| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 585), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 112).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 112), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.".

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 21 sierpnia 2018 r. (poz. 1751)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
1)

z dnia 2 maja 2012 r.

w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

Na podstawie art. 75c pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2) materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2) producencie tablic - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 75a ust. 3 ustawy;

3) organie rejestrującym - rozumie się przez to odpowiednio starostę, Wojewodę Mazowieckiego oraz organy dokonujące rejestracji pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 2b i 3 ustawy;

4) znakach legalizacyjnych - rozumie się przez to znaki legalizacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.

Rozdział 2

Produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych oraz sposób prowadzenia ewidencji

§ 3. 1. Tablice rejestracyjne produkuje się w zakładzie, w którym mogą być produkowane także inne tablice i oznaczenia pojazdów.

2. Materiałem mającym szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych jest folia odblaskowa, dla której wymagania, parametry i wzory określają przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy produkcji folii odblaskowej, o której mowa w ust. 2.

4. W zakładzie, w którym produkowane są tablice rejestracyjne, wydziela się część produkcyjną oraz część magazynową, które zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Do produkcji tablic rejestracyjnych wykorzystuje się wyłącznie maszyny, urządzenia i wyposażenie zapewniające przebieg procesów produkcyjnych gwarantujący wykonanie tablic rejestracyjnych zgodnie z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

6. Producent tablic przeprowadza kontrolę wyprodukowanych tablic rejestracyjnych w zakresie ich zgodności z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

§ 4. Do produkcji tablic rejestracyjnych używa się wyłącznie materiałów odpowiadających warunkom technicznym określonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

§ 5. 1. Producent tablic prowadzi, odpowiednio do zakresu wykonywanej produkcji tablic rejestracyjnych, ewidencje, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy.

2. W ewidencji materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości wyprodukowanej albo sprowadzonej z zagranicy oraz sprzedanej folii odblaskowej.

3. W ewidencji przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o:

1) ilości folii odblaskowej naklejonej na taśmę aluminiową,

2) ilości folii odblaskowej naklejonej na taśmę aluminiową, przyciętej zgodnie z wymiarem tablic rejestracyjnych

- z wyszczególnieniem przetworzonego materiału, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2.

4. W ewidencji wyprodukowanych tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości wyprodukowanych tablic rejestracyjnych:

1) bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych,

2) z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi

- z wyszczególnieniem tablic rejestracyjnych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.

5. W ewidencji sprzedanych tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości sprzedanych tablic rejestracyjnych:

1) bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych;

2) z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi.

6. Podstawą do zamieszczenia lub zmiany danych zawartych w ewidencji są odpowiednio dokumenty potwierdzające wyprodukowanie, nabycie, sprzedaż lub zniszczenie tablic rejestracyjnych lub folii odblaskowej, o której mowa w ust. 2, oraz dokumenty potwierdzające przetworzenie lub zniszczenie materiałów, o których mowa w ust. 3.

7. Do prowadzenia ewidencji oraz składania i realizacji zamówień, o których mowa w art. 75a ust. 4 i 5 ustawy, wykorzystuje się katalog kodów oznaczeń materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych, które określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

8. Szczegółowy sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. Tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi producent tablic sprzedaje w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, na których zamieszcza się nazwę producenta tablic oraz specyfikację zawartości opakowania, w szczególności ilość tablic i zakres numerów rejestracyjnych.

§ 7. 1. Producent tablic niszczy:

1) wyprodukowane tablice rejestracyjne nieodpowiadające wzorom lub wymaganym warunkom technicznym oraz tablice rejestracyjne wyprodukowane niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w art. 75a ust. 4 ustawy,

2) przetworzone materiały będące folią odblaskową naklejoną na taśmę aluminiową lub folią odblaskową naklejoną na taśmę aluminiową, przyciętą zgodnie z wymiarem tablic rejestracyjnych, nieodpowiadające wymaganym warunkom technicznym lub przetworzone niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w art. 75a ust. 5 ustawy

- w sposób uniemożliwiający ich użycie.

2. Producent tablic sporządza protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych i przetworzonych materiałów, o których mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi producent tablic, z zastrzeżeniem ust. 2, dostarcza w sposób gwarantujący terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo transportu do organów rejestrujących.

2. Organy rejestrujące, o których mowa w art. 73 ust. 2b i 3 ustawy, mogą przez upoważnionego przedstawiciela dokonać odbioru tablic rejestracyjnych u producenta tablic, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa transportu.

3. Producenci tablic ustalają wzajemnie sposób, zasady bezpieczeństwa oraz środki transportu tablic rejestracyjnych bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych i materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.

§ 9. 1. Producent tablic, który zakończył działalność gospodarczą w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, niszczy albo przekazuje innemu producentowi tablic posiadane tablice rejestracyjne i materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych oraz przetworzone materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.

2. Producent tablic sporządza protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych, materiałów i przetworzonych materiałów, o których mowa w ust. 1.

3. Ewidencje, o których mowa w § 5, przekazuje się właściwemu organowi, o którym mowa w art. 75aa ust. 1 ustawy.

Rozdział 3

Produkcja i dystrybucja znaków legalizacyjnych

§ 10. 1. Producent znaków legalizacyjnych zapewnia przebieg procesów produkcyjnych gwarantujący wykonanie znaków legalizacyjnych odpowiadających wzorom i warunkom technicznym, określonym w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.

2. W zakładzie, w którym produkowane są znaki legalizacyjne, wydziela się część produkcyjną oraz część magazynową, które zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. Producent znaków legalizacyjnych przeprowadza kontrolę wyprodukowanych znaków legalizacyjnych w zakresie ich zgodności z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.

§ 11. 1. Znaki legalizacyjne sprzedaje się banderolowane w opakowaniach zbiorczych, na których zamieszcza się nazwę ich producenta oraz specyfikację zawartości opakowania, w szczególności ilość i zakres numerowy znaków legalizacyjnych.

2. Zakresu numerowego znaków legalizacyjnych nie podaje się w przypadku nalepek na tablice rejestracyjne tymczasowe.

§ 12. 1. Znaki legalizacyjne są produkowane na zamówienie organów rejestrujących.

2. Producent znaków legalizacyjnych dostarcza je do organów rejestrujących w sposób gwarantujący terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo transportu.

3. Organ rejestrujący może dokonać odbioru znaków legalizacyjnych u producenta tych znaków, przez upoważnionego przedstawiciela tego organu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa transportu.

§ 13. 1. Wyprodukowane znaki legalizacyjne nieodpowiadające określonemu wzorowi lub wymaganym warunkom technicznym podlegają zniszczeniu przez ich producenta, w sposób uniemożliwiający ich użycie.

2. Producent znaków legalizacyjnych sporządza protokół zniszczenia znaków, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 14. Ewidencje, o których mowa w § 5, prowadzone w tabelach według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach zachowują ważność.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia3).4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 maja 2012 r.

Załącznik nr 1

KATALOG KODÓW OZNACZEŃ MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH, PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ TABLIC REJESTRACYJNYCH

Tabela nr 1. Kody oznaczeń materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych

Lp.

Rodzaj materiału mającego szczególne znaczenie

do produkcji tablic rejestracyjnych

Kod

rodzaju

Odmiana tablic rejestracyjnych

Kod

rodzaju

i odmiany

1

Folia odblaskowa do tablic jednorzędowych

101

tło białe

tło niebieskie

tło żółte

101a

101b

101c

2

Folia odblaskowa do tablic dwurzędowych

102

tło białe

tło niebieskie

tło żółte

102a

102b

102c

3

Folia odblaskowa do tablic motocyklowych

103

tło białe

tło niebieskie

tło żółte

103a

103b

103c

4

Folia odblaskowa do tablic motorowerowych

104

tło białe

tło niebieskie

104a

104b

 

Tabela nr 2. Kody oznaczeń przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych

Lp.

Rodzaj przetworzonego materiału mającego szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych

Kod

rodzaju

Odmiana tablic rejestracyjnych

Kod

rodzaju

i odmiany

1

2

3

4

5

1

Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa do tablic jednorzędowych

201

tło białe

tło niebieskie

tło żółte

201a

201b

201c

2

Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa do tablic dwurzędowych

202

tło białe

tło niebieskie

tło żółte

202a

202b

202c

3

Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa do tablic motocyklowych

203

tło białe

tło niebieskie

tło żółte

203a

203b

203c

4

Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa do tablic motorowerowych

204

tło białe

tło niebieskie

204a

204b

5

Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic jednorzędowych

205

tło białe

tło niebieskie

tło żółte

205a

205b

205c

6

Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic dwurzędowych

206

tło białe

tło niebieskie

tło żółte

206a

206b

206c

7

Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic motocyklowych

207

tło białe

tło niebieskie

tło żółte

207a

207b

207c

8

Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic motorowerowych

208

tło białe

tło niebieskie

208a

208b

95)

Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic jednorzędowych zmniejszonych

209

tło białe

209a

 

Tabela nr 3. Kody oznaczeń tablic rejestracyjnych

Lp.

Rodzaj tablic rejestracyjnych

Kod

rodzaju

Odmiana tablic rejestracyjnych

Kod

rodzaju

i odmiany

1

2

3

4

5

1

Jednorzędowa bez numerów

01

tło białe

tło niebieskie

tło żółte

01a

01b

01c

2

Dwurzędowa bez numerów

02

tło białe

tło niebieskie

tło żółte

02a

02b

02c

3

Motocyklowa bez numerów

03

tło białe

tło niebieskie

tło żółte

03a

03b

03c

4

Motorowerowa bez numerów

04

tło białe

tło niebieskie

04a

04b

5

Samochodowa zwyczajna jednorzędowa

11

2 litery, 5 cyfr

2 litery, 4 cyfry, 1itera

2 litery, 3 cyfry, 2 litery

3 litery, 1 litera, 3 cyfry

3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

3 litery, 2 cyfry, 2 litery

3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 3 cyfry

2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 2 cyfry

3 litery, 2 litery, 2 cyfry

3 litery, 5 cyfr

3 litery, 4 cyfry, 1 litera

3 litery, 3 cyfry, 2 litery

11a

11b

11c

11d

11e

11f

11g

11h

11i

11j

11k

11l

11ł

11m

6

Samochodowa zwyczajna dwurzędowa

12

2 litery, 5 cyfr

2 litery, 4 cyfry, 1 litera

2 litery, 3 cyfry, 2 litery

3 litery, 1 litera, 3 cyfry

3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

3 litery, 2 cyfry, 2 litery

3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 3 cyfry

2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 2 cyfry

3 litery, 2 litery, 2 cyfry

3 litery, 5 cyfr

3 litery, 4 cyfry, 1 litera

3 litery, 3 cyfry, 2 litery

12a

12b

12c

12d

12e

12f

12g

12h

12i

12j

12k

12l

12ł

12m

7

Samochodowa indywidualna jednorzędowa

21

1 litera, 1 cyfra, 5 znaków

1 litera, 1 cyfra, 4 znaki

1 litera, 1 cyfra, 3 znaki

21a

21b

21c

8

Samochodowa indywidualna dwurzędowa

22

1 litera, 1 cyfra, 5 znaków

1 litera, 1 cyfra, 4 znaki

1 litera, 1 cyfra, 3 znaki

22a

22b

22c

96)

Motocyklowa zwyczajna

13

2 litery, 4 cyfry

2 litery, 3 cyfry, 1 litera

3 litery, 1 litera, 3 cyfry

3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

3 litery, 2 cyfry, 2 litery

3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

3 litery, 2 litery, 2 cyfry

3 litery, 1 litera, 2 cyfry, 1 litera

3 litery, 1 litera, 1 cyfra, 2 litery

2 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

2 litery, 1 litera, 3 cyfry

2 litery, 2 cyfry, 2 litery

2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

2 litery, 2 litery, 2 cyfry

13a

13b

13c

13d

13e

13f

13g

13h

13i

13j

13k

13l

13m

13n

13o

13p

10

Motocyklowa indywidualna

23

1 litera, 1 cyfra, 5 znaków

1 litera, 1 cyfra, 4 znaki

1 litera, 1 cyfra, 3 znaki

23a

23b

23c

117)

Motorowerowa zwyczajna

14

2 litery, 4 cyfry

2 litery, 3 cyfry, 1 litera

3 litery, 1 litera, 3 cyfry

3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

3 litery, 2 cyfry, 2 litery

3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

3 litery, 2 litery, 2 cyfry

3 litery, 1 litera, 2 cyfry, 1 litera

3 litery, 1 litera, 1 cyfra, 2 litery

2 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra

2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry

2 litery, 1 litera, 3 cyfry

2 litery, 2 cyfry, 2 litery

2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra

2 litery, 2 litery, 2 cyfry

14a

14b

14c

14d

14e

14f

14g

14h

14i

14j

14k

14l

14m

14n

14o

14p

12

Samochodowa zabytkowa jednorzędowa

31

2 litery, 2 cyfry, 1 litera

3 litery, 1 cyfra, 1 litera

2 litery, 3 cyfry

3 litery, 2 cyfry

3 litery, 1 litera, 1 cyfra

31a

31b

31c

31d

31e

13

Samochodowa zabytkowa dwurzędowa

32

2 litery, 2 cyfry, 1 litera

3 litery, 1 cyfra, 1 litera

2 litery, 3 cyfry

3 litery, 2 cyfry

3 litery, 1 litera, 1 cyfra

32a

32b

32c

32d

32e

14

Motocyklowa zabytkowa

33

2 litery, 2 cyfry, 1 litera

3 litery, 1 cyfra, 1 litera

2 litery, 3 cyfry

3 litery, 2 cyfry

3 litery, 1 litera, 1 cyfra

33a

33b

33c

33d

33e

15

Samochodowa tymczasowa jednorzędowa

41

1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera

41a

41b

16

Samochodowa tymczasowa dwurzędowa

42

1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera

42a

42b

17

Motocyklowa tymczasowa

43

1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera

43a

43b

18

Motorowerowa tymczasowa

44

1 litera, 1 cyfra, 4 cyfry

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera

44a

44b

19

Samochodowa tymczasowa jednorzędowa badawcza

51

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B

51

20

Samochodowa tymczasowa dwurzędowa badawcza

52

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B

52

21

Motocyklowa tymczasowa badawcza

53

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B

53

22

Motorowerowa tymczasowa badawcza

54

1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B

54

23

Samochodowa dyplomatyczna jednorzędowa

61

1 litera, 6 cyfr

61

24

Samochodowa dyplomatyczna dwurzędowa

62

1 litera, 6 cyfr

62

25

Motocyklowa dyplomatyczna

63

1 litera, 6 cyfr

63

26

Motorowerowa dyplomatyczna

64

1 litera, 6 cyfr

64

278)

Jednorzędowa zmniejszona bez numerów

05

tło białe

05a

288)

Samochodowa zwyczajna jednorzędowa zmniejszona

15

1 litera, 3 cyfry

1 litera, 2 cyfry, 1 litera

1 litera, 1 cyfra, 1 litera, 1 cyfra

1 litera, 1 litera, 2 cyfry

1 litera, 1 cyfra, 2 litery

1 litera, 2 litery, 1 cyfra

1 litera, 1 litera, 1 cyfra, 1 litera

15a

15b

15c

15d

15e

15f

15g

298)

Samochodowa tymczasowa dla pojazdu posiadającego zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej

45

1 litera, 3 cyfry

1 litera, 2 cyfry, 1 litera

1 litera, 1 cyfra, 1 litera, 1 cyfra

1 litera, 1 litera, 2 cyfry

1 litera, 1 cyfra, 2 litery

1 litera, 2 litery, 1 cyfra

1 litera, 1 litera, 1 cyfra, 1 litera

45a

45b

45c

45d

45e

45f

45g

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB PROWADZENIA EWIDENCJI

1. Producent tablic prowadzi ewidencje zgodnie z zakresem, o którym mowa w § 5 rozporządzenia.

2. Ewidencje prowadzi się w tabelach, według poniższego wzoru.

3. Odpowiednio do zakresu prowadzonej produkcji, w tabelach, o których mowa w pkt 2, producent tablic pomija kolumny, które zgodnie z opisem nie dotyczą zakresu wykonywanej przez niego produkcji.

4. Przy prowadzeniu ewidencji stosuje się odpowiednio następujące jednostki miary:

a) metry (m) w przypadku materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych i przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych,

b) sztuki (szt.) w przypadku tablic rejestracyjnych.

5. W tabeli nr I wpisuje się odpowiednio stan ilościowy: materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji i następnie na początek każdego miesiąca.

6. W tabelach nr II i III odpowiednio jako przychody i rozchody wpisuje się kolejno według dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 6 rozporządzenia, zmiany ilości posiadanych: materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych.

7. W tabeli nr IV wpisuje się odpowiednio stan ilościowy: materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, na koniec każdego miesiąca oraz na dzień zakończenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.

8. W tabelach nr I i IV pola niewypełniane zakreśla się znakiem "X" lub "-".

 

TABELA NR I. STAN POCZĄTKOWY ................................

KODY MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE

DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / TABLIC REJESTRACYJNYCH

Tablice do

zniszczenia

101

102

103

104

201

202

203

204

205

206

207

208

2099)

01

02

03

04

0510)

11

1511)

12

21

22

13

23

14

31

32

33

41

4512)

42

43

44

51

52

53

54

61

62

63

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA NR II. PRZYCHODY

Lp.

Data

Nazwa,

nr dok.

KODY MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW

MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / TABLIC REJESTRACYJNYCH

Tablice do

zniszczenia

101

102

103

104

201

202

203

204

205

206

207

208

20913)

01

02

03

04

0514)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA NR III. ROZCHODY

Lp.

Data

Nazwa,

nr dok.

KODY MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW

MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / TABLIC REJESTRACYJNYCH

Tablice do

zniszczenia

101

102

103

104

201

202

203

204

205

206

207

208

20915)

01

02

03

04

0516)

11

1517)

12

21

22

13

23

14

31

32

33

41

4518)

42

43

44

51

52

53

54

61

62

63

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA NR IV. STAN KOŃCOWY ........................................

KODY MATERIAŁÓW MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / PRZETWORZONYCH MATERIAŁÓW

MAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / TABLIC REJESTRACYJNYCH

Tablice do

zniszczenia

101

102

103

104

201

202

203

204

205

206

207

208

20919)

01

02

03

04

0520)

11

1521)

12

21

22

13

23

14

31

32

33

41

4522)

42

43

44

51

52

53

54

61

62

63

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1926 oraz z 2018 r. poz. 79, 106, 138, 317, 650, 957, 1099, 1356, 1479, 1480, 1481, 1544, 1592, 1629 i 1669.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 maja 2012 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 1618 oraz z 2010 r. poz. 73), które na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 622, 764, 767 i 1110) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

5) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 112), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

8) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

9) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

10) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

11) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

12) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

13) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

14) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

15) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

16) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

17) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. c tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

18) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. c tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

19) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

20) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. d tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

21) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. d tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

22) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. d tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

tanie-ubezpieczenie.eu

Porównywarka ubezpieczeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »