Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 września 2017 r.

w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1503) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zatwierdzanie zmian programu operacyjnego]

1. Zmiany programu operacyjnego wprowadzane w trakcie jego realizacji i dokonywane w danym roku jego realizacji nie wymagają zatwierdzenia przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, chyba że dotyczą:

1) częściowego wykonania programu operacyjnego, polegającego na niepełnej realizacji lub braku realizacji wybranych działań zatwierdzonych w programie operacyjnym na rok bieżący;

2) zmiany treści programu operacyjnego, w szczególności polegającej na:

a) zmianie rodzaju, zakresu lub sposobu realizacji działań zatwierdzonych w programie operacyjnym lub

b) wprowadzeniu do programu operacyjnego nowych działań;

3) zmiany wysokości funduszu operacyjnego.

2. Zmiany programu operacyjnego wprowadzane w trakcie jego realizacji i dokonywane w kolejnych latach jego realizacji wymagają zatwierdzenia przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

§ 2. [Składanie wniosku o zatwierdzenie zmian przez organizację producentów owoców i warzyw albo zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw]

1. Organizacja producentów owoców i warzyw albo zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw w celu wprowadzenia w bieżącym roku realizacji programu operacyjnego zmian wymagających zatwierdzenia składa wniosek o zatwierdzenie tych zmian na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na siedzibę tej organizacji albo tego zrzeszenia, w terminie do dnia 30 listopada roku, którego zmiany dotyczą.

2. Organizacja producentów owoców i warzyw albo zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw w celu wprowadzenia zmian programu operacyjnego dokonywanych w kolejnych latach jego realizacji składa wniosek o zatwierdzenie tych zmian na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na siedzibę tej organizacji albo tego zrzeszenia, w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok, którego te zmiany dotyczą.

3. Zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego te zmiany dotyczą, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/891 z dnia 13 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do kar, które mają być stosowane w tych sektorach, a także zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 (Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, str. 4).

4. Organizacja producentów owoców i warzyw albo zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji programu operacyjnego zmian niewymagających zatwierdzenia powiadamia niezwłocznie, w formie pisemnej, dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na siedzibę tej organizacji albo tego zrzeszenia, o zakresie wprowadzonych zmian.

§ 3. [Warunki, które muszą spełniać wprowadzane zmiany programu operacyjnego]

Zmiany programu operacyjnego wprowadzane w trakcie jego realizacji nie mogą spowodować:

1) zmiany ogólnych celów programu operacyjnego;

2) zwiększenia wysokości pierwotnie zatwierdzonego funduszu operacyjnego o więcej niż 25% wysokości tego funduszu albo jego zmniejszenia o więcej niż 30% wysokości tego funduszu;

3) wyłączenia obligatoryjnych działań na rzecz ochrony środowiska, o których mowa w art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu;

4) przekroczenia maksymalnego procentowego poziomu funduszu operacyjnego przeznaczonego na cele, działania lub wydatki realizowane w ramach programu operacyjnego, określonego w strategii krajowej na rzecz programów operacyjnych opracowanej przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych na podstawie art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

§ 4. [Termin składania wniosku o zatwierdzenie zmian programu operacyjnego w 2017 r.]

W 2017 r. wniosek o zatwierdzenie zmian programu operacyjnego dokonywanych w kolejnych latach jego realizacji składa się w terminie do dnia 15 października 2017 r.

§ 5. [Stosowanie przepisów]

Do postępowań w sprawie zatwierdzenia zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/891 z dnia 13 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do kar, które mają być stosowane w tych sektorach, a także zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 (Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, str. 4).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji (Dz. U. poz. 303), które na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624 i 1503) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-18
  • Data wejścia w życie: 2017-09-26
  • Data obowiązywania: 2017-09-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw