| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie nadawania Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (Dz. U. poz. 1546) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, zwanego dalej „Medalem”, w tym terminy przedkładania wniosków o nadanie Medalu oraz terminy wręczania odznak nadanego Medalu;

2) tryb postępowania w przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaki Medalu lub legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu;

3) wzory wniosku o nadanie Medalu, wykazu przedstawianych wniosków, zawierającego zestawienie zbiorcze osób proponowanych do odznaczenia, legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu oraz jej wtórnika;

4) sposób i okoliczności noszenia odznaki Medalu.

§ 2. [Zadania związane z nadawaniem Medalu]

Zadania związane z nadawaniem Medalu wykonuje Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Kancelarią”.

§ 3. [Wniosek o nadanie Medalu]

1. Wniosek o nadanie Medalu, zwany dalej „wnioskiem”, przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej: Prezes Rady Ministrów, minister, kierownik urzędu centralnego lub wojewoda, nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki nadanego Medalu.

2. Wniosek zawiera szczegółowe informacje o zasługach i osiągnięciach uzasadniających nadanie Medalu oraz informację o karalności osoby, której dotyczy wniosek.

3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Wykaz wniosków o nadanie Medalu]

1. Wnioski przedstawia się wraz z wykazem wniosków o nadanie Medalu, zwanego dalej „wykazem”, zawierającym zestawienie zbiorcze osób proponowanych do odznaczenia. Nazwiska w wykazie zamieszcza się w porządku alfabetycznym, przy czym liczba nazwisk w jednym wykazie nie powinna przekraczać dwustu.

2. Wzór wykazu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. W przypadku przedstawienia więcej niż stu wniosków, wykaz przedstawia się dodatkowo w postaci zapisu na informatycznym nośniku danych.

§ 5. [Zwrot wniosków oraz wykazów sporządzonych z uchybieniem przepisów]

Wnioski oraz wykazy sporządzone z uchybieniem przepisów rozporządzenia zwraca się wnioskodawcy do uzupełnienia albo ponownego sporządzenia.

§ 6. [Przekazanie wnioskodawcy odznaki Medalu oraz legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu]

1. Kancelaria przekazuje wnioskodawcy odznakę Medalu oraz legitymację potwierdzającą nadanie Medalu.

2. Odznakę Medalu wraz z legitymacją potwierdzającą nadanie Medalu wręcza się osobie odznaczonej w terminie sześciu miesięcy od dnia wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu.

3. Wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. [Zgubienie lub zniszczenie odznaki Medalu]

1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaki Medalu, Kancelaria, na prośbę osoby odznaczonej lub członka jej najbliższej rodziny, ponownie wydaje odznakę Medalu. Ponowne wydanie odznaki Medalu następuje za zwrotem kosztów jej wytworzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu. W takim przypadku Kancelaria wydaje nieodpłatnie wtórnik legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu.

3. O ponowne wydanie odznaki Medalu lub wtórnika legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu może również wystąpić, na prośbę osoby odznaczonej, wnioskodawca.

4. Wzór wtórnika legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 8. [Noszenie odznaki Medalu]

1. Odznakę nadanego Medalu nosi się na lewej stronie piersi, po odznakach orderów i odznaczeń wymienionych w ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) oraz po odznakach odznaczeń niewymienionych w tej ustawie, a otrzymanych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

2. Odznakę Medalu nosi się w szczególności podczas:

1) uroczystości państwowych z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów;

2) uroczystych obchodów świąt narodowych i wojskowych;

3) uroczystości wręczania odznak orderów i odznaczeń;

4) innych uroczystości państwowych, stosownie do zaleceń zawartych w zaproszeniu.

§ 9. [Noszenie odznaki Medalu, jego miniaturki, baretki i wstążeczki]

1. We wszystkich okolicznościach, kiedy nie zakłada się odznaki Medalu, można nosić jego miniaturkę, baretkę lub wstążeczkę.

2. Odznaki Medalu, jego miniaturki, baretki i wstążeczki nie nosi się na ubiorach roboczych i ochronnych, a także na ubiorach o charakterze sportowym.

3. Na mundurze, zamiast odznaki Medalu, można nosić tylko jego baretkę.

§ 10. [Noszenie miniaturki odznaki Medalu]

Miniaturkę odznaki Medalu o średnicy 15–17 mm nosi się na wstążeczce w kolorach określonych w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, o długości 25–30 mm i szerokości 11–13 mm, na lewej klapie ubioru z kołnierzem wykładanym, na wysokości butonierki lub na lewej stronie piersi na tej samej wysokości.

§ 11. [Noszenie baretki Medalu ze wstążki]

Baretkę Medalu ze wstążki określonej w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, o wysokości 8–10 mm, nosi się na lewej stronie piersi, nakładając ją na podkładkę sukienną lub aksamitną koloru czarnego albo na podkładkę metalową. Podkładka powinna być o 2 mm szersza i wyższa od baretki.

§ 12. [Noszenie wstążeczki]

Wstążeczkę o szerokości 4 mm w kolorach określonych w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przeciąga się przez dziurkę w lewej klapie ubioru z kołnierzem wykładanym, ukośnie w dół, mocując oba końce na wewnętrznej stronie klapy.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O NADANIE MEDALU STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 5 września 2018 r. (poz. 1741)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE MEDALU STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR WYKAZU WNIOSKÓW O NADANIE MEDALU STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI]

Załącznik nr 2

WZÓR WYKAZU WNIOSKÓW O NADANIE MEDALU STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE MEDALU STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI]

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE MEDALU STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

infoRgrafika

Objaśnienie: legitymacja jest kartonikiem o wymiarach 147 × 100 mm. Na str. 1 wydrukowany jest orzeł, pod nim znajduje się pasek koloru biało-czerwonego.

Załącznik 4. [WZÓR WTÓRNIKA LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE MEDALU STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI]

Załącznik nr 4

WZÓR WTÓRNIKA LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE MEDALU STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

infoRgrafika

Objaśnienie: wtórnik legitymacji jest kartonikiem o wymiarach 147 × 100 mm. Na str. 1 wydrukowany jest orzeł, pod nim znajduje się pasek koloru biało-czerwonego.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »