscowości, przez którą na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy przebiega co najmniej jeden oznakowany szlak turystyczny – 4 punkty,

c) operacja na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest spójna z aktualnym gminnym programem opieki nad zabytkami obowiązującym w gminie, w której będzie realizowana operacja – 4 punkty;

4) lubuskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) operacja na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest spójna z aktualnym gminnym programem opieki nad zabytkami obowiązującym w gminie, w której będzie realizowana operacja, lub w tej gminie na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest prowadzona gminna ewidencja zabytków – 4 punkty,

b) liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w gminie, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– co najmniej 16 – 4 punkty,

– 11–15 – 3 punkty,

– 6–10 – 1 punkt,

c) operacja będzie realizowana w miejscowości, przez którą na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy przebiega co najmniej jeden oznakowany szklak turystyczny – 4 punkty;

5) łódzkiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) obiekt budowlany, który będzie przedmiotem operacji, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru zabytków – 6 punktów,

b) operacja na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest spójna z aktualnym gminnym programem opieki nad zabytkami obowiązującym w gminie, w której będzie realizowana operacja – 4 punkty,

c) operacja będzie realizowana na obszarach turystycznych dolin rzecznych Pilicy, Warty lub Bzury, stanowiących obszary strategicznej interwencji wynikającej z polityki rozwoju województwa łódzkiego wyznaczonej w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, stanowiącej załącznik do uchwały nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007–2020 i zmiany jej nazwy na Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 – 2 punkty;

6) małopolskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) przez miejscowość, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy przebiega co najmniej jeden oznakowany szlak turystyczny – 5 punktów,

b) liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w gminie, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– co najmniej 21 – 5 punktów,

– 11–20 – 4 punkty,

– 6–10 – 2 punkty,

– 1–5 – 1 punkt,

c) operacja na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest spójna z aktualnym gminnym programem opieki nad zabytkami obowiązującym w gminie, w której będzie realizowana operacja, lub w tej gminie na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest prowadzona gminna ewidencja zabytków – 1 punkt,

d) operacja będzie realizowana w gminie, w której syntetyczny wskaźnik funkcji turystycznej w 2011 r., według wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, kształtuje się na poziomie wysokim, średnim albo niskim – 1 punkt;

7) mazowieckiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się w gminie, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– co najmniej 3 – 5 punktów,

– 2 – 3 punkty,

– 1 – 1 punkt,

b) operacja będzie realizowana w gminie, w której liczba miejscowości ustalona według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej wynosi:

– co najmniej 21 – 4 punkty,

– 15–20 – 2 punkty,

– 10–14 – 1 punkt,

c) obiekt budowlany będący przedmiotem operacji po jej zrealizowaniu będzie udostępniony zwiedzającym – 3 punkty;

8) opolskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) operacja dotyczy historycznego układu ruralistycznego wpisanego do rejestru zabytków lub objętego ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 4 punkty,

b) po zrealizowaniu operacji w obiekcie budowlanym będącym jej przedmiotem będzie prowadzona działalność kulturalna, promocyjna lub edukacyjna, która dotychczas nie była prowadzona w tym obiekcie – 4 punkty,

c) liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– co najmniej 6 – 4 punkty,

– 2–5 – 2 punkty;

9) podkarpackiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) operacja dotyczy historycznego układu urbanistycznego lub ruralistycznego, który na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru zabytków – 6 punktów,

b) operacja będzie realizowana w gminie charakteryzującej się na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wysokimi walorami krajobrazu kulturowego, o których mowa w dokumencie pn. „Obszary funkcjonalne w województwie podkarpackim”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 86/1977/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia opracowania pn. „Obszary funkcjonalne w województwie podkarpackim” w celu przedstawienia do zaopiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego – 3 punkty,

c) operacja będzie realizowana w gminie należącej na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy do powiatów z funkcją turystyczną, o których mowa w dokumencie pn. „Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego” opracowanym w 2013 r. przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 – 3 punkty;

10) podlaskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) w gminie, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy znajduje się co najmniej pięć obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków albo obiektów, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – 6 punktów,

b) w gminie, w której będzie realizowana operacja, w okresie ostatnich 36 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy zostały wyremontowane, odrestaurowane lub zrewitalizowane:

