Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 września 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 162 ust. 13 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544, 1562 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby (Dz. U. poz. 346) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) za pełnienie służby w warunkach zagrażających życiu bądź zdrowiu albo w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub w szczególnym miejscu pełnienia służby;”;

2) w § 3 wyrazy „w wysokości 10%” zastępuje się wyrazami „w wysokości 20%”;

3) w § 6 wyrazy „w wysokości 4%” zastępuje się wyrazami „w wysokości 6%”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Dodatek za pełnienie służby w warunkach zagrażających życiu bądź zdrowiu albo w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub w szczególnym miejscu pełnienia służby:

1) w państwach, których terytorium w całości lub części zostało uznane za strefę działań wojennych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), podczas realizacji zadań, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, zwanej dalej „ustawą”, przyznaje się w wysokości 20% uposażenia zasadniczego;

2) na terytoriach państw określonych przepisami wydanymi na podstawie art. 143 ust. 2 ustawy, podczas realizacji zadań, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. f ustawy, przyznaje się w wysokości 15% uposażenia zasadniczego;

3) na terytoriach państw innych, niż określone w pkt 1 i 2, podczas realizacji zadań, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. f ustawy, przyznaje się w wysokości 5% uposażenia zasadniczego;

4) funkcjonariuszowi o specjalności ochrony manewrowej lub operacyjnej przyznaje się w wysokości od 20% do 40% uposażenia zasadniczego;

5) związanych z narażeniem na działanie tlenków węgla, tlenków azotu, ołowiu lub jego związków, lub pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej w stopniu szkodliwym dla zdrowia, przyznaje się w wysokości 10% uposażenia zasadniczego;

6) w pomieszczeniach, w których jest konieczne stałe stosowanie sztucznego oświetlenia, przyznaje się w wysokości 3% uposażenia zasadniczego;

7) związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące, w szczególności w punktach kontroli, funkcjonariusza o specjalności rozpoznanie pirotechniczno-radiologiczne lub rozpoznanie biochemiczne, przyznaje się w wysokości 5% uposażenia zasadniczego.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. J. Zieliński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

Dziennik Ustaw