– co najmniej trzy obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków – 5 punktów,

– dwa obiekty spełniające warunki określone w tiret pierwszym – 4 punkty,

– jeden obiekt spełniający warunki określone w tiret pierwszym – 2 punkty,

c) obiekt budowlany będący przedmiotem operacji na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wchodzi w skład historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków – 1 punkt;

11) pomorskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) operacja dotyczy:

– kompleksowej realizacji programu prac konserwatorskich sporządzonego dla obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji lub zakupu obiektu budowlanego charakterystycznego dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne – 6 punktów,

– częściowej realizacji programu prac konserwatorskich sporządzonego dla obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji w zakresie co najmniej dwóch elementów tego programu – 3 punkty,

b) liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– co najmniej 5 – 4 punkty,

– 2–4 – 2 punkty,

c) operacja jest uzupełnieniem zrealizowanej albo będącej w trakcie realizacji na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy inwestycji z zakresu zachowania zabytkowych obiektów budowlanych w danej miejscowości:

– operacja jest uzupełnieniem co najmniej trzech takich inwestycji – 2 punkty,

– operacja jest uzupełnieniem nie więcej niż dwóch takich inwestycji – 1 punkt;

12) śląskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy znajdują się:

– co najmniej 3 obiekty wpisane do rejestru zabytków – 6 punktów,

– 2 obiekty wpisane do rejestru zabytków – 3 punkty,

b) operacja dotyczy rewitalizacji lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, które na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków lub decyzji organu nadzoru budowlanego są wyłączone z użytkowania z powodu złego stanu technicznego – 6 punktów;

13) świętokrzyskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– co najmniej 5 – 4 punkty,

– 2–4 – 2 punkty,

b) operacja dotyczy:

– kompleksowej renowacji zabytkowego obiektu budowlanego, a po zrealizowaniu operacji obiekt ten będzie udostępniony zwiedzającym – 4 punkty,

– renowacji części zabytkowego obiektu budowlanego, a po zrealizowaniu operacji obiekt ten będzie udostępniony zwiedzającym – 2 punkty,

c) operacja będzie realizowana w miejscowości, przez którą na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy przebiega co najmniej jeden oznakowany szlak turystyczny – 4 punkty;

14) warmińsko-mazurskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) operacja na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy będzie realizowana w gminie, w której:

– jest prowadzona gminna ewidencja zabytków oraz został przyjęty gminny program opieki nad zabytkami – 4 punkty,

– jest prowadzona gminna ewidencja zabytków albo został przyjęty gminny program opieki nad zabytkami – 2 punkty,

b) liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w gminie, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– co najmniej 16 – 4 punkty,

– 10–15 – 2 punkty,

c) co najmniej jedno sołectwo wymienione w załączniku nr 1 do uchwały nr 57/748/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: zakwalifikowania sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...” lub w załączniku nr 1 do uchwały nr 27/327/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie: zakwalifikowania sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...” w 2014 r. jest jednostką pomocniczą gminy, w której będzie realizowana operacja – 4 punkty;

15) wielkopolskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) liczba osób zamieszkałych w miejscowości, w której będzie realizowana operacja, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– nie więcej niż 1000 – 5 punktów,

– 1001–2000 – 4 punkty,

– 2001–3000 – 3 punkty,

– 3001–4000 – 2 punkty,

– 4001–5000 – 1 punkt,

b) w miejscowości, w której będzie realizowana operacja:

– nie była realizowana operacja z zakresu inwestycji dotyczących odnawiania lub poprawy stanu zabytków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 lub działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego tym programem, która odpowiadała warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego tym programem – 4 punkty,

– była realizowana jedna operacja spełniająca warunki określone w tiret pierwszym – 3 punkty,

– były realizowane dwie operacje spełniające warunki określone w tiret pierwszym – 2 punkty,

– były realizowane co najmniej trzy operacje spełniające warunki określone w tiret pierwszym – 1 punkt,

c) operacja przewiduje zagospodarowanie otoczenia zabytkowego obiektu budowlanego – 2 punkty,

d) operacja przewiduje instalację monitoringu zabezpieczającego zabytkowy obiekt budowlany – 1 punkt;

16) zachodniopomorskiego, oprócz kryteriów określonych w ust. 1 stosuje się również następujące kryteria wyboru operacji:

a) gmina, w której będzie realizowana operacja, została zakwalifikowana do specjalnej strefy włączenia na podstawie obowiązującego w dniu ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy dokumentu pn. „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych” przyjętego uchwałą nr 653/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych” – 5 punktów,

b) operacja będzie realizowana na terenie Obszarów Krajobrazowo-Kulturowych wskazanych w aktualnym na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wojewódzkim programie opieki nad zabytkami przyjętym uchwałą nr XXIII/310/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami na lata 2013–2017” – 5 punktów,

c) operacja będzie realizowana w miejscowości, przez którą na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy przebiega co najmniej jeden oznakowany szlak turystyczny – 2 punkty.

§ 11. [Operacja realizowana na obszarze więcej niż jednej miejscowości a liczba punktów]

1. W przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej miejscowości, punkty w ramach poszczególnych kryteriów wyboru, które odnoszą się do miejscowości, przyznaje się, jeżeli dane kryterium jest spełnione dla wszystkich miejscowości, które są objęte planowaną operacją.

2. Pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 16 punktów.

3. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

4. W przypadku gdy operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje większa liczba inicjatyw społecznych, które mają charakter stały lub będą odbywały się cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1303/2013, określonych we wniosku o przyznanie pomocy.

5. W przypadku gdy operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” lub typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy, w której będzie realizowana operacja, przypadająca na jednego jej mieszkańca.

6. W przypadku gdy operacje uzyskały taką samą liczbę punktów i nie jest możliwe ustalenie ich kolejności zgodnie z ust. 4 albo 5, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje liczba mieszkańców gminy, w której będzie realizowana operacja, ustalona według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja, która będzie realizowana na obszarze o większej liczbie mieszkańców.

7. W przypadku gdy na podstawie najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej nie można ustalić informacji, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lub § 10 ust. 1 pkt 4, informacje te ustala się według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy informacji zawartych w gminnych ewidencjach obiektów turystycznych w zakresie liczby miejsc noclegowych.

§ 12. [Organ właściwy w sprawie o przyznanie pomocy]

1. Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi właściwy organ samorządu województwa.

2. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie czynności w ramach postępowania w sprawie o przyznanie pomocy, może być dokonywane przez upoważnionych przez właściwy organ samorządu województwa pracowników urzędu marszałkowskiego albo wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, zwaną dalej „samorządową jednostką”.

3. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, samorządowej jednostce, właściwy organ samorządu województwa podaje informację o udzieleniu takiego upoważnienia, ze wskazaniem zakresu tego upoważnienia, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego.

§ 13. [Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy]

1. Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nie później niż 14 dni i nie wcześniej niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie typu operacji, w ramach którego będzie realizowany nabór wniosków o przyznanie pomocy, dnia rozpoczęcia i dnia zakończenia terminu składania tych wniosków oraz miejsca ich składania.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 60 dni.

4. Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki, nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

5. Wniosek o przyznanie pomocy składa się, w formie pisemnej, w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce albo przez nadanie przesyłki rejestrowanej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.

6. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdza się w formie pisemnej. Potwierdzenie złożenia wniosku, które zawiera datę wpływu wniosku, opatruje się pieczęcią urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki, a podpisuje je osoba przyjmująca ten wniosek.

7. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

§ 14. [Jeden wniosek w ramach jednego naboru]

1. W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy dany podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego zakresu określonego w § 2.

2. W przypadku złożenia przez dany podmiot w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego zakresu określonego w § 2, nie przyznaje się pomocy na żadną z operacji objętych tymi wnioskami.

§ 15. [Zawartość wniosku]

1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy;

3) opis planowanej operacji, w tym wskazanie:

a) celów operacji,

b) wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji,

c) zakresu, w jakim operacja będzie realizowana,

d) terminu i miejsca realizacji operacji,

e) inicjatyw społecznych, które będą realizowane w obiekcie budowlanym, który będzie przedmiotem operacji – w przypadku gdy w tym obiekcie są planowane takie inicjatywy;

4) plan finansowy operacji;

5) kwotę wnioskowanej pomocy wyrażoną w złotych, zaokrągloną w dół do pełnych złotych;

6) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

7) oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy dotyczące pomocy;

8) informacje o załącznikach.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania pomocy, w tym do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy i kryteriów wyboru operacji, albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

3. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy albo pracownika samorządu województwa, albo podmiot, który wydał dokument, albo w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem.

§ 16. [Rozbieżność danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i dokumentach dołączonych do wniosku]

1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy:

1) został złożony w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 2, operacji objętej tym wnioskiem przyznaje się punkty za poszczególne kryteria wyboru operacji na podstawie danych zawartych w tym wniosku oraz w dokumentach, o których mowa w § 15 ust. 2, dołączonych do tego wniosku;

2) nie został złożony w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 2, pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, podając przyczyny odmowy przyznania pomocy.

2. Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy i dokumentach dołączonych do wniosku są rozbieżne, punkty za dane kryterium wyboru operacji przyznaje się na podstawie danych zawartych w dołączonych dokumentach.

3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium.

§ 17. [Lista zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy]

1. Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka, niezwłocznie po przyznaniu punktów za kryteria wyboru operacji w ramach danego typu operacji, sporządza i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce listę, która zawiera informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach tego typu operacji.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, liczbę przyznanych punktów, tytuł operacji i kwotę wnioskowanej pomocy.

§ 18. [Braki we wniosku]

1. Jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy na operację umieszczoną na liście, o której mowa w § 17 ust. 1, stwierdzono braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do usunięcia tych braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie usunął wszystkich braków, wzywa się go ponownie, w formie pisemnej, do usunięcia pozostałych braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy mimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął braków w terminie, pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, podając przyczyny odmowy przyznania pomocy.

4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się:

1) do wniosku o przyznanie pomocy na operację, która zgodnie z kolejnością przysługiwania pomocy nie mieści się w 150% limitu środków przewidzianych na dany typ operacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1755, z 2016 r. poz. 1719 oraz z 2017 r. poz. 1091), lub

2) jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy, lub

3) jeżeli stwierdzone braki dotyczą danych niezbędnych do ustalenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

§ 19. [Aktualizacja listy]

Jeżeli nie są spełnione warunki przyznania pomocy na operację umieszczoną na liście, o której mowa w § 17 ust. 1, właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka niezwłocznie aktualizuje tę listę.

§ 20. [Wezwanie do zawarcia umowy, informacja o odmowie przyznania pomocy]

1. W terminie 6 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, właściwy organ samorządu województwa:

1) wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;

2) informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie jej przyznania – w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, właściwy organ samorządu województwa wyznacza niezwłocznie podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

3. W przypadku gdy osoba reprezentująca podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie stawiła się w wyznaczonym terminie w celu zawarcia umowy albo odmówiła jej podpisania, pomocy nie przyznaje się, chyba że osoba reprezentująca ten podmiot zawarła umowę w innym terminie:

1) uzgodnionym z właściwym organem samorządu województwa przed upływem terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, albo

2) wyznaczonym przez właściwy organ samorządu województwa, nie dłuższym niż 7 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 3, właściwy organ samorządu województwa informuje o tym, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, podając przyczyny nieprzyznania tej pomocy.

5. Wezwanie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 21. [Kolejność zawierania umów]

Umowy są zawierane w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w § 17 ust. 1, z zastrzeżeniem § 19.

§ 22. [Zawartość umowy]

Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „ustawą”, umowa zawiera inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:

1) zapewnienia trwałości operacji, zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013, w tym zapewnienia trwałości operacji dla realizacji inicjatyw społecznych lub utrzymania utworzonych miejsc pracy, na których podstawie operacja otrzymała punkty w ramach oceny wniosku o przyznanie pomocy;

2) osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;

3) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego;

4) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;

5) warunków i sposobów pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa;

6) dokonywania zmian w umowie;

7) ograniczeń lub warunków w zakresie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania;

8) zapewnienia spełnienia na etapie wniosku o płatność końcową kryteriów, za które zostały przyznane punkty jedynie na podstawie deklaracji ich spełnienia złożonej we wniosku o przyznanie pomocy.

§ 23. [Zabezpieczenie należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie - weksel niezupełny]

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa albo samorządową jednostkę.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki.

3. Weksel wraz z deklaracją wekslową są składane w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce w dniu zawarcia umowy.

§ 24. [Warunki wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy]

1. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane na warunkach określonych w umowie, jeżeli beneficjent:

1) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją oraz w umowie, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a w przypadku gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku zgodnie z § 26 ust. 1 lub 2, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania;

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

2. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w wysokości określonej w umowie, jeżeli zostały:

1) poniesione:

a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,

b) zgodnie z przepisami:

– o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

– ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

c) w formie rozliczenia bezgotówkowego;

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo gdy do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”.

§ 25. [Miejsce składania wniosku]

1. Wniosek o płatność składa się, w formie pisemnej, w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce albo przez nadanie przesyłki rejestrowanej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

2. Wniosek o płatność zawiera dane niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres beneficjenta;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany beneficjentowi;

3) tytuł operacji;

4) numer umowy;

5) numer rachunku bankowego beneficjenta;

6) oświadczenia beneficjenta związane z wypłatą pomocy;

7) informacje o załącznikach.

3. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy lub ich kopie, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność. Przepis § 15 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 26. [Wezwanie do usunięcia braków we wniosku]

1. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia tych braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli beneficjent, mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie usunął w terminie braków, właściwy organ samorządu województwa wzywa ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do ich usunięcia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli beneficjent nie usunął braków, właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do tego wniosku poprawnie sporządzonych dokumentów.

4. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność właściwy organ samorządu województwa może wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Do rozpatrywania wniosków o płatność przepisy § 12 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 27. [Termin wypłaty środków finansowych]

1. Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

2. Do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepis § 20 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 28. [Obliczanie i oznaczanie terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy]

1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132) dotyczącymi terminów.

2. Jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

§ 29. [Zgoda organu]

W uzasadnionych przypadkach właściwy organ samorządu województwa może wyrazić zgodę na:

1) przeniesienie przez beneficjenta własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją, jeżeli przeniesienie nastąpi na rzecz jego jednostki organizacyjnej lub jednostki, która spełnia warunki przyznania i wypłaty pomocy oraz przejmie ona zobowiązania dotychczasowego beneficjenta;

2) zmianę przeznaczenia nabytych przez beneficjenta dóbr, przebudowanych lub wybudowanych obiektów budowlanych w całości lub w części, jeżeli nowy sposób ich wykorzystania nie naruszy celów i zakresu poddziałania, w którego ramach jest realizowana operacja.

§ 30. [Zakaz wstąpienia do toczącego się postępowania]

W przypadku operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” lub operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, lub operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, ze względu na istotę i cel tego typu operacji, następca prawny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce tego podmiotu.

§ 31. [Przyznanie pomocy następcy prawnemu beneficjenta w przypadku przekształcenia albo likwidacji beneficjenta]

1. W przypadku przekształcenia albo likwidacji beneficjenta następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc, jeżeli:

1) spełnia on warunki przyznania pomocy;

2) nie sprzeciwia się to przepisom rozporządzenia nr 1305/2013 oraz przepisom wydanym w trybie tego rozporządzenia;

3) przejdą na niego prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji operacji oraz inne prawa beneficjenta niezbędne do zrealizowania operacji.

2. Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem następcy”, składa się w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego będącego wynikiem przekształcenia albo likwidacji beneficjenta.

4. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, pomocy nie przyznaje się, o czym informuje się następcę prawnego beneficjenta, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

5. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

6. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania przepisy § 18 oraz § 20 ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.

§ 32. [Ogłoszenie o pierwszym naborze wniosków o przyznanie pomocy]

Ogłoszenie o pierwszym naborze wniosków o przyznanie pomocy zostanie opublikowane nie później niż w terminie 8 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 33. [Przepis przejściowy]

Do kosztów ogólnych poniesionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nie stosuje się § 24 ust. 2 pkt 1 lit. c.

§ 34. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1 i Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1 i Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 1 i Dz. Urz. UE L 225 z 19.08.2016, str. 50.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595.

Dziennik Ustaw